Dosje javnega naročila 002569/2019
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Blago: EA- licenčnina za uporabo Microsoft programske opreme in vzdrževanje
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.186.692,97 EUR

JN002569/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 23.04.2019
JN002569/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN002569/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2019
JN002569/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 12.08.2019
JN002569/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002569/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 080-192675
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI0
Maribor
Slovenija
Področje investicij in nabave
alenka.horvat@posta.si
+386 24492305
+386 24492379

Internetni naslovi
http://www.posta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.posta.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8866
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: EA- licenčnina za uporabo Microsoft programske opreme in vzdrževanje
Referenčna številka dokumenta: 16/JNB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48218000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
EA- licenčnina za uporabo Microsoft programske opreme in vzdrževanje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48218000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EA- licenčnina za uporabo Microsoft programske opreme in vzdrževanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
- sposobnost za opravljanje poklice dejavnosti
- nekaznovanost v skladu s 75. členom ZJN-3
- naročnik bo iz postopka izločil ponudbo ponudnika, če je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami
- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:
se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali
postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali
če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali
če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nstal položaj z enakimi pravnimi posledicami
- Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih računov (pogoj se nanaša na vse račune ponudnika)
-Iz postopka bo izločen ponudnik, če so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
30 dni od prejema računa kot določeno v razpisni dokumentaciji

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Ponudnik mora imeti status Microsoft LSP
Ponudnik mora izkazati še kompetence na področjih:
MICROSOFT GOLD CERTIFIED PARTNER z vrsto kompetence:
TP2/1 Cloud platform
TP2/2 Cloud productivity
TP2/3 Data platform
Ponujena oprema in storitve morajo biti skladne s tehničnimi zahtevami naročnika.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2019   08:47
Vprašanje: prosimo za dokumentacijo, še vedno ni dostopna.

Odgovor: Naročnik bo objavil vso dokumentaciji takoj po objavi naročila tudi na spletnih stranehTED in pridobitvi vseh ustreznih številk objav, to je danes, 24.4.2019 po 9. uri.