Dosje javnega naročila 002582/2019
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: Prizidek in prenova gasilskega doma PGE Krško
ZJN-3: Odprti postopek

JN002582/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.04.2019
JN002582/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.05.2019
JN002582/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2019
JN002582/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.05.2019
JN002582/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN002582/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002582/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI036
Krško
Slovenija
Suzana Horvatiček
suzana.horvaticek@krsko.si
+386 74981303
+386 74922221

Internetni naslovi
http://www.krsko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/306122/objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8957
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prizidek in prenova gasilskega doma PGE Krško
Referenčna številka dokumenta: 430-45/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Prizidek in prenova gasilskega doma PGE Krško.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Prizidek in prenova gasilskega doma PGE Krško, skladno z določili te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 03.06.2019
Konec: 30.11.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru nepredvidenih okoliščin ali druge višje sile.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.05.2019   10:30
Kraj: Izvedeno bo elektronsko odpiranje ponudb.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.05.2019   12:00

Dodatne informacije:
Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V skladu z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.04.2019   08:44
VPRAŠANJE
Za tak obsežen razpis je naročnik dal izjemno kratek rok oddaje ponudbe. ZJN 3 40.člen določa: (2) Minimalni rok za prejem ponudb je 35 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu. Prosimo naročnika da določi razumen rok za oddajo ponudbe.

ODGOVOR
V 6. odstavku 40.člen je določeno: "Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko naročnik za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona, določi krajši rok za prejem ponudb." Vseeno bo naročnik, na podlagi podanega vprašanja, podaljšal rok do 23.5.2019 do 10:00.Datum objave: 06.05.2019   09:13
VPRAŠANJE
Koliko so lahko stara potrdila ZPIZ-a?

ODGOVOR

Potrdila ne smejo biti starejša od dneva objave obvestila o naročilu na portalu JN.


Datum objave: 17.05.2019   13:11
VPRAŠANJE
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da se bodo dela izvajala skladno s projektno dokumentacijo PZI št. projekta KGIP 2018/005, januar 2019.

Pozivamo naročnika, da nedvoumno potrdi, da bo iz postopka izločil ponudbo ponudnika, ki je v katerikoli fazi sodeloval pri pripravi dokumentacije za predmetni postopek javnega naročila oz. ki je njegova povezana družba, ter s tem zagotovi spoštovanje načela enakopravne obravnave ponudnikov.

Hvala.ODGOVOR

Naročnik spoštuje in zagotavlja spoštovanje načela enakopravne obravnave ponudnikov in zagotavlja učinkovito preprečevanje nasprotij interesov pri izvajanju postopkov javnega naročanja. Kakovostno pripravljena projektna dokumentacija ne daje nobene posebne prednosti s projektantom povezani družbi, zaradi česar sodelovanja ni mogoče kategorično prepovedati.Datum objave: 17.05.2019   13:15
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da upošteva načelo sorazmernosti, določeno v 8. členu Zakona o javnem naročanju (Ur.l.RS št. 91/2015 in 14/2018) ter bonitetno oceno zniža iz SB5 na vsaj SB6 ali celo SB7.

Ugotavljamo, da je naročnik bonitetno oceno oblikoval nekritično, saj je iz številnih drugih naročil razvidno, da jo uporablja kot tipsko v vsakem javnem naročilu, ne glede na to, da gre za nadstandardno bonitetno oceno, ki se je v preteklosti lahko opravičevala samo izjemoma. Skladno z metodologijo Ajpesa je zmožnost za poravnavanje obveznosti tako pri SB5 kot SB6 nadpovprečna, zato menimo, da lahko naročnik kot utemeljeno zagovarja bonitetno oceno SB7. Že SB6 torej predstavlja odmik od povprečnega gospodarskega subjekta, medtem ko za oceno SB5 ni utemeljenega razloga in je pogoj nesorazmeren.

Naročnika opozarjamo, da poziv prouči z vso resnostjo in da ne nekritično kopira odgovorov iz ostalih javnih naročil, v katerih je uporabil bonitetno oceno SB5, saj bo s tem samo potrdil, da se nadpovprečne bonitetne ocene poslužuje redno brez specifičnih utemeljenih razlogov.

Znižanje zahteve po bonitetni oceni na SB7 ali vsaj SB6 je utemeljeno tudi zaradi dejstva, ker je Ajpes pred dnevi objavil posodoljene bonitetne ocene, ki so pri vseh najuspešnejših gradbenih podjetjih nižje za eno stopnjo in to kljub temu, da so ta podjetja v preteklem letu dosegla rekordne prihodke. Tudi iz navedenega je evidentno, da se je Ajpes znižanja bonitetnih ocen poslužil zaradi tveganja, da je bil dosežen vrh gradbenega cikla, saj primerljiva podjetja, ki kot registrirano glavno dejavnost nimajo gradbeništva, ohranjajo bonitetno oceno nespremenjeno. Torej je splošno znižanje bonitetnih ocen glede na predhodno leto posledica tveganj v panogi in ne zmanjšane solidnosti podjetja.

Vse to ima za posledico, da je bonitetna ocena SB5 ob takšnih kriterijih še izrazito nadstandardna in če se je naročnik v lanskem letu posluževal bonitete SB5, bi jo na podlagi splošnega znižanja bonitetnih ocen moral že iz tega razloga tudi sam znižati na vsaj SB6 oz. celo SB7.

Že vnaprej zavračamo kakršnekoli argumente naročnika, da se s tem zasleduje večjo zagotovilo za uspešno realizacijo investicije. Naročnik lahko isti cilj namreč doseže na način, da pri tem ne omejuje konkurence. Tako pa naročnik iz konkurence izloča vsa največja gradbena podjetja v Sloveniji, ki so med vsemi gradbenimi podjetji še najbolj zanesljiva z vidika strokovnosti osebja, ustreznosti mehanizacije, kakovosti izvedbe, kot tudi finančne sposobnosti in verjetnosti uspešnega dokončanja. Težko bi sprejeli argument, da je manjše lokalno podjetje bolj finančno sposobno in primerno za izvedbo javnega naročila, kot največja gradbena podjetja, ki so do te stopnje prišla ravno zaradi zanesljivosti v preteklih letih.

Ker naročnik s tem pogojem glede na nove bonitetne ocene resnično izrazito omejuje konkurenco, s tem nedopustno posega v pravico gospodarskih subjektov, ki so na trgu usposobljeni, da dostopajo do javnih naročil. V kolikor želi naročnik s tem pogojem preveriti sposobnost poplačevanja dobaviteljev in podizvajalcev, ima na voljo številne druge bolj primerne institute, kot je garancija za dobro izvedbo tudi za poplačilo podizvajalcev ali izjava banke, da bo kreditirala ponudnika pri izvedbi projekta. Že banka namreč izjave o kreditiranju ne bo izdala ponudniku, ki ni z njene strani bistveno bolj natančno preverjen in za katerega sumi, da bi lahko zapadel v likvidnostne težave.

Kot večje gradbeno podjetje imamo s svojimi dobavitelji in podizvajalci tudi dogovorjeno, da večino plačil prejemajo od naročnikov neposredno, zato je breme financiranja in tveganja teh subjektov skoraj nično.

Utemeljenost investicije potrjuje tudi dejstvo, da si noben zasebni investitor za večmiljonsko investicijo ne bi dovolil iz nabora izločiti večjega gradbenega podjetja zato, ker ne dosega bonitetne ocene SB5. Nobenega zasebnega večmiljonskega projekta v Sloveniji v zadnjem letu ni vodilo manjše podjetje, kar kaže na nesmotrnost in nesorazmernost odločitev dotičnega naročnika s tem, ko tako izrazito omejuje konkurenco.

Navsezadnje pa tudi dejstvo, da je naročnik DIIP za izvedbo projekta sprejel skoraj dve leti in pol nazaj (januar 2017), kaže na to, da se mu z investicijo ne mudi in da očitno v konkretnem primeru ni nobenih razlogov za kakršnokoli omejevanje dostopa do javnih naročil zaradi pomembnosti ali nujnosti investicije.

Naročnika pozivamo, da bonitetno zahtevo takoj spremeni, saj bomo sicer z zahtevkom za revizijo dokazovali, da je v konkretnem primeru glede na odločitev Ajpesa o znižanju bonitetnih ocen na področju gradenj, konkurenca tako omejena, da pogoji naročnika kršijo načelo sorazmernosti.


ODGOVOR
Naročnik bo znižal bonitetno oceno na SB6.Datum objave: 17.05.2019   13:19
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da potrdi, da je veljavnost jamstva za odpravo pomanjkljivosti reklamiranih v garancijskem roku v višini 5 % vrednosti pogodbenih del z DDV, skladno s 15. členom pogodbe 5 let.
V primeru kakršnega koli drugačnega razumevanja pojasnjujemo, da jamčevalne dobe za krovsko-kleparska dela ne moremo enačiti z veljavnostjo finančnega instrumenta (garancije) za odpravo pomanjkljivosti. Pojasnjujemo, da je pridobitev garancije banke ali zavarovalnice za obdobje 15 let neizvedljivo tudi za gospodarske subjekte z odlično bonitetno oceno, hkrati pa takšna oblika in veljavnost tudi nista v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih v javnem naročanju.

Pozivamo naročnika, da razpisno dokumentacijo v tem delu spremeni, v nasprotnem primeru bomo primorani uveljavljati instrument pravnega varstva v postopkih javnega naročanja.


ODGOVOR

Naročnik bo objavil spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 17.05.2019   13:20
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je naročnik predvidel pogodbeno kazen v višini 1 % od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan, za vsako zamudo roka iz terminskega plana (fazni penali), kadarkoli med izvedbo (lahko tudi večkrat) najkasneje pa ob dokončnem obračunu. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 20 % od vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi računa.

Glede na to, da je predmetno javno naročilo razdeljeno v 3 faze in da ima naročnik zagotovljena finančna sredstva za izvedbo projekta v letih 2019, 2020 in 2021, je pogodbena kazen s strani naročnika določena nesorazmerno. Pozivamo naročnika, da razpisno dokumentacijo v tem delu spremeni in kot primerno določi pogodbeno kazen v višini 0,3 % od vrednosti za vsak koledarski dan zamude s tem, da se fazni penali NE obračunavajo ter da skupni znesek pogodbene kazni ne presega 5 % vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del, ugotovljenih na podlagi računa.

Hvala.ODGOVOR

Naročnik bo objavil spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vzorca pogodbe.


Datum objave: 17.05.2019   13:22
VPRAŠANJE
V 8. členu pogodbe je naročnik navedel razloge za unovčenje bančne garancije za dobro izvedbo del. Med razlogi za unovčitev so navedeni tudi razlogi, na katere izvajalec direktno nima vpliva, kot npr. na podajo soglasja naročnika za vključitev novega podizvajalca; postavitev nerazumnega roka za odpravo morebitnih pomanjkljivosti; predložitev vsebinsko ustrezne police za zavarovanje splošne civilne odgovornosti. Navedenih pogojev izvajalec brez soglasja oz. dogovora z naročnikom v nobenem primeru ne more izpolniti, s tem si naročnik dopušča možnost unovčitve garancije za dobro izvedbo del v primeru, da najugodnejši ponudnik ne bo želeni izvajalec naročnika.

Pozivamo naročnika, da ustrezno popravi 8. člen osnutka pogodbe, in da opusti razloge za unovčenje garancije za dobro izvedbo del v 4., 5., 7. in 8. alineji. Za uveljavljanje razlogov ima naročnik na druge možnosti.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 17.05.2019   13:23
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika da potrdi, da bo veljavnost ponudbe do 14.08.2019 in da bo veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe najmanj do 14.08.2019, tudi po spremembi roka za oddajo ponudbe, ki izhaja iz popravka K1, ustrezna.
Hvala.

ODGOVOR

Potrjujemo


Datum objave: 17.05.2019   13:26
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da potrdi, da poleg navedbe št. vpisa v IZS, ki je preverljiva v javno dostopnih bazah podatkov, ponudniku za vodjo del - 3. pogoj za ugotavljanje tehnične in strokovne sposobnosti, NI potrebno prilagati potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, kopije diplome in dokazila o delovni dobi.
Hvala.

ODGOVOR


Potrjujemo.

Datum objave: 17.05.2019   13:28
VPRAŠANJE
Ali ponudnik, kot dokazilo o sklenjenem delovnem razmerju z redno zaposlenimi delavci lahko predloži npr. M1 obrazec ali pogodbo o zaposlitvi?


ODGOVOR

Predloži lahko:
- M1 obrazec in pogodbo o zaposlitvi ali
- Potrdilo ZPIZ-a.Datum objave: 17.05.2019   13:30
VPRAŠANJE
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da mora imeti gospodarski subjekt redno zaposlene (sklenjeno delovno razmerje) s področja stroke, ki ustreza razpisani vsebini del in sicer vsaj 12 redno zaposlenih delavcev in predložiti dokazilo o delovni dobi - potrdilo ZPIZ-a.
Zahteva po predložitvi dokazil v sklopu ponudbene dokumentacije je v nasprotju z veljavno zakonodajo.
Pozivamo naročnika, da zahtevo po predložitvi dokazila o delovni dobi - potrdilo ZPIZ-a umakne.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik bo objavil spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 17.05.2019   13:33
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik:

V popisu navajate:
Ureditev, organizacija gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu:
lahko zajema dela, kot so: izdelava varnostnega načrta za gradbišče, imenovanje koordinatorja...

Prosimo točno navedbo kaj naj zajema popis in ne kaj lahko.

Hvala


ODGOVOR

Ureditev, organizacija gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, skladno z veljavno zakonodajo.


Datum objave: 17.05.2019   13:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri stavbnem pohištvu se poraja kar nekaj neskladij in vprašanj in sicer:

1. PVC stavbno pohištvo:
1.1 Barva profila
V popisu je predvidena barva PVC stavbnega pohištva SIVA RAL 7001. V kolikor proizvajalec PVC stavbnega pohištva v svoji programu ne nudi RAL barve 7001 ali ustreza kot alternativa barva PVC stavbenega pohištva v barvi RAL 7040.
V kolikor RAL 7040 ustreza, ali je potrebno predvideti obojestransko SIVO ali samo enostransko SIVO barvo PVC stavbnega pohištva.
a) Zunaj SIVA Znotraj SIVA
b) Zunaj SIVA Znotraj BELA

2. Senčila - Zunanje žaluzije
2.1 Velikost lamel zunanje žaluzije
V popisu so predvidene lamele širine 50 mm, ki so precej nestandardne.
Ali je možno upoštevati alternativo lamel:
a) Lamele širine 65 mm (C-65)
b) Lamele širine 80 mm (C-80)
2.2 Barva lamel zunanje žaluzije
V popisu so predvidene lamele v barvi 7001, ki so precej nestandardne. . V kolikor proizvajalec PVC stavbnega pohištva v svoji programu ne nudi barve lamel zunanjih žaluzij RAL 7001 ali ustreza kot alternativa barva RAL 9006.
2.3 Vgradna omarica
V popisu je navedeno, da je potrebno vgraditi žaluzijo v prefabricirani fasadni toplotno izolacijski element iz ekspandiranega polistirena kot npr. PRESYSTEM SPS RENOVATION, dodatno pa je nad oknom vgrajen slepi profil višine 10cm, žaluzija naj ima ročno upravljanje preko notranjega teleskopa monokomande.
2.3.1 neskladje shema detajla vgradnje
V projektni dokumentaciji je razvidno, da detajl ni skladen s popisom (mapa: ARHITEKTURA PDF DETAJLI - D08.pdf), saj je izrisan detajl brez izolacijskega elementa iz ekspandiranega polistirena ter okno brez dodatnega razširitvenega profila.
2.3.2 neskladje vgradnja žaluzije v toplotno izolacijski element ter ročno upravljanje žaluzije
V primeru vgradnje zunanje žaluzije v prefabricirani fasadni toplotno izolacijski element iz ekspandiranega polisterena NI izvedljivo ročno upravljanje preko notranjega teleskopa monokomande, izvedljivo je samo elektro upravljanje preko elektromotorja
2.3.3 neskladje vgradnja zunanje žaluzije v toplotno izolacijski element ter dodatni nad oknom vgrajeni slepi profil višine 10cm
Kombinacija toplotno izolacijskega elementa ter 10cm dodatnega razširitvenega profila nad oknom ni smiselna oziroma ni kompatibilna. V praksi se izvaja ali en ali drug sistem, kombinacija obeh pa kompatibilna.

3.3 PREDLAGANE REŠITVE:
a) PVC stavbno pohištvo se vgradi na zunanjo linijo zidu, zunanja žaluzija npr. sistem Krater globina omarice 15cm se vgradi ravno nad okno na že izolirano preklado, ki jo potrebno predhodno izolirati z xps-om. (v tem primeru ni potreben niti dodatni razširitveni profil nad oknom, niti prefabricirani fasadni toplotno izolacijski element, saj žaluziji v celoti obda izolacija fasade, ki je predvidena 20cm).
b) PVC stavbno pohištvo se vgradi 3cm preko zunanjo linije zidu, zunanja žaluzija npr. sistem Krater globina omarice 15cm, se vgradi ravno nad okno na preklado, preklado je potrebno pred vgradnjo zunanjih žaluzij izolirati z 3cm xps-om. (v tem primeru ni potreben niti dodatni razširitveni profil nad oknom, niti prefabricirani fasadni toplotno izolacijski element, saj žaluziji v celoti obda izolacija fasade, ki je predvidena 20cm).
c) Na PVC stavbno pohištvo se predvidi dodatni razširitveni profil, zunanja žaluzija npr. sistem Krater globina omarice 15cm, se vgradi v višini razširitvenega (v tem primeru ni prefabricirani fasadni toplotno izolacijski element). SLABOST: okno/vrata izgubijo po višini 10cm svetle odprtine za prehod, zmanjšan je tudi prehod svetlobe.
d) PVC stavbno pohištvo se vgradi na zunanjo linijo zidu, zunanja žaluzija se vgradi v prefabricirani fasadni toplotno izolacijski element iz ekspandiranega polisterena. Na vse zunanje žaluzije je potrebno predvideti elektro upravljanje preko elektromotorja. SLABOST: predvideti je potrebno dodatni strošek elektromotorja ter elektro inštalacij v projektu.

Prosimo za povratno informacijo kaj ponudimo.

ODGOVOR
1. PVC stavbno pohištvo:
Barva RAL 7001 profilov PVC stavbnega pohištva je določena glede na barvo obstoječega stavbnega pohištva (faza 2). Ta podatek je posredoval uporabnik gasilskega doma.
Barva ral 7040 se lahko uporabi kot alternativna barvi RAL 7001.

Uporabi se siva barva na zunanji in notranji strani, kot je to predvideno v popisih in shemah stavbnega pohištva.

2. Senčila - Zunanje žaluzije
2.1.: VELIKOST LAMEL ZUNANJE ŽALUZIJE: Lahko se nadomesti lamele širine 50 mm z lamelami 65 mm ali 80 mm.
- 2.2.: BARVA LAMEL ZUNANJIH ŽALUZIJ: Barva žaluzij naj bo enaka, kot je barva stavbnega pohištva.
- 2.3.: ARHITEKTURA PDF DETAJLI D08.pdf prikazuje detajl ''STREHA ATIKA'' in ne detajl okna. Detajl okna v detajlih ni definiran, ker vsak proizvajalec ponuja svoj proizvod. Mora pa ustrezati napisanim karakteristikam lastnostim, ki so napisana v shemah stavbnega pohištva in popisih.
Za vse zunanje žaluzije se predvidi ročno upravljanje, preko droga BREZ ELEKTROMOTORJA.

3.3 PREDLAGANE REŠITVE:
Rešitev a).
Datum objave: 17.05.2019   13:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za razjasnitev napisov na fasadi in sicer za napisa CIVILNA ZAŠČITA KRŠKO in PGD VIDEM OB SAVI Velikost in tip pisave ter material za črke po detajlu.
Detajl ki je na voljo je samo opis enak kot je v popisu.
Prosimo za konkreten detajl.

Navedeno je tudi: Opcijska je LED osvetlitev črk znotraj pločevine, iz katere so črke.
Ali upoštevamo LED osvetlitev? V tem primeru, kako je z dovodno instalacijo?

Prosimo za hiter odgovorODGOVOR

NAPISI '' CIVILNA ZAŠČITA KRŠKO'', ''PGD VIDEM OB SAVI'', ''POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO'' IN ''112''.
Velikost, tip pisave ter material je definiran v shemah 55 (SHEME FAZA 1) in 113 (SHEME FAZA 3). 
Napisi naj bodo izvedeni glede na opis v shemah, sama izvedba in pritrjevanje pa prilagojena izvajalcu napisa.
Dovod za osvetlitev napisov je zagotovljen, LED osvetlitve napisov pa ni zavedena v popisih.  
 

Datum objave: 20.05.2019   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz razpisne dokumentacije izhaja:
"Ogled obstoječega stanja lokacije je obvezen. Obvezna je priloga - obrazec o ogledu.
Naročnik bo vsa pojasnila, ki bodo morebiti podana na ogledu in bi lahko vplivala na pripravo in oddajo popolne ponudbe objavil na Portalu javnih naročil.
Ponudniki se morajo na obvezen ogled predhodno naročiti pri g. Alešu Benje, na tel. št. 07 49 81 329, ali na e-mail ales.benje@krsko.si .

Zahteva po obveznem ogledu je v povezavi z zapisanim, da bo naročnik VSA pojasnila, ki bomo morebiti podana na ogledu in bi lahko vplivala na pripravo in oddajo popolne ponudbe objavil na Portalu javnih naročil, nesmiselna in služi naročniku zgolj in samo za namene razkritja ponudnikov pred rokom za oddajo ponudb in ponudnike lahko postavlja v neenakopraven položaj, s čemer pa so kršena temeljna načela javnega naročanja. Zahteva po obveznem ogledu tudi ni skladna z veljavno zakonodajo in prakso DKOM.

Naročnika pozivamo, da zahtevo po obveznem ogledu takoj umakne, saj bomo sicer z zahtevkom za revizijo dokazovali, da pogoji naročnika kršijo
temeljna načela javnega naročanja.

ODGOVOR

Naročnik je obvezen ogled lokacije predvidel zaradi specifičnosti prostora in dejavnosti, ki se izvaja v neposredni bližini, zaradi specifike del, lažje priprave ponudbe za predvideno izvedbo del, seznanitvijo z relevantnimi dejstvi, kot je med drugim bližina objektov tovarne Vipap, d.d.. Naročnik je z obveznim ogledom želel vse potencialne ponudnike seznaniti z dejstvom, da bo gradbišče tik ob kategorizirani občinski cesti, na kateri ne bo mogoče izvajati nikakršnih ukrepov omejevanja prometa. Namreč v neposredni bližini ceste in bodočega gradbišča je objekt Poklicne gasilske enote Krško, kateri ne sme biti oviran izvoz gasilcev z interventnimi vozili v vse obstoječe smeri, kakor tudi ne zmanjšan odzivni čas.

Naročnik je potrdilo o ogledu zahteval iz razloga, da ponudnik izkaže, da je seznanjen z relevantnimi dejstvi oziroma okoliščinami, v katerih se bodo dela izvajala in da v času izvajanja del ne bo imel do naročnika kakršnih koli dodatnih zahtevkov. Hkrati naročnik zagotavlja anonimnost potencialnih ponudnikov do roka za oddajo ponudb, saj je njegov prvenstven namen, da pridobi čim več realnih in dopustnih ponudb.