Dosje javnega naročila 002244/2019
Naročnik: OBČINA PREVALJE, Trg 2A, 2391 Prevalje
Gradnje: Izbira izvajalca gradenj za objekt: Stabilizacija nestabilnega terena na cesti JP 851 621 Prevalje - Klemen - Rožič, ID iz AJDE: 1083303
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 503.402,02 EUR

JN002244/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.04.2019
JN002244/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.04.2019
JN002244/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN002244/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.07.2019
JN002244/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002244/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PREVALJE
Trg 2A
2391
SI
Prevalje
Slovenija
Eva Vivod
eva.vivod@prevalje.si
+386 28246119
+386 28246124

Internetni naslovi
http://www.prevalje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.prevalje.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8632
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca gradenj za objekt: Stabilizacija nestabilnega terena na cesti JP 851 621 Prevalje - Klemen - Rožič, ID iz AJDE: 1083303
Referenčna številka dokumenta: 430-0003/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izbira izvajalca gradenj za objekt stabilizacija nestabilnega terena na cesti JP 851 621 Prevalje - Klemen - Rožič v dolžini 1340 m. Prelivanje vode iz te ceste je povzročilo elementarno škodo že v deževju 2016 ter decembru2017. Za ureditev primarne odvodnje in rekonstrukcijo ceste v dolžini 1340 m, je izdelan PZI, ki zajema rekonstrukcijo voziščne konstrukcije; v spodnji ustroj se posega ob razširitvah, kjer bo potrebno zamenjati obstoječ nenosilni sloj, utrditi planum. V okviru zgornjega ustroja vozišča se le ta utrdi, nanj pa se vgradi nosilni in obrabni sloj asfalta (6+4). Odvodnjavanje ceste bo urejeno preko zbiranja vode v kanalizaciji iz drenažnih cevi, ki poteka vzdolžno po celotni dolžini posega, na več mestih so predvideni vtočni jaški, ki so povezani s kanalizacijo. Celotna odvodnja se navezuje na sistem vzdolžnega zajema zalednih vod, ki se zberejo v novem meteornem kanalu, ki se pri P71 odvajajo v obstoječ potok. Na sami trasi bo potrebno izvesti dve podporni konstrukciji,
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 570.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Prevalje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbira izvajalca gradenj za objekt stabilizacija nestabilnega terena na cesti JP 851 621 Prevalje - Klemen - Rožič v dolžini 1340 m. Prelivanje vode iz te ceste je povzročilo elementarno škodo že v deževju 2016 ter decembru2017. Za ureditev primarne odvodnje in rekonstrukcijo ceste v dolžini 1340 m, je izdelan PZI, ki zajema rekonstrukcijo voziščne konstrukcije; v spodnji ustroj se posega ob razširitvah, kjer bo potrebno zamenjati obstoječ nenosilni sloj, utrditi planum. V okviru zgornjega ustroja vozišča se le ta utrdi, nanj pa se vgradi nosilni in obrabni sloj asfalta (6+4). Odvodnjavanje ceste bo urejeno preko zbiranja vode v kanalizaciji iz drenažnih cevi, ki poteka vzdolžno po celotni dolžini posega, na več mestih so predvideni vtočni jaški, ki so povezani s kanalizacijo. Celotna odvodnja se navezuje na sistem vzdolžnega zajema zalednih vod, ki se zberejo v novem meteornem kanalu, ki se pri P71 odvajajo v obstoječ potok. Na sami trasi bo potrebno izvesti dve podporni konstrukciji, ki se izvedeta z kamnitobetonskim zidom (od PR12 do PR19 v dolžini 140m in od PR33 do PR37 v dolžini 65m). Na nevarnih mestih, kjer se trasa približa potoku ter na lokaciji, kjer višina presega 3,0m, bo nameščena jeklena varovalna ograja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 570.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo dela izvedel samo ob pogoju pridobitve sofinancerskih sredstev s strani RS, Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Projekt se bo financiral iz Proračuna Občine Prevalje in RS, Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.05.2019   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.04.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA PREVALJE
Trg 2A
2391
Prevalje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.04.2019   08:31
Spoštovani!
Dovolj je, da ob oddaji ponudbe priložite skenirana dokumenta (menično izjavo ter menico). Po roku za oddajo ponudbe pa bo najugodnejši ponudnik pisno pozvan, da predloži originale menične izjave ter menice.

Lp

Datum objave: 15.04.2019   08:31
VPRAŠANJE
Ali je potrebno menično izjavo za resnost ponudbe skupaj z bianco menico posredovati fizično po pošti do roka za oddajo ponudb ali se menična izjava z menico skenirano posreduje skupaj preko portala ejn?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Datum objave: 15.04.2019   09:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, naročnika vljudno prosimo, da rok za oddajo ponudbe podaljša vsaj za teden dni, saj ima zaradi bližajočih se praznikov ravno v tem času veliko podjetij kolektivne dopuste in je težko pridobivati ponudbe in posledično pripraviti korektno ponudbo, hvala za razumevanje,lp

ODGOVOR
Pozdravljeni!
Rok za oddajo ponudb podaljšujemo do 8.5.2019 do 9.00 ure. Odpiranje ponudb bo 8.5.2019 ob 10.00 uri.

lpDatum objave: 19.04.2019   07:43
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je zahtevan ESPD obrazec, na naročnikovi strani pa ga ni mogoče uvoziti. Ali je izpolnitev ESPD obrazca potrebna oz. ali se izpolni samo krovna izjava?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR


ESPD obrazec smo naložili na spletno stran Občine Prevalje, kjer so že objavljeni ostali dokumenti javnega naročila.

lp

Datum objave: 19.04.2019   11:03
VPRAŠANJE
Ali je glede referenc potrebno iz vsake posamezne reference izhajati sledeče: rekonstrukcija ceste, ureditev odvodnjavanja, sanacija plazu, izvedba kamnite zložbe ali je lahko le nekaj od teh del?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Nekaj od teh del.

lp

Datum objave: 25.04.2019   13:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Je zagotovo, da menične izjave z menico za resnost ponudbe ni potrebno poslati predhodno po pošti ampak je res dovolj, da je skenirano oddano ob oddaji ponudbe in potem naknadno original?
Lep pozdrav

ODGOVOR

Tako je.

Lp