Dosje javnega naročila 002491/2019
Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Storitve: Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo LC 208821 Kunštov mlin Kobiljek Sava, vključno s tremi mostovi na Savskem potoku, v skupni dolžini 3.700 m
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 94.916,00 EUR

JN002491/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.04.2019
JN002491/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN002491/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.05.2019
JN002491/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002491/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270
SI
Litija
Slovenija
Blaž Zarnik
blaz.zarnik@litija.si
+386 18963450
+386 18963460

Internetni naslovi
http://www.litija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.litija.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8859
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo LC 208821 Kunštov mlin Kobiljek Sava, vključno s tremi mostovi na Savskem potoku, v skupni dolžini 3.700 m
Referenčna številka dokumenta: 430-10/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročnik naroča projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo LC 208821 Kunštov mlin Kobiljek Sava, vključno s tremi
mostovi na Savskem potoku, v skupni dolžini 3.700 m
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LC 208821 Kunštov mlin Kobiljek Sava, v dolžini 3700 m
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik naroča projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo LC 208821 Kunštov mlin Kobiljek Sava, vključno s tremi
mostovi na Savskem potoku, v skupni dolžini 3.700 m
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
NAVEDENI V RAZPISNI DOKUMNETACIJI.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2019   09:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 6. 5. 2019 in se bo začelo ob 9.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.04.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.04.2019   22:14
VPRAŠANJE
Zaradi bližajočih se praznikov in kolektivnega dopusta projektantskih firm prosimo za podaljšanje roka za pripravo ponudbe za 1 teden.

ODGOVOR
S strani Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč, ki deluje v okviru Ministrstva za okolje in prostor, smo prejeli informacijo, da je Občina Litija upravičena do pomoči pri odpravi posledic škode na občinski infrastrukturi, ki je bila poškodovana ob neurju z močnim deževjem dne 13.7.2018, za kar pa je potrebno na MOP predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo.
Ker so roki za dostavo tehnične dokumentacije zelo kratki (v primeru zamude sredstev ne prejmemo), so posledično tudi naši roki za oddajo ponudbe kratki in jih s tega vidika ne moremo podaljševati. Prav tako so zaradi tega razloga kratki tudi roki za izdelavo tehnične dokumentacije, katerega prav tako ne moremo podaljševati. Le ti so navedeni v razpisni dokumentaciji, poglavje I.E. in v obrazcu 13 v 3. členu.Datum objave: 21.04.2019   22:18
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo razpisnih obrazcev v doc. obliki

ODGOVOR
Zaradi nevarnosti morebitnega (namernega/nenamernega) poseganja v besedilo in obrazce RD, le teh ne bomo objavili v doc obliki. Lahko pa vsak ponudnik za izpolnjevanje obrazcev uporabi aplikacijo, ki omogoča izpolnjevanje in urejanja .pdf dokumentov (npr. Adobe Acrobat ipd.).


Datum objave: 25.04.2019   17:06
VPRAŠANJE
Glede na kratek termin izvedbe postopka in vmesnih praznikov naprošamo, da se razpisna dokumentacija spremeni tako da ponudniku ni potrebno predložiti potrjenih referenc kar ZJN tudi omogoča. Predlagamo da ponudniki navajamo svoje reference pod kazensko odgovornostjo, ob vašem pozivu pa naši naročniki potrjujejo opravljno delo z ustreznimi dokazili.

ODGOVOR

Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, morajo ponudniki potrdila za dodatne reference, s katerimi ne izkazujejo izpolnjevanja pogoja za priznanje tehnične sposobnosti, temveč zanje prejmejo dodatne točke pri ocenjevanju, posredovati ustrezno izpolnjena in potrjena skupaj s ponudbo na razpis. Skladno s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 ponudnik namreč ne sme dopolnjevati tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Za reference, s katerimi ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogoja za priznanje tehnične sposobnosti in za katere torej ponudnik ne prejme dodatnih točk iz naslova dodatnih referenc, pa velja, da zanje kot dokazilo služi izpolnjen obrazec ESPD, pri čemer bo naročnik, v kolikor se mu bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev seznama vseh referenčnih projektiranj (obrazec 8) in s strani referenčnih naročnikov podpisanih in izpolnjenih referenčnih izjav (obrazec 8a).Datum objave: 28.04.2019   22:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Razpisujete IZP in PZI za projekt, kjer je predvidena tudi rekonstrukcija ceste in mostov.

1. Kakšni so predvideni posegi na objektih? Ali se rušijo in gradijo novi, ali se sanirajo, ali se rekonstruirajo.

2. V kolikor gre za rekonstrukcijo ali rušitev in novo gradnjo je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nameravan poseg.

3. V kolikor gre za sanacijo je potrebno izvesti detajlni pregled objektov. Kdo ga naroči in kje so ti stroški zajeti?

4. V kolikor boste dela izvajali v skladu z VDJK in naročili IZN, je obvezna izvedba recenzije dokumentacije v skladu z 7.členom Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah. Potrebno dopolniti projektno nalogo v poglavju Revizija.

Prosim za odgovore za vsako točko!

ODGOVOR


Spoštovani,

1. Za mostove je predvideno rušenje obstoječih in gradnja novih.

2. Investicija se bo izvajala skladno s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12). Gradbeno dovoljenje ni potrebno, ker gre za investicijska vzdrževalna dela / vzdrževalna dela v javno korist.

3. Ne gre za sanacijo.

4. Ker zahtevamo projektno dokumentacijo (IZP in PZI) in ne izvedbenega načrta, je recenzija res obvezna. To bomo sami naročili pri drugem projektantu. Bo pa seveda moral izbrani ponudnik upoštevati pripombe revidenta in skladno z njimi popraviti projekt.Datum objave: 28.04.2019   22:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Glede na videno tukaj ne gre za mostove. Popravite projektno nalogo in opise objektov tako, da bodo skladni z osnovnimi definicijami premostitvenih objektov.

Prav tako je projektna naloga napisana na 3 straneh izrazito nepopolna, zavajujoča in neprofesionalna. Na podlagi take projektne naloge ne boste dobili ustreznih podnub. Dopolnite projektno nalogo!

Lp

ODGOVOR
Pozdravljeni

Premostitveni objekti ostajajo po nazivu v razpisni dokumentaciji mostovi.
Naročnik je izdelal projektno nalogo v pričakovanju, da mora biti projektant strokovno usposobljen.
Datum objave: 28.04.2019   22:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

prosimo da razpisno dokumentacijo dopolnite s specifikacijo naročila - seznam potrebnih načrtov projekta.

ODGOVOR


Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12) v 6. členu določa, da če je s projektno nalogo predpisana projektna dokumentacija, se ta izdela v skladu s predpisi o graditvi objektov (torej upoštevaje Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 popr.), ki določa, kaj mora vsebovati IZP, PZI).

Datum objave: 28.04.2019   22:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Zahtevana referenca za projekt mostov površine 5m2 je skrajno nenavadna in nedefinirana. Prosim, da objavite zahtevano referenco za projektanta mostov z navedbo najmanjše razpetine mosta.

Prav tako ni nikjer zahtevane reference za projektanta mostov (samo za vodjo projekta), kar je zavajujoče in ne izkazuje ustreznega znanja zadejanskega vodjo načrta (prej odgovornega projektanta), ki bo ta načrt izdelal. Kot je zapisano zdaj, lahko dobite projektanta ki mosta še videl ni...

Prosim za popravke:

- vodja načrta mosta (odgovorni projektant načrta mosta) z referenco vsaj 2 PZI ali IZN načrta v zadnjih 8 letih za most razpetine najmanj 6 m.
- vodja projekta referenco najmanj 2 projekta, ki sta vsebovala cestne ureditve v dolžini najmanj 1000 m, kategorije ceste najmanj LC ali JP, in most razpetine najmanj 6 mODGOVOR
Pozdravljeni

Naročnik se je za razpisane referenčne pogoje v razpisni dokumentaciji glede mostov odločil na osnovi velikosti in pretočnosti vodotoka in ostajajo nespremenjeni.

Z zahtevanimi referencami ustrezno zahtevamo poznavanje projektiranja mostov, saj mora gospodarski subjekt izkazati izkušnje z že uspešno zaključenimi posli, primerljivimi predmetu javnega naročanja, in sicer ponudnik mora v letih 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ali 2018 uspešno izdelati projektno dokumentacijo IZN ali PZI za naslednje objekte:
- vsaj 2 različni projektiranji ceste v dolžini najmanj 1.000 metrov in
- vsaj 2 mostova pravokotnega preseka najmanj 5 m².

Prav tako mora vodja projekta, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila, izkazati, da je v letih 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ali 2018 uspešno izdelal projektno dokumentacijo IZN ali PZI za naslednje objekte:
- vsaj 2 različni projektiranji ceste v dolžini najmanj 1.000 metrov in
- vsaj 2 mostova pravokotnega preseka najmanj 5 m².

Glede na navedeno, popravki niso potrebni.