Dosje javnega naročila 002564/2019
Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve notranje revizije Zavoda za gozdove Slovenije za leta 2019.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002564/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.04.2019
JN002564/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.04.2019
JN002564/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN002564/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002564/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Garafolj,
zgs.tajnistvo@zgs.si
+386 14700050

Internetni naslovi
http://www.zgs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zgs.si/
ESPD: http://www.zgs.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8937
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve notranje revizije Zavoda za gozdove Slovenije za leta 2019.
Referenčna številka dokumenta: 430-537/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212300
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve notranje revizije Zavoda za gozdove Slovenije za leta 2019.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve notranje revizije Zavoda za gozdove Slovenije za leta 2019.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Ponudnik odda prijavo z vsemi zahtevanimi dokumenti iz razpisne dokumnetacije na e-JN portal.
Naročnik objavlja obrazec ESPD in RD na portalu naročnika http://www.zgs.si/


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.05.2019   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.05.2019   12:00
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.05.2019   09:00

Dodatne informacije:
Ponudnik odda prijavo z vsemi V RAZPISNI DOKUMENTACIJI zahtevanimi dokumenti in obrazec ESPD na e-JN portal.
Naročnik objavlja RD in obrazec ESPD na portalu naročnika http://www.zgs.si/
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2019   15:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas boste kot ustreznega upoštevali tudi naziv CIA (Certified Internal Auditor) - svetovno najbolj priznano licenco s področja notranje revizije. Vodja skupine pri nas je tudi preizkušen notranji revizor pri Slovenskem inštitutu za notranjo revizijijo.

c) število preizkušenih notranjih revizorjev/državnih notranjih revizorjev/preizkušenih državnih revizorjev/državnih revizorjev/preizkušenih državnih notranjih revizorjev, ki so na dan oddaje ponudbe ponudniku na razpolago (C3) (max 80 točk).

Hvala vnaprej

ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da bo tudi naziv CIA (Certified Internal Auditor) upošteval kot ustrezen naziv za izpolnjevanje pogojev v točki 17.2 razpisa.

Datum objave: 07.05.2019   10:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zahteva za izpolnjevanje osnovnih pogojev kot ti izhajajo iz Pravilnika:

Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št. 72/02) (odslej Pravilnik), določa v 12. členu, da »Proračunski uporabniki lahko za izvajanje notranjih revizijskih storitev najamejo tudi zunanje izvajalce pod pogojem, da:
- imajo znanje, veščine in sposobnosti, potrebne za izvajanje revidiranja; zunanji izvajalec ima potrebno znanje, veščine in sposobnosti, če ima vsaj vodja revizijske skupine potrdilo za naziv preizkušeni notranji revizor Slovenskega inštituta za revizijo in/ali potrdilo za naziv državni notranji revizor, ali potrdilo za naziv preizkušeni državni revizor ali državni revizor, in druge zahteve.
Zahteve razumemo kot minimalne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko zunanji izvajalec izvaja notranje revizije pri vas kot naročniku. Prosimo za pojasnilo, kako so ti pogoji vključeni v javni razpis (namreč delno te zahteve najdemo le pri merilih za izbor in ne torej kot pogoj za sodelovanje na razpisu, oziroma vseh zahtev Pravilnika ne najdemo v B. razdelku točke 17.2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti)?
Menimo, torej, da manjkajo zahteve v B razdelku točke 17.2. in zahteve za ustrezna dokazila za izpolnjevanje teh zahtev. Na primer zahteva se vpis ponudnika v register UNP, ne zahtevajo pa se dokazila, da ima vsaj vodja revizijske skupine ustrezen strokovni naziv, kot je to zahteva Pravilnika (in kar pojasnjujemo prej).

V razdelku Kadrovska zasedba iste točke sicer navajate, koliko % dela mora vsak od navedenih opraviti (še vedno manjka izpolnjevanje osnovnega pogoja). Iz te točke razberemo, da bo podpisnik poročila, ki ga razumemo kot vodjo revizijske skupine, na projektu sodeloval le 15% (in % opravljenega dela ostalih članov revizijske skupine). Takšna pravila veljajo za zunanje revizorje pri revizijah računovodskih izkazov in ne za storitve notranje revizije v javnem sektorju. Potemtakem gre za neustrezen pogoj (tudi vsebinsko, saj mora po našem strokovnem mnenju podpisnik poročila, notranjo revizijo tudi izvesti ali vsaj pri njej pomembno sodelovati). Razpis ustrezno popravi.
V tej luči bi komentirali tudi na vaš odziv na vprašanje ponudnika z dne 24.4.2019 ob 15.37. Datum objave: 24.04.2019 15:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas boste kot ustreznega upoštevali tudi naziv CIA (Certified Internal Auditor) - svetovno najbolj priznano licenco s področja notranje revizije. Vodja skupine pri nas je tudi preizkušen notranji revizor pri Slovenskem inštitutu za notranjo revizijijo.

c) število preizkušenih notranjih revizorjev/državnih notranjih revizorjev/preizkušenih državnih revizorjev/državnih revizorjev/preizkušenih državnih notranjih revizorjev, ki so na dan oddaje ponudbe ponudniku na razpolago (C3) (max 80 točk).

Hvala vnaprej

ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da bo tudi naziv CIA (Certified Internal Auditor) upošteval kot ustrezen naziv za izpolnjevanje pogojev v točki 17.2 razpisa.
V skladu s tem kar pojasnjujemo prej, menimo da mora biti najprej izpolnjen pogoj Pravilnika, da ima vsaj vodja revizijske skupine ustrezen strokovni naziv (CIA naziv v Pravilniku ni naveden in torej osnovni pogoj ni izpolnjen), nato pa je lahko kot dodatno merilo upošteva naziv CIA pri ostalih članih revizijske skupine.

Merila in pogoji:

Menimo, da sta neustrezno postavljena pogoj in merilo glede referenc ponudnika in izvajalcev. Reference predstavljajo tako pogoj za sodelovanje (razdelek B točke 17.2. Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot tudi merila za izbor (razdelek A točke 17.2. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Opozorili bi na javno naročilo JN001407/2019-W01 in njihovo Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, saj je naročnik v tem primeru ugotovil, da Po zaključenem javnem odpiranju ponudb je naročnik ugotovil, da je v razpisni dokumentaciji ravnal napačno, saj je kot merilo določil reference ponudnika, in to skoraj identične reference, ki so bile opredeljene kot pogoj za sodelovanje, kar je v neskladju s prakso Državne revizijske komisije (primeroma odločitev DKOM št 018-006/2017-7),
Sicer je javno naročilo JN001407/2019-W01 v določenih delih zelo podobno temu.

Pogoj c) Število preizkušenih notranjih revizorjev/državnih notranjih revizorjev/preizkušenih državnih revizorjev/državnih revizorjev/preizkušenih državnih notranjih revizorjev, ki bodo sodelovali pri predmetnem javnem naročilu (C3) (maksimalno število točk je 80 točk).:

Menimo, da je pogoj neustrezen, saj je glede na notranjerevizijski posel (sicer je to v javnem naročilu nejasno; gre za nekaj več kot 1 mesec izvajanja storitev, brez jasno navedenega naziva revizije, njenega obsega in ciljev oziroma ne pričakujemo, da naročnik naroča celovito zunanje izvajanje notranje revizije glede na omejen predviden časovni obseg izvajanja storitev; več v nadaljevanju) povsem nepotrebno, da izvajalec zagotavlja 4 ustrezne kadre za tak posel (in s tem pridobiva dodatne točke). Kolikor sami razumemo potrebe naročnika, je povsem dovolj da posel izvedeta 1 ali 2 ustrezno usposobljena notranja revizorja.
Prav tako pogoj prinaša skoraj tretjino točk pri ocenjevanju, kar je nesorazmerno v primerjavi z merilom cena in predvsem merilom glede usposobljenosti izvajalcev.

Menimo, da navedeno merilo ne bo prineslo nič drugega kot to, da se bodo nekateri ponudniki združevali v skupnih ali podizvajalskih ponudbah. Menimo, da je s tem merilom številnim ponudnikom kršeno osnovno načelo iz 5. člena ZJN-3.

Načrtovanje, predmet revizije, naziv revizije cilj revizije, obseg revizije:

Ali je cilj revizije določen oziroma kaj naročnik razume z načrtovanje predmeta notranje revizije točka 17?
Ali ima naročnik izvedeno oceno tveganj in pripravljen register tveganj?
Če da, kdaj je bil na zadnje posodobljen?
Kakšen je naslov revizije (oziroma nazivi, če jih je naročnik predvidel več)?
Predviden obseg revizije (navedeni so le rok za začetek storitev in predviden konec)?
Ocenjena vrednost javnega naročila?

V kolikor je mišljeno, da zunanji izvajalec v približno enem mesecu (kot je to predvideno v javnem naročilu od začetka izvajanja storitev do izdaje osnutka poročila) izvede celovite storitve notranje revizije, to so med drugim načrtovanje (letno), načrtovanje posla(ov), priprava, izvedba in poročanja o poslu, spremljanje uresničevanja priporočil in drugo, menimo, da s tem ni mogoče, da tako naročnik, kot izvajalec izpolnita vse zahteve pravil državnega notranjega revidiranja, kot ta izhajajo iz Usmeritev za državno notranje revidiranje in dobre prakse. Prosimo za pojasnilo naročnika, kako namerava spoštovati vse zahteve Usmeritev za državno notranje revidiranje?

Drugo:
Prav tako prosimo za pojasnila navedb v prilogi OBR-3, kjer navajate Zrev-2 in revizijska družba. Kakšna je povezava teh zahtev (velja za storitve zakonskih zunanjih revizij računovodskih izkazov, ki niso predmet javnega naročila) ter storitev po tem javnem naročilu (ki so storitve notranje revizije proračunskega uporabnika)?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik v skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 ustavlja postopek javnega naročila do roka za oddajo ponudb zaradi bistvene spremembe RD.Datum objave: 07.05.2019   10:05
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji navajate na str. 11 Stališče Urada RS za nadzor proračuna s področja notranjega nadzora javnih financ v zvezi z Mednarodnim standardom strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju št. 1000 Namen, pristojnost, odgovornost in naloga »obvezne vsebine pogodbe o oddaji
storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu storitev notranjega revidiranja v primeru, ko si proračunski uporabnik notranje revidiranje v celoti zagotavlja z najemom zunanjega izvajalca.
Ali ste upoštevali navedeno stališče pri pripravi osnutka pogodbe? Iz priloženega osnutka v okviru razpisne dokumentacije namreč ni razvidno, da bi bilo to upoštevano (glejte stališče na http://www.unp.gov.si/fileadmin/unp.gov.si/pageuploads/notranji_nadzor/2017-12-22_STALISCE_OBVEZNE_SESTAVINE_POGODBE_20122017_cistopis_za_objavo.pdf).

Prosim še za pojasnilo glede veljavnosti veljavnosti pogodbe. V 15. členu je navedba, da pogodba velja do 31.12.2019, medtem ko je rok za končno poročilo do 25.10.2019. A ne bi bilo smiselno, da je tudi rok za izvedbo storitve do konca leta oz. vsaj do konca januarja 2020, saj mora notranji revizor v skladu z Usmeritvami pripraviti tudi letno poročilo o delovanju notranje revizije?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik v skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 ustavlja postopek javnega naročila do roka za oddajo ponudb zaradi bistvene spremembe RD.Datum objave: 07.05.2019   10:05
VPRAŠANJE
Pri ocenjevanju usposobljenosti članov revizijske skupine (C2) navajate, da se ta kriterij lahko izpolnjuje na delovnopravni ali obligacijsko pravni podlagi. V kolikor revizorji niso zaposleni, mora ponudnik predložiti dokazila, iz katerih je razvidno število preizkušenih notranjih revizorjev/državnih notranjih revizorjev/preizkušenih državnih revizorjev/državnih revizorjev/preizkušenih državnih notranjih revizorjev bo ponudniku, na dan oddaje ponudbe, na razpolago (podjemna pogodba).

Ali se kot ustrezna obligacijsko pravna podlaga tudi šteje pogodba o poslovnem sodelovanju med ponudnikom in podizvajalcem, ki je pravno organiziran kot samostojni podjetnik ali zavod? Ali pa mora biti obvezno podjemna pogodba (ta se sklepa med fizično osebo in ponudnikom)?

ODGOVOR

Naročnik v skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 ustavlja postopek javnega naročila do roka za oddajo ponudb zaradi bistvene spremembe RD.


Datum objave: 07.05.2019   10:05
VPRAŠANJE
Roki za izvedbo storitev notranjega revidiranja
V razpisni dokumentaciji navajate naslednje roke za dokončanje del:
Rok za pričetek storitev: 9. 9. 2019
Rok za izdelavo osnutka poročila: 14. 10. 2019
Rok za zaključek storitev končno poročilo: 25. 10. 2019

Pri tem imamo naslednja vprašanja in predloge:
1. v skladu s Usmeritvami za državno notranje revidiranje mora izbrani izvajalec notranjega revidiranja pripraviti letni delovni načrt delovanja notranje revizije, v okviru katerega opredeli na podlagi revizijske ocene tveganja področja, na katerih bo opravljena notranja revizija, potrebne vire in terminski načrt izvedbe. Čas izvedbe je potemtakem odvisen od opredeljenih področij, saj je potrebno oceniti potrebno število ur dela in čas izvedbe. Kar pa ni nujno, da bo mogoče izvesti do rokov, kot jih postavljate v razpisu.

2. v skladu s 21. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ ter Usmeritvami za državno notranje revidiranje mora zunanji izvajalec notranje revizije pripraviti tudi letno poročilo o delu notranje revizije, ki se ga posreduje predstojniku, nadzornemu organu proračunskega uporabnika ter Uradu za nadzor proračuna. Rok za to poročanje je do 28.2 naslednjega leta za preteklo leto (v skladu s Usmeritvami za državno notranje revidiranje).
Naše vprašanje je, ali vaše naročilo za izvedbo storitev notranjega revidiranja vključuje tudi tovrstno poročanje? Pri tem bi opozorili, da letno poročilo po vsebini ni enako poročilu o opravljeni notranji reviziji na določenem področju.

Glede na zapisano, naročniku predlagamo, da spremeni terminski načrt izvedbe storitve izvajanja notranje revizije, da bo mogoče ustrezno načrtovati izvedbo notranje revizije in poročati v letnem poročilu. Kot skrajni rok za izvedbo posla vam predlagamo rok do 28.2.2020.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik v skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 ustavlja postopek javnega naročila do roka za oddajo ponudb zaradi bistvene spremembe RD.


Datum objave: 07.05.2019   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V pogojih za priznanje usposobljenosti v poglavju 4 na strani 4, navajate, da mora ponudnik izpolnjevati zahteve skladno z Zakon o revidiranju (ZRev-2):
- skladnost storitve z zahtevami stroke
- neizpolnjevanje pogojev po 45. členu ZRev-2 za revizijsko družbo
- neizpolnjevanje pogojev po 45. členu ZRev-2 za nominiranega pooblaščenega revizorja
in ključnega partnerja.

Glede na to, da je predmet vašega naročila STORITVE NOTRANJEGA REVIDIRANJA, bi vas želeli opozoriti, da Zakon o revidiranju ni ustrezni predpis, saj ta ureja področje delovanja revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev na področju izvajanja revizij računovodskih izkazov in drugih dogovorjenih poslov. Prav tako je od januarja 2019 že v veljavi Zakon o revidiranju (ZRev-3).
Želeli bi tudi opozoriti, da lahko notranjo revizijo v javnem sektorju v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ izvajajo preizkušeni državni notranji revizorji oz. državni notranji revizorji in ne pooblaščeni revizorji.
Zato menimo, da takšna zahteva za priznanje usposobljenosti ni v skladu s predpisi, ki veljajo za zagotavljanje notranjega revidiranja v javnem sektorju in predlagamo njeno črtanje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik v skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 ustavlja postopek javnega naročila do roka za oddajo ponudb zaradi bistvene spremembe RD.