Dosje javnega naročila 002436/2019
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Storitve: Storitve notranjega revidiranja na Univerzi v Mariboru
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002436/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.04.2019
JN002436/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.04.2019
JN002436/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.05.2019
JN002436/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN002436/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002436/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
SI
Maribor
Slovenija
mag. Simona Štrancar
simona.strancar@um.si
+386 22355366
+386 22355316

Internetni naslovi
http://www.um.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/304842/Revizijske_storitve_UM_koncno.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8775
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve notranjega revidiranja na Univerzi v Mariboru
Referenčna številka dokumenta: 302/5-REV/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve notranjega revidiranja na UM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na lokacijah članic UM
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve notranjega revidiranja UM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 27
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.05.2019   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2019



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2019   11:11
VPRAŠANJE ŠT. 1

v Navodilih ponudnikom ste v točki 9.1.4., točki 2 opredelili, da mora imeti revizor "eno notranjo revizijo izkazov visokošolske ustanove, ki ima vsaj
30 milijonov EUR proračunskih prihodkov letno in vsaj 1000 zaposlenih"

Iz evidence visokošolskih zavodov, objavljene na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ugotavljamo, da je takšna samo Univerza v Mariboru, saj so članice Univerze v Ljubljani organizirane kot samostojne pravne osebe in samostojno izdelujejo računovodske izkaze. Ostale univerze in druge visokošolske ustanove meril ne izpolnjujejo.

Ker gre za kršitev temeljnih načel Zakona o javnem naročanju, naročnika poziva da spremeni zahtevo po tovrstnih referenci, v nasprotnem bomo vložili zahtevek za revizijo.

ODGOVOR ŠT. 1

Naročnik bo spremenil pogoj v točki 9. 1. 4, točka 2 v Dokumentaciji v zvezi oddajo javnega naročila in v objavo poslal popravek naročila. Pogoj se po novem glasi:

1. Vodja revizije, revizor ali svetovalec v revizijski skupini je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, na področju visokega šolstva uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom):
eno (1) notranjo reviziji računovodskih izkazov visokošolske ustanove, ki je za leto revidiranja izkazovala najmanj 10 milijonov EUR proračunskih prihodkov. Za ustrezno referenco šteje izvedba revizije na področju celotnega računovodskega poročanja posameznega leta.





Datum objave: 24.04.2019   11:12
VPRAŠANJE ŠT. 2
Pozdravljeni,

V zvezi z rzpisom imamo naslednja vprašanja:

a) V zvezi s spodnjim pogojem za sodelovanje nas zanima ali bi se kot zadostni pogoj štele tudi notranje revizije opravljene na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šprt ali revizija računovodskih izkazov enega največjih javnih zavodov v Sloveniji:

Vodja revizije, revizor ali svetovalec v revizijski skupini je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, na področju visokega šolstva uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom):
eno (1) notranjo reviziji računovodskih izkazov visokošolske ustanove, ki ima vsaj 30 milijonov proračunskih prihodkov letno in vsaj 1.000 zaposlenih.

b) ali je zadosti, da naročlnik izpolnjije pogoj po točko 2. (glede na to, da navajate ''Vsaj vodja revizijske skupine ima potrdilo za naziv preizkušeni notranji revizor...'') ali mora ponudnik dejansko izpolnjevati tudi pogoj po točko 3 - toej, da imata tudi preostala člana potrdilo za naziv preizkušeni notranji revizor?

2. Vsaj vodja revizijske skupine ima potrdilo za naziv preizkušeni notranji revizor Slovenskega inštituta za revizijo oz. Agencije za javni nadzor nad revidiranjem in/ali potrdilo za naziv državni notranji revizor, ali potrdilo za naziv preizkušeni državni revizor ali državni revizor.
DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec »Ponudba« s prilogami:
fotokopije potrdil ali izpis iz registra, ki ne smejo biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb.
3. Revizorji oz. svetovalci imajo potrdilo za naziv državni notranji revizor in/ali potrdilo za naziv preizkušeni notranji revizor in/ali potrdilo za naziv pooblaščeni revizor Slovenskega inštituta za revizijo oz. Agencije za javni nadzor nad revidiranjem .

Hvala vnaprej


ODGOVOR ŠT. 2

a) Glejte odgovor št. 1.
b) Izpolnjeni morajo biti vsi pogoji, ki jih je v Dokumentaciji v zvezi oddajo javnega naročila navedel naročnik.



Datum objave: 24.04.2019   14:08
VPRAŠANJE ŠT. 3

Razpisna dokumentacija ne omogoča priprave ponudbe. V vrsti storitev na strani 4 in 5 navodil ste opredelili tudi
točka 2,6,9 - izredna notranja revizija na izbranem področju ali članici ali po nalogu rektorja ali UO UM
točka 4, 8,12 - svetovanje namenjeno izboljšanju poslovanja

Obseg revizijskih storitev ni opredeljen in tako razpisna dokumentacija ne omogoča priprave ponudbe. V kolikor področjih še ne poznate je potrebno opredeliti predviden obseg v število opravljenih ur.

naročnika prosimo za popravek razpisne dokumentacije

ODGOVOR ŠT. 3

Naročnik je v točki 4, 8, 12 opredelil število ur kot izhaja tudi iz ponudbenega predračuna. V preostalih točkah, ki jih navajate, bo naročnik spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavil popravek.

Datum objave: 26.04.2019   11:34
VPRAŠANJE ŠT. 4

Pozdravljeni,

Glede pogoja v 3. točki poglavja 9.1.5: Ali zadostuje, če imajo člani ekipe/svetovalci naziv CIA (Certified Internal Auditor) - mednarodno najbolj priznan naziv s področja notranje revizije.

Hvala vnaprej

ODGOVOR ŠT. 4

Izpolnjeni morajo biti vsi pogoji, ki jih je v Dokumentaciji v zvezi oddajo javnega naročila navedel naročnik.





Datum objave: 07.05.2019   15:12
VPRAŠANJE ŠT. 5
Pozdravljeni,

1. V točki 9.1.2. »Pogoj za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti«, podtočka 1. je navedeno: »Ponudnik je vpisan v register revizijskih družb, ki ga vodi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem.«

Menimo, da je pogoj v celoti neustrezen. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem vodi evidenco revizijskih družb, ki izvajajo ZUNANJE revizije (to je revizije računovodskih izkazov) in prav tako izvaja nadzor nad njimi. Predmet povpraševanja Univerze so storitve NOTRANJE revizije v javnem sektorju. Evidenco družb, ki izvajajo takšne revizije, vodi Urad RS za nadzor proračuna. Urad (oziroma MF) prav tako skrbi za izdajo pravil, po katerih delujemo notranji revizorji v javnem sektorju (Usmeritve za državno notranje revidiranje). Register, ki je opredeljen v 12. členu Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (več v nadaljevanju), se nanaša na register, ki ga objavlja Urad za nadzor proračuna in ne Agencija, kot to navajate v javnem naročilu.

Relevantna naziva za izvajanje storitev notranje revizije v javnem sektorju sta državni notranji revizor ali preizkušeni državni notranji revizor (izdaja MF), kot tudi preizkušeni notranji revizor (izdaja Slovenski inštitut za revizijo SIR). To tudi sicer navajate v javnem naročilu, o čemer več v nadaljevanju.

UM mora spoštovati med drugim Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) (odslej Pravilnik), kjer so opredeljene osnovne zahteve v zvezi z izvajanjem notranje revizije v javnem sekotrju. Opozorili bi na zahteve dveh členov, ki vsaj v tem delu javnega naročila niso upoštevana.

9. člen
(načela notranjega revidiranja)
.
Notranja revizijska služba mora delovati v skladu z usmeritvami za državno notranje revidiranje, ki jih izdaja minister, pristojen za finance ter standardi notranjega revidiranja in kodeksom poklicne etike notranjega revizorja, ki jih izdaja Slovenski inštitut za revizijo.

12. člen
(zunanje izvajanje notranjega revidiranja)
Proračunski uporabniki lahko za izvajanje notranjih revizijskih storitev najamejo tudi zunanje izvajalce pod pogojem, da:
- imajo znanje, veščine in sposobnosti, potrebne za izvajanje revidiranja; zunanji izvajalec ima potrebno znanje, veščine in sposobnosti, če ima vsaj vodja revizijske skupine potrdilo za naziv preizkušeni notranji revizor Slovenskega inštituta za revizijo in/ali potrdilo za naziv državni notranji revizor, ali potrdilo za naziv preizkušeni državni revizor ali državni revizor,
- so vpisani v register,
- imajo strokovne izkušnje pri podobnih delih,
- pri izvajanju revizije upoštevajo usmeritve za finančno poslovodenje in notranje kontrole ter usmeritve za državno notranje revidiranje.
Za najem zunanjih izvajalcev izvedejo proračunski uporabniki postopke v skladu s predpisi javnega naročanja.

2. Točka 9.1.4. »Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti«; podtočka 2. »Vodja revizije, revizor ali svetovalec v revizijski skupini je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, na področju visokega šolstva uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom): eno (1) notranjo revizijo računovodskih izkazov visokošolske ustanove, ki ima vsaj 30 milijonov proračunskih prihodkov letno in vsaj 1.000 zaposlenih.

Menimo, da gre za izredno omejujoč pogoj, ki daje možnost nastopa le tistim ponudnikom, ki so izvedli revizijo v UM, ali še mogoče kot soizvajalec notranje revizije v UL (in so poleg tega izvedli še tako specifično revizijo). Menimo, da je s takšnim pogojem kršeno načelo iz 5. člena ZJN-3. Podobno je ugotovil ponudnik, ki je podal svoje mnenje in zahtevo po spremembi dne 24.4.2019 ob 11:11. Odgovor Univerze in predvidena sprememba javnega naročila (ki v času pisanja tega dopisa še zmeraj ni bila izvedena) po našem ne rešuje na kar opozarjamo mi in prej naveden drug ponudnik. Zahtevan pogoj se mora v celoti (kot tudi druge sestavine na kar opozarjamo) spremeniti, da bo na razpisu lahko kandidralo več strokovno usposobljenih ponudnikov storitev notranje revizije v javnem sektorju.

Pravo tako je pogoj vsebinsko neustrezen, saj NOTRANJI revizorji ne izvajajo revizij računovodskih izkazov (pogoj vsebuje zahtevo eno (1) notranjo revizijo računovodskih izkazov visokošolske ustanove,), ampak moramo pri svojem delu upoštevati Usmeritve za državno notranje revidiranje. V skladu z njimi morajo biti revidirana tista področja, kjer so ocenjena največja tveganja, kar pa praviloma ne predstavljajo računovodski izkazi proračunskih uporabnikov. Ponavljamo, da je to delo/naloga ZUNANJEGA revizorja. V tej luči prav tako ni ustrezno predvidena Revizijska storitev v tabeli v točki 2. javnega naročila OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA. Na navedeno je Urad za nadzor proračuna opozoril zunanje izvajalce notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov v svojem dopisu 16. 8. 2016. Navaja tudi, da revidiranje računovodskih izkazov uporabnikov proračuna ne pomeni zagotavljanja notranjega revidiranja v skladu z zahtevami zakonodajnega okvira notranjega nadzora javnih financ ter v skladu z zahtevami Usmeritev za državno notranje revidiranje.

Prav tako ne razumemo, da so takšna področja ocenjena kot tvegana, saj kot tako ocenjena ne izhajajo iz Strateškega revizijskega načrta Univerze v Mariboru za obdobje 2019-2021 oziroma natančneje iz točke 2.3.1.2. Revizijska ocena tveganosti na podlagi izhodišča pomembnosti procesov v univerzitetnem okolju kot izhaja iz Centralnega registra tveganj Univerze v Mariboru.

Izhajajoč iz tega in pa tudi drugih dejstev in opažanj je vprašljiva ustreznost oziroma pravilnost upoštevanja Usmeritev za državno notranje revidiranje, glede pravil o notranjerevizijskem načrtovanju. Vsa leta, na katera se nanaša javno naročilo (2019-2021), so namreč predvidene skoraj enake revizije (v nekaterih primerih so spremembe le, katere članice UM bodo revidirane), kot tudi revizije računovskih izkazov članic UM (komentar na to podajamo v prejšnjih odstavkih).

In še z vidika pridobitve primerljivih ponudb; zanima nas, kako naj ponudniki presojamo obseg storitev vsaj za naslednje revizije:
Izredna notranja revizija na izbranem področju ali članici po nalogu rektorja ali UO UM, predvidena tako v letu 2019, 2020 kot 2021. Izredna revizija je nekaj nepredvidenega, nepričakovanega in obseg katere se določa ob nastanku potrebe po takšni reviziji. Nejasno nam je, kako lahko za takšne nedoločljive storitve podajamo ponudben obseg storitev in posledično ceno, ki ima ključen pomen na izbiro izvajalca?
In tako naprej.

3. Podtočki 2. in 3. k točki 9.1.5. »Kadrovski pogoji«.

Iz podtočke 2 izhaja, da mora imeti vsaj vodja notranje revizije ustrezen strokovni naziv, medtem ko je v točki 3 zahteva, da to morajo imeti tudi ostali člani revizijske skupine. Mimogrede, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem ne podaja naziva preizkušeni notranji revizor, kot je to navedeno v javnem naročilu.

V podtočki 3 je eden izmed nazivov, ki je dopuščen kot ustrezen pogoj, naziv »pooblaščeni revizor«. Naziv se podaja ZUNANJIM revizorjem, ki revidirajo računovodske izkaze . Prej omenjen Pravilnik NE NAVAJA takšnega naziva kot primernega za zunanje izvajanje NOTRANJE revizije, ki je predmet javnega naročila.

Navedeno pomeni (oziroma, če upoštevamo obe točki skupaj), da mora ustrezen naziv na področju notranje revizije v javnem sektorju imeti le vodja notranje revizije (kar je minimalna zahteva Pravilnika), in da morajo imeti tudi ostali člani revizijske skupine enega izmed v javnem naročilu navedenih nazivov (torej bistveno strožja zahteva od zahteve v Pravilniku), pri čemer pa lahko imajo ostali člani revizijske skupine le naziv »pooblaščen revizor«, ki ga Pravilnik ne predvideva kot ustrezen naziv na področju notranje revizije. Ponavaljamo, da gre za naziv s področja ZUNANJE revizije.

Menimo, da iz javnega naročila jasno izhaja, da UM išče ZUNANJEGA revizorja za izvajanja storitev NOTRANJE revizije, kar je vsebinsko neustrezno tako z vidika stroke, Usmeritev za državno notranje revidiranje in relevantne zakonodaje. Razen napačnih pogojev za sodelovanje javni razpis vsebuje tudi izredno omejujoč pogoj, po katerem je edini primeren ponudnik nekdo, ki je že izvedel specifično revizijo na UM (ali morebiti tudi soizvajal notranjo revizijo na UL).

Vljudno prosimo naročnika za odziv in ustrezen popravek razpisa ter Urad za nadzor proračuna za odziv na predstavljeno javno naročilo.

Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR ŠT. 5

1. Naročnik bo spremenil pogoj v točki 9. 1. 2 v Dokumentaciji v zvezi oddajo javnega naročila in v objavo poslal popravek naročila. Pogoj se po novem glasi:

1. Ponudnik je vpisan v Register izvajalcev notranjega revidiranja, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna.

2. Naročnik bo spremenil pogoj v točki 9. 1. 4, točka 2 v Dokumentaciji v zvezi oddajo javnega naročila in v objavo poslal popravek naročila. Pogoj se po novem glasi:

2. Vodja revizije, revizor ali svetovalec v revizijski skupini je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, na področju visokega šolstva uspešno izvedel:
- eno (1) notranjo revizijo visokošolske ustanove, ki je za leto revidiranja izkazovala najmanj 10 milijonov EUR proračunskih prihodkov.

Naročnik bo spremenil Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavil popravek v točki 2 Navodil ponudnikom in točkah 1, 11 ponudbenega predračuna. Prav tako bo naročnik spremenil vzorec pogodbe v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v objavo poslal popravek.

Naročnik je spremenil Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavil popravek v točkah 3, 6, 9 ponudbenega predračuna in opredelil število ur, kakor izhaja iz ponudbenega predračuna. Zainteresirani ponudniki naj navedeno, skupaj z ostalo Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila upoštevajo pri pripravi ponudbe.

3. Naročnik bo spremenil pogoj v točki 9. 1. 5, točka 3 v Dokumentaciji v zvezi oddajo javnega naročila in v objavo poslal popravek naročila. Pogoj se po novem glasi:

3. Revizorji oz. svetovalci imajo potrdilo za naziv preizkušeni notranji revizor Slovenskega inštituta za revizijo oz. Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ali potrdilo za naziv državni notranji revizor, ali potrdilo za naziv preizkušeni državni revizor ali državni revizor.