Dosje javnega naročila 002441/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov z gradbenim in projektantskim nadzorom za potrebe obnove objekta Okrajnega sodišča v Brežicah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 82.373,18 EUR

JN002441/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.04.2019
JN002441/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.04.2019
JN002441/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN002441/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.06.2019
JN002441/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.06.2019

    JN002441/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1338
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8784
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov z gradbenim in projektantskim nadzorom za potrebe obnove objekta Okrajnega sodišča v Brežicah
Referenčna številka dokumenta: 4300-12/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov z gradbenim in projektantskim nadzorom za potrebe obnove objekta Okrajnega sodišča v Brežicah.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov z gradbenim in projektantskim nadzorom za potrebe obnove objekta Okrajnega sodišča v Brežicah.

Obseg in vsebina javnega naročila sta razvidna iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, projektne naloge, ponudbenega predračuna, osnutka pogodbe in drugih dokumentov, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.05.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.04.2019   16:06
1. VPRAŠANJE
Predpisana je statična presoja objekta.
Ali so zajate tudi potrebne preiskave, kje, koliko? Ali tudi preiskave temeljenja? Potrebno je specificirati obseg preiskav.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Da , zajete so tudi preiskave toliko in tiste, ki so potrebne za sanacijo tozadevnih objektov.

2. VPRAŠANJE
Ali so predvidene celovite preiskave od temeljev, plošč, sten, stopnišč in vse do ostrešja ter tudi celovita statična presoja?
Ali pa zgolj za ostrešje oz. obnovo strehe?

ODGOVOR NAROČNIKA:
Da, predvidene so celovite preiskave in celovita statična presoja.

3. VPRAŠANJE
Prosimo za opis obsega "sanacije kletnih prostorov" (zgolj ukrepi proti vlagi npr. hidroizolacija ali pa je zajeto še kaj več (kaj je namen naročnika ali kaj mogoče kot posledica ukrepov s hidroizolacijo?)).

ODGOVOR NAROČNIKA:
Predvideni so ukrepi proti vlagi in tisti ukrepi, ki so potrebni za obstojnost objekta. Namen ni pridobitev dodatnih poslovnih ali arhivskih prostorov.

4. VPRAŠANJE
Če torej prav razumemo, je predmet razpisanih del iz projektnega vidika:
- obnova fasade (in strelovodnega odvoda?, brez posegov v stavbno pohištvo),
- obnova strehe (in strelovodnega lovilca),
- sanacija kletnih prostorov z izvedbo hidroizolacije (brez obrtniških posegov in inštalacij),
- gradnja dvigala (in elek. priključek, s spremljajočimi gradbenimi deli).
Prosimo za potrditev ali opis del, ki presegajo navedeno.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Načelno so navedena dela predmet razpisanih del, razen, če se pri posnetku stanja ugotovi, da so v sklopu teh del potrebna še dodatna za uspešno izvedbo navedenih..

5. VPRAŠANJE
Ali bo izdelan arhitekturni posnetek na razpolago izbranemu projektantu v obliki dwg datotek?

ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik ne razpolaga z arhitekturnim posnetkom v obliki dwg datotek.

6. VPRAŠANJE
Pogodbeni rok za izdelavo posnetka in statične presoje je bistveno prekratek.
Če so predmet del tudi predhodne preiskave, je minimalno potrebno še dodatnih ca. 60 dni, tudi pri tem upoštevajoč pripravo dela in dostopnost pod pogoji uporabnika.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik podaljšuje rok za izvedbo posnetka stanja in statično presojo objekta na 60 dni. Posledično bo ustrezno spremenil 4. člen osnutka pogodbe. Popravljen osnutek pogodbe bo naročnik naknadno objavil na portalu JN.

7. VPRAŠANJE
Tudi rok za IDZ, vključno s pridobitvijo projektnih pogojev, je prekratek, saj ne upošteva predhodne izdelave posnetka, niti odvisnosti od pogojedajalcev. Predlagamo podaljšanje za 15 dni.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Podaljšanje roka za IDZ ni predvideno, saj naročnik podaljšuje rok za izvedbo posnetka stanja in statično presojo objekta

8. VPRAŠANJE
Predvidevamo, da termini pregledovanja in naknadnega usklajevanja idejnih zasnov niso zajeti v uvodoma opredeljenem roku.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Termini pregledovanja in naknadnega usklajevanja idejnih zasnov niso zajeti v uvodoma opredeljenem roku.

9. VPRAŠANJE
Ali je geodetski posnetek predmet razpisa?

ODGOVOR NAROČNIKA:
Geodetski posnetek je predmet javnega naročila.

10. VPRAŠANJE
Ali je načrt požarnega varovanja predmet razpisanih del? In če je, v kakšnem obsegu (zgolj za potrebe strehe, fasad, kleti, dvigala)?

ODGOVOR NAROČNIKA:
Načrt požarnega varovanja ni predmet razpisanih del.

11. VPRAŠANJE
Od objave razpisa in do predvidenega ogleda objekta je preteklo zgolj nekaj dni, kar je premalo za organizacijo dela in priprave za ponudbo.
Zato naprošamo za še eno opredelitev terminov za ogled po praznikih v obdobju 6.5.-8.5.2019.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Dodatni termini ogledov niso predvideni, saj so ogledi že po prvotni objavi po predhodnem dogovoru s predstavniki sodišča mogoči do poteka sprejema vprašanj to je do 8. 5. 2018.


Datum objave: 08.05.2019   11:18
1. VPRAŠANJE:
Iz podanih odgovorov in iz priloženega restavratorskega načrta izhaja več nejasnosti. Zato prosimo za dodatna pojasnila.

Pri vprašanju, ali so predmet razpisanih del: obnova fasad, obnova strehe, sanacija kletnih prostorov, vgradnja dvigala,
ste podali dvoumen odgovor: "Načelno so navedena dela predmet razpisanih del, razen, če se pri posnetku stanja ugotovi, da so v sklopu teh del potrebna še dodatna za uspešno izvedbo navedenih."

Prosimo za pojasnilo, kaj ste mislili z odgovorom, saj žal ne razumemo ne vsebine in ne obsega del, ki bi izhajal iz odgovora. Kaj je sploh mišljeno z izrazom "pri posnetku"? Naj opozorimo, da predmet naročila ne more biti nekaj, kar ni znano.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Pred izdelavo projektne dokumentacije bo projektant moral podrobno pregledati objekt in napraviti posnetek obstoječega stanja, na podlagi tega bo izdelal projektno dokumentacijo tako, da bo zadostila predmetu razpisanih del in zahtevam upravnega postopka.

2. VPRAŠANJE:
Prosimo za podatek, ali kot naročnik lahko pridobite in boste izbranemu projektantu predali obstoječ posnetek prikaza v konzervatorskem načrtu, in sicer v obliki, primerni za nadaljnje delo. Nenazadnje je bil posnetek izdelan in verjetno tudi plačan, zato bi bilo negospodarno naročati nov posnetek.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik razpolaga s konzervatorskim načrtom, ki ga je izdelal ZVKDS in je bil objavljen ter ni primerna podlaga za projektiranje, kot je razpisano.

3. VPRAŠANJE:
Pri vprašanju, ali je načrt požarnega varovanja predmet razpisa, ste podali negativen odgovor. V izogib nesporazumu bi vseeno opozorili, da je v vprašanju bil mišljen "načrt s področja požarne varnosti". Torej, če prav razumemo, ni predmet in ga zagotovi naročnik.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Objekt mora biti obnovljen v skladu z veljavnimi predpisi in zakonodajo, zato mora biti tudi projektna dokumentacija izdelana temu primerno. V sklopu bistvenih zahtev za objekte je tudi varnost pred požarom. Ponudnik mora v sklopu projektne dokumentacije obdelati tudi varnost pred požarom, dočim ko bo naročnik sam zagotovil načrt požarnega alarmnega sistema in njegovo izvedbo.

4. VPRAŠANJE:
V prilogi razpisa je podan konzervatorski načrt. Ta predvideva tudi "vrnitev stolpa nad sedanjim vhodom v sodišče". Ker ni nikjer podane projektne zahteve za stolp, smatramo, da omenjen stolp NI PREDMET razpisanih del.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Projektna zahteva za obdelavo stolpa je navedena v 2. členu osnutka pogodbe, ki je v prilogi razpisne dokumentacije.

5. VPRAŠANJE:
Konzervatorski načrt omenja tudi posege v mansardi iz naslova ureditve nujnih del in prenove peči ipd. Glede na projektno nalogo in podan odgovor št. 4 z dne 29.4.2019 obrtniški in inštalacijski posegi v mansardi (in drugje v objektu) niso predvideni, razen za potrebe prenove strehe in vgradnje dvigala.
Če velja kako drugače, naprošamo za definiranje projektnih zahtev.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Obrtniški in inštalacijski posegi v mansardi (in drugje v notranjosti objekta) niso predvideni, so pa predvideni za vsa dela, ki se nanašajo na predmet razpisa to je obnova fasad, obnova strehe, sanacija kletnih prostorov, vgradnja dvigala.

Datum objave: 08.05.2019   11:28
1. VPRAŠANJE
V razpisu imate omenjen pogoj za pogajanja, in sicer "naročnikovo ocenjeno vrednost".
Iz dosedanjih tovrstnih izkušenj s tozadevnimi javnimi razpisi je že skoraj pravilo, da se šele po prejemu ponudb objavi tudi kriterij "razpoložljivost finančnih sredstev", in to vedno z vrednostjo precej pod vrednostjo najnižje ponudbe. Ponudniki imamo velike stroške s pripravo ponudb (čas, kader), zato vsekakor prihaja do velike gospodarske škode, če je kriterij kasneje objavljene mejne cene naročnika podcenjen in bistveno nižji od realne vrednosti razpisanih del, saj priprava ponudbe v takem primeru za ponudnika predstavlja brezpredmetno in nekoristno delo. Menimo, da bi morali kot naročnik gospodarno ravnati že v fazi priprave javnega razpisa in ne nepotrebno obremenjevati gospodarstva.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik ocenjene vrednosti javnega naročila ne bo razkril in objavil. Naročnik je ocenjeno vrednost določil ob začetku postopka oddaje javnega naročila, sprejel ustrezne dokumente in v njih ocenjeno vrednost ustrezno dokumentiral. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila bodo, tako kot določa Zakon o javnem naročanju v poglavju, ki govori o zaupnosti, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila postali javni in kot zainteresiran ponudnik takrat lahko vložite zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali enostavno zaprosite za posredovanje podatka o ocenjeni vrednosti in vam ga bomo posredovali.

Naročnik bo v postopek vključil pogajanja glede cene, če bo skupna vrednost najugodnejše ponudbe presegala naročnikovo ocenjeno vrednost.


2. VPRAŠANJE
Prav tako opozarjamo, da ste naknadno na osnovi vprašanj enega ponudnika v vsebino razpisa umestili tudi celovite preiskave stavbe in celovito statično presojo stavbe, četudi so predmet razpisa zgolj posegi v fasado, ostrešje in streho ter sanacijo vlage in dograditev dvigala. Takšne preiskave in statična presoja predstavljajo nesorazmerno velik strošek v primerjavi s predmetom razpisa, zato opozarjamo in sprašujemo, ali imate res rezervirana zadostna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, vključno z dodatno vsebino.

V kolikor ne potrdite, da imate s strani gradbenega strokovnjaka preverjeno rezervirana zadostna sredstva (ali ne objavite vrednosti rezerviranih sredstev), zaradi dosedanjih izkušenj ne moremo pristopiti k ponudbi.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z zakonodajo in na podlagi posnetka obstoječega stanja objekta, kamor sodi tudi celovita statična presoja, ki v tem razpisu ne predstavlja dodatne vsebine. Glede na obseg razpisanih del je ocenjena tudi vrednost. Odločitev za pripravo in oddajo ponudbe pa je izključno na ponudnikovi strani in vedno predstavlja določen riziko za ponudnika.