Dosje javnega naročila 002607/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Javno naročilo za izvedbo sanacije strelišča v PA Tacen, 430-1/2019
ZJN-3: Odprti postopek

JN002607/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.04.2019
JN002607/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.06.2019
JN002607/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN002607/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002607/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 081-192962
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Služba za javna naročila
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mnz.gov.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8940
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za izvedbo sanacije strelišča v PA Tacen, 430-1/2019
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba sanacije strelišča v PA Tacen , ki vključuje izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter dobavo opreme za sanacijo obstoječega notranjega strelišča v večnamenskem objektu »telovadnica« v Policijski akademiji Tacen
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Objekt se nahaja na naslovu Rocenska ulica 56, 1211 Ljubljana Šmartno, ID stavbe 79.
II.2.4 Opis javnega naročila
sanacije strelišča v PA Tacen
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena77
dodatne reference20
strokovni kader3

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 340
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.06.2019   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 6.6. 2019 in se bo začelo ob 10.30 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.05.2019   23:59

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Razpisna dokumentacija, vključno z obrazcem ESPD, je brazplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "o ministrstvu", levi meni "Javna naročila". Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki II.2.7:
Obseg in roki za izvedbo naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.05.2019   09:13
I. VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

1. Vprašanje:
Kakšna naj bi bila dimenzija rombov pri ekspandirani pločevini vrat.
Iz popisov pri skicah smo zasledili samo debelino pločevine.

1. Odgovor:
Iz sheme vrat je razvidno, da je pri vseh postavkah za ta vrata od V14-V17 debelina vroče cinkane ekspandirane pločevine 2mm, očesa imajo minimalno širino 80mm.


2. Vprašanje:
1.) Je prišlo pri popisu za DEA do napake ali je res največja širina vrat 60cm?
2.) V popisu dizel agregat je prvo zahteva po točenju 200lt goriva, nato pa je podana zahteva po polnem rezervoarju goriva. Katera zahteva je pravilna?

2. Odgovor:
1.) Ne, pri popisu za DEA ni prišlo do napake, in sicer glede na postavitev diesel agregata mora biti na strani ob objektu, če je potreben dostop do naprave diesel agregata, širina vrat maksimalno 60 cm.
2.) Zahteva za točenje 200 l goriva je tehnična zahteva proizvajalca diesel agregata za potrebe zagona. V našem primeru je zahtevan polen rezervoar goriva.


3. Vprašanje:
V popisu DEA je za avtomatsko preklopno stikalo navedeno stikalo 315 A in za tem še 400 A, 3p stikalo.
ATS preklopno stikalo ima po navadi ročico tudi za ročni preklop v položaje 1-0-2, kar pomeni, da z ročico v izbranem ročnem načinu ATS stikala lahko izklopimo porabnike v položaju 0.

Ali je v tem primeru potrebno še dodatno 400 A stikalo na izhodu ?

3. Odgovor:

V kolikor je zagotovljen ročni preklop na položaj 0 (izklop) brez drugih pogojev, dodatno stikalo ni potrebno.


Datum objave: 31.05.2019   14:48
I. VPRAŠANJA IN ODGOVORI:


1. Vprašanje:
Prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 14 dni.

1. Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb, torej se spremenita četrti odstavek točke 3. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE in prvi odstavek točke 4. ODPIRANJE PONUDB iz I. dela razpisne dokumentacije, in sicer iz 6. 6. 2019 na 13. 6. 2019, kot je v nadaljevanju razvidno.

Naročnik zaradi rokov izvedbe projekta daljšega podaljšanja ne more odobriti.


2. Vprašanje:
Z ozirom na zahtevnost objekta in visoke varnostne standarde, ki so potrebni za varno in učinkovito obratovanje le tega vas sprašujemo ali je zaradi nedvoumnosti ponujene opreme in proizvodov potrebno ponudbi priložiti tudi prospekte, certifikate oziroma dokazila za varno delovanje ponujene opreme?

2. Odgovor:
Ponudnik mora ponuditi vse elemente, materiale in opremo skladno s popisom in projektom iz razpisa. Prospekti so zaželena priloga ponudbi.
Skladno z 2. členom pogodbe mora izvajalec vsa dela opraviti z materialom, ki mora ustrezati zahtevani kakovosti iz razpisne dokumentacije, ponudbenega predračuna in projektne dokumentacije. Naročnik bo za ključne materiale in opremo pred vgradnjo zahteval dokazila o ustreznosti, katerih ustreznost bo nadzor pred vgradnjo potrdil. Četudi nadzor pred vgradnjo ne bo zahteval ustreznih dokazil, je izvajalec dolžan vgraditi certificiran material in opremo. V 9. členu pogodbe je navedeno, da je pogoj za prevzem del uspešen kakovostni pregled del, predaja vse dokumentacije o objektu (tlačni preizkusi, atesti) ter predaja vseh prilog, ki se skladno z 68. členom GZ priložijo zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja.


3. Vprašanje:
Prosim za objavo shem/detajlov/tlorisov steklene ograje in zasteklitve dvigala.

3. Odgovor:
Naročnik vam le-tega ne more posredovat. Tipsko tovorno dvigalo nima steklene ograje in ni zastekleno.


4. Vprašanje:
V tehničnih zahtevah za pop-up tarče v poh-tehničnem delu zahtevate tudi zvočni efekt.
To se lahko reši na način:
1. Z enim zvočnikom, ki pokriva vse tarče v sobi
2. Vsak sistem ima svoj zvočnik

Kaj naj ponudimo?

Teža tabličnega prenosnega računalnika je zaradi vojaški standardov (robustnost) do 2kg in ne samo, 1,2kg - lahko ponudimo takega?

4. Odgovor:
1. Vsak sistem mora imeti svoj zvočnik.
2. Da, teža tabličnega prenosnega računalnika je lahko do 2 kg.


5. Vprašanje:
V sklopu G video projekcija je nekaj nejasnosti in bi želeli vaša pojasnila. Vprašanje smo vam postavili za vsako postavko posebej.

265
1. Zahtevate projekcijsko platno širine približno 9 m. Industrijski standard za svetlost projekcije je 1000 lumnov na meter širine zaslona. To pomeni, da je za zadostitev vaših zahtev in industrijskega standarda potrebnih skupno 9200 lumnov.

Ali lahko ponudimo projektorja, ki presegata zahtevan standard in imajo svetilnost najmanj 5000 lumnov, kar zagotavlja skupno 10.000 lumnov, ki enakomerno pokrivajo zaslon? S tem bi prihranili 40-50% v primerjavi s ceno za projektor svetilnosti 7000 lumnov.

2. Industrijski standard za video projektorje na streliščih je LASERSKA tehnologija, v nasprotju s tradicionalnimi DLP/LCD. LASERSKA tehnologija deluje precej hladneje, saj ne potrebuje toliko pretoka zraka in zato ne bo pritegnila toliko umazanega zraka iz okolice strelišča. Poleg tega imajo LASERSKI projektorji približno 7-10x daljšo življenjsko dobo kot DLP in LCD ter imajo manj vzdrževanja in manjšo izgubo barve / svetlosti v življenjski dobi projektorja.

Ali lahko ponudimo industrijski standard video projektorjev LASERSKE tehnologije namesto stare zahtevane DLP tehnologije?

3. Specifikacija standardov, kot so zoom objektiv in F območje leč, tehnologija dual lamp in sistem z notranjim hlajenjem, so zahteve modela, ki so napisane za specifičnega proizvajalca. Te specifikacije nimajo koristi za končne uporabnike, ampak samo povečajo stroške sistema.

Ali lahko zahteve uskladite z industrijskimi standardi, da bodo uporabnikom koristne, oziroma ali smemo ponuditi opremo s tehničnimi specifikacijami?
- Video projektor FULL HD 16X10
- 1920 x 1200 resolucija
- Najmanjša količina svetlobe 5000 ANSI
- NTSC/PAL/SECAM podpora za barvni video format
- Video ločljivosti do 1920x1200 do 60 slik na sekundo
- Projektor s tehnologijo LASER, življenjska doba žarnice najmanj 20.000 ur
- Navpični in vodoravni premik nastavljanja optičnih leč
- leča podpira širino 4,5 m in minimalno razdaljo zaznavanja strelov 5 m brez senc na zaslonu
- 220-240v AC
- Digitalni vhodi, ki jih je treba uporabiti (DVI, HDMI, DisplayPort)
- Podpora za ročno daljinsko in računalniško kontrolo in prilagoditev projektorja

266
1. Specifikacija napajanje 800w znotraj računalnika je specifična za enega proizvajlaca, ki to potrebuje za delovanje svojega sistema. Specifikacija 800W nima nobenega pomena ali koristi za končnega uporabnika in le poveča stroške sistema drugim ponudnikom, ki tega ne potrebujejo.

Prosimo vas, da odstranite zahtevo za napajanje 800W. Specifikacija naj vključuje le naslednje: "računalnik mora vključevati kakršnokoli napajanje, ki je potrebno za njegove notranje komponente".

267
1. Upoštevajte, da "DVI" ni več veljaven standard za digitalne povezave. Pred mnogimi leti ga je zamenjal HDMI, ki ga je zamenjal HDMI 2.0 in DisplayPort. Poleg tega je specifikacija DVI od enega proizvajalca in nima nobenega pomena ali koristi za uporabnika in služi le za omejitev opreme na stare modele z višjimi stroški. Upoštevajte tudi, da je TFT monitor nižje kakovosti kot zaslon IPS. Za dolgoročno gledanje, ki je tipičen primer uporabe več ur, priporočamo IPS monitorje, saj se zmanjša obremenjenost oči. Poleg tega predlagamo, da bi bilo koristno, če bi specifikacija navedla, kaj naj bi monitorji prikazovali.
Ali lahko ponudimo tri monitorje s specifikacijo: 22 palični LCD monitor, 5 ms ali boljši odzivni čas, vgrajeni zvočniki, IPS zaslon, HDMI ali DisplayPort vhod
- en monitor za prikaz programa za inštruktorja v realnem času
- en monitor za prikaz pogleda kamere za spremljanje strelca v realnem času
- en monitor za prikazovanje zaslona projektorja v realnem času

271
Iz specifikacije ni jasno, zakaj se uporabljata ta dva monitorja.

Ali se mogoče zahteva izključuje z zahtevo pod točko 267? Kakšna je funkcija teh monitorjev oziroma kaj monitorja prikazujeta?

272
Zahteva po avdio-video snemalniku, ki je navedena pod to postavko, je že zajeta v našem sistemu pod drugo postavko in omogoča vse zvočne in video posnetke ter preklapljanje in usmerjanje signalov. Ta naprava uporabniku ne zagotavlja dodatne funkcije ali koristi in jo potrebuje samo določen proizvajalec zaradi zasnove sistema. Zato ne bi smela biti določena, saj le povečuje stroške za uporabnika in ne zagotavlja funkcije ali koristi. Če ga mora določen proizvajalec zagotoviti, lahko to storijo, vendar morajo biti njihovi stroški zagotovljeni, ne pa breme uporabnika, da ga zahteva in plača od vseh dobaviteljev.

Smiselno bi bilo, da se iz specifikacij odstrani ta zahteva, ker mora tak sistem že sam po sebi zagotavljati avdio-video snemanje. Ali bi lahko iz specifikacij odstranili to zahtevo iz specifikacije, ker to ni potrebno?

276
Tehnične zahteve za ojačevalec 1000W in število mikrofonov 8-12 na strelišču poviša strošek oziroma ceno celotnega sistema. Smiselno bi bilo spremeniti/znižati tehnične zahteve na najmanj 500W za ojačevalnik in 4-6 mikrofonov z 85db blokado poka strela.

Ali lahko ponudimo ojačevalnik moči najmanj 500W in 4-6 mikrofonov z blokado poka strelov 85Db?

277
Zahtevan je daljinski upravljalnik za nadzor različnih programskih funkcij z dosego po celotni sobi, majhen in trpežen.

Glede na to, da je tehnologija precej napredovala ali lahko ponudimo naslednje:
- Brezžična tableta z 10'' ali večjim zaslonom na dotik, ki ima robustno ohišje in nudi popolni nadzor vseh funkcij in nastavitev sistema z dosegom po celotnem strelišču?

279
Industrijski standard za toplotne (termalne) sisteme je gumijasta zavesa za celotno površino projekcijske površine. To je najbolj natančna in stroškovno učinkovita metoda za termalno zaznavanje. Papirno projekcijsko platno, osvetlitev ozadja in odsevne zavese se uporabljajo za odkrivanje infrardeče svetlobe ali vidne svetlobe, ki NISO toplotni sistemi za zaznavanje. Napisana specifikacija se izključuje z zahtevami uporabnika.

Ali bi bilo sprejemljivo, da iz specifikacij odstranite papirne zaslone, osvetlitev ozadja in odsevne zavese iz specifikacije, ker le povečajo stroške in zapletenost sistema, ne da bi uporabniku zagotovili kakršno koli korist?

280
Industrijski standard za toplotne (termalne) sisteme je gumijasta zavesa za celotno površino projekcijske površine. To je najbolj natančna in stroškovno učinkovita metoda za termalno zaznavanje. Papirno projekcijsko platno, dve plasti papirja, osvetlitev ozadja in odsevne zavese se uporabljajo za odkrivanje infrardeče svetlobe ali vidne svetlobe, ki NISO toplotni sistemi za zaznavanje. Napisana specifikacija se izključuje z zahtevami uporabnika.

Ali se lahko tehnične specifikacije spremenijo, da lahko ponudimo projekcijsko platno z naslednjimi specifikacijami:
- 3x vertikalno se premikajoče gumijasto projekcijsko platno/zavesa, ki se prilega razpoložljivemu prostoru
- zavesa je naravni gumijasti material, bele barve, debeline 3 mm ali 6 mm
- Vsaka zavesa je široka približno 3,1 m
- površine zavese se prekrivajo, da se ustvari široka projekcijska površina za video projekcijo in snemanje
- mehanizem omogoča umik zavese ročno ali računalniško, ko se le-ta ne uporablja.

281
Iz specifikacije ni najbolj jasno, čemu je kontrolna plošča namenjena. Če je to za delovanje simulatorja, potem je zahteva za to že napisana pod postavko #277. V tem primeru dodatna kontrolna plošča ni potrebna.

Ali bi lahko utemeljili potrebo po tej postavki oziroma jo umaknili iz specifikacije?

282
Opozarjamo, da je specifikacija leč 8-80 mm verjetno specifična za enega proizvajalca in nima pomena za uporabnika.

Ali lahko ponudimo drugo rešitev oziroma predlagamo, da spremenite tehnične specifikacije na naslednje, tako da ima specifikacija pomen za uporabnika:
- kamera z ločljivostjo FULL HD za uporabo pri normalni in nizki osvetlitvi za spremljanje in beleženje strelcev
- kamera, ki zagotavlja digitalni signal, ki omogoča ogled strelcev na katerem koli mestu streljanja v območju strelišča
- objektiv kamere in povečave, ki ju je mogoče upravljati in programirati iz kontrolne sobe
- kakovost slike kamere in povečava kamere morata podpirati povečavo, da se prikažejo artefakti, kot je strelčev prst na prožilu pištole tudi, ko je strelec na najbolj oddaljenem položaju streljanja na območju strelišča

284
Računalnik s programsko opremo za simulacijo streljanja je že opisan v zahtevah pod drugo postavko in je zmožen zapisa in shranjevanja vseh zvočnih in video zapisov z vsemi drugimi zahtevanimi funkcijami. Poleg tega je BLU RAY zamenjal HD DVD snemalnike že od leta 2009. Če potrebuje določen proizvajalec HD DVD snemalnik, bi moral biti njihov strošek zagotavljanje, ne pa breme uporabnika, da bi ga zahteval tudi od vseh ostalih potencialnih ponudnikov.

Ali lahko ponudimo opremo, ki ustreza namenu in presega vse funkcije oziroma ali lahko spremenite tehnične specifikacije, da lahko ponudimo opremo:
- Predlagani sistem simulatorja mora vključevati vso potrebno strojno in programsko opremo za zapisovanje vsaj 160 ur FULL HD videa in zvoka iz kamere za spremljanje strelca

286
Razumemo, da v tem sklopu zahtevate simulacijski video sistem in ne gradnjo strelišča in s tem glavne nadzorne plošče z vsemi nadzornimi stikali.
V skladu s tem vas prosimo, da spremenite specifikacijo in odstranite zahtevo po nadzorni plošči z vsemi nadzornimi stikali, ki so specifični za krmiljenje luči strelišča in klimatskih sistemov, ki niso povezani s simulatorjem in navedete samo zahteve za simulator kot:
- Centralna kontrolna enota za simulator, ki vključuje vse potrebne krmilnike, kable, stikala, adapterje, nosilce in dele, ki so potrebni za delovanje simulacijskega video sistema

287
Razumemo, da je trenutni zahteva v tem sklopu video strelišče videoprojekcija, kjer gre za simulator in ne gradnjo strelišča

Prosimo, če lahko spremenite zahtevano navedbo, da se glasi:
- vgradnja in testiranje celotnega videostrelišča

289
Zahtevan je poseben modem s programsko opremo za vzdrževanje iz oddaljene lokacije. Glede na to, da je tehnologija zelo napredovala, naš sistem nudi drugačno rešitev za neposreden dostop k proizvajalcu.

Prosimo vas, da specifikacijo spremenite tako, da omogočite, da se lahko uporabnik in proizvajalec povežeta na več načinov, tudi z internetno povezavo in ne samo modemom.

Zaradi vsega zgoraj nevedenega vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj 30 dni.

5. Odgovor:
- postavka 265:
1. da, lahko ponudite predlagana projektorja
2. da, lahko ponudite lasersko tehnologijo video projektorjev. Oprema mora biti sodobna in mora zagotavljati učinkovito in kompatibilno delovanje s celotnim sistemom za videoprojekcijo
3. zahteve ostajajo nespremenjene, lahko pa ponudite opremo s predlaganimi karakteristikami
- postavka 266: računalnik mora vključevati kakršnokoli napajanje, ki je potrebno za njegove notranje komponente
- postavka 267: da
- postavka 271: namesto 17-inchnega monitorja se zahteva obvestilno opozorilni monitor velikosti vsaj 50 inchov s touch screen tehnologijo, ki je namenjen predvajanju obvestilnih vsebin in je povezan s kontrolno sobo. Količina ostane nespremenjena.
- postavka 272: Če ponujeni sistemi iz drugih postavk omogočajo videosnemanje, lahko ponudnik ne ponudi snemalnika iz postavke št. 272
- postavka 276: ne
- postavka 277: da
- postavka 279: Projekcijska površina mora biti kompatibilna s sistemom za detekcijo zadetka
- postavka 280: Specifikacija ostaja nespremenjena, je pa dopustno ponuditi projekcijsko platno s karakteristikami, kot ste jih navedli v vprašanju. Projekcijsko platno zavesa, je namenjena videoprojekciji in je lahko tudi iz drugih atestiranih materialov
- postavka 281: kontrolna plošča je namenjena upravljanju sistema iz strelnega polja strelišča, brez potrebe po upravljanju iz kontrolne sobe
- postavka 282: Specifikacija ostaja nespremenjena, je pa dopustno ponuditi predlagano opremo
- postavka 284: Specifikacija ostaja nespremenjena, je pa dopustno ponuditi predlagano opremo
- postavka 286: z glavno nadzorno ploščo se upravlja celoten sistem strelišča (ne zgolj video del), ki vključuje vse naprave in opremo strelišča, vključujoč osvetlitev, prezračevanje, video opremo)
- postavka 287: testira se video oprema, ki je montirana na borbenem strelišču
- postavka 289: da, soglašamo s povezovanjem na več načinov

Glede podaljšanja roka za predložitev ponudb je odgovor podan v odgovoru na vprašanje št. 1.6. Vprašanje:
V razdelku G-videoprojekcija ste pod pozicijo 265, 268, 272 in 274 navedli blagovno znamko "DPCS". Tukaj gre za favoriziranje točno določenega proizvajalca.

Prosimo vas, da se iz specifikacij odstrani zahteva DPCS in tako omogoči sodelovanje tudi ostalih ponudnikov.

6. Odgovor:
V vseh primerih, kjer je v popisu naveden proizvajalec ali tip opreme, je ta navedba informativne narave in se od ponudnika zahteva material/blago/oprema istih ali boljših karakteristik od navedene, ni pa zahtevan točno določen proizvajalec/tip. Ponudnik lahko ponudi material/blago/opremo drugih proizvajalcev, v kolikor zagotavljajo enake ali boljše karakteristike od zahtevanih.


7. Vprašanje:
v popisu F-poh-tehnična oprema je pozicija 255 - tudi gumirana zavesa.
Se to nanaša na popis G-video projekcija?

7. Odgovor:
- Gumirana zavesa je namenjena balistični zaščiti (preprečevanju odboja izstrelkov v prostor, na strelno površino)
- Projekcijsko platno zavesa pa je namenjena videoprojekciji


8. Vprašanje:
V tehničnih zahtevah je tudi nakup in dobava taktične svetilke Surefire M910A, ki pa zaradi novejše tehnologije ni več dobavljiva.
Ali vam lahko ponudimo drug model svetilke za streljanje v temnih scenarijih - Torch effect?

8. Odgovor:
Zahtevamo svetilko, ki omogoča uporabo in kompatibilnost z videoprojekcijo.


9. Vprašanje:
Z ozirom, da je bilo v Sloveniji v zadnjih letih zaradi recesije in manjših investicijskih vlaganj zlasti v specialne objekte in opremo, kot je strelišče izvedeno malo primerljivih objektov naročniku predlagamo, da podaljša referenčno obdobje za strelišča iz sedmih let na dvanajst let.

9. Odgovor:
Gre za dodatne reference, ki niso pogoj za oddajo ponudbe, prav tako pa niso vezane na Republiko Slovenijo. Ponudnik lahko predloži tudi reference iz tujine. Referenčno obdobje ostaja nespremenjeno.


10. Vprašanje:
Prosili bi za razjasnitev oz. odgovore na naslednja vprašanja:

1. Za napravo za varno praznjenje orožja so navedene naslednje zahtevane dimenzije 35 x 15 x 27 cm. Napravo se namesti na armirano betonsko steno z vijačenjem. Ali lahko ponudimo napravo, ki je samostoječa in višja oz. drugih dimenzij?

2. Lamelni lovilec krogel zakaj naročnik zahteva lamele širine 61cm, ali se dovoljuje lamele s širino 99cm?

3. Prostostoječi blok iz gumivlaken dimenzij 50 x 50 x 50cm tehta cca 145kg, ter zahteva posebno proizvodnjo. Je možno, da je prišlo pri opisu do napake? Kakšen je namen tega stoječega bloka iz gumivlaken?

10. Odgovor:
1. Da. Naprava je lahko samostoječa, vendar mora po dimenzijah omogočati postavitev v prostor, ki je s projektom predviden za ta namen.
2. Lamele morajo biti v skladu s standardi proizvajalca, da zagotavljajo zanesljivo, ekonomično, varno in učinkovito zaustavljanje izstrelkov. Lamele so lahko široke med 60 in 70 cm. Širše lamele niso dopustne, saj otežujejo prenose ob menjavi.
3. V projektu ni prišlo do napake. Blok tehta 104 kg. Namen bloka je prosta postavitev ovir na taktični stezi dimenzije bloka so lahko manjše, vendar ne manj kot 20x50x50 cm. Skupna količina blokov mora biti nespremenjena, to je 5 m³.


11. Vprašanje:
1. Plošče iz gumivlaken Regupol Flooring se ne proizvaja serijsko s PU premazom, temveč se namešča na predhodno potavljene plošče iz gumivlaken Regupol. V razpisni dokumentaciji naročnik zahteva da se PU sloj namešča tudi na zidove in strop prosimo za obrazložitev na kakšen način je zamišljena postavitev. Opozorili bi tudi. Da se s tem oslabi akustika Regupol plošč, ter spremeni lastnosti balistične zaščite plošč.

2. V kolikor so za naročnika sprejemljive plošč iz gumivlaken brez PU sloja, kakšne barve morajo biti (rdeče, črne ali zelene) in ali morajo biti težko gorljive po standardu DIN 4102 B2 barva vpliva na ceno.

3. Regupol Flooring je proizvod, ki je antistatičen, tako da ni potrebe po dodatnih vlaknih ali drugih PU premazov. Sprememba strukture vpliva tudi na spremebo karatkeristik proizvoda ter balistično zaščito (tudi certifikati v taki sestavi niso veljavni). Ali lahko namestimo na tla le Regupol Flooring?

4. Ali se zahteva postavljanje in nameščanje Regupol plošč v skladu s priporočili in navodili proizvajalca Regupol?

11. Odgovor:
1. Postavitev plošč je razvidna iz detajlov.
2. Plošče brez PU sloja kjer je v projektu predvideni niso sprejemljive. Barva vseh površin je predpisana in določena v projektu.
3. Naročnik ostaja pri svojih zahtevah, torej ni možno ponuditi le Regupol Flooringa.
4. Zahteva se postavitev po projektu.


12. Vprašanje:
Z ozirom na zahtevnost objekta in visoke varnostne standarde, ki so potrebni za varno in učinkovito obratovanje le tega vas sprašujemo ali je zaradi nedvoumnosti ponujene opreme in proizvodov potrebno ponudbi priložiti tudi PROSPEKTE PONUJENE OPREME certifikate oziroma dokazila (za produkte, kjer je to možno) za varno delovanje ponujene opreme?

12. Odgovor:
Odgovor je podan v odgovoru na vprašanje št. 2.


13. Vprašanje:
Glede na to, da zahtevate prenosne pop-up tarče, je smiselno za naročnika skupaj s tarčami zahtevati tudi prenosne lovilce krogel za te tarče.

Prosimo za informacijo o tem, če naročnik želi in zahteva tudi prenosne lovilce krogel v istem številu kot pop-up tarče?

13. Odgovor:
Ne, naročnik ne želi in ne zahteva prenosnih lovilcev krogel v istem številu kot pop-up tarče.


14. Vprašanje:
V ponudbenem predračunu poh-tehnična oprema je zahtevana posebej programska oprema in sicer 6 kos.

Programska oprema navadno pride v kompletu s tabličnim računalnikom in nadzornim računalnikom, tako da prosimo razjasnitev ali naj ponudimo dodatno programsko opremo (ki je dražji del tega dela) ali le skupaj z 1 tabličnim računalnikom in 1 nadzornim računalnikom?

14. Odgovor:
Zadostuje 1 kpl licenčne programske opreme, ki je nameščen na napravah, s katerim se sistem upravlja.


15. Vprašanje:
POHIŠTVENO TEHNIČNA OPREMA -

1. Pojasnite prosimo zahtevo za 360° obračanjem, pop up tarče imajo navadno 90° ali 180° obračanje.

2. Radijsko upravljalna naprava (tablični računalnik) se povezuje s standardnim nadzornim računalnikom, ter se koristi v zaprtem strelišču. Zakaj se zahteva IP65 zaščita, ki je standard za zaščito pred vodo in prahom?

15. Odgovor:
1. Zahtevano je 180 stopinjsko obračanje ter dvig in spust tarče - pop up.
2. Zaradi smodnika in prahu je zahteva za IPx6 zaščito.


16. Vprašanje:
Za dvig ali spust pop up tarče v 1 sekundi večjih silhuet mora biti nosilec fiksno pritrjen, v kolikor ta ni fiksno pritrjen mora biti čas varnega spusta ali dviga daljši?

16. Odgovor:
Nosilec pop up tarč mora omogočati fiksno pritrditev.


17. Vprašanje:
Želeli bi ponuditi lamelni lovilec krogel, ki že ima gumirano zaščito proti odbojem krogel in zato ni potrebno predenj namestiti dodatne zavese. V točki 255 lista F poh-tehnična oprema naročnik zahteva sistem zamenljive gumirane zavese, katere namen je podoben sistemu video projekcijske opreme, ki je zahtevana v listu G video projekcija. Ali je potrebno ponuditi 2 sistema, ki ju ni mogoče koristiti hkrati na istem mestu?

V kolikor je potrebno, da vijačni avtomatski pobiralec krogel preide skozi prehode in prostore K13 in K14 in se očitno večinoma namesti v prostoru K16, prosimo pojasnite, kako je zamišljen prenos skozi 90 ° kot? Ali je možno koristiti za ta namen gumirani transportni pobiralec krogel.

17. Odgovor:
1. Lamelni lovilec krogel ter gumirano zaščitno zaveso se izvede po projektu.
2. Vijačni pobiralec krogel poteka linearno iz prostora K16 v prostor K13. Jašek v prostoru K14 nima zveze s pobiralcem in je namenjen potopni črpalki za vodo.II. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE3. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

3.1 Predložitev ponudbe v sistemu e-JN

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. razen originalnega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, ki ga morajo predložiti v skladu s točko 3.2 teh navodil.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo. Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 13. 6. 2019 do 10.00 ure ter če do navedenega roka v primeru, da ponudnik v svoji ponudbi izbere kot vrsto finančnega zavarovanja za resnost ponudbe bianco menico, prejme bianco menico z menično izjavo, kot je navedeno v točki 3.2 teh navodil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila se nahaja v objavi obvestila o javnem naročilu.4. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 13. 6. 2019 in se bo začelo ob 10.30 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Ne glede na zgoraj navedeno podaljšanje roka, ostaja zahteva glede roka za veljavnost ponudbe in finančnega zavarovanja za resnost ponudbe nespremenjena.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.