Dosje javnega naročila 002518/2019
Naročnik: RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI ZAVOD, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
Gradnje: Prizidava Bazena Velenje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 205.186,72 EUR

JN002518/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.04.2019
JN002518/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.05.2019
JN002518/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN002518/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.06.2019
JN002518/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.06.2019
JN002518/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002518/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI ZAVOD
Šaleška cesta 3
3320
SI
Velenje
Slovenija
Marjan Klepec
marjan.klepec@srz-rdeca-dvorana.si
+386 38987400
+386 39887407

Internetni naslovi
http://www.srz-rdeca-dvorana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305421/Prizidava_Bazena_Velenje.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8887
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prizidava Bazena Velenje
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212212
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je: »Prizidava Bazena Velenje« in zajema:
- gradbeno-obrtniška dela
- elektro instalacije
- strojne instalacije.
Specifikacija naročila je v prilogi razpisne dokumentacije.
Dela morajo biti končana najkasneje 60 dni po uvedbi v delo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212212
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je: »Prizidava Bazena Velenje« in zajema:
- gradbeno-obrtniška dela
- elektro instalacije
- strojne instalacije.
Specifikacija naročila je v prilogi razpisne dokumentacije.
Dela morajo biti končana najkasneje 60 dni po uvedbi v delo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

2. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za predložitev ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

3. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne sme znašati 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno.

5. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

6. Podatki o finančnem stanju morajo izkazovati, da:
1. ponudnik v zadnjih tridesetih (30) dneh pred izdajo potrdila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, ali
2. da v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdila poslovne banke ni imel blokiranega transakcijskega računa.

7. Reference: Ponudnik, mora dokazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila izvedel vsaj dve naročili gradnje (GOI dela, strojne in elektro inštalacije) v skupni vrednosti najmanj 70.000,00 EUR brez DDV.

8. Ponudnik, mora dokazati, da razpolaga z vodjo del, ki izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje razpisanih storitev skladno z veljavno gradbeno zakonodajo.

9. Ponudnik mora dati garancijski rok za izvedena dela najmanj 5 let od zapisniške primopredaje objekta, prav tako pa bo v garancijskem roku za izvedena dela na poziv naročnika odpravil napake v tehnično sprejemljivem roku.

10. Ponudnik mora imeti zavarovano svojo odgovornost za škodo v skladu z veljavnim gradbenim zakonom. Višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR.

11. Ponudnik se mora udeležiti obveznega ogleda, na katerem bo na voljo tudi priloga razpisne dokumentacije (PZI) v predvidenem terminu (26. 4. 2019 ob 11. uri) oziroma v primeru, da se ne bo mogel udeležiti v predvidenem terminu, v dodatnem terminu, po predhodnem dogovoru z naročnikom, vendar najkasneje do 6. 5. 2019.

12. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE
Instrument zavarovanja: ena lastna (bianco) menica skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Menica mora biti predložena v originalu.
Višina zavarovanja: 4.000,00 EUR.
Čas veljavnosti: najmanj devetdeset (90) dni od roka za predložitev ponudb.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.05.2019   11:00
Kraj: Odpiranje lponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo pričelo dne 14. 5. 2019 ob 11:00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.05.2019   10:00

Dodatne informacije:
OBVEZNI GLED LOKACIJE
Naročnik bo izvedel ogled lokacije, na katerem bo na voljo tudi priloga razpisne dokumentacije (PZI), in sicer dne
26. 4. 2019 ob 11. uri na Bazenu Velenje, Kopališka cesta 2, 3320 Velenje
Udeležba je obvezna.
V kolikor se kateri od ponudnikov iz upravičenih razlogov ne bo mogel udeležiti v predvidenem terminu, bo možna izvedba ogleda po predhodnem dogovoru z naročnikom, vendar najkasneje do 6. 5. 2019.
Kontaktna oseba je Matjaž Meža, matjaz.meza@srz-rdeca-dvorana.si, tel: 041 790 803
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko prevzamejo potrdilo o udeležbi na ogledu. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnika, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.04.2019   11:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V RD imate navedeno:
Ponudnik mora zavarovanje za resnost ponudbe do roka za predložitev ponudb (6. 6. 2018 do 10:00) na način:
osebno na naslov: Rdeča dvorana Velenje ŠRZ, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje,
po pošti na naslov: Rdeča dvorana ŠRZ, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje.
Verjetno ste pozabili popraviti na do 14.05.2019 do 10:00?

Lp

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je prišlo do napake. Rok za predložitev ponudb je skladno z objavo na portalu JN do 14. 5. 2019 do 10.00.Datum objave: 23.04.2019   11:08
VPRAŠANJE


Pozdravljeni.
Za referenčni pogoj imate navedeno:

Ponudnik, mora dokazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila izvedel vsaj dve naročili gradnje (GOI dela, strojne in elektro inštalacije) v skupni vrednosti najmanj 70.000,00 EUR brez DDV.
Zanima nas, kako ste mislili s tem. Ali vsaka referenca 70.000,00 torej 2x 70.000,00 ali skupaj obe referenci 70.000,00 brez DDV.

Hvala.

Lp

ODGOVOR
Pogoj 7 (Reference) izpolnjuje ponudnik, ki je izvedel vsaj dve naročili gradnje (GOI dela, strojne in elektro inštalacije) v skupni vrednosti najmanj 70.000,00 EUR brez DDV, kar pomeni, da je vrednost obeh referenc skupaj najmanj 70.000,00 EUR brez DDV.Datum objave: 23.04.2019   11:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da je SBON obrazec plačljiv, ali zadostuje pri oddaji ponudbe samo izjava, da
ima naše podjetje zahtevano boniteto?
V kolikor smo izbrani kot najugodnejši ponudnik, vam predložimo še SBON obrazec.
Hvala!
Lp

ODGOVOR
Ponudnik mora skladno z določili razpisne dokumentacije k ponudbi obvezno predložiti izpolnjen obrazec Ponudbeni predračun, Obrazec 9 Tehnične specifikacije predračuna v najmanj eni obliki (PDF ali Excel), in finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil.

V primeru, da ponudnik dokazila S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma potrdil(a) vseh bank v katerih ima odprte poslovne / tekoče račune ne bo predložil v ponudbi, bo naročnik ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v primernem roku (če bo naročnik njegovo ponudbo preverjal).Datum objave: 26.04.2019   08:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kljub temu, da je ogled obvezen, vas prosimo za objavo projektne dokumentacije, saj pričakujemo, da bo na ogledu veliko ponudnikov in ne vemo kako ste si zamislili, da se v času ogleda pregleda ter kopirajo ali slikajo risbe, sheme, detajli? Menim, da v 21.stoletju nebi smel biti problem elektronska oblika projektne dokumentacije. Ali pač?

Hvala in lp.

ODGOVOR
Spoštovani,
Projektno dokumentacijo (PZI) boste na ogledu prejeli v elektronski obliki zapisano na CD-ju.

Hvala in lep pozdrav
Datum objave: 30.04.2019   08:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V poglavju I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE - 1. SPLOŠNA NAVODILA, ste v prvi točki zapisali sledeče: 1. del - ponudbeni predračun, ki ga ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek "Predračun" v jh datoteki;

Prosimo za popravek besede "jh datoteke".

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Obrazec ponudbeni predračun mora biti predložen v pdf datoteki.Datum objave: 06.05.2019   14:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V popisu pri POZ A2.46 je napisana količina 135,56 m3, verjetno je napaka in je 135,56 m2. Prosim za obrazložitev

POZ A..52 količina 2.848.37 kg, ugibamo, da je Požarno stopnišče, v PZI niso specificirani JK profili, ni razvidno ali je JK varjena ali vijačena.
Prosim za obrazložitev.


Lep pozdrav

ODGOVOR

POZ A2.46 prišlo je do tiskarske napake. Pravilna enota je m2 in ne m3 kot je navedeno v popisih. Prosim upoštevajte pravilno mersko enoto pri pripravi ponudbe.

POZ A2.52 to ni konstrukcija za požarno stopnišče (ni del prizidave) ampak jekleni del konstrukcije prizidka bazena (konstrukcija ravne strehe prizidka). Na osnovi PZI načrtov gradbenih konstrukcij prizidave je ponudnik, skladno z izdelanim popisom GOI del, dolžan pripraviti delavniške načrte, ki jih pred izvedbo potrdi projektant in nadzor. V sklopu delavniških nartov se lahko izvajalec odloči ali bo izvedel vijačeno ali varjeno konstrukcijo.Datum objave: 08.05.2019   10:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V RD imate navedeno : Ponudnik predloži finančno zavarovanje za resnost ponudbe v zapečateni ali zaprti ovojnici, na katero se nalepi izpolnjen Obrazec št. 10, Ovojnica. Kje pa je naveden ta obrazec?

Ali moramo terminski plan priložiti že k ponudbi, ali ga lahko v kolikor smo izbrani kot najugodnejši izvajalec?

Ali je dovolj da Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo in vzorec pogodbe samo ožigosamo in podpišemo?

Hvala.

Lp


ODGOVOR

Naročnik bo objavil Obrazec št. 10, Ovojnica.

Terminski plan se mora priložiti v ponudbi, v kolikor ga ponudnik ne bo predložil, ga bo naročnik v fazi preverjanja ponudbe pozval na dopolnitev ponudbe.

Vzorec se potrdi s podpisom Krovne izjave in ga ni potrebno posebej parafirati.Datum objave: 08.05.2019   10:49
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Rok za izvedbo del je 60dni, kar je neizvedljivo.
Prosim za podaljšanje roka za izvedbo del na 90dni.
Prosim za odgovor.

LP,

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok izvedbe na 80 dni.


Datum objave: 08.05.2019   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da ne odgovarjate na vsa naša vprašanja, rok za sprejem vprašanje se poteče že čez dobro uro, vas prosimo za podaljšanje roka in s tem roka za sprejem vprašanj, saj pri izdelavi ponudbe vidimo, da je kar nekaj nejasnosti in s tem vprašanj.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljševal rokov.


Datum objave: 08.05.2019   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da je projekt dokaj zahteven, rok za izdelavo ponudbe pa relativno kratek, vas prosimo za podaljšanje roka za cca 1 teden.

Hvala in lp.ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljševal rokov.Datum objave: 08.05.2019   10:51
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Rok za izvedbo del (60 dni) se nam zdi za takšen obseg del bistveno prekratek. Prosimo za daljši rok izvedbe del.

LP,

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok izvedbe na 80 dni.Datum objave: 08.05.2019   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za pojasnitev postavke A2.10 Strojni izkop zemljine za temelje, v terenu III. in IV. kategoriji, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo - glej postavko A2.9., saj v postavki A2.9 ne piše nič vezano za odvoz na stalno deponijo.

Hvala.


ODGOVOR

Postavka zajema ves potreben odkop zemljine, ki je potrebna za izvedbo temeljev prizidka ter odvoz vse odvečne zemljine na stalno deponijo, vključno z vsemi potrebnimi plačili komunalnih prispevkov. Evidenčne liste je potrebno predložiti nadzoru. Navezava na točko A2.9 je ostala še iz skupnega popisa vseh predvidenih del na objektu. Ker se je zaradi potreb ločenih razpisov, tudi popis delil na več delov, je dotična postavka A2.9 prestavljena v drug popis. Je pa ta postavka zgolj vezana na opisan način odvoza, plačila taks in potrebne evidence količin. In v ničemer ne spreminja ali dopolnjuje predmetne postavke A2.10.Datum objave: 08.05.2019   10:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Dimenzije nekaterih oken iz popisa se razlikujejo od dimenzij oken iz shem. Katere dimenzije moramo upoštevati, iz popisov ali iz shem?


V popisu so navedena samo naslednja okna: O7, O8, O9 in O10 ter vrata V8 in v9. Kaj ostala okna in vrata so obstoječa?


Hvala.
Lp

ODGOVOR


Hvala za opozorilo glede dimenzij nekaterih elementov stavbnega pohištva. Zaradi sprememb in korekcij projekta je prišlo pri uskladitvi popisov do napake. Širine nekaterih elementov niso bile popravljene. Pravilne dimenzije so tiste, ki so navedene v projektu in shemah. Torej element O7 in O9 je dimenzij 463/340 (vključno z razširitvenim profilom) cm, element O8 217/326 cm in O10 652/340 (vključno z razširitvenim profilom) cm.
V popisu so zajeti samo elementi, ki so predmet prizidave. Ostali elementi se menjajo oziroma vgrajujejo v sklopu nadzidave oziroma energetske sanacije celotnega objekta, zato niso vključene v predmetni popis.

Naročnik bo objavil popravljene popise del.


Datum objave: 08.05.2019   10:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za detajl postavke A2.6.

Hvala in lp.

ODGOVOR
Glejte prerez C C. Prefabricirana AB plošča debeline 12 cm se položi na predhodno pripravljena ležišča pred polaganjem sistemskih plošč talnega gretja.Datum objave: 08.05.2019   10:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim vas za točen tip postavke A2.39, saj ne vemo kaj naj ponudimo, cene se glede na tip zelo razlikujejo. Predlagamo, da se omenjena postavka oceni, torej vi določite ceno katero vsi ponudniki upoštevamo, točen tip in s tem tudi cena se pa določi na gradbišču samem. Prosim tudi za razlago merske enote.

Hvala in lp.

ODGOVOR

Gre za talni dilatacijski profil na stiku keramike obstoječega dela bazena in novega prizidka, i bo zagotavljal, da v primeru minimalnih premikov ločene konstrukcije ne bo prišlo do lomljenja keramike. Vgradi se lahko kakšni koli certificiran profil (alu, plastika, guma, ipd), ki je ustrezen za uporabo v notranjih bazenskih prostorih mora biti odporen na čistila in kemikalije (klor), tipa Coflex ali podobno. Profil se vgradi po celotni dolžini stika tal obstoječega dela in prizidka. Skupna dolžina profila je cca. 23 m1.