Dosje javnega naročila 002203/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje projektantskega nadzora za potrebe celovite obnove in rekonstrukcije stavbe Okrajnega sodišča na Jesenicah.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 68.320,00 EUR

JN002203/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.04.2019
JN002203/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2019
JN002203/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.04.2019
JN002203/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.06.2019
JN002203/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.06.2019
JN002203/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2019

    JN002203/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303874/Povabilo_navodila_obrazci_4300_10_2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8594
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje projektantskega nadzora za potrebe celovite obnove in rekonstrukcije stavbe Okrajnega sodišča na Jesenicah.
Referenčna številka dokumenta: 4300-10/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo se nanša na izdelavo projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje projektantskega nadzora za potrebe celovite obnove in rekonstrukcije stavbe Okrajnega sodišča na Jesenicah.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izdelava projektne dokumentacije za celovito obnovo in rekonstrukcijo zgradbe. Poleg obnove stavbnega ovoja (prenova fasade, zunanjega stavbnega pohištva in strešne kritine) in vzdrževalnih del v notranjosti objekta (pleskanje, popravilo ali zamenjava ometov in poda, popravilo ali zamenjava notranjega stavbnega pohištva) bodo potrebni tudi posegi v nosilno konstrukcijo, s katerimi se zagotovi ustrezna nosilnost strešne konstrukcije, lesenih stropnih konstrukcij in zagotovi ustrezna protipotresna varnost objekta. Obnova zajema tudi izvedbo dostopa, vstopa in uporabe objekta za gibalno ovirane osebe, kar vključuje tudi projekt dvigala ter preureditev enih sanitarij za potrebe gibalno oviranih oseb.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.04.2019   11:15
VPRAŠANJE

Spoštovani.

Predmet razpisa je dokaj kompleksen obseg del. Prav tako je bil za ogled objekta objavljen dokaj kratek termin od objave razpisa.
Rok za ponudbo je nekoliko neprimeren, saj je datum 6.5.2019 prvi dan takoj po obdobju praznikov z le nekaj posameznih vmesnih delovnih dni, kar skorajda onemogoča sestavo korektne ponudbe zaradi nedosegljivosti kadra in podatkov.
Tudi bodo ovire zaradi potrebnega upoštevanja morebitnih pojasnil naročnika danih tik pred obdobjem praznikov ali med prazniki.
Zato vljudno prosimo za podaljšanje roka za ponudbo za 1 teden, s čimer boste zanesljivo dobili večji nabor ponudb.

Hvala vnaprej.


ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe in spremenil datum odpiranja ponudbe. Sprememba je objavljena na Portalu JN.Datum objave: 23.04.2019   15:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisu imate omenjen pogoj za pogajanja, in sicer "naročnikovo ocenjeno vrednost".
Iz dosedanjih tovrstnih izkušenj s tozadevnimi javnimi razpisi je že skoraj pravilo, da se šele po prejemu ponudb objavi tudi kriterij "razpoložljivost finančnih sredstev", in to vedno z vrednostjo precej pod vrednostjo najnižje ponudbe.

Ponudniki imamo kar velike stroške s pripravo ponudb (čas, kader), zato vsekakor prihaja do velike gospodarske škode, če je kriterij kasneje objavljene mejne cene naročnika bistveno nižji od realne vrednosti razpisanih del, saj priprava ponudbe v takem primeru za ponudnika predstavlja brezpredmetno in nekoristno delo.

1. Sprašujemo za podatek, kolikšna sredstva ima naročnik rezervirana oz. kolikšna je naročnikova mejna vrednost razpisanih del.

2. Pri objavi javnega naročila je navedeno, da pogajanja bodo, v samem tekstu pa so pogojena z naročnikovo ocenjeno vrednostjo. Torej, ali pogajanja bodo v vsakem primeru oz. če so pogojena, sprašujemo za ocenjeno vrednost.

Vsekakor boste z objavo mejnih vrednosti pripomogli k optimalnemu delu gospodarstva, da se lahko že vnaprej odločamo o smiselnosti vlaganja časa in kadrovskih virov k pripravi ponudbe.

Lp


ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik ocenjene vrednosti javnega naročila ne bo razkril in objavil. Naročnik je ocenjeno vrednost določil ob začetku postopka oddaje javnega naročila, sprejel ustrezne dokumente in v njih ocenjeno vrednost ustrezno dokumentiral. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila bodo, tako kot določa Zakon o javnem naročanju v poglavju, ki govori o zaupnosti, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila postali javni in kot zainteresiran ponudnik takrat lahko vložite zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali enostavno zaprosite za posredovanje podatka o ocenjeni vrednosti in vam ga bomo posredovali.

Naročnik bo v postopek vključil pogajanja glede cene, če bo skupna vrednost najugodnejše ponudbe presegala naročnikovo ocenjeno vrednost.

Datum objave: 23.04.2019   16:03
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V1. V tehničnih zahtevah je podano, da so že narejeni pregled in preiskave, kakor tudi statična preverba.
Prav tako je omenjena Projektna naloga za izvedbo dostopa funkcionalno oviranim osebam.
Ker gre za bistvene elemente, ki podajajo obseg potrebnega dela, naprošamo za objavo študije in njenih rezultatov ter objavo projektne naloge.
Zgolj vpogled na lokaciji naročnika žal ni zadosten, saj se za ponudbo terja temeljitejša analiza zahtev, kar samo vpogled ne omogoča.

V2. V tehnični zahtevah so omenjene zgolj osnovne zahteve za gradbena dela.
Vsekakor so bistvenega pomena tudi projektna naloga oz. projektne zahteve za elek. in strojne inštalacije.
Naj poudarimo, da bo zaradi obsega gradbenih del potrebna celovita prenova vseh inštalacij, pri kateri bo prav tako potrebno upoštevati faznost (začasne prevezave elek. napajanja, delovanje sistemov tehničnega varovanja ipd.).
Zato je izjemno važno, da definirate vrste inštalacij in pričakovane zahteve.

V3. Ugotavljamo, da je v pogodbi definiran rok za PZI zgolj 30 dni za najmanj 3x prekratek. Gre namreč za izjemno zahteven posege v konstrukcijo, ki bo posledično šele po definiranju rešitev opredelil potrebna dela na obrtniških segmentih (arhitektura), in šele nato na inštalacijskih področjih (elektro, strojne). Narava poteka del terja več usklajevanja in prilaganja rešitev, zato je že predlagan rok 90 morebiti kratek.
No, tudi ostali roki so prekratki.
Naprošamo za podaljšanje rokov.
Za daljšimi roki bo projektantu omogočeno tudi načrtovanje na višjem nivoji kakovosti.

V4. V razpisu navajate, da mora izvajalec imeti zavarovano škodo v skladu z Gradbenim zakonom. Obveščamo vas, da zavarovanje definira Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

V5. Razpisan je projektantski nadzor. Pri tem pa so tudi v stroki deljena mnenja o temu, ali so dela vezana na preverjanje skladnosti s požarno varnostnimi zadevami in potrditev izkaza požarne varnosti domena izvajalca in njegovega dokazovanja skladnosti izvedbe ali dela projektanta. Naprošamo za opredelitev glede sodelovanja projektanta požarne varnosti v času izvajanja: predmet tega razpisa ali predmet izvajalca GOI del?

V6. Ali razpolagate z geodetskim posnetkom? V razpisu tega niste podali. Kolikor imamo izkušnje z Upravno enoto Jesenice, bo ta terjala prikaz objekta na geod. posnetku.
Torej, ali je geod. posnetek predmet razpisa?

V7. V sklopu razpisa je priložen dokument "Primeri okoljskih zahtev in meril". Smatramo, da gre zgolj za splošen dokument, ki se ga le smiselno upošteva, oz. se ga obvezno upošteva tam, kjer je to s predpisi ali razpisom zahtevano.
Dokument npr. med ostalim omenja tudi:
"Ne gre pa spregledati, da četrti odstavek 6. člena Uredbe o ZeJN omogoča odstopanje od sleditve cilja iz 15. točke drugega odstavka 6. člena omenjene uredbe. Naročnik lahko namreč javno naročilo projektiranja stavbe odda tako, da uporabi katerega od priznanih sistemov gradnje in certificiranja trajnostne gradnje, kot so DGNB, BREEAM, LEED. V tem primeru naročnik ni zavezan slediti cilju oziroma ga izpolniti glede minimalnega deleža lesa ali lesnih tvoriv v stavbah."
Gre namreč za področje, ki terja bistveno podrobnejšo projektno obdelavo, s posebnimi vsebinami, ki niso običajne. Stopnja načrtovanja po zahtevah DGNB, BREEAM ipd. Terja tudi več časa, predvsem pa tudi nesporno pomeni nekoliko višjo investicijo. In predvsem tudi zahteva od investitorja bistveno več vhodnih podatkov že v fazi razpisa - od npr. nivojev, ki jih želi doseči pri načrtovanju po posameznem standardu ...
Sam razpis pa kot takšen ne podaja tovrstnih zahtev.
Zgolj v izogib morebitnim nesporazumom naprošamo za pojasnila:
- podan dokument je zgolj informativnega značaja in je obvezen le tam, kjer je to z razpisom zahtevano,
- projektiranje po sistemih certificiranja trajnostne gradnje ni razpisano.

ODGOVORI NAROČNIKA
O1. Naročnik bo objavil objavil dodatno tehnično dokumentacijo, in sicer: Projektno nalogo izvedba dostopa, vstopa in uporabe objektov pravosodnih organov funkcionalno oviranim osebam in Poročilo o statični analizi stavbe (9 dokumentov). Dodatna dokumentacija bo objavljena in dostopna na naročnikovi spletni strani:
http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1337

O2. Gre za instalacije, ki so običajne v poslovnih objektih in takšne so tudi zahteve.

O3. Naročnik bo podaljšal rok za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) na 80 dni in ustrezno spremenil objavljeni osnutek pogodbe. Spremenjen osnutek bo objavljen na Portalu javnih naročil.

O4. Naročnik bo ustrezno spremenil objavljeni osnutek pogodbe. Spremenjen osnutek bo objavljen na Portalu javnih naročil.

O5. Dela vezana na preverjanje skladnosti s požarnovarnostnimi zahtevami so v okviru izdelave projekta dela projektanta, ki mora izdelati projekt tako, da bi bil izkaz požarne varnosti potrjen tudi ob končanju izvedbe del, če se izvedbena dela izvajajo skladno s PZI, dela vezana na preverjanje skladnosti s požarnovarnostnimi zahtevami in potrditev izkaza požarne varnosti v času izvedbe in zaključku izvedbenih del pa delo izvajalca.

O6. Da, geodetski posnetek je predmet javnega naročila.

O7. Da, predmetni dokument se smiselno upošteva, oz. se ga obvezno upošteva tam, kjer je to s predpisi ali dokuemntacijo v zvezi z oddajo javnega naročila zahtevano. Projektiranje po sistemih certificiranja trajnostne gradnje ni razpisano.