Dosje javnega naročila 002451/2019
Naročnik: TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
Storitve: Izgradnja novih plinskih turbin 40-70 MW za Termoelektrarno Brestanica - FAZA 1B; Izvajanje strokovnega nadzora na projektu
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN002451/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 18.04.2019
JN002451/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN002451/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 28.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002451/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.
Cesta prvih borcev 18
8280
SI
Brestanica
Slovenija
Nataša Jakoš
natasa.jakos@teb.si
+386 74816129

Internetni naslovi
http://www.teb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.teb.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8820
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja novih plinskih turbin 40-70 MW za Termoelektrarno Brestanica - FAZA 1B; Izvajanje strokovnega nadzora na projektu
Referenčna številka dokumenta: JN-18/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi projekta »Izgradnja plinskih turbin 40-70 MW za Termoelektrarno Brestanica Faza 1B«, ki obsega:
storitev strokovnega nadzora,
storitev pridobivanja, urejanja in priprave dokumentacije na tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71730000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Brestanica
II.2.4 Opis javnega naročila
izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi projekta »Izgradnja plinskih turbin 40-70 MW za Termoelektrarno Brestanica Faza 1B«, ki obsega:
storitev strokovnega nadzora,
storitev pridobivanja, urejanja in priprave dokumentacije na tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.05.2019   11:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.05.2019   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.
Cesta prvih borcev 18
8280
Brestanica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.04.2019   13:28
Naročnik dopolnjuje točko 4.7 Finančna zavarovanja v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v delu, ki se nanaša na obliko finančnega zavarovanja za resnost prijave. Kandidat lahko kot instrument finančnega zavarovanja za resnost prijave/ponudbe predloži tudi menico z menično izjavo in pooblastilom banki za unovčenje. Vse ostale zahteve naročnika iz te točke ostajajo enake.

Datum objave: 06.05.2019   11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom, natančneje v poglavju IV. POGODBA, v 19. členu (Zavarovanje odgovornosti) je za nadzornika/inženirja zahtevano zavarovanje odgovornost iz naslova opravljanja dejavnosti. Iz opredeljenega določila izhaja, da mora nadzornik/inženir predložiti zavarovanje za konkreten projekt, z navedbo kritja škode podizvajalcev (cross liability) ter v višini najmanj 0,5 (nič cela pet) mio EUR brez odbitne franšize (samoudeležbe pri škodi).

Nadzornik/inženir (pooblaščeni inženir oz. družba, ki opravlja to dejavnost) mora že v skladu z zakonodajo za opravljanje dejavnosti imeti sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem inženirske dejavnosti. Kot potencialni kandidat/ponudnik, ki je registriran za to dejavnost imamo v osnovi sklenjeno zavarovanje projektantske odgovornosti (projektiranje in nadzor) na zavarovalno vsoto 150.000 , kar je višje kot zakonsko predviden minimum. Zato prosimo naročnika, da prouči možnost, da se predloži in sprejme takšna zavarovalna polica ?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo glede višine zavarovanja za zavarovanje poklicna odgovornosti Inženirja, ki mora biti sklenjena za zavarovalno vsoto v višini najmanj 150.000 (stopetdesettisoč) EUR. Na potrdilu o sklenjenem zavarovanju projektantske odgovornosti mora biti razvidno, da zavarovanje vključuje kritje škode, v skladu z določili 19. točke osnutka pogodbe, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 06.05.2019   11:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom, natančneje v podpoglavju »4.7_Finančna zavarovanja«, v predelu Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora ponudnik/pogodbenik predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% skupne bruto pogodbene cene (vrednost z vključenim 22% DDV). Ta zahteva je podana tudi v vzorcu pogodbe (poglavje IV. POGODBA), 8.člen (Finančna zavarovanja) ter v podpoglavju 8.6_Priloga E_Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Obenem je v istem poglavju, torej IV. POGODBA, v 4. odstavku 6. člena (Obračun in plačevanje) predviden tudi zadržani znesek pri plačilih v višini 5%.

V skladu s 7.členom Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju lahko višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znaša največ 10% pogodbene vrednosti (z DDV). Kadar naročnik pri plačilu zadrži del zaračunane vrednosti, zadržana sredstva in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skupaj ne smejo presegati 10 % pogodbene vrednosti (z DDV). Višina finančnega zavarovanja in zadržanih zneskov skupaj torej presegajo 10%, zato vas prosimo, da navedbe ustrezno spremenite, saj vaša dikcija ni v skladu z opredeljeno zakonodajo.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik spreminja višino finančnega zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer znaša višina finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo del 5% skupne bruto pogodbene cene (vrednost z vključenim 22% DDV). Naročnik si pridržuje pravico, da kot finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del vključi tudi zadržani znesek (5% vrednosti računov), ki ga naročnik lahko unovči/porabi v skladu z določili 8. točke osnutka pogodbe.