Dosje javnega naročila 002103/2019
Naročnik: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana
Gradnje: Gradnja prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice - TE-TOL
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 19.129.600,00 EUR

JN002103/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 08.04.2019
JN002103/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002103/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
JN002103/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN002103/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.01.2020
JN002103/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 05.02.2020
JN002103/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002103/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 070-166348
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Oddelek za javna naročila, Matej Zagožen
matej.zagozen@plinovodi.si
+386 15820729
+386 15820701

Internetni naslovi
http://www.plinovodi.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.plinovodi.si/sl/drugo/javna-naročila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8401
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice - TE-TOL
Referenčna številka dokumenta: P/JN/02/2019/PD-SI
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je gradnja prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice - TE-TOL.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vodice - Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je gradnja prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice - TE-TOL.

Prenosni plinovod M5 DN 400, NP 50 bar, trasa dolžine 15,2 km poteka od RMRP Vodice, kjer se dogradi sprejemno oddajna čistilna postaja SOČPM5, do predvidenega objekta RP Jarše. V sklopu RP Jarše se zgradi sprejemno oddajna čistilna postaja SOČPM5. Na trasi sta predvideni dve zaporni postaji BS1 M5 in BS2 M5. Ob plinovodu je predvidena izvedba kabelske kanalizacije za optični kabel.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 50
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
Predvideno največje število: 1
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej razpisno dokumentacijo.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.04.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11B
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.04.2019   15:30
Vprašanje:
Pozdravljeni, lahko prosim objavite dokumentacijo v word obliki? Vnaprej hvala in lep pozdrav.

Odgovor:
Naročnik ne bo spremenil formata objavljene razpisne dokumentacije in dokumentacije ne bo objavil v word obliki, saj ZJN-3 ne zahteva, da bi moral naročnik zagotoviti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v točno določenem formatu. Objava dokumentacije na način, kakor jo je zagotovil naročnik, zagotavlja neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop vsem interesentom oziroma potencialnim ponudnikom.

Datum objave: 19.04.2019   13:41
Vprašanje:
Pozdravljeni, v točki 2.6 objavljene razpisne dokumentacije je navedeno, da lahko ponudnik zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje do 25.4.2019 do 9.00 ure, v objavi na portalu enaročanje.si pa je navedeno, da je rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj do 24.04.2019 do 9:00 ure. Prosimo za pojasnilo, kateri datum je pravilen.

Odgovor:
Naročnik ugotavlja, da gre za tiskarsko napako v razpisni dokumentaciji. Pravilni datum je datum, ki je naveden v objavi Obvestila o naročilu št. JN002103/2019-E01 z dne 8.4.2019 na portalu e-JN, in sicer lahko ponudnik zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje do 24.4.2019 do 9.00 ure.

Datum objave: 19.04.2019   15:28
Vprašanje:
Pozdravljeni. Res je, ZJN-3 naročnika ne zavezuje k objavi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v točno določenem formatu. Vendar pa bi lahko naročnik kot pomoč ponudnikom pri pripravi ponudbe objavil dokumentacijo v word obliki in tako omogočil lažjo in hitrejšo pripravo ponudb. Zato naročnika še enkrat prosimo za objavo dokumentacije v word obliki. Hvala in lep pozdrav.

Odgovor:
Kljub dodatni prošnji potencialnega ponudnika za objavo dokumentacije v word obliki, skladno z odgovorom dne 15.4.2019 naročnik ne spreminja svoje odločitve glede oblike objavljene dokumentacije

Datum objave: 23.04.2019   15:54
Vprašanje:
V razpisni dokumentaciji navajate, da lahko ponudniki namesto bančnih garancij predložijo kavcijsko zavarovanje, vendar pa imate v Prilogi 16 za vsa zavarovanja zapisano, da se ponudnik s podpisom zavezuje, da je/bo vzorec garancije predložil BANKI. Naročnika prosimo, da vsebino razpisne dokumentacije uskladi s prilogo 16.

Odgovor:
Naročnik pojasnjuje, da v PRILOGI 16 na str. 33, str. 35 in str. 37 razpisne dokumentacije spreminja zapis pod opombo, in sicer namesto »Ponudnik se s podpisom zavezuje, da bo vzorec predložil banki.« se popravljeni zapis glasi: »Ponudnik se s podpisom zavezuje, da je/bo vzorec predložil instituciji, ki bo izdala garancijo oz. kavcijsko zavarovanje.«

Datum objave: 23.04.2019   15:56

Naročnik pojasnjuje, da se pri zahtevah glede pravnega akta o skupni izvedbi naročila spremeni tretji odstavek točke 4.7 na str. 10 razpisne dokumentacije in tretji odstavek PRILOGE 15 na str. 32 razpisne dokumentacije, in sicer se glasi: »Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.«Datum objave: 25.04.2019   11:24
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da nemudoma objavi vse odgovora na vprašanja in ustrezno podaljša rok za oddajo ponudbe. Vsa zastavljena vprašanja bistveno posegajo v odločitev ponudnika, ali bo oddal prijavo ter kasneje ponudbo, zaradi česar ni sprejemljivo, da mora na pomanjkljivosti dokumentacije opozarjati ponudnik, čeprav je dolžnost naročnika, da pripravi celovito in usklajeno razpisno dokumentacijo. Za tem, pa mu je še onemogočena oddaja dopustne ponudbe, ker za pripravo ponudbe nima dovolj časa. Iz navedenega razloga pozivamo k podaljšanju roka za oddajo ponudb za vsaj tri tedne.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo prijav najkasneje do 29.5.2019 do 09.00 ure.


Datum objave: 25.04.2019   11:28
VPRAŠANJE
Prosimo Naročnika, da zaradi praznikov in posledično zmanjšanja delovnih dni, ustrezno podaljša rok za oddajo ponudbe, ker zahtevni projekt ne omogoča priprave dokumentacije v tako kratkem času. Naročnik na eni strani zahteva natančno proučitev projekta ter prevzem nesorazmernih tveganj in jamčevanje z bančno garancijo za resnost ponudbe, na drugi strani pa pričakuje od ponudnikov, da bodo ponudbe oblikovali v 35 dneh, brez realne možnosti, da sploh ugotovijo vse možne pasti predmetnega javnega naročila. Torej, kljub temu da naročnik ne zahteva predložitve popisov del, jih mora vsak ponudnik pri sebi natančno analizirati, če želi zagotoviti, da lahko jamči naročniku sodelovanje v nadaljevanju postopka. Torej, naročnik naj umakne zahtevo po bančni garanciji ali pa podaljša rok za cca. tri tedne. ZJN-3 za fazo oddaje ponudbe predpisuje rok 30 dni, zato menimo, da je naša zahteva po tritedenskem podaljšanju roka, zaradi analize vsebinskega dela projekta, primerna in utemeljena.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo prijav najkasneje do 29.5.2019 do 09.00 ure.


Datum objave: 25.04.2019   11:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na to, da bo imela večina slovenskih in tudi tujih potencialnih ponudnikov zaradi prvomajskih praznikov naslednji teden kolektivni dopust in bo zato ta čas otežena priprava ponudb, prosimo naročnika, da rok za prejem ponudb prestavi za en teden.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo prijav najkasneje do 29.5.2019 do 09.00 ure.


Datum objave: 25.04.2019   11:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zaradi prihajajočega tedna s prvomajskimi prazniki, ko bo imela večina ljudi dopust ves teden in bo tako ponudnikom povsem onemogočena priprava ponudb, prosimo za podaljšanje roka za sprejem ponudbe za najmanj 10 delovnih dni. Vnaprej hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo prijav najkasneje do 29.5.2019 do 09.00 ure.


Datum objave: 29.04.2019   09:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V ESPD obrazcu Del II pod točko C. nam po označenju DA ne odpre možnosti za vpis podizvajalcev. Odpre ga damo pod točko D. Prosimo za nadaljna navodila. Hvala lp

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da je na spletni strani https://www.enarocanje.si/_ESPD/ pri vpisovanju podatkov v ESPD nad vsako točko navodilo o izpolnjevanju posameznih točk. V razdelku Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta pri točki C. Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov (81. člen ZJN-3) je navedeno naslednje navodilo: »Za vsakega od zadevnih gospodarskih subjektov, katerih zmogljivosti ponudnik uporablja v skladu z 81. členom ZJN-3, predložite ločen obrazec za ESPD, v katerem so navedene informacije, ki se zahtevajo v oddelkih A in B tega dela ter dela III, obrazec pa morajo zadevni gospodarski subjekti ustrezno izpolniti in podpisati. Opozarjamo, da mora biti tu navedeno tudi tehnično osebje ali tehnični organi, ki ne pripadajo neposredno podjetju gospodarskega subjekta, zlasti tisti, ki so odgovorni za kontrolo kakovosti, ter v primeru javnih naročil gradenj tehnično osebje in tehnični organi, od katerih lahko gospodarski subjekt zahteva, da opravijo gradnjo. Kolikor je to relevantno za specifično zmogljivost ali zmogljivosti, ki jih gospodarski subjekt uporablja, vključite informacije iz delov IV in V za vsakega od zadevnih subjektov.«.


Datum objave: 29.04.2019   09:48
VPRAŠANJE
Prosimo Naročnika, da navede oceno stroškov, ki bodo nastali v zvezi s podanim soglasjem ZVKD Slovenije, št. 643/2005-MT, z dne 13.09.2010, iz katerega izhaja, da je potrebno opraviti nadaljnje arheološke raziskave na naslednjih območjih:

1. Arheološko dokumentiranje ob gradnji:
- Repnje (EŠD 29135, Repnje - Arheološko najdišče Trdine; območje VII, vzhodno od lokalne ceste Skaručna - Vodice,0+450 - 1+000km);
- Skaručna (EŠD 16969 in predlog št. 500054, Skaručna - Arheološko najdišče Tinek; 3+000 - 3+300km - 4+000 km);
- Povodje (EŠD 18800; 4+800 - 5+030 km);
- Roje v Klečah (EŠD 14890; 7+800 - 9+650 km);
- Rimski most, Sava v Črnučah (EŠD 14892; 11+600 - 11+800 km);
- Na grobljah v Jaršah (EŠD 10974; 15+400 - 15+930 km);
- Šmartno ob Savi (EŠD 18806; 16+500 - 16+800 km);

2. Zaščitna arheološka izkopavanja:
- Polje pri Vodicah - Antično grovišče (EŠD 16971; 1+950 - 2+450 km)

oz. da nedvoumno potrdi, da stroški v zvezi s podanim soglasjem ZVKDS rokovno in finančno niso v breme izvajalca.ODGOVOR

Naročnik potrjuje, da stroški v zvezi s podanim soglasjem ZVKDS rokovno in finančno niso v breme izvajalca.


Datum objave: 29.04.2019   09:50
VPRAŠANJE
Prosimo Naročnika, da objavi pogoje oziroma omejitve izdane s strani Zavoda za ribištvo, za izvedbo del v vodnem pasu. Brez navedenega kot ponudnik ne moremo sprejeti odločitve, ali je projekt možno realizirati ali ne.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da so v projektni dokumentaciji upoštevani vsi pogoji in omejitve, ki jih je izdal Zavod za ribištvo Slovenije.

Naročnik bo pred uvedbo izvajalca v delo izvajalcu izročil vsa potrebna dovoljenja, s čimer se zagotovijo vse podlage za izvedbo projekta.Datum objave: 29.04.2019   09:53
VPRAŠANJE
V točki 1.3.2.2 Pravica gradnje (Tehnične smernice za gradnjo plinovodov) naročnik navaja:

Naročnik sklene pred pričetkom del z lastnikom zemljišča, po katerem poteka trasa plinovoda oz. na katerem je predvidena gradnja postaje ali drugega objekta na plinovodu pogodbo, s katero pridobi pravico graditi skladno z Zakonom o graditvi objektov in Energetskim zakonom, in sicer za vsa zemljišča v širini delovnega pasu. Izvajalec mora poravnati vse stroške upravljalcem komunalnih objektov ali lastnikom zemljišč, ki bodo nastali zaradi uporabe površin ali komunalnih vodov izven delovnega pasu gradnje.

Prosimo Naročnika, da objavi za vsak posamezni primer zgoraj navedene odškodnine oceno stroškov, oziroma navede merila, cenike in ostale dejavnike, ki so nujno potrebni, da lahko ponudnik določi vse stroške upravljalcem komunalnih objektov ali lastnikom zemljišč, ki bodo nastali zaradi uporabe površin ali komunalnih vodov izven delovnega pasu gradnje. Naročnika opozarjamo, da v primeru, da ne poda zahtevanih stroškov, povzroča neenakomerno in nepravično konkurenco med ponudniki. Naročnik naj pri tem upošteva stališče Državne revizijske komisije (npr. št. 018-181/2013-7), kjer je bila enaka zahteva naročnika razveljavljena kot nezakonita in bo v primeru, da naročnik ne bo prevzel bremena upravljavcev, tudi tokrat razveljavljena.


Naročnika opozarjamo, da mora pred pričetkom del Izvajalcu predati prosta zemljišča za izvajanje del.

Pozivamo naročnika, da poda izjavo, da so v razpisni dokumentaciji na dan objave javnega naročila na portalu javnih naročil, navedena VSA zemljišča z navedbo parcelnih številk, po katerih bo potekala izvedba del (gradnja), ki so predmet javnega naročila in da poda izjavo, da so z vsemi lastniki zemljišč podpisane pogodbe o ustanovitvi služnosti in da navedeno ni breme izvajalca. Izvajalec se namreč ne more poslužiti ustanovitve služnosti v javno korist, kot se lahko naročnik.

Pozivamo naročnika, da objavi številke parcel, na katerih je vknjižena služnost in da potrdi, da s strani lastnikov parcel, na katerih je vknjižena služnost, izvajalcu NI potrebno predložiti izjave o kvalitetni vzpostavitvi zemljišča v prvotno stanje, podpisane s strani lastnika, temveč zadošča podpisana izjava s strani izvajalca. Pozivamo naročnika, da razpisno dokumentacijo v tem delu spremeni.


ODGOVOR

Gradnja prenosnega plinovoda se izvaja v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem znotraj delovnega pasu. V kolikor bi na terenu prišlo do nepredvidene situacije, zaradi katere bi bil nujno potreben poseg izven delovnega pasu, naročnik pojasnjuje, da bo predhodne dogovore z lastniki zemljišč glede tega urejal naročnik sam in tudi nosil dodatne stroške.

Naročnik oz. investitor je za vsa zemljišča, ki so potrebna za izvedbo projekta, pridobil pravico graditi in gradbeno dovoljenje.

Naročnik pojasnjuje, da bo vse stroške upravljalcem komunalnih objektov ali lastnikom zemljišč, ki bodo nastali zaradi uporabe površin ali komunalnih vodov izven delovnega pasu gradnje, uredil in nosil naročnik oz. investitor.

Nadalje naročnik pojasnjuje, da bo pred pričetkom del izvajalcu predal prosta zemljišča za izvajanje del.

Naročnik potrjuje in s tem spreminja razpisno dokumentacijo, da s strani lastnikov parcel, za katere je bila pridobljena pravica graditi in gradbeno dovoljenje, izvajalcu ni potrebno predložiti izjave o kvalitetni vzpostavitvi zemljišča v prvotno stanje, podpisane s strani lastnika, temveč zadošča podpisana izjava s strani izvajalca.Datum objave: 29.04.2019   09:54
VPRAŠANJE
V točki 1.3.2.1 Dodatna širina delovnega pasu (Tehnične smernice za gradnjo plinovodov) naročnik navaja:

- Dodatna širina delovnega pasu se zagotovi samo na tistih točkah, za katere bosta predstavnika izvajalca in naročnika sporazumno ugotovila, da je za izvedbo prevzetih del nujno potrebna dodatna širina delovnega pasu, izvajalec pa to dodatno širino dogovori z lastnikom zemljišča.

Prosimo Naročnika, da navedeno zahtevo v celoti preuredi na način, da dogovarjanje pogojev za izvedbo del ne bo v domeni izvajalca. Po našem mnenju naročnik ne more pojasniti pravne podlage, načina, postopka in ovrednotenja zahteve, da mora izvajalec dodatno širino dogovoriti z lastnikom zemljišča. Splošno določena zahteva, ki nima podlage v veljavni zakonodaji, ima za posledico, da bodo ponudniki različno ocenili tveganje, za katerega naročnik sploh ni podal nobenih konkretnih podatkov. Opominjamo naročnika s pogodbo išče izvajalca in ne investitorja.

Zato prosimo naročnika, da potrdi, da stroški povezani z dodatno širino delovnega pasu v nobenem primeru ne bremenijo izvajalca. Ne samo, da naročnik pravne podlage za takšno zahtevo ne more podati, ampak je to v direktnem nasprotju s 5. členom ZJN-3, katerega namen je prepovedati, da naročnik pogojuje sodelovanje točno določenih subjektov, ki lahko določenemu ponudniku preprečijo oddajo ponudbe. Zagotovitev zemljišč je v izključni domeni naročnika in pozivamo naročnika, da poda pojasnilo, da bo dogovore z lastniki zemljišč glede dodatne širine delovnega pasu prevzel sam.


ODGOVOR

Naročnik potrjuje, da stroški, povezani z dodatno širino delovnega pasu, v nobenem primeru ne bremenijo izvajalca. Naročnik pojasnjuje, da bo za nepredvidene situacije, zaradi katerih bi bil nujno potreben poseg izven delovnega pasu, sam urejal predhodne dogovore z lastniki zemljišč in tudi sam nosil dodatne stroške glede tega.


Datum objave: 29.04.2019   09:55
VPRAŠANJE
Prosimo Naročnika, da pojasni (določi širino v m1), kot navaja na str.5 Tehnične smernice za gradnjo plinovodov za b): Dovozna pot do gradbišča pomeni vsa javna cestna infrastruktura in lastniška cestna infrastruktura v kolikor ima naročnik sklenjen z lastnikom poseben dogovor o uporabi.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da tehnične smernice na str. 5 opredeljujejo le razlago pojma »Dovozne poti do gradbišča«, pri čemer v samih smernicah širina dovozne poti do gradbišča, iz razloga različnih možnih tehničnih rešitev, ni določena v merski enoti.

V vsakem primeru pa stroški povezani z dostopno potjo do gradbišča ne bodo bremenili izvajalca.Datum objave: 29.04.2019   10:00
VPRAŠANJE
Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila zapisal:

Ponudnik mora imeti, na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU že izvedena dela s področja gradnje podzemnih cevovodov iz jeklenih cevi namenjenih prenosu zemeljskega plina premera cevi najmanj 400 mm najmanj NP 50 barov, vsaj na enem objektu, v skupni dolžini najmanj 15 km za vsak objekt, za katera je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav. (PRILOGA 4)

Na trgu relevantnih ponudnikov imamo ponudnike, ki so specializirani za gradbena dela in ponudnike, ki so specializirani za strojno instalacijska dela. Glede na to, da je v predmetnem javnem naročilu izvedba strojno instalacijskih del prevladujoča, pozivamo naročnika, da ustrezno spremeni referenčne zahteve na način, da kot primerne sprejme reference izvajalcev, ki kumulativno izkažejo izpolnitev pogoja na način, da je izvajalec izvedel celotna strojna dela pri gradnji cevovodov iz jeklenih cevi namenjenih prenosu zemeljskega plina premera cevi najmanj 400 mm najmanj NP50 bar, vsaj na enem objektu, v skupni dolžini najmanj 15 km za vsak objekt, za katere je pridobljeno uporabno dovoljenje, ne starejše od 10 let od dneva določenega za predložitev prijav ter da je izvajalec izvedel gradbena dela za vgradnjo cevovoda premera najmanj 400 mm v dolžini več kot 7,5 km in v dolžini več kot 15 km premera najmanj 100 mm.

Po vzoru številnih naročnikov menimo, da je bistveno bolj primerno, da tudi naročnik Plinovodi, d.d. zahteva dejanske reference, saj bi z obstoječim referenčnim pogojem pridobil ponudbo ponudnika, ki je izvajal samo strojno inštalacijska dela, medtem ko je gradbena dela izvajal podizvajalec (ali obratno). Obstoječ pogoj tudi sicer omejuje konkurenco na samo en gospodarski subjekt, zaradi česar bi naročnik, če ne želi ponudniku omogočiti nerazumno visokega monopolnega dobička, moral biti že sam zainteresiran popraviti besedilo referenčnih pogojev. Vztrajanje naročnika pri obstoječih pogojih bomo razumeli kot zlorabo sistema javnega naročanja, katerega cilj ni racionalno izvajanje javnih naročil, ampak sistemsko omogočanje dobičkov točno določenemu ponudniku.


ODGOVOR

Naročnik spreminja referenčne zahteve v točki 4.5 1. na str. 7 razpisne dokumentacije ter v PRILOGI 4 na str. 18 razpisne dokumentacije tako, da se glasi: »Ponudnik mora imeti, na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU, že izvedena dela s področja gradnje podzemnih cevovodov iz jeklenih cevi, namenjenih prenosu zemeljskega plina, premera cevi najmanj 400 mm najmanj NP 50 barov, vsaj na enem objektu, v skupni dolžini najmanj 15 km za vsak objekt, za katera je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav. Ponudnik je moral v okviru referenčnega posla, ki ga navaja v tej točki, izvesti najmanj vsa strojno montažna dela.«

Naročnik bo na svoji spletni strani pod objavo predmetne Razpisne dokumentacije objavil popravek PRILOGE 4. Ponudniki ob pripravi prijave upoštevajo popravek PRILOGE 4.Datum objave: 29.04.2019   10:02
VPRAŠANJE
Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila zapisal:

Ponudnik mora imeti, na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU izvedena vsaj 2 grajena objekta (merilno regulacijska postaja-MRP ali mejna merilno regulacijska postaja-MMRP), vključno s strojnimi ter elektro in instrumentacijskimi (daljinski nadzor) inštalacijami, namenjenimi meritvam in regulaciji tlaka/pretokov zemeljskega plina za najmanj NP 50 barov, za katera je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav.

Pozivamo naročnika, da omogoči, da se referenčni pogoj izkaže z referenco, ki izkazuje strojna in montažna dela pri opisanem referenčnem poslu. Navedena dela namreč po zahtevnosti prevladujejo. Po vzoru številnih naročnikov tudi v tem primeru menimo, da je bistveno bolj primerno, da naročnik Plinovodi, d.d. zahteva dejanske reference, saj bi z obstoječim referenčnim pogojem pridobil ponudbo ponudnika, ki je izvajal samo strojno inštalacijska dela, medtem ko je gradbena dela izvajal podizvajalec (ali obratno). Obstoječ pogoj tudi sicer omejuje konkurenco na samo en gospodarski subjekt, zaradi česar bi naročnik, če ne želi ponudniku omogočiti nerazumno visokega monopolnega dobička, moral biti že sam zainteresiran popraviti besedilo referenčnih pogojev. Vztrajanje naročnika pri obstoječih pogojih bomo razumeli kot zlorabo sistema javnega naročanja, katerega cilj ni racionalno izvajanje javnih naročil, ampak sistemsko omogočanje dobičkov točno določenemu ponudniku.


ODGOVOR

Naročnik spreminja referenčne zahteve v točki 4.5 2. na str. 7 razpisne dokumentacije ter v PRILOGI 5 na str. 19 razpisne dokumentacije tako, da se glasi: »Ponudnik mora imeti, na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU izvedena vsaj 2 grajena objekta (merilno regulacijska postaja-MRP ali mejna merilno regulacijska postaja-MMRP), najmanj v celotnem obsegu strojno montažnih ter elektro del in instrumentacijskih (daljinski nadzor) instalacij, namenjenih meritvam in regulaciji tlaka/pretokov zemeljskega plina za najmanj NP 50 barov, za katera je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav.«

Naročnik bo na svoji spletni strani pod objavo predmetne Razpisne dokumentacije objavil popravek PRILOGE 5. Ponudniki ob pripravi prijave upoštevajo popravek PRILOGE 5.Datum objave: 29.04.2019   10:04
VPRAŠANJE
Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila zapisal:

Ponudnik mora imeti, na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU izvedene vgradnje jeklenih cevi za najmanj NP 50 barov, namenjenih prenosu zemeljskega plina s tehnologijo brez izkopnega izvajanja del (Trenchless technology kot npr. HDD, Microtunneling ipd.), in sicer:
- 5 gradenj premera cevi najmanj 250 mm, vsaka v dolžini najmanj 200 m;
za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav.

Naročnika najprej pozivamo, da zmanjša število referenčnih poslov na enega oz. največ dva, kolikor je še možno zagovarjati kot sorazmerno. Prav nobenega razloga ni, da naročnik ne bi veljal za dovolj izkušenega, če realizira en isti referenčni posel na način, da ga izkazuje že s tem, ko dokaže, da je vgradil katerekoli jeklene cevi v zahtevani dolžini. Zahteva po petih referenčnih poslih pa ponovno nerazumno omejuje konkurenco, prav tako je glede na neobstoj večje konkurence zahteva po premeru 250 mm izrazito nesorazmerna.

Naročnika pozivamo, da k proučitvi vseh zgoraj navedenih pozivov pristopi resno in s tem omogoči konkurenco v predmetnem postopku. V nasprotnem primeru bomo z zahtevkom za revizijo, kot tudi z drugimi pravnimi sredstvi (obvestilo nadzornemu svetu, Računskemu sodišču RS, KPK,) izpodbijali ravnanja naročnika.


ODGOVOR

Naročnik spreminja referenčne zahteve v točki 4.5 3. na str. 7 razpisne dokumentacije ter v PRILOGI 6 na str. 20 razpisne dokumentacije tako, da se glasi: »Ponudnik mora imeti, na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU izvedene vgradnje jeklenih cevi za najmanj NP 50 barov, namenjenih prenosu zemeljskega plina s tehnologijo brez izkopnega izvajanja del (Trenchless technology kot npr. HDD, Microtunneling ipd.), in sicer:
- 2 gradnji premera cevi najmanj 250 mm, vsaka v dolžini najmanj 200 m;
za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav.«.

Naročnik pojasnjuje, da je premer cevi 250 mm najmanjši predvideni premer jeklenega plinovoda pri podvrtavanjih na tem projektu.

Naročnik bo na svoji spletni strani pod objavo predmetne Razpisne dokumentacije objavil popravek PRILOGE 6. Ponudniki ob pripravi prijave upoštevajo popravek PRILOGE 6.Datum objave: 29.04.2019   10:05
Naročnik pojasnjuje, da bodo vse navedene spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije ustrezno upoštevane v pogodbi z izvajalcem.