Dosje javnega naročila 002406/2019
Naročnik: GORENJSKE LEKARNE, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj
Gradnje: Gradbena in inštalacijska dela v lekarni Kranj z upoštevanjem okoljskih vidikov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 928.868,96 EUR

JN002406/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.04.2019
JN002406/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN002406/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.06.2019
JN002406/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.06.2019
JN002406/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002406/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
GORENJSKE LEKARNE
Gosposvetska ulica 12
4000
SI
Kranj
Slovenija
Rok Regovc
uprava@gorenjske-lekarne.si
+386 42016100
+386 42016110

Internetni naslovi
http://www.gorenjske-lekarne.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gorenjske-lekarne.si/vsebina/gorenjske-lekarne/javne-objave

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8778
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradbena in inštalacijska dela v lekarni Kranj z upoštevanjem okoljskih vidikov
Referenčna številka dokumenta: JN/GL-2-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradbena in inštalacijska dela v lekarni Kranj z upoštevanjem okoljskih vidikov - rekonstrukcija pritličja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lekarna Kranj, Bleiwesova cesta 8, Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbena in inštalacijska dela v lekarni Kranj z upoštevanjem okoljskih vidikov - rekonstrukcija pritličja na naslovu Bleiweisova cesta 8, Kranj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo naročnika
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo naročnika

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.05.2019   12:01

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
V razpisni dokumentacijiOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
GORENJSKE LEKARNE
Gosposvetska ulica 12
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.04.2019   13:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Glede na NATANČNO opredeljene splošne zahteve v popisih, prosimo da v najkrajšem času objavite vse zahtevane sheme in načrte, iz katerih naj izhajajo ponujene cene (za vsa gradbena, obrtniška in inštalacijska dela); drugače ne morate zahtevati, da se pri pripravi ponudbe vkalkulirajo vsi stroški, ki so razvidni iz načrtov in ne samo iz tekstualnega dela popisa.
V kolikor imate namen objaviti načrte in sheme šele proti koncu prihodnjega tedna, pa upoštevajte tudi prihajajoče praznike, zaradi katerih bo veliko ponudnikov tudi dalj časa odsotnih, kar pomeni, da je čas za oddajo ponudbe veliko krajši od izračunanega..

V samem popis del imate namreč navedeno, citiram:
"Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, izreze in obrobe panelov, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno bodisi iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta ali iz delavniške dokumentacije, ki jo mora pripraviti izvajelec in potrdi odgovorni projektant. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno."
PREPISANO IZ DOKUMENTA: KRANJ gradbeno-obrtniška popis PZI.... SPLOŠNI OPIS (19 IN 20 ODSTAVEK)


Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

zaradi avtorski pravic in želja projektanta načrti niso že pripeti na naši spletni strani saj niso namenjeni vsej javnosti ampak zgolj zainteresiranim ponudnikom.
V razpisni dokumentaciji smo na 10 in 11 strani v podčrtanem tekstu, mislimo, da dokaj jasno, navedli, da se le ti lahko dobijo pri naročniku osebno v fizični obliki, v e-obliki po e-pošti ali na željo na e-nosilcu (CD-ju).

Prosimo, da nam na e-naslov: rok.regovc@gorenjske-lekarne.si ali uprava@goresnjke-lekarne.si sporočitev vaš email in načrte vam bomo v zip formatu nemudoma poslali na vaš naslov.

hvala za razumevanje,
Gorenjske lekarneDatum objave: 06.05.2019   11:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zahtevamo, da umaknete pogoj po predložitvi treh referenc. Navedeno ni v skladu z obstoječo pravno prakso DKOM. Za izkazovanje usposobljenosti torej zadošča ena referenca in nekdo ki ima tri reference ni v ničemer boljši kot nekdo, ki ima eno. S tem samo omejujete konkurenco. V primeru, da tega ne boste storili bomo vložili zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo!!!

ODGOVOR


Spoštovani,

prvo bi želeli izraziti začudenje na vašim tonom. Portal e-naročanje je namenjen vprašanjem ponudnikov v zvezi z razpisno dokumentacijo in ne njihovim zahtevam ali celo grožnjam.

Naročnik je ponovno pregledal pogoj referenc naveden v razpisni dokumentaciji in ugotovil, da je pri oblikovanju referenc dejansko prišlo do napake vendar ne nujno v delu na katerega se sklicujete vi torej številu referenc. Skladno z določbo 8. odstavka 77. člena ZJN-3 se tehnične sposobnosti subjekta, ki jih naročnik preverja v skladu z 76. členom ZJN-3 dokazujejo s seznamom gradenj v zadnjih petih letih. Naročnik v tem delu popravlja razpisno dokumentacijo tako, da ponudniki lahko predložijo reference o izvedenih delih v obdobju petih let pred datumom odpiranja ponudb.

Razumemo vaš očitek glede števila referenc, ki ga je navedel naročnik, vendar se z njim ne moremo čisto strinjati. Kot prvo že zakon v svojih določbah 76. in 77. člena, ko govori o uporabi referenc govori o le-teh v množini («da se izkažejo z ustreznimi referencami« in »s seznamom gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih«), kar že terminološko kaže na to, da zakonodajalec ni imel v mislih, da nujno ena referenca v določenem obdobju že zadošča oz. že dokazuje ponudnikovo usposobljenost.

Menimo, da eno izvedeno delo v zadnjih petih letih nedvomno dokazuje, da je ponudnik v tem obdobju izvedel istovrstno naročilo, ne dokazuje pa nujno, da je takšna naročila sposoben uspešno ponavljati in da ima torej zadostne izkušnje ter človeške in tehnične vire, da bo takšno naročilo lahko izvedel tudi pri naročniku. Ta verjetnost je po mnenju naročnika, pri ponudniku, ki se izkaže z dvema ali večimi referencami nedvomno večja. Sami se sklicujete na pravno prakso DKOM (ki pa je žal ne navajate) za katero je potrebno navesti, da je to praksa, ki se nanaša na vsak posamezen primer in naročnik, kljub študiji večih primerov prakse DKOM s tega področja ni našel takšne, ki bi vnaprej prepovedovala naročnikov zahtevati več kot eno referenco v postopkih javnih naročil gradenj, zato bomo veseli, če nas s konkretno odločbo DKOM na katero se sklicujete tudi seznanite.

In ne nazadnje zadnja stvar, ki jo želi naročnik s tem postopkom je omejevati konkurenco, zato - skladno z vsem zgoraj navedenim in upoštevajoč Smernice za javno naročanje gradenj Ministrstva za javno upravo RS, spreminja razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na Tehnično sposobnost v točki 3.2.2., tako, da se ta po spremembi glasi:
3.2.2. Tehnična sposobnost
»Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili izvedel gradnje primerljive zahtevnosti, obsega in vrednosti. Ponudnik mora predložiti vsaj eno (1) potrjeno referenco, v višini vsaj 350.000.
Ponudnik storitev ali sam izvajalec morajo biti strokovno usposobljeni za izvedbo storitev in naročila v skladu z zahtevami naročnika, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije.«