Dosje javnega naročila 002101/2019
Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje OKO-PARK Kft. Lendva, kozhasznu vallalat, Glavna ulica 109, 9220 Lendava - Lendva
Storitve: TISK RAČUNOV IN IZVAJANJE ZAMENLJIVIH POŠTNIH STORITEV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 175.680,00 EUR

JN002101/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.04.2019
JN002101/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.04.2019
JN002101/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.04.2019
JN002101/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN002101/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.05.2019
JN002101/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002101/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje OKO-PARK Kft. Lendva, kozhasznu vallalat
Glavna ulica 109
9220
SI
Lendava - Lendva
Slovenija
Jožef Gerenčer
jozef.gerencer@eko-park.si
+386 41789374

Internetni naslovi
https://www.eko-park.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303284/DOKUMENTACIJA_JNMV_EKO_PARK_placilni_nalogi_in_postne_storitve.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303284/espd/EKO_PARK_ESPD_TISK_RACUNOV_2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8475
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
gospodarske javne službe


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: TISK RAČUNOV IN IZVAJANJE ZAMENLJIVIH POŠTNIH STORITEV
Referenčna številka dokumenta: ST-01/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79800000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
oblikovanje računov s plačilnimi nalogi in obvestili na položnicah ( dodatni tekst),
tisk računov,
prevzem podatkovnih datotek, pregled in pripravo dinamičnih podatkov za izpis in izvedbo korektur z naročnikom;
izpis dinamičnih podatkov in konfekcioniranje;
sortiranje in opremljanje računov;
raznos oz. pošiljanje računov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TISK RAČUNOV IN IZVAJANJE ZAMENLJIVIH POŠTNIH STORITEV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.04.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.04.2019   15:22
Spoštovani,

skupna letna količina vseh vrst tiskovin znaša 110.000 kom. Letna skupna količina po posamezni vrsti tiskove znaša približno 36.600 kom.
Skupna količina vseh vrst tiskovin za čas trajanja pogodbe 3 let znaša 330.000 kom. Skupna količina po posamezni vrsti tiskovine za čas trajanja pogodbe znaša približno 110.000 kom.
K temu gre prišteti strošek poštnih storitev v skupni količini 330.000 kom

Vzorec v obliki fotografije ali preslikanega dokumenta lahko dobite na vašo zahtevo na elektronski naslov info@eko-park.si .


Datum objave: 10.04.2019   09:27
VPRAŠANJE

1. Naročnika prosimo za pojasnilo, ali so količine, navedene v obrazcu ponudbenega predračuna letne ali 3-letne.

2. Pri pogojih za priznanje sposobnosti je pod tehnično in strokovno sposobnost navedeno, da mora gospodarski subjekt izpolnjevati tehnične standarde za tisk UPN obrazcev in imeti dostop do poštnega omrežja oz. razpolagati z lastno mrežo ter razpolagati z dovoljenjem za tisk UPN in dovoljenje za izvajanje zamenljivih storitev. V primeru nastopa s podizvajalcem ta izpolnjuje tehnične standarde za tisk UPN obrazcev ter razpolaga z dovoljenjem za tisk, ponudnik pa ima organizirano lastno mrežo za dostavo pošiljk. Skupaj torej izpolnjujeta pogoje. Kot potencialni ponudnik naročnika tako prosimo za pojasnilo glede izpolnitve OBR-5 (Izjava o izpolnjevanju standardov za tisk obrazcev UPN in dostopu do poštnega omrežja), in sicer ali vsak sodelujoči v ponudbi označi alineje, ki jih izpolnjuje?

3. Naročnik v 9. členu določa garancijo za dobro izvedbo posla v obliki izvršnice. Vzorec le-te je priložen obrazcem. Naročnika sprašujemo, ali mora potencialni ponudnik ta obrazec parafirati in ga priložiti že ob sam oddaji ponudbe.

4. Za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor smo sami pridobili vsa potrdila iz Kazenske evidence. Zato bomo namesto podpisanih pooblastili fizičnih oseb ponudbeni dokumentaciji ta potrdila že priložili.


ODGOVOR


1. Količine v predračunu predstavljajo vrednosti za celotno pogodbeno obdobje treh let.

2. Izpolnjevanje omenjenega pogoja izpolni samo ponudnik oz. vodilni partner v skupni ponudbi. V primeru dvoma bo naročnik zahteval ustrezna dokazila s katerimi pa lahko razpolaga sam ponudnik, partner v skupni ponudbi ali podizvajalec.

3. 6. in 7. člen razpisne dokumentacije ne določata, da je potrjen vzorec izvršnice sestavni del ponudbe. Da se ponudnik strinja z vsebino izvršnice potrjuje z obrazcem OBR-5.

4. Ponudnik lahko namesto potrjenega obrazca priloži potrdila iz KE pravnih in fizičnih oseb, ki pa ne smejo biti starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudbe.

Datum objave: 11.04.2019   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ponudnik je pravkar pridobil potrditev referenc za drugo javno naročilo. Ali lahko predloži obrazce s potrjenimi referencami slednjega (obrazci vsebinsko ne odstopajo od zahtevanega OBR-4.1?
LP

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik bo upošteval tudi reference na obrazcih, ki vsebinsko ne odstopajo od obrazca OBR-4.1.

Datum objave: 11.04.2019   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali za tiskarja UPN QR univerzalnih plačilnih nalogov zadošča, da je uvrščen na seznam pooblaščenih tiskarjev (https://upn-qr.si/sl/tiskarji) in izpolnjuje Tehnične standarde za tiskanje obrazcev UPN, ki so objavljeni na spletni strani ZBS?
LP

ODGOVOR

Spoštovani,

z objavo gospodarskega subjekta na seznamu pooblaščenih tiskarjev (https://upn-qr.si/sl/tiskarji) naročnik smatra, da ta izpolnjuje tehnične standarde za tisk UPN QR plačilnih nalogov.Datum objave: 12.04.2019   07:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na razpisu imamo namen sodelovati kot glavni izvajalec s podizvajalcem za tisk.
Ali morata oba predložiti OBR -4.1 z najmanj po tremi referencami z vrednostjo najmanj 15.000 EUR brez DDV, ali zadoščajo tri take reference npr. dve za izvajanje zamenljivih poštnih pošiljk in ena za tisk računov.
LP

ODGOVOR


7. točka 7.člena razpisne dokumentacije določa, da mora gopodarski subjekt izkazati najmanj 3 uspešno izvedene posle v vrendosti najmanj 15.000 EUR brez DDV. Posamezen posel pomeni opravljeno storitev tiska UPN QR plačilnih nalogov in/ali izvedbo zamenljivih poštnih storitev.
Ponudnik lahko predloži reference v različnih kombinacijah ( 3:0, 2:1, 1:2, 0:3). Ker je mogoče pogoj izpolnjevati kumulativno, lahko npr. ponudnik predloži 2 referenci, eno zagotovi njegov partner ali podizvajalec itd.
Odgovor na vaše vprašanje torej je, da zadoščajo že 3 reference v kombinaciji dveh za izvajanje zamenljivih poštnih storitev in ena za tisk računov.


Datum objave: 12.04.2019   08:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali mora tudi podizvajalec izpolniti OBR-8?
LP

ODGOVOR

11. točka 7. člena razpisne dokumentacije:

"11. gospodarski subjekt bo predložil izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

Ponudnik predloži izpolnjeno izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-8)."

Naročnik sklene pogodbo s ponudnikom oz. glavnim partnerjem v skupni ponudbi, zato morebitni partner oz. podizvajalec ne izpolni obrazca OBR-8.


Datum objave: 13.04.2019   11:17
VPRAŠANJE
Kot izvajalec poštnih storitev s podizvajalcem (za tisk) se nameravamo prijaviti na razpis za storitve tiska in zamenljivih poštnih storitev. Registrirane imamo dejavnosti 53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve in 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost, z odločbo AKOS, smo imenovani za izvajalca univerzalne poštne storitve in tako izpolnjujemo vse pogoje za izvajanje poštnih storitev v notranjem prometu standardno pismo, ki so predmet razpisa. V RD ste zapisali, da na razpisu lahko kandidira »vsaka pravna ali fizična oseba (gospodarski subjekt), ki ima registrirano dejavnost, ki je predmet razpisa, jo prevzema v ponudbi in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.« Kot izvajalec poštnih storitev lahko skupaj s podizvajalcem za tisk nudimo celotno razpisano storitev in ob tem vse faze poštne storitve, vendar je razpis in vzorec pogodbe naslovljen samo na izvajalce zamenljivih storitev. Zato je naše vprašanje, ali je ustrezno dovoljenje le ugotovitveni sklep o izvajalcu zamenljivih storitev ali odločba AKOS o imenovanju za izvajalca univerzalne poštne storitve, medtem ko v osnovi velja, da lahko poštne storitve (izven univerzalne) izvaja vsak, ki AKOS o tem obvesti.
Predlagamo, da se omogoči sodelovanje na razpisu vsakemu izvajalcu poštnih storitev (poštnih storitev v notranjem prometu standardno pismo), ne le izvajalcem zamenljivih storitev, v posledici tega pa korigira razpisna določila in vzorec pogodbe tako, da bo to omogočeno. S tem, ko naročnik naslavlja le izvajalce zamenljivih storitev v delu razpisanih poštnih storitev, neupravičeno oži trg in diskriminira določene ponudnike (5. člen ZJN-3), gospodarno ravnanje pa lahko naročnik ugotovi in izkaže šele po prejemu ponudb ponudnikov na trgu. Če bi se torej prijavili kot izvajalec (s podizvajalcem za tisk), bi glede na sedaj zastavljen razpis in vzorec pogodbe kot izvajalec (poštnih storitev v notranjem prometu standardno pismo), ki je sposoben opraviti vse faze poštne storitve (ni pa izvajalec zamenljivih storitev), opravili pogodbeno obveznost v delu poštnih storitev iz te pogodbe le do dostopa, za faze naprej pa po posebni pogodbi, ki bi bila v primeru, da se prijavimo na razpis kakršen je in smo izbrani, tudi potrebna.

Glede določb v vzorcu pogodbe bi v primeru, da se upošteva zgoraj navedeno in omogoči prijava na razpis vsem ponudnikom poštnih storitev v notranjem prometu standardno pismo, bilo potrebno opcijsko izključiti tretjo alinejo v 2. členu, dodati v 3. členu napotilo na zakon in splošne pogoje izvajalca v zvezi z reklamacijami za poštne storitve, črtati sedmo in nekoliko prilagoditi osmo alinejo 4. člena, dopolniti 5. člen in prvi odstavek 6. člena in v tretjem odstavku 10. člena dodati splošne pogoje izvajalca za poštne storitve.

V vsakem primeru je v vzorcu pogodbe potrebno sedanji člen s socialno klavzulo potrebno nadomestiti v skladu z novim ZJN-3 določilom o razveznem pogoju.

Predlagamo, da o zastavljenem predmetu naročila, razpisnih določilih in pogojih premislite in jih prilagodite skladno načelom javnega naročanja, s čimer se izognete vlaganju morebitnih revizijskih zahtevkov. V tej luči prosimo tudi, da podaljšate rok za vprašanja ponudnikov.


ODGOVOR

Glede na dejstvo, da zamenljive poštne storitve spadajo v nabor univerzalnih storitev in glede na argumentacijo potencialnega ponudnika, bo naročnik upošteval pripombe ter v skladu z obstoječim razumevanjem problematike poštnih storitev objavil popravek razpisne dokumentacije. Hkrati bo podaljšan rok za oddajo ponudb in rok za prejem vprašanj.