Dosje javnega naročila 002363/2019
Naročnik: OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Gradnje: Izgradnja Centra za krepitev zdravja
ZJN-3: Odprti postopek

JN002363/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.04.2019
JN002363/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN002363/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.06.2019

    JN002363/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13
9250
SI
Gornja Radgona
Slovenija
Suzana Rakuša
suzana.rakusa@gor-radgona.si
+386 25643808
+386 25643814

Internetni naslovi
https://www.gor-radgona.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/304605/JN-CKZ-ZDGR-Razpisna_dokumentacija-16.04.2019.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8727
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja Centra za krepitev zdravja
Referenčna številka dokumenta: 160-2/2017-172-U102
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba izgradnje Centra za krepitev zdravja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gornja Radgona
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba investicije izgradnje novega Centra za krepitev zdravja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2019   09:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.04.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13
9250
Gornja Radgona
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.04.2019   12:44
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Prosimo naročnika za odgovor zakaj je PID iz projekta, oziroma iz popisa izvzet v 6 členu pogodbe pa ga spet navajate !

ODGOVOR


PID ni predmet pogodbe. Naročnik naproša potencialne ponudnike za upoštevanje predmetnega dodatnega pojasnila.

Datum objave: 23.04.2019   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Prosimo da objavite varnostni načrt !
Vezano na razpisno dokumentacijo
6. člen pogodbe:
ureditev in označitev gradbišča, zavarovanje gradbišča oziroma delovišča do primopredaje naročniku v skladu z varnostnim načrtom in drugimi predpisi;
13.člen pogodbe:
izvajati dela upoštevajoč varnostne ukrepe na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostope v območju gradbišča in sosednjih objektov;
na gradbišču z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav in instalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi označiti gradbišča, skladno z veljavno zakonodajo;
na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča;
ODGOVOR


Varnostni načrt je objavljen na spletni strani občine na povezavi: https://www.gor-radgona.si/novice/2019041616593059/

Datum objave: 23.04.2019   09:47
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik !
Po pregledu razpisne dokumentacije ,vključno popisov del, smo ugotovili neskladje med razpisno dokumentacijo in popisom del.
Pogodbeno določilo je cena na enoto mere. Spodaj našteta dela pa nismo zasledili v popisu del,zato prosimo , da jih vključite, saj jih ni mogoče sorazmerno vključiti v postavke del, saj kot sami omenjate , boste ali lahko posamezna dela ali posamezne postavke izločite.

Izvedena dela se bodo obračunala skladno z določili vzorca pogodbe.
Cene na enoto ponudbenih del morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega naročila. V končni ponudbeni ceni so zajeti tudi vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. V enotne ponudbene cene mora ponudnik vključiti tudi ceno za ureditev gradbišča, kot so opozorilne table, deponija za gradbene odpadke ter vse manipulativne in ostale stroške (denimo zapore cest, potrebna dovoljenja za dela, ipd.), ki so potrebni pri izvedbi predmeta javnega naročila.
V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):
stroške pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve in varovanja gradbišča, vključno s postavitvami vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.);
stroške vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča, sortiranje odpadkov v zato namenjene zabojnike in sprotni odvoz in zamenjavo polnih zabojev;
stroške odvoza odpadnega material (izkopov in gradbenih odpadkov) na ustrezno deponijo;
stroške nabave in vgradnje vsega materiala, predvidenega za vgradnjo;
izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih ograj, ipd.;
stroški organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.);
stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;
stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;
stroške zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;
stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;
škode povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb;
stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;
morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.


ODGOVOR

Navedene stroške si mora ponudnik vkalkulirati v enoto mere pozicij za izvedbo objekta.


Datum objave: 23.04.2019   09:56
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spremeni referenčne pogoje .
Naročnik zahteva 2 objekta v kumulativni vrednosti 1.000.000,00 EUR kar je nesorazmerno glede na vrednost gradnje.
Sorazmerno bi bila zahteva 2 objekta vsak v vrednosti 1.0000.000,00 EUR,
Prav tako je razpisan javni zdravstveni objekt . Kot referenčna zahteva po CC SI zahtevate celo tri in več stanovanjske stavbe, kar v nobenem primeru ni ustrezna klasifikacija glede na obravnavan razpisan objekt.
Naročnika pozivamo, da objekte po klasifikaciji CCSI 1122 umakne kot ustrezen referenčen objekt. Kot referenca je lahko objekt podobne narave !

ODGOVOR

Naročnik ostaja pri pogojih iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 23.04.2019   10:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo, če lahko prestavite oddajo ponudbe vsaj na 8.5.2019, saj je zaradi praznikov in šolskih počitnic oteženo
pridobivanje potrebne dokumentacije za sestavo ponudbe.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo ponudb.


Datum objave: 23.04.2019   13:29
VPRAŠANJE
V popisih del nikjer ni zajeta izvedba geodetskega posnetka .
V 6. členu pogodbe je geodetski posnetek zajet. Prosimo za korekcijo popisov del.
prav tako imate v 6 členu pogodbe navedeno "pogodbena cena zajema tudi stroške s pridobivanjem uporabnega dovoljenja.
V popisih del nismo nikjer zasledili ključnih postavk za izvedbo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja

6. člen pogodbe
pogodbena cena zajema tudi stroške povezane s pridobivanjem uporabnega dovoljenja, stroške tehničnega pregleda, stroške izdelave dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja: PID - projekta izvedenih del, dokazila o zanesljivosti objekta, navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, geodetskega načrta izvedenega stanja in morebitno drugo potrebno dokumentacijo, vse tudi v elektronski obliki;
sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta;
sodelovanje z naročnikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v času garancijskih rokov

ODGOVOR


Pogodbena cena izvajalca del mora zajemati izdelavo dokazilo o zanesljivosti objekta in navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, ter sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta in sodelovanje z naročnikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v času garancijskih rokov.
Ostala dela povezana s pridobitvijo uporabnega dovoljenja bo naročil investitor posebej in niso predmet pogodbe (stroške tehničnega pregleda, stroške izdelave dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja: PID - projekta izvedenih del, geodetskega načrta izvedenega stanja in morebitno drugo potrebno dokumentacijo).


Datum objave: 24.04.2019   14:43
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo da preveri tehnične lastnosti za avtomatska drsna vrata .v popisu navajate točen model drsnih vrat in specifikacijo požarne zahteve, ki pa se ne ujema s shemo. Prosimo da preverite zadevo pri dobavitelju vrat !

ODGOVOR

V popisu je napaka. Oznaka primernih vrat je »Doorson 300«.
(Tip vrat je razviden tudi iz natančnega popisa delovanja teh vrat.)Datum objave: 24.04.2019   14:46
VPRAŠANJE
Po preveritvi dimenzije shem oken in postavk v popisu smo ugotovili, da se te ne ujemajo v nobeni postavki. Prosimo za preveritev in čim hitrejšega odgovora, da uskladimo zadevo !

ODGOVOR

Vse dimenzije na shemah in popisih so usklajene!
Na shemah sta prikazani dve dimenziji: na risbah so kotirane dimenzije gradbenih odprtin, ki so za 5 cm večje od proizvodnih dimenzij elementov, v tekstualnem delu je opisana velikost elementa, ki je enaka, kot je zapisana v popisu del.Datum objave: 24.04.2019   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani:
Pri postavki avtomatskih vrat so v popisih je naveden tip vrat 300 T-teleskopska vrata,v shemah so narisana navadna vrata.
Prosim za hiter odgovor.

ODGOVOR


V popisu je napaka. Oznaka primernih vrat je »Doorson 300«.
(Tip vrat je razviden tudi iz natančnega popisa delovanja teh vrat.)


Datum objave: 25.04.2019   07:42
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Zakaj je v prejšnjem razpisu bila postavka s katero smo ponudniki lahko ovrednotili izdelavo kompletne dokumentacije dokazila o zanesljivosti, sedaj pa ste celotno postavko izvzeli ?
Saj imate pogodbeno razmerje cena na enoto mere in ponudniki ne moremo preračunat cene v vse postavke, razen če investitor določi v kateri postavki naj upoštevamo izdelavo kompletne dokumentacije dokazila o zanesljivosti kompletno z vsemi izkazi, vsemi potrebnimi meritvami in pridobitvijo dokazil !


ODGOVOR

Izvajalec mora izdelati dokazilo o zanesljivosti objekta brez izkazov. Izkaze bo investitor naročil posebej.
Meritve in pridobivanje dokazil mora izvesti izvajalec.Datum objave: 25.04.2019   07:44
VPRAŠANJE
V zunanji ureditvi ste glede na prejšnji razpis izvzeli geomehansko poročilo in izvedbo geodetskega končnega načrta.
Ali boste ti dve deli posebej naročili ?
V sklopu projekta tega izvajalec nima za izvesti !

ODGOVOR

Geomehanski pregled s poročilom je zajet v gradbeno obrtniških delih pod postavko 2.1.11.
Geodetski načrt končnega stanja bo investitor naročil posebej.Datum objave: 25.04.2019   07:44
VPRAŠANJE
Ali se bo projekt izvedel v skladu s projektom ali popisom del ?

ODGOVOR
V skladu s projektom in popisom del.Datum objave: 25.04.2019   07:46
VPRAŠANJE
Sporočamo vam, da je v formuli pri elektru delih napaka v formuli. Pri inštalaciji moči postavka 21 seštevek postavk ni pravilen. Prosimo za hitro korekcijo.

ODGOVOR

Seštevek je pravilen. Formula je nastavljena tako da sešteje posamezne postavke pod kompletom, v končni seštevek pa sešteva samo ceno kompleta.


Datum objave: 25.04.2019   07:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

-Pri elektro delih INŠATALACIJSKE MOČI od postavke 21 do 26 sešteva dvojno. Pri kpl ne gre vpisati cene, če jo vpišeš nižje pa sešteva dvojno.
Prosimo za kontrolo in popravek

-Definirajte notrane senčilo. Piše samo kvaliteten notranji rolo. Zahtevate plise, žaluzije.... ?

- Prosimo za podaljšanje roka vsaj do srede 8.5.2019 zaradi praznikov.

LPODGOVOR

- Pri teh pozicijah je seštevanje pravilno in ne sešteva dvojno. Formula je nastavljena tako, da sešteje posamezne postavke pod kompletom, v končni seštevek pa sešteva samo ceno kompleta.

- Notranje senčilo: ROLO. (plise ali žaluzija je nekaj drugega....)

- Naročnik ne bo podaljšal roka.

Datum objave: 26.04.2019   07:44
VPRAŠANJE
Investitorja prosimo za pojasnilo ali je razpisani objekt glede na prejšnji razpis zmanjšan ali se je spremenil projekt vključno z okolico glede na gradbeno dovoljenje ?
Glede na prvotni razpis smo ugotovili, da so se zmanjšale nekatere količin, ki se glede na projekt, če je enake velikosti in namenu ne bi smele zmanjšat, ali selo so nekatera dela odpadla, ki brez njih ne gre:
- rušitvena dela,
- izkopi, (manjše količine)
- betonska dela (temeljna plošča???, AB stena), - manjše količine
-tesarska dela - opaži ab stene?, - manjše količine
- odpadli so razni preboji za inštalacije
- odpadla so vsa garažna vrata ter tlaki v kleti garaže???
- kako je mogoče , da so se zmanjšale količine GK del (sten in stropov) in pleskarskih del
- spremenile so se dimenzije stavbnega pohištva ter količine ???

ODGOVOR

Zaradi pocenitve objekta se je investitor odločil, da nekatera dela ne bo izvedel (namesto zaprte garaže se izvede v kleti odprto parkirišče, brez garažnih vrat in končnega tlaka) pri nekaterih pa zmanjšal obseg (manjša okna, avtomatska vrata, požarna vrata,). Zmanjšala se je tudi ureditev zunanje okolice zato tudi zmanjšanje izkopov in zasipov. Pri ponovnem izračunu količin so pri nekaterih postavkah bile izračunane potrebne manjše količine.


Datum objave: 26.04.2019   07:46
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Ali se bo projekt izvedel v skladu s projektom ali popisom del ?

ODGOVOR
V skladu s projektom in popisom del.


V primeru odgovora, ki ste ga podali se popis in projekt ne ujemata !
Če bi pogodbeno določilo veljalo na ključ bi vaš odgovor bil jasen sedaj ni !

ODGOVOR
Odgovor lahko podamo samo na konkretno vprašanje.Datum objave: 26.04.2019   07:47
VPRAŠANJE
V popisu je napaka. Oznaka primernih vrat je »Doorson 300«.
(Tip vrat je razviden tudi iz natančnega popisa delovanja teh vrat.)


Opis vrat in Shema se ne ujemata !
Kaj je merodajno shema ali opis v postavki !

ODGOVOR

Dimenzije elementov v popisu in na shemi so enake. Vse ostale zahteve so razvidne iz popisa.


Datum objave: 26.04.2019   07:47
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Po pregledu varnostnega načrta smo opazili , da je v njem popis del, ki pa ni vključen v objavljen popis del.
Prosimo za odgovor kako naj ovrednotimo postavke iz varnostnega načrta ?

ODGOVOR

Postavke iz varnostnega načrta ovrednotite znotraj postavke razpisa. (poz. 1.1.1, 2.4.31, )


Datum objave: 26.04.2019   12:01
VPRAŠANJE
Kolikšna je garancijska doba ?

ODGOVOR

V skladu s pogodbo (vzorec) 23. člen.


Datum objave: 26.04.2019   12:01
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da ne zavlačuje z odgovori in jih poda v času, da jih ponudniki lahko preučimo. Zaradi bližajočih praznikov je sama izdelav ponudbe otežena tudi zaradi vas, saj ste razpisali projekt v času med dvojnimi prazniki, ko je vsakršna izdelava ponudbe precej otežena, oddajo ponudbe pa ste namenoma naravnali na en dan po praznikih, ko se ne da urediti nič več, razpis pa ste imeli odprt v minimalnih dneh. Odgovor, da ste vezani na rok izvedbe 10 mesecev je brezpredmeten.

ODGOVOR


Naročnik je sproti odgovarjal na postavljena vprašanja.

Datum objave: 26.04.2019   12:38
VPRAŠANJE
Vaš odgovor na spodnje vprašanje je fiktivno.
Kako pojasnjujete zmanjšanje količin za izvedbo izkopov za objekt, zmanjšanje količine temeljne plošče in AB sten v kleti. Glede nato , da se objekt ni spremenil po velikosti !
Prav tako ste fiktivno zmanjšali količine za nekatera obrtniška dela !VPRAŠANJE
Investitorja prosimo za pojasnilo ali je razpisani objekt glede na prejšnji razpis zmanjšan ali se je spremenil projekt vključno z okolico glede na gradbeno dovoljenje ?
Glede na prvotni razpis smo ugotovili, da so se zmanjšale nekatere količin, ki se glede na projekt, če je enake velikosti in namenu ne bi smele zmanjšat, ali selo so nekatera dela odpadla, ki brez njih ne gre:
- rušitvena dela,
- izkopi, (manjše količine)
- betonska dela (temeljna plošča???, AB stena), - manjše količine
-tesarska dela - opaži ab stene?, - manjše količine
- odpadli so razni preboji za inštalacije
- odpadla so vsa garažna vrata ter tlaki v kleti garaže???
- kako je mogoče , da so se zmanjšale količine GK del (sten in stropov) in pleskarskih del
- spremenile so se dimenzije stavbnega pohištva ter količine ???

ODGOVOR

Zaradi pocenitve objekta se je investitor odločil, da nekatera dela ne bo izvedel (namesto zaprte garaže se izvede v kleti odprto parkirišče, brez garažnih vrat in končnega tlaka) pri nekaterih pa zmanjšal obseg (manjša okna, avtomatska vrata, požarna vrata,). Zmanjšala se je tudi ureditev zunanje okolice zato tudi zmanjšanje izkopov in zasipov. Pri ponovnem izračunu količin so pri nekaterih postavkah bile izračunane potrebne manjše količine.


ODGOVOR

Predvideni kot izkopov pri novem izračunu izkopov je 60st pri prvem pa 45st. Zaradi tega pride razlika pri količinah izkopov in zasipov. Dejanski naklon izkopov bo določen s strani geomehanika pri izkopu, glede na vrsto zemljine. V obračun bo zajeta dejanska količina izkopov, katero pa sedaj ni mogoče natančno predvidet.
Kot je bilo napisano v prejšnjem odgovoru, se je projekt delno spremenil zato je tudi prišlo do nekaterih zmanjšanj količin.
Obračun del bo na končne izmere, kjer bo obračunana dejansko izvedena del, katera bodo na posameznih postavkah lahko manjša ali večja od izračunanih.Datum objave: 26.04.2019   12:44
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik !
Po pregledu razpisne dokumentacije ,vključno popisov del, smo ugotovili neskladje med razpisno dokumentacijo in popisom del.
Pogodbeno določilo je cena na enoto mere. Spodaj našteta dela pa nismo zasledili v popisu del,zato prosimo , da jih vključite, saj jih ni mogoče sorazmerno vključiti v postavke del, saj kot sami omenjate , boste ali lahko posamezna dela ali posamezne postavke izločite.

Navedene stroške si mora ponudnik vkalkulirati v enoto mere pozicij za izvedbo objekta.

Kot je že navedeno, si ponudnik ne more vkalkulirati v enoto mere pozicij , saj še enkrat ponovimo vaše besedilo iz razpisne dokumentacije, boste ali lahko posamezna dela ali posamezne postavke izločite.


Glede referenčnega pogoja pa vas sedaj pozivamo, da ga spremenite , oziroma umaknete , objekti po klasifikaciji CCSI 1122 niso ustrezen referenčen objekt - pogoj. V nasprotnem primeru bomo primorani uporabit pravna sredstva, da se ta referenčni pogoj umakne.
Kot referenčni objekt je lahko objekt zdravstvene narave, javni objekt ali podoben objekt, kar pa dvo in trostanovanjski objekti niso !!!
Kot referenca je lahko objekt podobne narave !
Datum objave: 23.04.2019 09:56
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spremeni referenčne pogoje .
Naročnik zahteva 2 objekta v kumulativni vrednosti 1.000.000,00 EUR kar je nesorazmerno glede na vrednost gradnje.
Sorazmerno bi bila zahteva 2 objekta vsak v vrednosti 1.0000.000,00 EUR,
Prav tako je razpisan javni zdravstveni objekt . Kot referenčna zahteva po CC SI zahtevate celo tri in več stanovanjske stavbe, kar v nobenem primeru ni ustrezna klasifikacija glede na obravnavan razpisan objekt.
Naročnika pozivamo, da objekte po klasifikaciji CCSI 1122 umakne kot ustrezen referenčen objekt. Kot referenca je lahko objekt podobne narave !

ODGOVOR

Naročnik ostaja pri pogojih iz razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

Stroške priprave gradbišča zajamete v poz. 1.1.1
Stroške čiščenja in odvoza odpadkov iz gradbišča zajamete v poz. 2.4.30
Stroški odvozov izkopanih materialov so zajeti v pozicijah za izkope
Stroški nabave in vgradnje materialov je potrebno zajeti pri posameznih pozicijah kot je napisano v splošnih navodilih
Notranji transporti na gradbišču morajo biti zajeti v posameznih postavkah

Vse posredne stroške je mogoče vkalkulirati v posredovanem popisu.
Če pa bodo nastali res kakšne nepredvidene okoliščine pa je zato predvidena postavka nepredvidenih del.


Naročnik ostaja pri pogojih iz razpisne dokumentacije. Pogoj je določen sorazmerno s predmetom samega naročila.Naročnik s takim pogojem zasleduje cilj, da pridobi čim več usposobljenih konkurenčnih ponudb ter zasleduje gospodarnost, učinkovitost, uspešnost ter konkurenčnost.