Dosje javnega naročila 002021/2019
Naročnik: DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica
Gradnje: Preureditev trakta C
ZJN-3: Odprti postopek

JN002021/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.04.2019
JN002021/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN002021/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002021/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA
Kidričeva ulica 15
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
Zdravko Kirn
zdravko.kirn@dso-ilb.si
+386 571408000
+386 57140239

Internetni naslovi
http://www.dso-ilb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dso-ilb.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1925
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preureditev trakta C
Referenčna številka dokumenta: JNOP 1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo se objavlja za izvajanja gradbenih in obrtnih del, vključno z izvedbo strojnih in elektro inštalacijskih del pri preureditvi trakta C v treh nadstropjih glavne stavbe DSO.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.050.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo se objavlja za izvajanja gradbenih in obrtnih del, vključno z izvedbo strojnih in elektro inštalacijskih del pri preureditvi trakta D v treh nadstropjih glavne stavbe DSO.
Obseg preureditve je cca 1500 m2, od tega cca 1200 m2 celovite prenove. Prenova se bo izvajala na način, da bo preostali del objektov nemoteno deloval. Podrobneje je obseg del razviden iz razpisne dokumentacije in prilog.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.050.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.05.2019   12:01
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA
Kidričeva ulica 15
6250
Ilirska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.04.2019   08:19
Vprašanje: Pozdravljeni,

ne najdemo popisa del

Pojasnilo:
Opravičujemo se za napako. Težava z odpiranjem datoteke (popis del) je odpravljena .
Lep pozdrav

Datum objave: 08.04.2019   14:25
Vprašanje:
Pozdravljeni, pri postavki 2, tlakarska dela, ni količin? Hvala za hiter odgovor.

Pojasnilo:
Hvala za opozorilo. Količina v popisu Gradbena in obrtna dela, Tlakarska dela, pozicija 2 je 932,60 m2.
Popravek popisa del z upoštevanjem izpadle količine bomo objavili na naši spletni strani.
Lep pozdrav

Datum objave: 10.04.2019   12:35
Vprašanje:
V primeru skupne ponudbe. vodilni ponudnik in podizvajalci, ali lahko kumulativno izpolnimo pogoj reference?
Hvala

Pojasnilo: 14. člen razpisne dokumentacije v 7. točki izrecno navaja, da se upoštevajo samo reference ponudnika ali vodilnega partnerja, ne upoštevajo pa se reference podizvajalcev ali partnerjev. Citiramo:
"Upoštevana bodo referenčna potrdila, ki jih predloži ponudnik v primeru samostojne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci ali vodilni partner v primeru skupne ponudbe. Referenčna potrdila podizvajalcev in partnerjev se ne upoštevajo."
Lep pozdrav

Datum objave: 15.04.2019   12:28
Vprašanje:
Pozdravljeni !

Pri popisu vrat za 2. in 3. nadstropje imate navedena drsna vrata, ki naj bi se zapirala v vgradno kaseto, navedena vrata so 100x210, predvidevam, da je to dimenzija svetlega prehoda in so drsna vrata dimenzije 105x210.
Mene zanima, če imate kje navedene končne debeline sten oz. kakšen je profil same kasete ? Zanima me tudi debelina prezračevalne rešetke, ki bo montirana v drsnih vratih ?

Hvala vnaprej za odgovore !

Lep pozdrav

Pojasnilo:
V PZI načrtih so stene kotirane v debelini 15 cm, zato lahko predvidevamo, da je debelina kasete 10 cm ter obojestransko dvojna mavčnokartonska plošča (2 x 2x12,5mm = 5 cm).
Dimenzija 100 x 210 se nanaša na dimenzijo svetle odprtine. Ponuditi vrata ustrezne dimenzije z upoštevanjem, da širina svetle odprtine ob maksimalno zaprtih vratih ne sme biti manjša od 96 cm.
Vratna rešetka v projektni dokumentaciji in popisu del nima predpisane vrste materiala ne zahtevane minimalne debeline, predpisane so zgolj dimenzije (dolžina in širina). Predlagamo vam, da ponudite alu tipsko rešetko ustrezne dimenzije - morebitno spremembo detajla izvedbe pa bomo reševali na relaciji izbrani izvajalec - projektant.
Lep pozdrav, Zdravko Kirn


Datum objave: 24.04.2019   13:05
Vprašanje:
Naročnik je v svojih pogoji za reference ponudnika tako natančno specificiral le te, da imamo na sumu, da daje prednost točno določenemu ponudniku, ki pade skozi sito zelo zapletenega opisa zahtevanih referenc, kar pa je v nasprotju z ZJN-3 in zdravo konkurenco.
Zato naročnika pozivamo, da razširi zahtevane reference (tudi za vodjo del) na obdobje 7 let šteto od datuma objave tega naročila in tako, da dopušča tudi objekte iz klasifikacije 12610, 12620 in 12630, saj, če dopušča hotelske in podobne gostinske stavbe, lahko dopusti tudi stavbe za kulturo in razvedrilo (12610), stavbe muzejev in knjižnic (12620), stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo (12630) in si tako razširi krog ponudnikov. Ponudniki, ki razpolagajo z referencami na objektih s temi dodatnimi klasifikacijami, so prav tako usposobljeni za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Hkrati menimo, da če je ponudnik izvajal dela na enem objektu, kjer so potekala prenovitvena dela na način, da je preostali del objekta obratoval, lahko rečemo, da je ob vseh ostalih referencah, ki jih bo predložil, usposobljen za izvedbo predmetnega razpisa. Torej pozivamo naročnika, da tudi tu pogoj omili iz dveh zahtevanih referenc, na eno tako referenco.
Hvala.

Odgovor:
Spoštovani!
Naročnik je v razpisni dokumentaciji (5. in 6. stran) izrecno navedel:
5. stran - "Pričakuje se torej veliko usklajevanj organizacije dela tako pri naročniku kot pri izvajalcu. Iz tega razloga naročnik pričakuje usposobljenega poslovnega partnerja izvajalca, in tudi usposobljenega vodjo del. Od obeh se pričakuje izkušnje pri izvajanju GOI del v delujočih objektih in še posebej v stavbah za posebne družbene skupine. Skozi pogoje za priznavanje sposobnosti je naročnik zato postavil pogoje, ki mu z dokaj veliko mero gotovosti zagotavljajo, da bo izbrani izvajalec z izkušnjami in izkušenim vodjem del sposoben izvesti prenovo v težavnih organizacijskih razmerah ter v predpisanem roku."
6. stran - "Kot že navedeno - zaradi zahtevnosti izvajanja del in relativno kratkih rokov izvedbe je naročnik skozi določila razpisne dokumentacije delno omejil pogoje za sodelovanje na način, da prizna sposobnost zgolj izvajalcem, ki izkazujejo sposobnost izvajanja tovrstnih projektov (izvajanje del na delu objekta na način, da preostali deli objekta nemoteno funkcionirajo) ter imajo za to usposobljeno osebje, predvsem vodjo del. Omejitve so postavljene razumno in omogočajo pošteno konkurenčnost, kar nenazadnje izkazuje tudi dejstvo, da smo za izvajanje prve faze preureditve (trakt D) prejeli 4 dopustne ponudbe."

Predmet preureditve so pretežno sobe in kopalnice. Naročnik ni omejil referenčnih klasifikacijskih skupin objektov zgolj na področje njegovega delovanja (CC-SI 113: stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine), je pa omejil nabor priznanih referenčnih klasifikacijskih skupin na tiste vrste zgradb, ki v naravi pomenijo primerljivo gradnjo - domovi, hoteli, bolnišnice,.... Objekti iz klasifikacijskih skupin, ki jih vi navajate žal niso primerljiva gradnja. Nesporno bi ponudnik po vašem predlogu izkazal usposobljenost za gradnjo objektov visokih gradenj, vendar pa ne tistih, ki jih naročnik glede na namembnost (sobe, kopalnice) upravičeno določa kot primerljive.

Trditev, da se daje prednost točno določenemu ponudniku ne drži, saj smo ob popolnoma enakih referenčnih zahtevah na javnem naročilu za prenovo trakta D v letu 2018 (JNOP 1/2018) prejeli štiri dopustne ponudbe. Konkurenčnost med ponudniki je nedvomno zagotovljena, naročnik pa ima skozi nekoliko strožje referenčne pogoje večja zagotovila, da bo izbrani ponudnik na podlagi izkušenj gradenj v pogojih delujoče organizacije (ko se križata naročnikov organizacijski proces in izvajalčev gradbeni proces) izvedel javno naročilo na način, da naročnikovi procesi ne bodo ogroženi.

Naročnik presoja, da njegovi pogoji omogočajo pošteno konkurenco in mu dajejo vsaj minimalna jamstva za izvedbo javnega naročila brez večjih motenj njegovega organizacijskega procesa, zato pogojev za sodelovanje ne bo spreminjal.

Lep pozdrav.

Datum objave: 25.04.2019   14:32
Vprašanje:
Naročnik v razpisni dokumentaciji v točki 11.6 Kadrovsko osebje - zahteva, da vodja del izpolnjuje pogoje po novem GZ (14. in 120. člen). Iz tega razumemo, da zahteva, da ima vodja naziv Pooblaščeni inženir (PI). Pooblaščeni inženirji so po ZAID-u osebe, ki imajo poleg ostalih zahtev, opravljen tudi strokovni izpit iz odgovornega projektiranja.
Podjetja v gradbeništvu smo do sedaj funkcijo (odgovornega) vodje del izpolnjevali z osebami, ki so bile vpisane v IZS in bile kompetentne ter usposobljene za vodenje zahtevnih objektov, kljub temu, da niso imele izpita iz projektiranja.

Prehodno obdobje, v katerem imajo podjetja, ki se ukvarjajo z gradbeništvom čas, da se prilagodijo na novo zakonodajo, še vedno traja. Za to obdobje je npr. tudi IZS na svoji strani objavil obvestilo, da npr. ZAVAROVANJA PO 14. ČLENU ZAID ŠE NI in da bo do 1.6.2019 (torej do konca prehodnega obdobja) kot dokazilo veljavno zavarovanje po 32. in 33. členu ZGO-1.
Iz tega je razvidno, da se še vedno NE morejo izpolnjevati vsi pogoji iz ZAID-a in GZ-ja.

Torej pozivamo naročnika, da spremeni zahtevo za Vodjo tako, da le ta izpolnjuje pogoje po ZGO-ju oziroma, da zanj ne zahteva, da ima naziv Pooblaščeni Inženir (PI), saj smo še vedno v prehodnem obdobju.

Pojasnilo:
Naročnik je preveril navedbe in ugotovil, da IZS dejansko podaljšuje nekatere roke iz prehodnega obdobja za popolno uveljavitev zahtev iz 14. in 120. člena Gradbenega zakona, vezanih na regulirane poklice.

Naročnik se je zato odločil, da bo priznal usposobljenost za Vodjo del iz razpisne dokumentacije tudi za vse tiste kadre, ki izkažejo, da so vpisani v register IZS kot pooblaščeni vodje del za vodenje zahtevnih objektov, kot je to določal Zakon o graditvi objektov.
Lep pozdrav

Datum objave: 25.04.2019   14:36
Vprašanje:
Naročnik pod točko 11.6 - pod OPOMBE zapiše, da bo upošteval izključno potrdila ponudnika oziroma glavnega partnerja in ne tudi soponudnika ali podizvajalcev, kar je v nastprotju z ZJN-3.

Pozivamo naročnika, da spremeni to zahtevona način, da lahko ponudnik refere4nčne pogoje zagotovi tudi s partnerjem ali podizvajalci, kot je običajno v postopkih javnega naročanja.

Pojasnilo:
Naročnik je v razpisni dokumentaciji IZRECNO navedel pogoje za priznavanje usposobljenosti tako ponudnika kot vodje del in razloge za oblikovanje teh pogojev.

Če v kratkem strnemo zahteve:
Zahtevano število referenc: 4
Referenčno obdobje: 5 let
Klasifikacijske skupine referenčnih objektov: CC-SI 113: Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, CC-SI 1211: Hotelske in podobne gostinske stavbe, CC-SI 1264: Stavbe za zdravstveno oskrbo
Minimalne vrednosti referenčnih poslov: 1x 1.000.000,00, 1x 500.000, 2x 300.000
Primerljivost referenčnih poslov: novogradnja, sanacija, prenova ali rekonstrukcija objektov, v sklopu katerih so se izvajala gradbeno-obrtniška, elektro inštalacijska in strojno inštalacijska dela.
Priznavanje referenc: upoštevana bodo referenčna potrdila, ki jih predloži ponudnik v primeru samostojne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci ali vodilni partner v primeru skupne ponudbe. Referenčna potrdila podizvajalcev in partnerje se ne upoštevajo.

Razlogi za oblikovanje pogojev:
Naročnik bo iz nameravanega področja preurejanja (trakt C) za čas preurejanja preselil 36 stanovalcev. Stanovalci bodo nameščeni v ostale prostore v zavodu, namestitev pa bo podstandardna in začasna. Iz tega razloga je naročnik določil kratek rok izvedbe 5 mesecev, z namenom, da so stanovalci v zanje neprimernih prostorih čim krajši čas.

Trakt C je edini komunikacijski kanal za distribucijo hrane v oba prizidka. Iz tega razloga bo morala biti organizacija dela na gradbišča usklajena z organizacijo dela naročnika. Ob upoštevanju, da bo gradnja potekala tudi v predprostoru dvigal pred traktoma C in D, kjer je tudi zahteva po usklajenosti organizacije dela na gradbišču in organizacije dela naročnika, je naročnik v predmetnem javnem naročilu (trakt C), enako kot v javnem naročilu iz leta 2018 (trakt D) postavil pogoje za sodelovanje na način, da pridobi usposobljenega partnerja.

Naročnik se skozi te pogoje želi izogniti situacijam, da bi se oblikovali konzorciji zgolj z namenom izpolnjevanja referenčnih pogojev ter da bi se že pred pričetkom gradnje ali med gradnjo partnerji/podizvajalci menjavali ter bi se iz teh razlogov roki izvedbe daljšali.

Referenčni pogoj enega referenčnega posla 1.000.000 je tisti, ki izkazuje osnovno usposobljenost ponudnika (primerljiva vrednost). Referenčni pogoji ostalih treh referenčnih poslov v višini enkrat 500.000 in dvakrat 300.000 pa omogočajo naročniku večje zagotovilo, da je ponudnik dejansko usposobljen. Tudi izbor priznanih referenčnih klasifikacijskih skupin je selekcioniran ključni del gradnje predstavljajo sobe in kopalnice torej so primerljivi objekti domovi za starostnike, dijaški domovi, hoteli, bolnišnice ipd. Dodatno je naročnik zahteval, da sta bila vsaj dva posla izvedena v pogojih, da so se dela izvajala v pogojih obratovanja objekta ter da je ponudnik izvajal najmanj en posel v objektih klasifikacijske skupine CC-SI 113: Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine. V kombinaciji z zahtevo, da je vse štiri referenčne posle za ponudnika vodil tudi pri njem zaposleni vodja del pa je naročnik ustvaril dokaj čvrsto varovalo za izpeljavo posla v pogodbenem roku ter minimalno ovirano organizacijo dela naročnika.

Kot je bilo tudi že pojasnjeno glede na to, da smo v letu 2018 ob nespremenjenih pogojih za priznavanje sposobnosti pridobili štiri dopustne ponudbe smo trdno na stališču, da je konkurenčnost kljub nekoliko strožjim pogojem zagotovljena in da je na trgu še večje število ponudnikov, ki lahko izpolnijo naročnikove pogoje za sodelovanje.

Sklepno se je naročnik odločil, da pogojev za sodelovanje, ki se nanašajo na priznavanje sposobnosti ponudnikov in vodje del v interesu stanovalcev ne bo spreminjal.
Lep pozdrav


Datum objave: 25.04.2019   15:08
Vprašanje:
Naročnik v delu II. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, v točki 6. zahteva, da ponudnik imenuje vodjo del , ki se morata izkazati v 5 letih z gradnjo in prenovo vsaj 4 objektov po CC-SI 113, 1211 ali 1264 in kumulativno zadostiti še spodnje zahteve:
- najmanj 4 objekte v vrednosti 300.000,00 eur brez DDV vsak (po CC-SI 113, 1211, 1264)
- najmanj 1 objekt v vrednosti vsaj 500.000,00 eur brez DDV
- najmanj 1 objekt v vrednosti vsaj 1 mio eur brez DDV
- najmanj 1 objekt po CC-SI 113 in
- najmanj 2 objekta prenovljena na način, da je preostali del objekta obratoval.
Naročnik ne izkazuje objektivne upravičenosti po predložitvi takšnih referenc, zato je ponudnik mnenja, da zadostuje tudi, da je VODJA DEL v zadnjih 7 letih uspešno izvedel zgolj dva (2) referenčna objekta gradnje ali prenove (kjer se upošteva GOI dela novogradnje, sanacije, prenove), vsakega v višini najmanj 300.000,00 eur brez DDV, pri čemer mora upoštevati:
- da sta objekta uvrščena v eno izmed klasifikacij po CC-SI: 113, 1211, 1261, 1262, 1263 ali 1264, od katerih je en objekt po CC-SI 113 in en (1) objekt v vrednosti 1 mio eur brez DDV,
kar prav tako kaže na sposobnost ponudnika oziroma njegovega vodje del izvesti predmet javnega naročila. S spremembo zahtevanih referenc bo naročnik sledil načelu sorazmernosti, glede zahtevanih pogojev, ki so smiselno povezana s predmetom javnega naročila.
Naročnik bi s spremembo razpisne dokumentacije glede predložitve zahtevanih referenc sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.
Glede na zgornje navedbe predlagamo, da naročnik spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije.
Hvala za razumevanje.

Pojasnilo:
Naročnik je v razpisni dokumentaciji in dodatno še v odgovorih na vprašanja ponudnikov pojasnil razloge za oblikovanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti. Naročnik je skozi razpisne pogoje zasledoval spoštovanje načel javnega naročanja. Vsak pogoj naročnika se lahko razume kot omejevanje kakšnega od načel javnega naročanja, zato tudi predmetno javno naročilo ni izjema. Razpisni pogoji so kompromis, ki ga je naročnik oblikoval za zavarovanje svojih interesov, sočasno pa omogočil pošteno konkurenco. Štiri prejete dopustne ponudbe v letu 2018 ob enakih razpisnih pogojih nenazadnje to tudi dokazujejo.
Lep pozdrav

Datum objave: 29.04.2019   15:41
Vprašanje:
Naročnika opozarjamo, da zahtevane reference za podjetje in vodjo gradnje daleč presegajo načelo sorazmernosti, kar je osnovna smernica javnega naročanja (tako slovenske kot europske zakonodaje oz. direktive).

Odgovor, katerega ste podali je nezadosten in očitno kaže na to, da se preferira določene izvajalce. Kot ste sami omenili v predhodnih odgovorih, so na tem območju štirje ponudniki, kateri so med seboj najverjetneje dogovorjeni in je na ta način kršena osnova za konkurenčnost ponudb!

Razlaga naročnika, da so zahtevane reference potrebne, ker gre za izgradnjo kopalnic!? in sob!? Je naravnost smešna. Gre za očitno nerazumevanje tehnologije dela. Naročnik naj pojasni, kaj je tako specifičnega pri izgradnji sob in kopalnic, da podjetja z bistveno večjimi referencami na izgradnjah objektov splošnega pomena (CCSI 126, CCSi 123) tega dela ne bi znali kvalitetno izvesti.

Prav tako zahteva, da reference lahko priloži samo glavni izvajalec je očitno prirejanje razpisov ali pa popolno nerazumevanje ZJN-3. Pri skupnem nastopu dveh izvajalcev gre za tako imenovani joint-venture v katerem se vzpostavi nov gospodarski subjekt, pri katerem sta partnerja medsebojno enakovredna in v celoti solidarno odgovorna. Zaradi tega dejstva je nepomembno kateri izmed partnerjev nudi referenco.

Zaradi zgoraj napisanih dejstev naročnika POZIVAMO, da nemudoma spremeni referenčni pogoj za podjetje in vodjo del, tako da bodo upoštevane reference na objektih klasificiranih kot CC-SI126 in CC-SI123. Prav tako naj naročnik UMAKNE zahtevo, da reference lahko priloži samo vodilni partner.

V kolikor zahteva ne bo v celoti upoštevana bomo primorani uložiti zahtevek na državno revizijsko komisijo.

Pojasnilo:
Spoštovani!
Naročnik je v prejšnjih pojasnilih izrecno navedel razloge za svojo odločitev oblikovanja pogojev za priznavanje sposobnosti.
Glede vaših navedb pa samo v kratkem dodatno pojasnjujemo: štiri ponudbe pri preurejanju trakta D v letu 2018 so bile prejete z območja od Kopra do Ljubljane in ne lokalnega območja. Če menite, da so bili ponudniki dogovorjeni pričakujemo, da boste sprožili ustrezne postopke proti tem ponudnikom. Same prejete ponudbe po našem mnenju tega ne izkazujejo, saj v tem primeru najugodnejša ponudba ne bi bila toliko ugodnejša od ostalih, temveč bi se ponudniki verjetno dogovarjali na način, da bi bila razlika manjša in s tem posledično zaslužek večji.
Kar se tiče skupne ponudbe in kumulativnega zagotavljanja referenc: naročnik nima nobenega zagotovila, da med samim izvajanjem ne bo prišlo do sprememb poslovnih partnerjev. Svoje interese mora zato zavarovati na način, kot je v razpisni dokumentaciji in tako je v pojasnilih na vprašanja že pojasnil interes naročnika je interes stanujočih stanovalcev starostnikov in odraslih oseb s posebnimi potrebami. Ti so preveč ranljiva in občutljiva skupina, da bi postali žrtev morebitnih poslovnih sporov med ponudnikom in partnerji - posledično bi zaradi zastojev med gradnjo in podaljševanjem roka dokončanja del morali dalj časa od predvidenega bivati v podstandardnih prostorih in imeti podstandardno storitev. Dejstvo, da bodo dela potekala na način, da bo prihajalo do velikih križanj z naročnikovo organizacijo dela pa dodatno potrjuje odločitev o oblikovanju strožjih zahtev za dokazovanje usposobljenosti.
In nazadnje: v razpisni dokumentaciji je navedeno, da gre za preurejanje dela objekta skladno z novimi koncepti dela v domovih starejših občanov IV. generacije. Sobe in kopalnice generalno predstavljajo največji del prostorov, še zdaleč pa niso edini. Po našem mnenju smo oblikovali primeren in širok nabor možnih referenčnih klasifikacijskih skupin objektov in s tem nikakor nesorazmerno ne omejujemo konkurence med ponudniki.
Lep pozdrav,


Datum objave: 06.05.2019   07:44
Vprašanje:
Prosimo za pojasnilo glede predložite garancije za resnost ponudbe skladno z vzorcem iz razp. dokumentacije, obrazca št. 13/A:

- kaj je potrebno navesti pod VRSTA ZAVAROVANJA v primeru, da pridobimo garancijo pri zavarovalnici: kavcijsko zavarovanje ali bančna garancija
- v primeru, da pridobimo garancijo pri zavarovalnici ali se je potrebno sklicevati na Enotna pravila za garancije na poziv EPGP št. 758 ali na Enotna pravila za pogodbena jamstvena zavarovanja EPPJZ.

Lep pozdrav,

Pojasnilo:
V razpisni dokumentaciji je v zadnjem odstavku vzorca garancije za resnost ponudbe navedeno:
"Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 (v primeru bančne garancije)/ Enotna pravila za pogodbena jamstvena zavarovanja (EPPJZ), izdana pri MTZ pod št. 524 (v primeru kavcijskega zavarovanja)."

V primeru predložitve kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici veljajo torej pravila za pogodbena jamstvena zavarovanja (EPPJZ), izdana pri MTZ pod št. 524.
Lep pozdrav

Datum objave: 06.05.2019   07:46
Vprašanje:
Pozdravljeni,
vezano na obrazec št. 13 iz razpisne dokumentacije (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe) nas zanima, katero pristojno sodišče vpišemo za reševanje morebitnih sporov med upravičencem in banko.
Hvala in lep pozdrav.

Pojasnilo:
Naročnik je v vzorcu pogodbe predvidel, da je za morebitne spore pristojno sodišče v Kopru.
Lep pozdrav