Dosje javnega naročila 002574/2019
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Storitve: Zakup oglasnega prostora v medijih
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.334.435,20 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002574/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 23.04.2019
JN002574/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN002574/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN002574/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 10.09.2019
JN002574/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2019
JN002574/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2019
JN002574/2019-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.10.2019
JN002574/2019-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN002574/2019-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.05.2020
JN002574/2019-F05 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2020
JN002574/2019-F06 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.07.2020
JN002574/2019-F07 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.11.2020
JN002574/2019-F08 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.01.2021
JN002574/2019-F09 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.05.2021
JN002574/2019-F10 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.07.2021
JN002574/2019-F11 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002574/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 080-192749

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija
Nataša Štraus
natasa.straus@posta.si
+386 24492309
+386 24492379

Internetni naslovi
http://www.posta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.posta.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8894
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zakup oglasnega prostora v medijih
Referenčna številka dokumenta: 0015/2019/0015/JNS/6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je zakup oglasnega prostora v medijih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zakup oglasnega prostora v medijih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.
Nekaznovanost v skladu s 75. členom ZJN-3.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:
o se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali
o postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali
o če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali
o če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih svojih računov.
Iz postopka bo izločen ponudnik, če so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju kjučne obveznosti.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
30 dni od prejema računa

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2019