Dosje javnega naročila 002282/2019
Naročnik: KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Storitve: Revidiranje računovodskih izkazov za obdobje 2019-2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.014,00 EUR

JN002282/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.04.2019
JN002282/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2019
JN002282/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2019
JN002282/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.08.2019
JN002282/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002282/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 1
4000
SI041
Kranj
Slovenija
Nina Simonovič
nina.simonovic@komunala-kranj.si
+386 42811317
+386 42811301

Internetni naslovi
http://www.komunala-kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303907/RD_6-NMV-2019_Revidiranje_računovodskih_izkazov_za_obdobje_2019-2021.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8605
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Revidiranje računovodskih izkazov za obdobje 2019-2021
Referenčna številka dokumenta: 6/NMV/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev revidiranja računovodskih izkazov za leta 2019, 2020 in leto 2021, za Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o, ki vsebujejo tudi izdelavo predrevizijskih strokovnih mnenj, skladno z Zakonom o revidiranju Zrev-2A (Ur.l. RS, št. 65/08, 63/13 in 84/18).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev revidiranja računovodskih izkazov za leta 2019, 2020 in leto 2021, za Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o, ki vsebujejo tudi izdelavo predrevizijskih strokovnih mnenj, skladno z Zakonom o revidiranju Zrev-2A (Ur.l. RS, št. 65/08, 63/13 in 84/18).

Letni računovodski izkazi obsegajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala in priloge s pojasnili k izkazom. Izvajalec preveri, ali je vsebina poslovnega poročila v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila.

Cilj revizije je pridobitev zadostnih in ustreznih dokazov, ki bodo nudili razumno zagotovilo, da računovodski izkazi za poslovno leto ne vsebujejo pomembnih napačnih podatkov in navedb ter da so prihodki in odhodki v skladu s SRS ter podati mnenje ali računovodski izkazi izkazujejo resnično stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ter poslovni izid in ali so rezultati pravilno predstavljeni v letnem poročilu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.11.2019
Konec: 10.05.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.04.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.04.2019   13:04
VPRAŠANJE
1. Pri pregledu vašega postopka oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3, številka: 6/NMV/2019, z dne 12. 4. 2019, za revidiranje računovodskih izkazov za obdobje 2019-2021, ugotavljamo, da pod reference gospodarskega subjekta, zahtevate, da mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb pravočasno in kvalitetno izvedel najmanj petnajst (15) revizij računovodskih izkazov za podjetja izvajalce GJS, ki so opravljala/opravljajo dejavnost oskrbe s pitno vodo in/ali odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode in/ali ravnanje s komunalnimi odpadki in so v lasti države ali lokalne skupnosti.

Zahtevan pogoj je diskriminatoren saj z njim zavestno zmanjšujete število ponudnikov, z namenom, da revidiranje računovodskih izkazov opravi vnaprej izbrana revizijska družba, ki vam je že sedaj revidirala računovodske izkaze. Trdimo, da je vsaka revizijska družba, ki je vpisana v register revizijskih družb, sposobna revidirati vaše računovodske izkaze. Zamislite si, da si izberete kriterij, da mora ponudnik dokazati, da je revizijska družba v zadnjih petindvajsetih letih revidirala 1400 računovodskih izkazov.

2. Drugi del zapisa pa določa »Naročnik si pridržuje pravico v fazi pregledovanja ponudbe od ponudnikov zahtevati predložitev POTRDILA O DOBRO OPRAVLJENEM DELU (podpisanega s strani naročnika referenčnega dela) in v primeru dvoma o resničnosti navedenih podatkov preveriti podatke pri naročnikih/potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil ali od gospodarskega subjekta zahtevati predložitev dodatnih dokazil«.

V skladu s 6. členom Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 84/18) lahko nadzor nad kakovostjo revidiranja opravi le Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, zato je vsako ocenjevanje/izrekanje o dobro opravljenem delu kakovosti revidiranje, nezakonito.

ODGOVOR
1. Naročnik zavrača vse očitke o diskriminatornosti.
Menimo, da vsaka revizijska družba, ki je vpisana v register revizijskih družb, ni sposobna enako kakovostno revidirati računovodskih izkazov našega podjetja. Pomembno je, da je revizor ne samo strokovno podkovan na področju revidiranja, ampak da mu revidiranje podjetij, ki opravljamo predmetno javno gospodarsko dejavnost (oskrbe s pitno vodo in/ali odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode in/ali ravnanje s komunalnimi odpadki) ni tuje. Poslovanje oz. zakonitosti poslovanja takšnega podjetja se zelo razlikujejo od poslovanja podjetja, ki javne gospodarske dejavnosti ne opravlja.

V skladu z novelo zakona o revidiranju (Zrev-2A) je Komunala Kranj, d.o.o. kot javno podjetje na seznamu Agencije za javni nadzor nad revidiranjem uvrščena med subjekte javnega interesa in smo zato dolžni izbrati kvalitetnega revizorja za obdobje naslednjih treh let. V preteklosti smo izbirali revizijsko družbo za obdobje enega leta in pri izboru zahtevali pet referenc s področja revidiranja podjetij, ki opravljajo predmetno javno gospodarsko dejavnost. Tokrat smo, vezano na zahteve preteklih let, kriterij referenc razširili na obdobje treh let in zahtevali 15 referenc (povprečno 5/leto).

Drug razlog, da smo tako močno izpostavili reference je tudi priporočilo Revizijskega sveta, objavljeno v SIR*IUS (PR-REV 5/5-14), ki izrecno priporoča, da naročnik pri izboru revizorja poleg cene nujno upošteva tudi kvaliteto. Cena ne sme biti edini objektiven kriterij presoje. Ker sami ne znamo oceniti revizorskega načrta, smo se oprijeli referenc. Če revizorsko podjetje razpolaga z ustreznim kadrom in je ta kader že revidiral poslovanje podjetja ki opravlja javno gospodarsko dejavnost menimo, da bomo s tem načinom zagotovili kvaliteten izbor.

Kljub zgoraj navedenemu, smo pripravljeni spustiti kriterij pri številu zahtevanih referenc in s tem odgovorom spreminjamo zahtevo po predložitvi 15 referenc. S spremembo zahtevamo 10 referenc iz obdobja zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb. Naročnik bo spremembo objavil tudi v popravku razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil.
Spremenjena zahteva:
Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb pravočasno in kvalitetno izvedel najmanj deset (10) revizij računovodskih izkazov za podjetja izvajalce GJS, ki so opravljala/opravljajo dejavnost oskrbe s pitno vodo in/ali odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode in/ali ravnanje s komunalnimi odpadki in so v lasti države ali lokalne skupnosti.

2. Naročnik glede točke 2. ponudnikovega vprašanja/očitka, vztraja pri svoji zahtevi. Ob morebitnem pozivu ponudnika k predložitvi Potrdila o dobro opravljenem delu ne bomo preverjali vsebine revidiranja temveč dobili samo potrditev referenčnega naročnika, da je bila pretekla storitev revidiranja opravljena korektno, skladno z dogovorom/pogodbo.

Datum objave: 18.04.2019   13:07
VPRAŠANJE
Pri pregledu vašega postopka oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3, številka: 6/NMV/2019 z dne 12. 4. 2019, za revidiranje računovodskih izkazov za obdobje 2019-2021 ugotavljam, da pod reference gospodarskega subjekta zahtevate, da mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb pravočasno in kvalitetno izvedel najmanj petnajst (15) revizij računovodskih izkazov za podjetja izvajalce GJS, ki so opravljala/opravljajo dejavnost oskrbe s pitno vodo in/ali odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode in/ali ravnanje s komunalnimi odpadki in so v lasti države ali lokalne skupnosti.

Zahtevani pogoj je za potencialnega ponudnika diskriminatoren, ker z njim omejujete število ponudnikov, očitno z namenom, da revidiranje računovodskih izkazov opravi vnaprej izbrana revizijska družba, ki vam je že sedaj revidirala računovodske izkaze. Vsaka revizijska družba, ki je vpisana v register revizijskih družb je usposobljena revidirati vaše računovodske izkaze. Zamislite si, da si izberete kriterij, da mora ponudnik dokazati, da je revizijska družba v zadnjih petindvajsetih letih revidirala 1400 računovodskih izkazov.

Drugi del zapisa pa določa: »Naročnik si pridržuje pravico v fazi pregledovanja ponudbe od ponudnikov zahtevati predložitev POTRDILA O DOBRO OPRAVLJENEM DELU (podpisanega s strani naročnika referenčnega dela) in v primeru dvoma o resničnosti navedenih podatkov preveriti podatke pri naročnikih/potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil ali od gospodarskega subjekta zahtevati predložitev dodatnih dokazil«.

V skladu s 6. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 84/18) lahko nadzor nad kakovostjo revidiranja opravi le Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, zato je vsako ocenjevanje/izrekanje o dobro opravljenem delu kakovosti revidiranja izven nadzora Agencije, v nasprotju z Zakonom o revidiranju.

Ker je razpis v očitnem nasprotju z Načeli javnega naročanja po ZJN-3, predlagamo, da razveljavite javno naročilo male vrednosti številka: 6/NMV/2019, z dne 12. 4. 2019.


ODGOVOR
Naročnik zavrača vse očitke o diskriminatornosti.
Menimo, da vsaka revizijska družba, ki je vpisana v register revizijskih družb, ni sposobna enako kakovostno revidirati računovodskih izkazov našega podjetja. Pomembno je, da je revizor ne samo strokovno podkovan na področju revidiranja, ampak da mu revidiranje podjetij, ki opravljamo predmetno javno gospodarsko dejavnost (oskrbe s pitno vodo in/ali odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode in/ali ravnanje s komunalnimi odpadki) ni tuje. Poslovanje oz. zakonitosti poslovanja takšnega podjetja se zelo razlikujejo od poslovanja podjetja, ki javne gospodarske dejavnosti ne opravlja.

V skladu z novelo zakona o revidiranju (Zrev-2A) je Komunala Kranj, d.o.o. kot javno podjetje na seznamu Agencije za javni nadzor nad revidiranjem uvrščena med subjekte javnega interesa in smo zato dolžni izbrati kvalitetnega revizorja za obdobje naslednjih treh let. V preteklosti smo izbirali revizijsko družbo za obdobje enega leta in pri izboru zahtevali pet referenc s področja revidiranja podjetij, ki opravljajo predmetno javno gospodarsko dejavnost. Tokrat smo, vezano na zahteve preteklih let, kriterij referenc razširili na obdobje treh let in zahtevali 15 referenc (povprečno 5/leto).

Drug razlog, da smo tako močno izpostavili reference je tudi priporočilo Revizijskega sveta, objavljeno v SIR*IUS (PR-REV 5/5-14), ki izrecno priporoča, da naročnik pri izboru revizorja poleg cene nujno upošteva tudi kvaliteto. Cena ne sme biti edini objektiven kriterij presoje. Ker sami ne znamo oceniti revizorskega načrta, smo se oprijeli referenc. Če revizorsko podjetje razpolaga z ustreznim kadrom in je ta kader že revidiral poslovanje podjetja ki opravlja javno gospodarsko dejavnost menimo, da bomo s tem načinom zagotovili kvaliteten izbor.

Kljub zgoraj navedenemu, smo pripravljeni spustiti kriterij pri številu zahtevanih referenc in s tem odgovorom spreminjamo zahtevo po predložitvi 15 referenc. S spremembo zahtevamo 10 referenc iz obdobja zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb. Naročnik bo spremembo objavil tudi v popravku razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil.
Spremenjena zahteva:
Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb pravočasno in kvalitetno izvedel najmanj deset (10) revizij računovodskih izkazov za podjetja izvajalce GJS, ki so opravljala/opravljajo dejavnost oskrbe s pitno vodo in/ali odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode in/ali ravnanje s komunalnimi odpadki in so v lasti države ali lokalne skupnosti.

Naročnik glede ponudnikovega vprašanja/očitka o naknadni predložitvi POTRDILA O DOBRO OPRAVLJENEM DELU, vztraja pri svoji zahtevi. Ob morebitnem pozivu ponudnika k predložitvi Potrdila o dobro opravljenem delu ne bomo preverjali vsebine revidiranja temveč dobili samo potrditev referenčnega naročnika, da je bila pretekla storitev revidiranja opravljena korektno, skladno z dogovorom/pogodbo.

Predmetnega javnega naročila ne bomo razveljavili.