Dosje javnega naročila 002760/2019
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Redno vzdrževanje in odpravo napak za vse DEA naprave in pripadajočo preklopno avtomatiko
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 180.000,00 EUR

JN002760/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002760/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.05.2019
JN002760/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN002760/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 01.10.2019
JN002760/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002760/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 084-202495
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
https://www.eles.si
https://www.eles.si/javna-narocila
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.eles.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9029
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Redno vzdrževanje in odpravo napak za vse DEA naprave in pripadajočo preklopno avtomatiko
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0183
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45259000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Redno vzdrževanje in odpravo napak za vse DEA naprave in pripadajočo preklopno avtomatiko
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31730000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Redno vzdrževanje in odpravo napak za vse DEA naprave in pripadajočo preklopno avtomatiko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   10:01
Kraj: Naročnik bo izvedel odpiranje elektronskih ponudb skladno z navodili MJU.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2019   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V točki 3c navodil ponudniku za izdelavo ponudbe najdemo zahtevo po predložitvi potrdila proizvajalca komandne omare s preklopno avtomatiko za sinhronizirane preklope, da je ponudnik, konzorcialni partner ali podizvajalec usposobljen za vzdrževanje in servisiranje instalirane opreme, ki je razvidna iz priložene tabele Cenik rednega vzdrževalnega dela.
Naročnika opominjamo, da kot trenutni pogodbeni vzdrževalec, strokovno in korektno izvajamo vzdrževanja na vsej navedeni opremi iz tabele Cenik rednega vzdrževalnega dela in je ta pogoj (po predložitvi dokazila izdanega s strani proizvajalca komandne omare), po našem mnenju, diskriminatoren, saj se s tem favorizira točno določenega izvajalca- Prinsis d.o.o..

Naročnika pozivamo, da ta pogoj odstrani iz razpisnih zahtev. V nasprotnem primeru bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Pravilno delovanje DEA sistema je ključnega pomena za nemoteno in zanesljivo obratovanje RTP-ja, kot tudi celotnega prenosnega elektroenergetskega omrežja Slovenije.

S podanimi razpisnimi pogoji želi naročnik zagotoviti kvalitetno vzdrževanje tako posameznih sklopov, kot tudi celotnega DEA sistema. Komandna omara je ključni gradnik DEA sistema, še posebej ko mora zagotavljati sinhronizirane brezprekinitvene preklope, zato naročnik zahteva temu primerno usposobljenost serviserja, ki je dokazljiva s certifikatom o usposobljenosti izdanim s strani proizvajalca.

Naročnik zahteve glede dokazil o usposobljenosti za vzdrževanje/servisiranje Komandne omare ne bo spreminjal.

Datum objave: 16.05.2019   08:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji manjkajo obrazci za reference, ki jih omenjate med zahtevami (obrazec R-1 in obrazec R-2).
Ali boste obrazce podali naknadno ali priložimo reference na svojih obrazcih?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudnik lahko priloži reference na svojih obrazcih. Na obrazcih morajo biti razvidni zahtevani podatki glede referenc.

Datum objave: 16.05.2019   14:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da priložite razpisni dokumentaciji obrazca R-1 in R-2, ker manjkata.
ODGOVOR
Naročnik bo spremenil razpisno dokumentacijo in bo k razpisni dokumentaciji priložil obrazca R-1 in R-2.