Dosje javnega naročila 002500/2019
Naročnik: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Storitve: Optimizacija poslovnih procesov SID banke
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 193.980,00 EUR

JN002500/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.04.2019
JN002500/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.05.2019
JN002500/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN002500/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.07.2019
JN002500/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002500/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Sara Krajc
sara.krajc@sid.si
+386 12007271

Internetni naslovi
http://www.sid.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sid.si/Javna-narocila
ESPD: http://www.sid.si/Javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8870
I.4 Vrsta javnega naročnika
Banka
I.5 Glavna področja dejavnosti
Finančne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Optimizacija poslovnih procesov SID banke
Referenčna številka dokumenta: JN107/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79410000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba skrbnega pregleda poslovnih procesov banke in priprava predlogov za optimizacijo obstoječih procesov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba skrbnega pregleda poslovnih procesov banke in priprava predlogov za optimizacijo obstoječih procesov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.05.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.05.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.04.2019   15:57
VPRAŠANJE
Razpisne dokumentacije NI(!!) na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sid.si/Javna-narocila
ESPD: http://www.sid.si/Javna-narocila

ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z javnim naročilom je objavljena: https://www.sid.si/Javna-narocila.Datum objave: 29.04.2019   10:15
VPRAŠANJE
Ob pregledu javnega naročila se nam postavljajo štiri vprašanja, in sicer:

1. V razpisni dokumentaciji ste v točki 15.2.5 navedli pogoje, ki jih mora ponudnik izpolnjevati v namen dokazovanja kadrovske sposobnosti in podrobneje specifirali seznam strokovnjakov, ki ga je potrebno predložiti. Prav tako v isti točki navajate obrazec "Kadri (izpolnjevanje pogojev poglavja 15.2.5 Kadrovska sposobnost)", ki se nahaja v prilogi 18.5 kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev navedenih v tej točki. Navedeni obrazec torej služi kot povzetek ustreznih izkušenj strokovnjakov, ki sodelujejo pri projektu, vendar pa le-ta ne prikaže celotne slike glede strokovnjakov (njihove širše delovne izkušnje, obdobje zaposlenosti v ustreznih podjetjih, izobraževanje, itd.). Zato nas zanima ali boste sprejeli zgolj obrazec v prilogi 18.5 kot dokazilo, da strokovnjaki izpolnjujejo kadrovske sposobnosti, oziroma ali želite, da se poleg navedenega obrazca predloži tudi celoten življenjepis za vsakega strokovnjaka?

2. Prav tako v točki 11.3. v "usposobljenost kadra" navajate, da mora eden od predlaganih strokovnjakov izpolnjevati zahtevo da "ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj s področja notranjega revidiranja v finančnih inštitucijah". Ali se za izpolnitev tega pogoja sprejme strokovnjake, ki so kot zunanji strokovnjaki sodelovali v projektih na področju notranje revizije (izvedba interne revizije, presoja notranje revizije, itd.)?

3. Nadalje, ali termin "finančna inštitucija" vključuje tudi zavarovalnice in podjetja, ki imajo licenco za izdajanje elektronskega denarja in so vpisana v register Banke Slovenije?

4. V isti točki (11.3.) navajate pogoj, da je eden izmed strokovnjakov imetnik veljavnega Scrum Master certifikata. Ali sprejemate tudi ostale metodologije za vodenje projektov, npr. Six Sigma?

ODGOVOR
ad1) Naročnik je pripravil prilogo 18.5 v katero ponudnik vpiše podatke glede prijavljenega kadra in s katerimi za prijavljen kader izkaže izpolnjevanje pogojev iz točke 15.2.5. V primeru, da je za opis projekta pri katerem je prijavljen kader sodeloval oziroma za opis izkušenj premalo prostora lahko ponudnik prilogo 18.5 večkrat razmnoži oziroma predloži zahtevan opis na novem dokumentu.

ad2) Odgovor na vprašanje v zvezi s točko 11.3. "Ali se za izpolnitev tega pogoja sprejme strokovnjake, ki so kot zunanji strokovnjaki sodelovali v projektih na področju notranje revizije (izvedba interne revizije, presoja notranje revizije, itd.)?" je DA, vendar morajo biti delovne izkušnje s področja notranjega revidiranja pridobljene v finančni inštituciji.
Naročnik opozarja, da se točka 11.3 navezuje na Merilo in ne na Pogoje za sodelovanje.

ad3) Naročnik pojasnjuje, da povsod v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila pomeni "finančna inštitucija" finančno družbo, ki opravljajo dejavnost bančništva in zavarovalništva (banke in zavarovalnice) in ne finančne institucije kot jih opredeljuje ZBan-1.

ad4) Odgovor na vprašanje v zvezi s točko 11.3. "Ali sprejemate tudi ostale metodologije za vodenje projektov, npr. Six Sigma?" je NE.
Naročnik opozarja, da se točka 11.3 navezuje na Merilo in ne na Pogoje za sodelovanje.

Datum objave: 08.05.2019   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za odgovore na slednja vprašanja:

1. V razpisni dokumentaciji je opredeljeno, da nominirani kadri izvajalca morajo biti sposobni komunicirati v slovenskem jeziku, oz. v kolikor so nominirani tujejezični kadri, mora ponudnik ves čas projekta zagotavljati prevajanje v slovenski jezik.
Vljudno prosimo za potrdilo, da za izpolnjevanje zgoraj omenjene zahteve zadostuje, da slovensko govoreči nominirani kadri ponudnika zagotovijo prevajanje v slovenski jezik med naročnikom in tujejezičnimi kadri.

2. Ali so dopustne spremembe vzorca pogodbe predmetnega javnega naročila?ODGOVOR

1. Potrjujemo, da zadostuje, da slovensko govoreči nominirani kader zagotovi prevajanje v slovenski jezik med naročnikom in tujejezičnimi kadri.
2. Ponudnik mora predložiti podpisan obrazec "Vzorec pogodbe" (Priloga 18.8) skladno s točko 8., poglavja 4 Oblika, jezik ponudbe in stroški priprave ponudbe ter poglavja 10 Pogodba.
Spremembe obrazca "Vzorec pogodbe" (Priloga 18.8) niso dopustne.
Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil.
Pogodba se bo pred podpisom prilagodila glede na podatke ponudnika iz ponudbe (podatki izbranega ponudnika; predložitev skupne ponudbe, ponudba s podizvajalcem,).Datum objave: 09.05.2019   12:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri izpolnjevanju ESPD se nam zastavlja vprašanje o obliki sodelovanja s SID banko. Ponudnik mora namreč v polju C navesti ali uporablja zmogljivosti drugih subjektov, medtem ko je potrebno v polju D navesti ali bo del javnega naročila dan v podizvajanje tretjim osebam in ne uporablja njihovih zmogljivosti v skladu z 81. členom ZJN-3.

V našem primeru imamo podizvajalce (člane skupine povezanih subjektov z istim lastništvom), ki sodelujejo pri projektu s svojimi izkušnjami (referencami), ključnimi strokovnjaki in bodo izvajali nekatere projektne naloge. Glede na to, da naročnik ni predložil obrazca za opis vseh podizvajalcev skupaj z njihovimi nalogami, ali je v našem primeru potrebno pripraviti skupno ponudbo ali zgolj priložiti ESPD-je vseh vključenih subjektov, na zmogljivosti katerih se naslanjamo kot ponudnik?

V primeru, da je dovoljeno naslanjanje na zmogljivosti drugih subjektov brez da so del skupne ponudbe, ali je potreben dodatni obrazec, v katerem bi bilo opisano katere podizvajalce namerava ponudnik uporabiti, skupaj z njihovimi glavnimi nalogami. S tem bi se pokazalo na katerega izmed subjektov se namerava ponudnik nasloniti za dokazovanje zmogljivosti. V primeru da, ali je mogoče, da dopolnite javno naročilo s tovrstnim obrazcem?

Prav tako nas zanima ali je potrebno priložiti prevod Scrum Master certifikata z ozirom na dejstvo, da je izdan s stran mednarodne institucije.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Ponudnik lahko odda ponudbo samostojno, v skupini ali s podizvajalci oziroma z uporabo zmogljivosti drugih subjektov (81. člen ZJN-3) kot je to razvidno iz poglavja 15 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in dokazila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
K ponudbi mora ponudnik priložiti (lasten) izpolnjen ESPD. V primeru skupne ponudbe ga morajo predložiti vsi partnerji v skupini, pri čemer vsak partner izpolni svoj ESPD.
Poleg svojega ESPD mora ponudnik naročniku predložiti tudi ESPD-je, ki so jih izpolnili:
- vsak subjekt, katerega zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje in
- vsak podizvajalec.
V Oddelku C ESPD se gospodarski subjekt izjasni, ali se v ponudbi v skladu z 81. členom ZJN-3 sklicuje na kapacitete drugih subjektov, da bi izpolnil naročnikove pogoje za sodelovanje. V primeru, da na to vprašanje odgovori z »da«, mora k ponudbi poleg svojega ESPD priložiti tudi ESDP vsakega od gospodarskih subjektov, na katerih kapacitete se sklicuje.
V Oddelku D ESPD gospodarski subjekt navede, ali namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje, kot to omogoča 94. člen ZJN-3, in, če je to znano, katerim gospodarskim subjektom. Pri tem je Oddelek D namenjen navedbi zgolj tistih podizvajalcev, na katerih zmogljivosti se ponudnik ne sklicuje, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje, ki jih je določil naročnik. Vsi gospodarski subjekti, na katerih zmogljivosti se v skladu z 81. členom ZJN-3 sklicuje ponudnik, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje tudi podizvajalci, so namreč navedeni že v prejšnjem oddelku (Oddelek C). Ponudnik mora k ponudbi poleg svojega ESPD priložiti tudi ESDP vsakega podizvajalca.
Gospodarski subjekti morajo pri pripravi ESPD upoštevati Navodila za uporabo ESPD dostopna na: https://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf
Naročnik je dodatno pripravil posebna obrazca »18.9 Seznam podizvajalcev - »JN 107/2019 Optimizacija poslovnih procesov SID banke«« in »18.10 Seznam kadra - »JN 107/2019 Optimizacija poslovnih procesov SID banke««, ki sta objavljena na spletni strani https://www.sid.si/Javna-narocila.
Navedena obrazca sta sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Obrazec »18.9 Seznam podizvajalcev - »JN 107/2019 Optimizacija poslovnih procesov SID banke«« morajo izpolniti in priložiti ponudbi ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.
Obrazec »18.10 Seznam kadra - »JN 107/2019 Optimizacija poslovnih procesov SID banke«« morajo izpolniti in priložiti ponudbi VSI ponudniki.
Naročnik bo na portalu eNaročanje objavil obrazec EU14-SL »Popravek«.

V ostalem delu ostaja vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila enaka kot je objavljena na spletni strani naročnika ( http://www.sid.si/Javna-narocila).
Naročnik ne bo posebej pripravil čistopisa spremenjene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko certifikate skladno s poglavjem 4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predložijo v tujem jeziku. Vsako listino, ki jo ponudnik predloži v tujem jeziku, bo moral ponudnik na svoje stroške, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, prevesti v slovenski jezik po sodnem tolmaču v roku, ki ga bo določil naročnik.Datum objave: 16.05.2019   08:45
Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navedel, da je datum in čas odpiranja ponudb 16.5.2019 ob 11:00.
Naročnik pojasnjuje, da je datum in čas odpiranja ponudb 16.5.2019 ob 10:01 kot je navedeno v obvestilu o naročilu (NMV-1).