Dosje javnega naročila 002088/2019
Naročnik: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
Storitve: Oblikovanje in tiskanje obrazcev ter tiskovin
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 55.926,43 EUR

JN002088/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.04.2019
JN002088/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN002088/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.06.2019
JN002088/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002088/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Kobalej
javna.narocila@zpiz.si
+386 14745367
+386 12326595

Internetni naslovi
http://www.zpiz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303065/KONČNA_NMV__430-06-2019_-_Oblikovanje_in_tiskanje_obrazcev_ter_tiskovin1.docx.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8427
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Oblikovanje in tiskanje obrazcev ter tiskovin
Referenčna številka dokumenta: 430-06/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79800000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Oblikovanje in tiskanje obrazcev ter tiskovin.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Izvajalec bo obrazce oziroma tiskovine dostavljal na različne lokacije naročnika, ki so navedene v točki 2.2.5 razpisne dokumentacije in v osnutku pogodbe.
II.2.4 Opis javnega naročila
Oblikovanje in tiskanje obrazcev ter tiskovin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je mogoče podaljšati pod pogoji iz 50. člena osnutka pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v točkah 3.2. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in točki 3.3. Seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.04.2019   10:01
Kraj: informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.04.2019   11:16
Zadeva: 1. pojasnilo razpisne dokumentacije

Naročnik v 1. pojasnilu razpisne dokumentacije za javno naročilo št. 430-06/2019 za oblikovanje in tiskanje obrazcev ter tiskovin, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. objave JN002088/2019-W01 z dne 8. 4. 2019, odgovarja na vprašanja potencialnih ponudnikov, kot je razvidno v nadaljevanju:


Vprašanje 1: Datum prejema: 12.04.2019 ob 07:40 uri preko Portala JN
Kdaj lahko pričakujemo razdelilnik za VSE izdelke, da lahko izračunamo stroške logistike (distribucije)?

Odgovor 1:
V razpisni dokumentaciji predmetnega naročila je določeno, da seznam obrazcev ter tiskovin vsebuje ocenjene triletne količine. Naročnik iz objektivnih razlogov (zakonodaja, uskladitve pokojnin itd.) ne more vnaprej določiti število dobav in lokacije dobav ter posledično tudi ne more izdelati razdelilnika za tiskovine oziroma obrazce.
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji v točki 2.2.3 bo naročanje potekalo centralno, predvidoma enkrat mesečno. Glede na realizacijo dobav v preteklem letu naročnik ugotavlja, da je bilo na podlagi naročil v Ljubljano dobavljeno 54% vseh dobav. Razlika je bila dobavljena po območnih enotah naročnika po Sloveniji.

Vprašanje 2: Datum prejema: 12.04.2019 ob 07:40 uri preko Portala JN
2. Testni tisk map po katerih kriterijih boste presojali kakovost?
2.1. kdo ali katera verificirana ustanova bo presojala kakovost?
2.2. katero metodo in metodologijo bo verificirana ustanova uporabljala za presojo kakovosti?

Odgovor 2:
2. Naročnik bo preveril skladnost tiska besedila med vzorcem naročnika in vzorcem ponudnika.
2.1 Kakovost bo preverjal Inštitut za celulozo in papir v Ljubljani.
2.2 Inštitut za celulozo in papir v Ljubljani bo uporabljal mehansko-fizikalne meritve splošnih fizikalnih lastnosti in preveril osnovne lastnosti vzorcev (gramatura, debelina) ter ocenil mehanske jakosti in odpornosti kartona.

Vprašanje 3: Datum prejema: 12.04.2019 ob 07:40 uri preko Portala JN
Lahko vzorce tiskovin pričakujemo, da jih vzamemo ker jih moramo presojati v našem podjetju in ne zgolj tam pri vas "na vpogled"?

Odgovor 3:
Po predhodnem dogovoru s kontaktno osebno, navedeno v točki 2.2.8. razpisne dokumentacije, lahko ponudnik vzorce predmetnega javnega naročila prevzame pri naročniku.

Vprašanje 4: Datum prejema: 12. 4.2019 ob 10:56 uri preko Porta JN
Ali je mišljeno v obrazcu 8 kjer je navedeno v tabelci: letna pogodbena vrednost, dejansko realizirano vrednost po pogodbi v 1 letu?

Odgovor 4:
V Referenčnem potrdilu (OBRAZEC 8) naročnik zahteva, da se vpiše podatek o letni realizirani (dejanski) pogodbeni vrednosti v EUR z DDV.

Vprašanje 5: Datum prejema: 12. 4.2019 ob 10:56 uri preko Porta JN
Prav tako nas zanima, ali je pogoj pri referencah oblikovanje in tisk obrazcev, ali kot veljavno dopuščate tudi referenco, kjer gre za tisk obrazcev ter oblikovanje in tisk drugih primerljivih tiskovin z razpisno dokumentacijo.

Odgovor 5:
Naročnik dopušča referenco, kjer gre za tisk in oblikovanje katerihkoli tiskovin ter obrazcev.


Vprašanje 6: Datum prejema: 12.04.2019 ob 12:25 uri preko Portala JN
Ali je kot potrjevalec reference mišljena odgovorna oseba, ki referenco podpiše oz. ali je kot potrjevalec reference mišljena le kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki bo potrdila referenco podpisano s strani odgovorne osebe?

Odgovor 6:
Potrjevalec reference je oseba, ki potrjuje resničnost referenčnega posla oziroma oseba, pri kateri lahko naročnik preveri referenco. Odgovorna oseba referenčnega naročnika ni nujno, da je ista oseba kot potrjevalec reference (lahko je tudi npr. odgovorna oseba za zastopanje) oziroma je interna zadeva naročnika.

Vprašanje 7: Datum prejema: 12.04.2019 ob 12:58 uri preko Portala JN

Vljudno vas prosim za informacijo pri katerih izdelkih je potrebno vključiti tudi oblikovanje?

Odgovor 7:
Oblikovanje je potrebno vključiti pri vseh izdelkih predmetnega javnega naročila.


1. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.