Dosje javnega naročila 002531/2019
Naročnik: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Storitve: Redno vzdrževanje občinskih cest na območju občine Ilirska Bistrica v obdobju 2019 - 2023
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 932.620,24 EUR

JN002531/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.04.2019
JN002531/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN002531/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.07.2019
JN002531/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002531/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 079-190111
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
Stanislav Škrab
stanko.skrab@ilirska-bistrica.si
+386 57112323
+386 57141284

Internetni naslovi
http://www.ilirska-bistrica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305210/Dokumentacija_Obcina_Il_Bistrica_JN_vzdrzevanje_lokalnih_cest.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8822
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Redno vzdrževanje občinskih cest na območju občine Ilirska Bistrica v obdobju 2019 - 2023
Referenčna številka dokumenta: 430-36/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233141
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je redno vzdrževanje občinskih cest na območju občine Ilirska Bistrica v obdobju 2019 - 2023.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233141
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Ilirska Bistrica.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je redno vzdrževanje občinskih cest na območju občine Ilirska Bistrica v obdobju 2019 - 2023, ki vključuje redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba javnega naročila bi se lahko podaljšala samo v primeru, da bi tako odločil naročnik sam in ne iz razlogov, ki bi nastali na strani izvajalca.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2019   12:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
Ilirska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.05.2019   19:25
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:
ali prav razumemo zahtevo iz razpisne dokumentacije, da bo moral gospodarski subjekt - partner, ki bo zagotovil reference (pogoj 15), razpisana dela (iz specifikacije predračuna - Obrazec st 13) tudi dejansko sam izvesti?

Odgovor naročnika:

Kot je navedeno pri Pogoju 15 bo naročnik referenco partnerja v skupni ponudbi upošteval izključno in samo pod pogojem, da bo referenca v celoti ustrezala pogoju v zvezi z referencami, ki ga je naročnik določil pod Pogojem 15. Ob tem ni nujno, da bi partner v skupni ponudbi (vsa) razpisna dela iz specifikacije predračuna (Obrazec št. 13) izvedel sam, seveda pa naročnik pričakuje, da bosta partnerja, v primeru, da bo njuna ponudba sprejeta skupaj izvedla naročilo. Naročnik upa, da ponudnik ne bo oddal skupne ponudbe samo iz razloga, ker nima ustreznih referenc, partner v skupni ponudbi pa potem pri izvedbi naročila sploh ne bi sodeloval.

Odgovor na vprašanje št. 2

Vprašanje ponudnika:

Pozdravljeni, prosim, če nam obrazložite, zakaj moramo v referenčno potrdilo (obrazec št. 9) vpisati obdobje neprekinjenega enoletnega izvajanja storitev, če zahtevate reference za najmanj dve leti. Torej, kaj vnesemo v ta stolpec.

Odgovor naročnika:

V Obrazcu št. 9 Reference ponudnika je pri opombi v vrstici, kjer je potrebno vpisati obdobje neprekinjenega izvajanja storitev prišlo do pomote in je pravilno »ponudnik vpiše obdobje neprekinjenega dvoletnega izvajanja storitev«. Ponudniku se za opozorilo zahvaljujemo in se opravičujemo za neljubo napako.

naročnik
Občina Ilirska Bistrica


Datum objave: 13.05.2019   20:18
Odgovor na vprašanje št. 3

Vprašanje ponudnika:

V razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora imeti ponudnik:
- eno referenco, ki se nanaša na storitev letnega vzdrževanja občinskih cest, v obsegu vsaj 90 km, povprečna letna vrednost storitve je znašala najmanj 150.000,00 EUR brez DDV, storitev pa smo izvajali v referenčnem obdobju neprekinjeno najmanj dve leti, z naročnikom referenčnega dela pa smo imeli sklenjeno pogodbo / koncesijsko pogodbo;
- eno referenco, ki se nanaša na storitev zimskega vzdrževanja občinskih cest, v obsegu vsaj 90 km, povprečna letna vrednost storitve je znašala najmanj 150.000,00 EUR brez DDV, storitev pa smo izvajali v referenčnem obdobju neprekinjeno najmanj dve leti, z naročnikom referenčnega dela pa smo imeli sklenjeno pogodbo / koncesijsko pogodbo;
Iz razpisne dokumentacije in objavljenih referenčnih potrdil ni jasno razvidno ali se reference za zimsko oz. letno službo dosegajo posamično ali kumulativno.
Če moramo pogoj dosegati posamično je taka zahteva nesorazmerna z obsegom zimske oz. letne služb, ki se dejansko izvaja v Občini Ilirska Bistrica in prosimo, da jo naročnik ustrezno zniža. Vrednosti zimske službe v posamezni občini v višini 150.000 zaradi milih zim ni nikjer (v zahtevanem obdobju) izven Gorenjske in Ljubljane oz. Novega mesta in je nesorazmerna.
Iz razpisne dokumentacije tudi ni jasno razvidno ali naročnik z "eno referenco" razume storitev zimske ali letne službe na občinskih cestah v posameznem letu ali pa posamezno pogodbo, ki se nanaša na storitev zimske ali letne službe na občinskih cestah.
Poleg tega je nejasen tudi termin "eno leto". Kako se določi vrednost zimske službe? Se določi glede na koledarsko leto ali glede na zimsko sezono, ki nastopa v dveh koledarskih letih (cca 15.11. - 15.3.)? Pri zimski službi se ne pokrivajo koledarska leta in zimska sezona.
Glede na vse navedeno, prosimo naročnika, da še enkrat pregleda zahtevane reference in jih uskladi z dejanskim obsegom del, ki se bodo izvajala ter jih napiše nedvoumno. Posledično bi bilo potrebno korigirati tudi referenčne obrazce.

Odgovor naročnika:

Pri Pogoju 15, se pri zahtevanem referenčnem delu, ki se nanaša na storitev zimskega vzdrževanja občinskih cest, navedenem v drugi alineji drugega odstavka spremeni zahtevana povprečna letna vrednost storitve iz »vsaj 150.000,00 EUR brez DDV« na »vsaj 61.000,00 EUR brez DDV«. Navedeno se upošteva tudi pri vseh drugih navedbah v dokumentaciji, ki se nanašajo na zahtevano referenco zimskega vzdrževanja cest. Odgovor je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izračun povprečne letne vrednosti storitve ni vezano na koledarsko leto, pač pa je vezano na začetek in obdobje izvajanja referenčne storitve. Kot primer: Če se je storitev npr. izvajala med 15.09.2016 in 15.09.2018 se povprečna letna vrednost izračuna na način, da se vrednost storitve za dvoletno obdobje deli z 2 in se na ta način izračuna povprečna vrednost storitve za eno leto.

Odgovor na vprašanje št. 4

Vprašanje ponudnika:

Naročnik zahteva eno referenco za zimsko službo v povprečni letni vrednosti storitve v dveh letih v obdobju zadnjih treh let v višini 150.000.
Navedena zahteva je nesorazmerna glede na vrednost , ki jo ima naročnik v letnem proračun predvideno za zimsko službo in se vrti okrog 40.000.
Glede na navedeno je zahtevana referenca nesorazmerna glede na dejanski obseg del in naročnika prosimo, da jo zniža.

Odgovor naročnika:

Naročnik je že odgovoril pri odgovoru na vprašanje št. 3, in sicer:
Pri Pogoju 15, se pri zahtevanem referenčnem delu, ki se nanaša na storitev zimskega vzdrževanja občinskih cest, navedenem v drugi alineji drugega odstavka spremeni zahtevana povprečna letna vrednost storitve iz »vsaj 150.000,00 EUR brez DDV« na »vsaj 61.000,00 EUR brez DDV«. Navedeno se upošteva tudi pri vseh drugih navedbah v dokumentaciji, ki se nanašajo na zahtevano referenco zimskega vzdrževanja cest. Odgovor je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Odgovor na vprašanje št. 5

Vprašanje ponudnika:

Naročnik dovoljuje reference samo za občinske ceste.
Večina državnih / republiških cest poteka tudi skozi naselja in je izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja teh cest bolj obsežno in tehnično zahtevno kot pri občinskih cestah.
Glede na navedeno naročnika prosimo, da dovoli tudi reference za vzdrževanje državnih cest.

Odgovor naročnika:

Naročnik bo upošteval tudi reference, ki se nanašajo na redno vzdrževanje državnih cest.
Odgovor je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Odgovor na vprašanje št. 6

Vprašanje ponudnika:

zahteve iz razpisa si razlagamo tako da mora tisti izmed partnerjev, ki bo zagotavljal zahtevano referenco ta vzdrževalna dela (zimsko oz. letno vzdrževanje) kasneje tudi dejansko izvajati. Ali smo zahteve pravilno razumeli?
Prosimo za odgovor z "da" ali "ne".

Odgovor naročnika:

Ne, takega pogoja, ki ga navaja ponudnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni.

naročnik
Občina Ilirska Bistrica