Dosje javnega naročila 002321/2019
Naročnik: OBČINA STARŠE, Starše 93, 2205 Starše
Gradnje: Preplastitev občinske ceste JP886020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 86.344,32 EUR

JN002321/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.04.2019
JN002321/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN002321/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.10.2019
JN002321/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002321/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA STARŠE
Starše 93
2205
SI
Starše
Slovenija
Občinska uprava
obcina@starse.si
+386 26864800
+386 26864810

Internetni naslovi
http://www.starse.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.starse.si/index.php/sl/javna-narocila-in-razpisi/2137-preplastitev-obcinske-ceste-jp886020
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8703
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preplastitev občinske ceste JP886020
Referenčna številka dokumenta: 43060-3/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233223
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preplastitev odseka občinske ceste JP886020, med naselji Marjeta na Dravskem polju, Trniče in Prepolje z novim asfaltom. Preplastitev obsega cca 1.700 m dolžine ceste v obstoječi širini. Obenem se bodo uredile bankine in izravnalo cestišče.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233223
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zgornja cesta med naselji Marjeta - Trniče - Prepolje
II.2.4 Opis javnega naročila
Preplastitev odseka občinske ceste JP886020, med naselji Marjeta na Dravskem polju, Trniče in Prepolje z novim asfaltom. Preplastitev obsega cca 1.700 m dolžine ceste v obstoječi širini. Obenem se bodo uredile bankine in izravnalo cestišče.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.04.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.04.2019   13:00
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ v skladu s 3. točko dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistem za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI in so objavljeni na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ .

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 25. 04. 2019 in se bo pričelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje ponudb bo potekalo preko inf. sistema e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb in traja 2 dni. Več v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2019   23:59

Dodatne informacije:
Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj, ki morajo biti podana v slovenskem jeziku preko Portala javnih naročil (http://www.enarocanje.si).
Odgovore bo naročnik objavil 24. 04. 2019 na portalu javnih naročil. Naročnik ni dolžan odgovarjati na vprašanja zastavljena v tujem jeziku.
V skladu s 67. členom ZJN-3 postanejo podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom sestavni del razpisne dokumentacije.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.04.2019   13:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Smo pravna oseba in menimo, da skladno z zakonskim predpisom popolnoma zadošča predložitev obrazca S.BON-1 kot DOKAZILO o ekonomski in finančni sposobnosti (76. člen ZJN-3) , saj vsebuje identične podatke kot S.BON-1/P, ki se skladno z ZJN-3 zahtevajo za presojo ponudnika oziroma ponudb, glede ekonomske in finančne sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Iz tega razloga prosimo in vas pozivamo, da spremenite dokumentacijo v tem delu tako, da omogočite tudi predložitev S.BON-1 obrazca, tako kot sledijo zakonskim predpisom tudi ostali javni naročniki.

Iz dokumentacije:
Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo:
- obrazec S.BON-1/P in obrazec BON-2 dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Naročnik je ugodil ponudniku! Razpisni obrazec št. 6 se v prvi alineji spremeni in po novem glasi:

Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo:
- obrazec S.BON-1/P ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudb.

Ta odgovor že velja kot sprememba razpisne dokumentacije - naročnik popravka ne bo objavljal.Datum objave: 19.04.2019   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za uvidevnost ter prestavitev roka za oddajo ponudb zaradi praznikov. Naročnik si je vzel za pripravo razpisa verjetno veliko časa in očitno pred prihajajočimi prazniki, (veliko več časa, kot je za pripravo ponudbe namenil nam) in prosimo, da tako soliden čas za pripravo ponudb omogoči tudi nam, ponudnikom, v kolikor seveda želi velik krog konkurence.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Ker gre za NMV in popis del ni obsežen, se je naročnik odločil, da roka ne bo podaljšal. Da pa bi ponudnikom olajšal delo, se je odločil, da lahko ponudniki svoje reference dokažejo tudi na svojih oz. drugih obrazcih, pogoj je le, da ti obrazci vsebujejo vse podatke, ki so na Razpisnem obrazcu št. 7a.

Datum objave: 19.04.2019   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani!


Hvala za odgovor glede obrazca S.BON-1, prosimo, če lahko v popravku na Portalu javnih naročil, dejansko spremenite zahtevo iz S.BON-1/P v S.BON-1.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
V odgovoru je naveden pravilen BON obrazec - naročnik zahteva obrazec S.BON-1/P, ker le ta dodatno vključuje podatke o velikosti in uspešnosti ter kazalnike iz poslovanja.Datum objave: 23.04.2019   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo, da točno utemeljite, kaj oziroma kakšne informacije glede ekonomske in finančne sposobnosti (navedeni dokumenti dokazil, ki jih lahko naročnik zahteva skladno z ZJN-3), ne obsega obrazec S.BON-1 za ponudnika pravno osebo s sedežem v Republiki Sloveniji - katere so TOČNO potrebne informacije, ki jih navaja ZJN-3 o ekonomski in finančni sposobnosti pa jih obrazec S.BON-1 NE vsebuje po mnenju naročnika?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik zahteva obrazec S.BON-1/P, ker le ta dodatno vključuje podatke o velikosti in uspešnosti ter kazalnike iz poslovanja.Datum objave: 23.04.2019   08:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za konkreten odgovor naročnika:
Ali je obrazec S.BON-1 predložen skupaj z BON-2 obrazcem v ponudbi kot dokazilo ustrezen dokument za dokazovanje ekonomskega in finančnega položaja ponudnika skladno z ZJN-3 ali ne? Bo naročnik takšno ponudbo zavrnil?
Prosimo za jasne odgovore.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
V kolikor ste zraven obrazca S.BON-1 predložili še obrazec BON-2, vam ponudbe ne bomo zavrnili.Datum objave: 23.04.2019   08:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Dodatno utemeljujemo zadostnost predložitve obrazca AJPES: S.BON-1 (poleg BON-2 obrazca)

ZJN-3:

77. člen

(dokazila)

(1) Naročnik lahko zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz tega člena kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena tega zakona in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu s 76. členom tega zakona.

(2) Naročnik lahko zahteva le dokazila, določena v tem in 78. členu tega zakona. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov lahko gospodarski subjekt uporabi vsa ustrezna sredstva za dokaz naročniku, da bo imel na voljo potrebna sredstva za izvedbo javnega naročila.

(3) Kot zadosten dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona, naročnik sprejme naslednja dokazila:

a) v zvezi s prvim odstavkom 75. člena tega zakona izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev;

b) v zvezi z drugim odstavkom 75. člena tega zakona in b) točko šestega odstavka 75. člena tega zakona potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi;

c) v zvezi z b) točko četrtega odstavka 75. člena tega zakona izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi.
.....
(6) KOT DOKAZILO O EKONOMSKEM IN FINANČNEM POLOŽAJU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI GA NAROČNIK PREVERJA V SKLADU S PREJŠNJIM ČLENOM, LAHKO TA SUBJEKT PRAVILOMA PREDLOŽI ENO ALI VEČ NASLEDNJIH DOKAZIL:

A) USTREZNE BANČNE IZPISKE, PO POTREBI PA DOKAZILO O DOLOČENEM ŠKODNEM ZAVAROVANJU POKLICNEGA TVEGANJA;

B) RAČUNOVODSKE IZKAZE ALI IZVLEČKE IZ RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, ČE JE V DRŽAVI, V KATERI IMA SEDEŽ GOSPODARSKI SUBJEKT, OBJAVA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV OBVEZNA V SKLADU S PREDPISI;

C) RAČUNOVODSKI IZKAZ CELOTNEGA PROMETA PODJETJA, PO POTREBI PA PROMETA NA PODROČJU, KI GA ZAJEMA NAROČILO, ZA NAJVEČ ZADNJA TRI POSLOVNA LETA, Z UPOŠTEVANJEM DATUMA USTANOVITVE PODJETJA ALI ZAČETKA POSLOVANJA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, ČE SO INFORMACIJE O PROMETU NA VOLJO.

(7) ČE GOSPODARSKI SUBJEKT ZARADI KATEREGA KOLI UTEMELJENEGA RAZLOGA NE MORE PREDLOŽITI DOKAZIL IZ PREJŠNJEGA ODSTAVKA, KI JIH ZAHTEVA NAROČNIK, LAHKO SVOJ EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ DOKAŽE S KATERIM KOLI DRUGIM DOKUMENTOM, ZA KATEREGA NAROČNIK MENI, DA JE USTREZEN.MENIMO, DA OBRAZEC S.BON-1 (Z OBRAZCEM BON-2 ) ZADOŠČA KOT DOKAZILO PO ZJN-3!Lep pozdrav!


ODGOVOR
Da.Datum objave: 23.04.2019   08:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo, da spremenite zahtevo po predložitvi S.BON-1/P ker menimo, da je je S.BON-1 informacija (poleg BON-2 -plačilna sposobnost) za naročnika dovolj izčrpna slika o finančnih in ekonomskih sposobnostih ponudnika :


Vir: AJPES:

S.BON-1 je bonitetna ocena, s katero preverite poslovanje poslovnih partnerjev ali pridobite svojo bonitetno oceno. Služi za celovit in izčrpen pregled poslovanja z oceno tveganja, za prijavo na javnih razpisih ter izkazovanje odličnosti doma in v tujini.

Vsebuje točno in ažurno bonitetno oceno SB, določeno z modelom S.BON AJPES (po pravilih Basel II). Bonitetna ocena kaže na zmožnost poslovnega subjekta za poravnavo svojih obveznosti v obdobju 12 mesecev po datumu izdelave računovodskih izkazov.
Kaj obsega?
Bonitetno oceno SB na podlagi letnega poročila za zadnje leto,
medletne spremembe ocene z razlogi za spremembe,
podatke o maksimalni vzdržni zadolženosti,
podatke o kratkoročni plačilni disciplini (blokade),
podatke in informacije o reviziji, revizorjevo mnenje,
splošne podatke o poslovnem subjektu (gospodarski družbi, zadrugi ali samostojnem podjetniku ali zasebnemu zavodu),
podatke iz letnih poročil in iz njih izračunane kazalnike in dejavnike tveganja (kazalnike dobičkonosnosti in denarnega toka, zadolženosti, likvidnosti, aktivnosti, produktivnosti) ter druge finančne podatke za zadnjih pet let,
podatke in kazalnike za dejavnost, v katero subjekt sodi, ter mesto v dejavnosti,
prejemke in izdatke v tekočem letu.


Lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik zahteva obrazec S.BON-1/P, ker le ta dodatno vključuje podatke o velikosti in uspešnosti ter kazalnike iz poslovanja.Datum objave: 23.04.2019   08:54
VPRAŠANJE
spoštovani!

ZJN-3 točno določa, kaj lahko zahteva naročnik glede izpolnjevanja finančnih in ekonomskih sposobnosti, pri pogoju pa je naročnik izpostavil 76.člen, ki pravi v zvezi izpolnjevanja finančnih in ekonomskih sposobnosti,

76. člen

(pogoji za sodelovanje)

(1) Naročnik lahko določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na:

a) ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti;

b) ekonomski in finančni položaj;

c) tehnično in strokovno sposobnost.

(2) Kot zahtevo za sodelovanje lahko naročnik gospodarskim subjektom naloži le pogoje iz tega člena. Naročnik v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.

(3) Glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti lahko naročnik od gospodarskih subjektov zahteva, da so vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

(4) Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

5) GLEDE EKONOMSKEGA IN FINANČNEGA POLOŽAJA LAHKO NAROČNIK DOLOČI ZAHTEVE, S KATERIMI ZAGOTOVI, DA IMAJO GOSPODARSKI SUBJEKTI POTREBNE EKONOMSKE IN FINANČNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA. NAROČNIK LAHKO V TA NAMEN ZAHTEVA ZLASTI, DA IMAJO GOSPODARSKI SUBJEKTI DOLOČEN NAJNIŽJI LETNI PROMET, VKLJUČNO Z DOLOČENIM NAJNIŽJIM PROMETOM NA PODROČJU, ZAJETEM V JAVNEM NAROČILU. NAROČNIK LAHKO POLEG TEGA ZAHTEVA, DA MU GOSPODARSKI SUBJEKTI PREDLOŽIJO INFORMACIJE O SVOJIH LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZIH, KI IZKAZUJEJO NA PRIMER RAZMERJE MED SREDSTVI IN OBVEZNOSTMI. NAROČNIK LAHKO PRAV TAKO ZAHTEVA USTREZNO RAVEN ZAVAROVANJA POKLICNEGA TVEGANJA


(6) Če naročnik zahteva najnižji letni promet, ki ga morajo imeti gospodarski subjekti, ta ne sme presegati dvakratne ocenjene vrednosti javnega naročila, razen v ustrezno utemeljenih primerih, ki se na primer nanašajo na posebna tveganja, povezana z naravo gradenj, storitev ali blaga. Naročnik mora glavne razloge za takšno zahtevo navesti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali posameznem poročilu iz 105. člena tega zakona.

(7) Razmerje med sredstvi in obveznostmi, ki izhaja iz informacij o letnih računovodskih izkazih gospodarskega subjekta, lahko naročnik upošteva, če v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi metode in pogoje, ki se pri tem uporabijo. Te metode in pogoji morajo biti transparentni, objektivni in nediskriminatorni.

(8) Kadar je javno naročilo razdeljeno na sklope, se ta člen uporablja za vsak posamezni sklop. Če se ponudniku odda več sklopov, ki se izvajajo sočasno, lahko naročnik določi najnižji letni promet, ki ga morajo imeti gospodarski subjekti za posamezno skupino sklopov.PONOVNO poudarjamo, da obrazec S:BON-1 IZKAZUJE VSE ZAHTEVE SKLADNO Z ZAKONSKIM PREDPISOM ZJN-3 !

Ponovno naročnika pozivamo k popravku dokumentacije!

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik zahteva obrazec S.BON-1/P, ker le ta dodatno vključuje podatke o velikosti in uspešnosti ter kazalnike iz poslovanja.Datum objave: 23.04.2019   09:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da na podlagi 3. Člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju spremenite razpisne pogoje, tako, da bo za zavarovanje odprave napak, možno predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Upošteva se točka M na strani 10 razpisne dokumentacije.