Dosje javnega naročila 002067/2019
Naročnik: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1241 Kamnik
Gradnje: Odpadna kanalizacija v naselju Bistričica - 1. faza
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 527.247,90 EUR

JN002067/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.04.2019
JN002067/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN002067/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.06.2019
JN002067/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002067/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1241
SI
Kamnik
Slovenija
Urban Veternik
urban.veternik@kamnik.si
+386 18318223

Internetni naslovi
http://www.kamnik.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8439
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odpadna kanalizacija v naselju Bistričica - 1. faza
Referenčna številka dokumenta: 354-0046/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Odpadna kanalizacija v naselju Bistričica - 1. faza
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
45231100
45231300
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bistričica, občina Kamnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo obsega izgradnjo odpadne in padavinske kanalizacije v naselju Bistričica. Sočasno s kanalizacijo se bo izvedla sanacija vodovoda. Izgradnja poteka od objekta Bistričica 2 do Bistričica 10 c
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili razpisne dokumentacije in pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.04.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.04.2019   09:10
Kraj: portal eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.04.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1241
Kamnik
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.04.2019   11:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ne moremo dostopati do popisa del?

LP

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je pod objavljeno razpisno dokumentacijo na svoji spletni strani preveril objavljeno specifikacijo naročila (popis del) in zagotavlja, da se le-ta odpre in deluje pravilno.
V kolikor bi še vedno imeli težave z dostopom oz. delovanjem dokumenta, predlagamo, da poskušate do datoteke dostopiti še na kakšnem drugem računalniku.

Lep pozdrav!Datum objave: 08.04.2019   12:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kako zavarovanje za resnost ponudbe zahtevate?

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik ne zahteva garancije za resnost ponudbe. Kljub temu pa vas opozarjamo, da morebiten nepodpis pogodbe o izvedbi javnega naročila s strani izbranega ponudnika v skladu s 112. členom ZJN-3 šteje za prekršek, ki se kaznuje z globo, določeno v omenjenem členu.Datum objave: 10.04.2019   07:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisu investitor navaja naslednjo postavko:

betonski venec za kanalski pokrov z LTŽ pokrovom fi60 cm, 400 kN, z zaklepom in protihrupnim vložkom (PAM ali enakovredno)

PAM, kot je vidno po gradbiščih, na pokrovih nima navedenega novega standarda, temveč razpolaga še s starim iz leta 94. Napis na pokrovih mora biti od aprila 2017, EN 124-2.

Francija je novi standard že sprejela, torej mora iz te države biti proizvod z napisom novega standarda?

Prosimo za pojasnilo, po katerem standardu naj se dobavlja LTŽ pokrov in rešetka? Nadzor je po novem bolj dosleden kar se tega tiče in nam predstavlja nemalo težav gradbincem. Lep danODGOVOR
Spoštovani,
pri pokrovih kanalizacijskih jaškov iz litega železa se upošteva standard EN 124:2-2015. Napis na pokrovih mora v skladu s standardom EN 124:2-2015 biti EN 124-2.
Lep pozdrav


Datum objave: 12.04.2019   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za fekalno kanalizacijo ali lahko upoštevamo poliestrske jaške?

P.S. poliester je celo boljši material za enako ceno.

Hvala

ODGOVOR
Zaradi prostorskih omejitev je predvidena vgradnja PE jaškov, ki imajo na vrhu zaključek iz konusa. Poliestrski jaški te možnosti nimajo, zato se uporabi zgolj PE ali PP jaške.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim vas za podaljsanje roka oddaja ponudb.

Lp

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko uporabimo za fekalno kanalizacijo poliestrske jaške?

LP

ODGOVOR
Zaradi prostorskih omejitev je predvidena vgradnja PE jaškov, ki imajo na vrhu zaključek iz konusa. Poliestrski jaški te možnosti nimajo, zato se uporabi zgolj PE ali PP jaške.


VPRAŠANJE
Naročnik v popisih del zahteva jaške Romold ali enakovredno.
Menimo, da v popisih del naročnik ne sme uporabljati komercialnih imen in jih favorizirati.
Prosimo za tehnično karakteristiko zahtevanih jaškov, da lahko ponudimo ekvivalentne jaške, ki bodo sorazmerni z zahtevano (nizko) ceno, saj naročnik pričakuie in zahteva nizko ceno, z visoko kvaliteto.

ODGOVOR
Naročnik, v skladu z določili ZJN-3, primeroma lahko navede proizvajalca ali tip proizvoda, na kar je naročnik tudi že opozoril v razpisni dokumentaciji (Navodila ponudnikom). S tem ne preferira nobenega izmed proizvajalcev, saj ponudniki lahko ponudijo tudi primerljive proizvode. Naročnik z navedbo primera tipa proizvoda določa zahtevano kvaliteto le-tega, ceno proizvoda pa v ponudbi določi ponudnik sam.


VPRAŠANJE
Prosimo za preklic zahteve veza odgovor na vprašanje z dne 10.04.2019 07:23! Najnovejši Seznam slovenskih standardov, ki so privzeti harmonizirani standardi za gradbene proizvode in ki temeljijo na objavi v Uradnem listu EU št. 2018/C92 z dne 9.3.2018, še NE vsebuje novega standarda EN 124-2:2015. Posledično še ni obvezna njegova uporaba v Sloveniji in zato menimo, da je zahteva po izpolnjevanju standarda SIST EN 124-2:2015 preuranjena.
Standard EN 124 je razdeljen na šest delov. Prvi del vsebuje definicije, klasifikacijo, splošna načela zasnove, zahtevane lastnosti in preskusne metode, deli od 2 do 6 pa vsebujejo zahtevane lastnosti za pokrove, ki so izdelani iz točno določenega materiala, npr. iz litega železa, jekla ali aluminijeve zlitine, armiranega betona, kompozitnih materialov, polipropilena (PP), polietilena (PE) ali nemehčanega polivinilklorida (PVC-U). Citiramo opis področja standarda s pletne strani SIST (http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=a6abc577-542c-4764-81a0-385c0d2900b0): "Ta evropski standard (EN 124-2) se uporablja za pokrove za odtoke in jaške s svetlo odprtino do vključno 1000 mm, ki so nameščeni na območjih s površino za pešce in/ali vozno površino. Ta standard se uporablja za pokrove za jaške in odtoke ter rešetke razredov A15 do F900 iz litega železa z lamelnim grafitom in litega železa s kroglastim grafitom, v kombinaciji z betonom ali ne. 2. del se ne uporablja samostojno, ampak samo v kombinaciji s standardom EN 124-1. Ta standard se ne uporablja za polnila, nameščena na kraju, kot so beton, tlakovci itd. Ne uporablja se za rešetke v okviru predizdelane padavinske kanalizacije v skladu s standardom EN 1433 ali za talne odtoke in strešne žlebove v stavbah, ki so navedeni v standardu EN 1253-1, ter za površinske škatle."
Preklic zahteve, navedene v uvodu, bo naročniku omogočil, da pridobi večji asortiman ponudb.
Sprememba v popisih del naj se ukine in naj ostane pri prvotnemu tekstu.

ODGOVOR
Naročnik zahteva izpolnjevanje standarda SIST EN 124-2:2015.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je za vas sprejemljiv kamnolom Lukovica pri kalkulaciji tampona in grede.

Hvala

ODGOVOR
Tampon in greda morata ustrezati standardu SIST EN 13242. Če ima kamnolom Lukovica izjavo/certifikat za tampon in gredo po standardu SIST EN 13242 sta za naročnika sprejemljiva.Datum objave: 15.04.2019   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V datoteki Popis_del_Bistriica.xls, pri 5. padavinski kanalizaciji, so pri nepredvidenih delih iz seštevka izpuščena dela 5,3. Obnovitvena dela, tako da ocena stroškov 5% nepredvidenih del ni pravilena.

Prosimo za popravek.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

res je. Naročnik je napako popravil ter na svoji spletni strani pod predmetnim javnim naročilom zamenjal prej objavljeni Popis del z novim, ki sedaj v celoti vsebuje vse pravilne izračune.

Naročnik od ponudnikov zahteva, da upoštevajo posodobljeni, danes objavljeni Popis del, v nasprotnem primeru njihova ponudba ob oddaji ne bo dopustna. Zaradi minimalnih sprememb v popisu del naročnik spremembe razpisne dokumentacije oz. popravka na Portalu javnih naročil posebej ne bo objavljal.
Datum objave: 15.04.2019   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kje ste objavili popravek popisa del, prosim za link.

Lp

ODGOVOR
Naročnik je popravljen popis del objavil na svoji spletni strani pod predmetnim javnim naročilom in sicer tako, da je zamenjal prej objavljeni Popis del z novim (povezava do objavljenega javnega naročila s popisom del: https://www.kamnik.si/index.php?t=Razpis&id=2761 )
Zaradi minimalnih sprememb v popisu del naročnik spremembe razpisne dokumentacije oz. popravka na Portalu javnih naročil posebej ni objavljal.Datum objave: 16.04.2019   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Poliesterske masko niste še odgovorili.
Lp

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik dovoljuje samo PE ali PP jaške.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zahtevamo, da spremenite pozicijo v popisu del za RJ jaške , da lahko upoštevamo tudi poliester .
Kajti v nasprotnem ste v prekršku z javnim naročanjem glede prefiriranja določenega ponudnika za RJ.
Na državni revizijo so že odločali o tej zadeva ter je razpis padu.
V izogib vplačilu revizije nad RD pozivamo , da spremenite popis!

Hvala

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri svoji zahtevi in dovoljuje samo PE ali PP jaške.

Naročnik, v skladu z določili ZJN-3, primeroma lahko navede proizvajalca ali tip proizvoda, na kar je naročnik tudi že opozoril v razpisni dokumentaciji (Navodila ponudnikom).
Naročnik z navedbo primera tipa proizvoda določa zahtevano kvaliteto le-tega, ne preferira pa posameznega ponudnika. Na trgu preverjeno obstaja več ponudnikov tipa jaška, ki ga zahtevamo, tako da v nobenem primeru naročnik ne krši določil ZJN-3.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zahtevamo , da dovolite jaške poliester kajti izpolnjuje standard .
Lp

ODGOVOR
Naročnik dovoljuje samo PE ali PP jaške.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Po ogledu terena vas prosimo , da lahko upoštevamo tudi poliestrske jaške , prostora je več kot dovolj.

LP

ODGOVOR
Naročnik dovoljuje samo PE ali PP jaške.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo dovolite tudi poliesterske jaške.
Lp

ODGOVOR
Naročnik dovoljuje samo PE ali PP jaške.


VPRAŠANJE
/VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali lahko uporabimo za fekalno kanalizacijo poliestrske jaške?
LP
ODGOVOR
Zaradi prostorskih omejitev je predvidena vgradnja PE jaškov, ki imajo na vrhu zaključek iz konusa. Poliestrski jaški te možnosti nimajo, zato se uporabi zgolj PE ali PP jaške. /

Spoštovani,
Če lahko vgradimo poliestrski jašek v dnu kanala je lahko tudi na vrhu ista širina??
LP

Prav tako kvaliteta je boljša za vodotesna!
Prav tako PE ali PP jaški jih treba rezati vtok - iztok n aliscu mesta vodotesnot je zelo vprašljiva.
Tako da vas prosimo da dovolite tudi jaške iz polisetra.
LP

ODGOVOR
Naročnik dovoljuje samo PE ali PP jaške.Datum objave: 18.04.2019   08:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pričakujete revizijo nad razpisno dokuemtacijo

ODGOVOR
Ponudnikom je v vseh stopnjah oddaje javnega naročila zagotovljeno pravno varstvo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 - ZTP-D, 63/2013, 90/2014 - ZDU-1l, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 60/2017).

Naročnik ob tem ponovno poudarja, da so vse zahteve iz razpisne dokumentacije skladne z določili ZJN-3.
Datum objave: 18.04.2019   08:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po ogledu terena nam ni jasno kje je izkop V. kategorije.

hvala

ODGOVOR
Izkop V. kategorije je na kanalu B1 od revizijskega jaška št. 13 dalje.Datum objave: 18.04.2019   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V popisu del mate navajeno sledeče;
Dela všteta v ceno


V CENAH NA ENOTO JE ŽE VKLJUČENO IN SE NE OBRAČUNAVA POSEBEJ:

1. "Čiščenje terena pred in po gradnji kar obsega:
posek grmičevja in dreves do fi 10 cm in njihovih panjev z nakladanjem na kamion in odvozom na gradbeno deponijo H=20 km, skupaj z vsemi stroški trajnega deponiranja in
ostale manjše ovire na trasi kanalizacije (pasje ute, otroška igrala, vrtni kamini in ostale zadeve)."

2. Črpanje vode in vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo.

3. Vsa razpiranja kanala oziroma izvedba opaženega izkopa na nevarnih mestih, kjer je to potrebno za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

4. Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.

5. Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, izkopanega materiala, kot tudi stroške odvoza in predelave le-teh, po določilih zakonodaje.

6. Postavitev gradbiščne table skladno z veljavno zakonodajo.

7. Prijava gradbišča v skladu z veljavno zakonodajo.

8. Stroški izdelave in dostave varnostnega načrta naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Načrt izvajalec preda v potrditev naročniku (inženirju) pet dni pred začetkom gradnje.

9. Stroški vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisani in določeni z veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.

10. "Stroški soglasij in dovoljenj za zapore cest, vključno z elaboratom zapore ceste, stroški postavitve prometne in neprometne signalizacije, stroški zapor in preusmeritev prometa, objave v medijih in drugi stroški zapor.

Stroški vzdrževanja obvozov, še posebej na makadamskih obvozih na katerih je potrebno upoštevati stroške krpanja udarnih jam, protiprašnih ukrepov zaradi povečanega prometa itd."

11. Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.

12. Izdelava začasnih peš prehodov in vsi stroški začasnih dostopov do stanovanjskih in drugih objektov ter stroški zagotavljanja nemotenega dostopa interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno območje, ki se z gradnjo tangira.

13. Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu (± 4 m od osi infrastrukture).

14. Geomehanska poročila o pregledu temeljnih tal, nosilnosti zemeljskih nasipov ter vezanih in nevezanih nosilnih in obrabnih plasteh ustroja ceste.

15. Izlov rib.

16. Vsi stroški trajnega deponiranja gradbenega materiala.

17. Vsa humuziranja izven širine izkopa jarka, ki ga izvajalec uporablja za gradbiščni transport, manipulacijo itd.

18. Fotodokumentacija obstoječega stanja, hiš, cest travnikov ulic in hišnih priključkov, ki jih tangiramo s posegom gradnje.

19. Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (s predhodnim posvetovanjem s predstavnikom naročnika in nadzorom).

20. Sanacija oziroma povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.

21. Stroške obveščanja javnosti o morebitnih različnih nevšečnosti ter posledicah, nastalih zaradi motenj.

22. Vsi stroški, povezani z izvajanjem ukrepov, skladno z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč (Ur. l. RS, št. 21/11) ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.

23. Vsi stroški nastanitve Inženirja, skladno s pogoji razpisne dokumentacije.

24. Vsi stroški glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljavcem uskladi glede organizacije obnove.

25. Vsi stroški električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave, ogrevanja

26. Vsi stroški zavarovanja opreme, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma primopredaje.

27. Vsi stroški zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, taks, zavarovanj, manipulativni in ostali lokalni stroški, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku.

28. Vsi stroški pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroški zaščite vseh komunalnih naprav in stroški upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroški raznih pristojbin s tem v zvezi.

29. Vsi morebitni stroški soglasij in drugi stroški, vezani na uporabo javnih površin, na izvedbo posegov v varovalni pas občinskih in državnih cest, za izvajanje del na in ob občinskih oziroma državnih cestah prekopi, podkopi in vsi stroški, vezani na izpolnitev pogojev izdanih soglasij.

30. Pri sočasni gradnji vodovoda ali javne razsvetljave ali telemetrije ali meteorne kanalizacije s kanalizacijo se prečkanje komunalnega voda obračuna samo enkrat pri kanalizaciji.


Vas opozarjamo še enkrat , da dovolite jaške poliester ter prav tako prijava gradbišča po zakonodaji je obveznost naročnika.
Prav tako je obveznost naročnika zakoličba objekta.!
varnostni načrt itd.

Lp

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je glede uporabe poliestrskih jaškov odgovoril že v odgovorih na prejšnja vprašanja, in sicer dovoljuje samo PE ali PP jaške.

Naročnik je ponovno preučil zavihek »CENA NA ENOTO« v poglavju Specifikacija naročila (popis del) in sklenil, da:
- naj ponudniki pri pripravi ponudbe postavke 7. in 8. v poglavju Specifikacija naročila (popis del), zavihek »CENA NA ENOTO«, ne upoštevajo.

Hkrati potencialnega ponudnika obveščamo, da postavka 4. Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje v zavihku »CENA NA ENOTO« v poglavju Specifikacija naročila (popis del) ni enaka zakoličenju objekta. Zakoličenje objekta je predvideno v specifikaciji naročila (popisu del), in sicer v postavkah 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1, 4.1.1, 5.1.1 in 6.1.

Datum objave: 18.04.2019   08:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Podajte zahtevo po katerem standardu morajo biti revizijski jaški za fekalno kanalizacijo?!

Hvala

ODGOVOR
PE ali PP jaški morajo ustrezati standardom SIST EN ISO 3126 (zunanji premer), SIST EN 14982 (trdnost telesa jaška), SIST EN 14802 (nosilnost jaška na navpično obtežbo), SIST EN 14830 (trdnost dna jaška, trajnost dna jaška), SIST EN 13598-2, dodatek B (odpornost dna jaška proti udarcem), SIST EN 476 (vodotesnost jaška) in SIST EN 1277 (vodotesnost priključkov s cevmi).Datum objave: 18.04.2019   08:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji zahtevate bonitetno oceno najmanj SB6, kar je za gradbeno panogo selektivno merilo, s tem pa si občutno omejujete konkurenco. Glede na to, da spada predvidena gradnja javne kanalizacije glede na zahtevnost gradnje med manj zahtevne objekte, pozivamo naročnika, da pogoj o bonitetni oceni spremeni na najmanj SB8. Naročnika pozivamo, da sledi predlogu o spremembi bonitetne ocene, saj pogoji ne smejo biti postavljeni prezahtevno, izključujoče ali omejevalno glede na predmet javnega naročila, ter si tako razširi krog potencialnih ponudnikov s konkurenčnimi ponudbami in zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev. Hkrati opozarjamo na temeljne določbe ZJN-3 in prakso Državne revizijske komisije. Naročnik mora v skladu z ZJN-3 upoštevati načelo sorazmernosti, ki določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezani s predmetom javnega naročanja. Naročnika opozarjamo, da morajo biti pogoji vezani na sam predmet javnega naročila. Kot je Državna revizijska komisija že odločila, je potrebno pogoje oblikovati glede na konkretne naročnikove potrebe in ob upoštevanju informacij o relevantnem trgu ponudnikov, ne pa na posameznega ponudnika oziroma kandidata.

ODGOVOR
Spoštovani,

bonitetna ocena SB6 je skladna z določili ZJN-3 ter aktualnimi Smernicami za javno naročanje gradenj, ki jih je izdalo Ministrstvo za javno upravo RS (Izdaja 1.1., oktober 2018). Glede določitev primernih bonitet Smernice v poglavju 6.2. Finančni pogoji navajajo naslednje: »Za preveritev finančne sposobnosti naročnik lahko zahteva, da ima gospodarski subjekt bonitetno oceno (po pravilih Basel II), pri čemer se ocenjuje, da je ocena najmanj SB6 (ali boljša) primerna«.
Naročnik zahteve glede dovoljene bonitetne ocene torej ne bo spreminjal.
Datum objave: 19.04.2019   12:51
VPRAŠANJE
Datum objave: 18.04.2019 08:20
/VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji zahtevate bonitetno oceno najmanj SB6, kar je za gradbeno panogo selektivno merilo, s tem pa si občutno omejujete konkurenco. Glede na to, da spada predvidena gradnja javne kanalizacije glede na zahtevnost gradnje med manj zahtevne objekte, pozivamo naročnika, da pogoj o bonitetni oceni spremeni na najmanj SB8. Naročnika pozivamo, da sledi predlogu o spremembi bonitetne ocene, saj pogoji ne smejo biti postavljeni prezahtevno, izključujoče ali omejevalno glede na predmet javnega naročila, ter si tako razširi krog potencialnih ponudnikov s konkurenčnimi ponudbami in zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev. Hkrati opozarjamo na temeljne določbe ZJN-3 in prakso Državne revizijske komisije. Naročnik mora v skladu z ZJN-3 upoštevati načelo sorazmernosti, ki določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezani s predmetom javnega naročanja. Naročnika opozarjamo, da morajo biti pogoji vezani na sam predmet javnega naročila. Kot je Državna revizijska komisija že odločila, je potrebno pogoje oblikovati glede na konkretne naročnikove potrebe in ob upoštevanju informacij o relevantnem trgu ponudnikov, ne pa na posameznega ponudnika oziroma kandidata.

ODGOVOR
Spoštovani,

bonitetna ocena SB6 je skladna z določili ZJN-3 ter aktualnimi Smernicami za javno naročanje gradenj, ki jih je izdalo Ministrstvo za javno upravo RS (Izdaja 1.1., oktober 2018). Glede določitev primernih bonitet Smernice v poglavju 6.2. Finančni pogoji navajajo naslednje: »Za preveritev finančne sposobnosti naročnik lahko zahteva, da ima gospodarski subjekt bonitetno oceno (po pravilih Basel II), pri čemer se ocenjuje, da je ocena najmanj SB6 (ali boljša) primerna«.
Naročnik zahteve glede dovoljene bonitetne ocene torej ne bo spreminjal./

Vas prosimo ,da dvignete zahtevo na vsaj SB4!
lp

ODGOVOR:
Naročnik ostaja pri zahtevi SB6.
Datum objave: 19.04.2019   12:52
VPRAŠANJE
/VPRAŠANJE
Spoštovani,
Po ogledu terena nam ni jasno kje je izkop V. kategorije.
hvala
ODGOVOR
Izkop V. kategorije je na kanalu B1 od revizijskega jaška št. 13 dalje./

Ali imate pridobljeno geomehansko poročilo?
Lp

ODGOVOR
Pridobljeno geomehansko poročilo je priloga objavljene razpisne dokumentacije, in sicer je objavljeno v zavihku »Projektna dokumentacija«.Datum objave: 19.04.2019   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Kolišna je ocenjena vrednost naročila.
Lp

ODGOVOR
Naročnik ocenjene vrednosti naročila ne bo razkril.Datum objave: 19.04.2019   12:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali imate že pridobljeno gradbeno dovoljenje?
LP

ODGOVOR
Pridobljeno gradbeno dovoljenje je priloga objavljene razpisne dokumentacije, in sicer je objavljen v zavihku »Projektna dokumentacija«.Datum objave: 19.04.2019   12:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Kako je z zaporo ceste , ni postavke v popisu del.
Torej je koncesionar KPK v bistveni prednosti pred ostalimi ponudniki!!
hvala

ODGOVOR
Koncesionar, kot morebitni ponudnik, nima in ne more imeti prednosti, saj cene cestnih zapor in elaboratov veljajo tudi zanj. Koncesionar je po koncesijski pogodbi in veljavni zakonodaji zavezan voditi ločeno računovodstvo za GJS in ločeno za komercialne dejavnosti. Poleg tega lahko med ponudniki pride do različne organizacije in izvedbe del, kar posledično pomeni lahko tudi različno število potrebnih cestnih zapor in posledično različen strošek, ki ga posamezen ponudnik vključi v enotne cene.
Ne glede na predhodno navedeno naročnik ugotavlja, da spraševalec v resnici odpira vprašanje, ali bo »koncesionar« stroške, ki jih ima zaradi cestnih zapor, prevalil na naročnika ali pa jih bo (v kakšnem deležu) trpel sam in na ta način skušal biti uspešnejši pri pridobitvi javnega naročila. Vendar to ni ravnanje naročnika, temveč ponudnika, ki je morda »koncesionar«. Bistvo zahteve iz razpisne dokumentacije je v tem, da morajo vsi ponudniki (tako spraševalec, kot »koncesionar«, kot ponudnik, ki ni »koncesionar«) določiti ponudbeno ceno tako, da ne bodo mogli naročnika pri izvedbi javnega naročila bremeniti za stroške na podlagi argumenta, da jim teh stroškov ni bilo treba upoštevati pri oblikovanju ponudbene cene. Ali bodo te stroške (delno ali v celoti) nosili sami, kar enako velja za spraševalca, pa je poslovna odločitev vsakega ponudnika.
Datum objave: 19.04.2019   12:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na odgovor z dne 18. 4. 2019, 8:20
Vaše citirano besedilo je izvzeto iz konteksta. Ministrstvo za javno upravo RS v Smernicah za javno naročanje gradenj, katere navajate v odgovoru, nadalje opozarja naročnike, da mora biti določanje bonitetne ocene ponudnika sorazmerno predmetu naročila in z njim povezano. Naročnik mora v vsakem konkretnem primeru presoditi, ali je zahteva po bonitetni oceni sploh primerna glede na predmet naročila. Če je predmet naročila razmeroma enostaven tudi bonitetna ocena ni nujno primeren pogoj. V tem primeru je SB6 prestrogo določena in glede na to, da naročnik ne odstopa od predloga za spremembo bonitetne ocene, kaže na to, da ima naročnik že izbranega ponudnika.

ODGOVOR
Naročnik ocenjuje, da je postavljena zahtevana bonitetna ocena, glede na zahtevnost del ter stanje v gradbeni panogi, primerna.Datum objave: 19.04.2019   12:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali imate že prefereanega izvajalca.?
lp

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik v postopku javnega naročila ravna skladno z ZJN-3 in ne omejuje konkurence med ponudniki.