Dosje javnega naročila 002215/2019
Naročnik: OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI, za objekt "MOST ČEZ KAMNIŠKO BISTRICO NA SOTOČJU S PŠATO V JARŠAH"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 32.607,51 EUR

JN002215/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.04.2019
JN002215/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN002215/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.08.2019
JN002215/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002215/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 69
1230
SI
Domžale
Slovenija
Oddelek za investicije, Janez Bizjak
janez.bizjak@domzale.si
+386 17220120
+386 17211736

Internetni naslovi
http://www.domzale.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303641/portal-projekt_most_KB_Jarše.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303641/espd/ESPD-projekt_most_KB_Jarše.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8547
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI, za objekt "MOST ČEZ KAMNIŠKO BISTRICO NA SOTOČJU S PŠATO V JARŠAH"
Referenčna številka dokumenta: 4301-8/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Na podlagi projektne naloge za projektno dokumentacijo ter geodetskega načrta se naroča projektna dokumentacija IZP, DGD (vključno z Geološko-geomehanskim elaboratom ter Hidrološko-hidravličnim elaboratom), PZI, za objekt »Most čez Kamniško Bistrico na sotočju s Pšato v Jaršah«. Lastnosti novega mostu: AB prednapeti most brez vmesnih podpornikov, optimizacija dolžine mostu prečni profil Kamniške Bistrice na obravnavanem mestu obdelave je 25m, min svetle širine 3,5m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: DOMŽALE-JARŠE
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdela naj se najprej IZP novega mostu, ki upošteva:
Prednapeti AB most brez vmesnih podpornikov.
Obdelava v območju parc. št. 678/2, 692/30, 5408/2 vse v k.o. Domžale,
Možnosti nadaljevanja poti pod mostom na zahodni strani svetla višina 2,2 m,
Osvetlitev mostu (ambientalna),
optimizacija dolžine mostu prečni profil Kamniške Bistrice na obravnavanem mestu obdelave je 25m,
+/- 10 m od osi brvi čez Kamniško Bistrico urediti navezavo na brv
svetla širina mostu min 3,5 m,
nosilnost za interventno vozilo,
zunanja ureditev z dostopi do mostu ter variantna ureditev-dostop do vode).
Obseg del obsega izdelavo dokumentacije skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. V kolikor se v obdobju izdelave izvedbenega načrta spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora izdelovalec izvedbenega načrta pri svojem delu ustrezno upoštevati.
Ostali podatki so razvidni iz projektne naloge.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
PRI PRIDOBITVI GRADBENEGA DOVOLJENJA
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.04.2019   08:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.04.2019   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2019   12:00

Dodatne informacije:
Vprašanja pošljite na: investicije@domzale.si ali janez.bizjak@domzale.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.04.2019   09:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo vas za podaljšanje veljavnosti zahtevanih referenc in sicer:

"1.5.2.3 . Tehnična in strokovna sposobnost
Ponudnik mora dokazati, da je od vključno leta 2013 izdelal eno projektno dokumentacijo PGD za izgradnjo ali rekonstrukcijo objekta, ki vsebuje AB prednapeti premostitveni objekt min dolžine 25m (razred 21410 po klasifikaciji CC-SI), za katero je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje ali izdelan PID."

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena.
Pojasnilo glede referenc: Reference so veljavne, če ponudnik dokaže (priložiti potrdilo naročnika), da je od vključno leta 2014 izdelal eno projektno dokumentacijo PGD za izgradnjo ali rekonstrukcijo objekta ....
To velja tudi v primeru, da je od 1.1.2014 izdelal projekt PGD ali pa je tega leta 2014 pridobil gradbeno dovoljenje za objekt po tem projektu, oz. je leta 2014 izdelal projekt PZI, če po zakonu ni bilo potrebno gradbeno dovoljenje.
Datum objave: 15.04.2019   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani
V zvezi z razpisom za projektiranje prednapete vrvi je zahtevan referenčni objekt od leta 2014 (vključno) dalje.
S tem v zvezi vas prosim za odgovor na vprašanje:
- ali priznavate referenco za objekt, za katerega je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje marca 2014
PZI je bil izdelan vzporedno s PGD, vendar so bili določeni deli PZI zaključeni po pridobitvi gradbenega dovoljenja.
Dokumentacija PGD je bila izdelana pred letom 2014.
Lep pozdrav
Brane Batistič
IKB d.o.o.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena.
Pojasnilo glede referenc: Reference so veljavne, če ponudnik dokaže (priložiti potrdilo naročnika), da je od vključno leta 2014 izdelal eno projektno dokumentacijo PGD za izgradnjo ali rekonstrukcijo objekta ....
To velja tudi v primeru, da je od 1.1.2014 izdelal projekt PGD ali pa je tega leta 2014 pridobil gradbeno dovoljenje za objekt po tem projektu, oz. je leta 2014 izdelal projekt PZI, če po zakonu ni bilo potrebno gradbeno dovoljenje.
Datum objave: 15.04.2019   09:20
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje veljavnih referenc za pogoj in merila od leta 2012 naprej.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena.
Pojasnilo glede referenc: Reference so veljavne, če ponudnik dokaže (priložiti potrdilo naročnika), da je od vključno leta 2014 izdelal eno projektno dokumentacijo PGD za izgradnjo ali rekonstrukcijo objekta ....
To velja tudi v primeru, da je od 1.1.2014 izdelal projekt PGD ali pa je tega leta 2014 pridobil gradbeno dovoljenje za objekt po tem projektu, oz. je leta 2014 izdelal projekt PZI, če po zakonu ni bilo potrebno gradbeno dovoljenje.
Datum objave: 16.04.2019   08:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji je določen material objekta - izključno AB prednapeti beton (?!).
Ali je dopustno ponuditi projekt v jekleni ali sovprežni (jeklo-beton) izvedbi brez prednapenjanja?

ODGOVOR
Ostaja nespremenjeno: izključno AB prednapeti beton.Datum objave: 16.04.2019   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za tolmačenje zahteve v točki 1.5.2.3 . Tehnična in strokovna sposobnost
Ponudnik mora dokazati, da je od vključno leta 2014 izdelal eno projektno dokumentacijo PGD za izgradnjo ali rekonstrukcijo objekta, ki vsebuje AB prednapeti premostitveni objekt min dolžine 25m (razred 21410 po klasifikaciji CC-SI), za katero je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje ali izdelan PID."

Ali prav razumemo, da se kot referenca upošteva tudi izdelana projektna dokumetnacije PID - projekt izvedenih del?

ODGOVOR
Še enkrat glede referenc:
Reference so veljavne, če ponudnik dokaže (priložiti potrdilo naročnika), da je od vključno leta 2014 izdelal eno projektno dokumentacijo PGD za izgradnjo ali rekonstrukcijo objekta oz. je od leta 2014 izdelal projekt PZI, če po zakonu ni bilo potrebno gradbeno dovoljenje.
PID je kasnejša izdelava dokumentacije na osnovi teh projektov (PGD oz. DGD in PZI) in se NE upošteva kot referenca.


Datum objave: 23.04.2019   12:27
VPRAŠANJE
Prosimo za strokovno utemeljitev, zakaj že v tej fazi to je pred idejno zasnovo objekta vztrajate na omejitvi, da mora biti most v AB + prednapeti izvedbi. Z zapisano omejitvijo diskriminirate druge potencialne ponudnike, ne glede na možnost, da bi bila drugačna zasnova in izvedba lahko bolj gospodarna gledano na pričakovano življenjsko dobo mostu.

ODGOVOR
Naročnik je v projektni nalogi vse utemeljil. Razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena.