Dosje javnega naročila 002662/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Izvedba 2. podetape 1.etape I.faze objekta »LN Marina in komunalni privezi v Kopru ureditev manipulativne obalne ploščadi in ureditev komunalne infrastrukture
ZJN-3: Odprti postopek

JN002662/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.04.2019
JN002662/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN002662/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN002662/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002662/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Samostojna investicijska služba, Sibila Ludvik
sibila.ludvik@koper.si
+386 56646227
+385 56646292

Internetni naslovi
http://www.koper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.koper.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9045
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba 2. podetape 1.etape I.faze objekta »LN Marina in komunalni privezi v Kopru ureditev manipulativne obalne ploščadi in ureditev komunalne infrastrukture
Referenčna številka dokumenta: 411-7/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45243000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba 2. podetape 1.etape I.faze objekta »LN Marina in komunalni privezi v Kopru ureditev manipulativne obalne ploščadi in ureditev komunalne infrastrukture, izgradnja meteornega zbirnega kanala M2 in izvedba nasipa v dolžini 600 m do 0,50 m n.v.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje od izliva Badaševice do Žusterne
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba 2. podetape 1.etape I.faze objekta »LN Marina in komunalni privezi v Kopru ureditev manipulativne obalne ploščadi in ureditev komunalne infrastrukture, izgradnja meteornega zbirnega kanala M2 in izvedba nasipa v dolžini 600 m do 0,50 m n.v.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Mehanizem CTN
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
NAVEDENO V DOKUMENTACIJI V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki ni starejše od 30 (tridesetih) dni od dneva oddaje ponudb, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Reference ponudnika
Da je bil ponudnik v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) pri izvedbi del (ne nujno javnega naročila), ki so po naravi in pogojih gradnje podobna razpisanim (gradnja komunalne infrastrukture) in sicer:
- vrednosti 250.000,00 EUR z DDV, (1 referenčni objekt).
in
da je bil ponudnik v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) pri izvedbi del (ne nujno javnega naročila), ki so po naravi in pogojih gradnje podobna razpisanim (gradnja obalnega zidu s pilotiranjem, gradnja skalometa, gradnja objektov v vodah) in sicer:
- vsako v vrednosti 600.000,00 EUR z DDV, (2 referenčna objekta), ali
- vrednosti 1.100.000,00 EUR z DDV, (1 referenčni objekt).

Reference vodje del:
Da je bil vodja del v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) pri izvedbi del (ne nujno javnega naročila), ki so po naravi in pogojih gradnje podobna razpisanim (gradnja obalnega zidu ali skalometa, gradnja objektov v vodah) in sicer:
- vsako v vrednosti 600.000,00 EUR z DDV, (2 referenčna objekta), ali
- vrednosti 1.100.000,00 EUR z DDV, (1 referenčni objekt).III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2019   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2019   08:37
Vprašanje ponudnika:
Kdaj boste objavili razpisno dokumentacijo ?
Odgovor naročnika:
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Koper - https://www.koper.si/sl/tenders/javno-narocilo-za-izvedbo-2-podetape/

Vprašanje ponudnika:
Naročnik je postavil pogoj za reference, da so bile končane gradnje v zadnjih 5 letih. Glede na specifično gradnjo v morju in ne prepogoste gradnje takih objektov, prosimo naročnika, da podaljša veljavnost roka za priznanje referenc na 10 let.
Odgovor naročnika:
Glede na specifično gradnjo v vodah naročnik podaljšuje obdobje za veljavnost referenčnih del na obrazcu POT-REF2 na 10 let, kot sledi:
POT-REF2 reference ponudnika (Priloga 7-b)
Da je bil ponudnik v zadnjih desetih letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) pri izvedbi del (ne nujno javnega naročila), ki so po naravi in pogojih gradnje podobna razpisanim (gradnja obalnega zidu s pilotiranjem, gradnja skalometa, gradnja objektov v vodah) in sicer:
- vsako v vrednosti 600.000,00 EUR z DDV, (2 referenčna objekta), ali
- vrednosti 1.100.000,00 EUR z DDV, (1 referenčni objekt).Datum objave: 08.05.2019   13:55
Vprašanje ponudnika:
Glede na to, da se predvidene nasipe vgrajuje na mehko in zelo podajno morsko dno ter, da so v popisu predvidene posedalne plošče vas prosimo da potrdite, da se bo v nasip vgrajene materiale obračunavalo z upoštevanjem posedkov. Hvala!

Odgovor naročnika:
Obračun vgrajenih materialov se bo izvršil po dejansko vgrajenih količinah potrjenih s strani nadzornika gradnje.

Vprašanje ponudnika:
V popisu je postavka "Dobava in položitev novega skalometa iz skal teže 1200 kg na novi čelni nasip. Skalomet se polaga vzporedno z gradnjo in formiranjem čelnega nasipa, kot je opisnao v postavki 9.." Prosimo za obrazložitev s kakšno toleranco se bo lahko vgrajevalo te skale oziroma da navedete približni (od - do) volumen zahtevanih skal.

Odgovor naročnika:
Dopuščena je toleranca 15% v teži skal. Vsi stroški povezani s spremembo teže skal tudi vezano na stroške transporta, polaganja in podobno, v tem primeru bremenijo izvajalca.


Vprašanje ponudnika:
V popisu del je postavka: "11. Vgrajevanje predhodno dostavljenega flišnega materiala z gradbiščne deponije v nasip s komprimiranjem v plasteh po 0,50 m, med obstoječo obalno linijo in na novo postavljenim čelnim nasipom.". Količina te postavke je 0,00 m3.
Prosimo za pojasnilo glede količine (ali je pravilno?), ali je to postavko potrebno ovrednodnotiti, kdo bo dostavil ta flišni material in kje je predvidena ta gradbiščna deponija?

Odgovor naročnika:
Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila pod »Opozorila ponudnikom« navedel, da bo naročnik zagotovil nasipni material iz ostalih investicij Mestne občine Koper. Izvajalec mora omogočiti dostop in razstiranje nasipnega materiala izvajalcu pooblaščenem s strani Mestne občine Koper. V popisu navedena količina 0,00 m3 je pravilna.

Vprašanje ponudnika:
Spoštovani,
v osnutku pogodbe zahtevate da Izvajalec po dokončanju predloži bančno garancijo za odpravo napak za 10 letno obdobje. Smatramo, da je to nepotrebno in nesmotrno predvsem glede na vrsto razpisanih del. Predlagamo vam, da to popravite na npr. 3 leta saj boste tako prejeli nižje ponudbe.

Odgovor naročnika:
Naročnik vztraja na dostavi bančne garancije za odpravo napak v 10 letni garancijski dobi.

Vprašanje ponudnika:
Pregledali smo popis del in ugotovili, da je za izvedbo potrebno nabaviti 1300 kosov lesenih pilotov fi 250mm dolžine 10m (to je en pilot iz enega drevesa), kar v praksi pomeni, da je za to potrebno posekati cel gozd, kar je nesmiselno in neekološko. Takšne količine ne more dobaviti nihče v Sloveniji.
Predlagamo vam, da preučite druge možnosti kot npr. zagatnice ali betonski piloti manjših dimenzij, kar ne bo bistveno spremenilo cene.

Odgovor naročnika:
Osnova za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije in popisa del, ki ga vsebuje javni razpis, je geološko-geomehansko poročilo ter preverba tržnih možnosti s strani projektanta. Projektant je na osnovi le-tega določil vgradnjo borovih pilotov navedenih dimenzij. V kolikor bi naročnik hotel spreminjati temeljenje, bi bilo potrebno ponovno preveriti geološke in geomehanske parametre terena.
Naročnik ne bo spreminjal popisa iz dokumentacije v zvezi z objavo javnega naročila.


Datum objave: 13.05.2019   14:20
Vprašanje ponudnika:
Ali je lahko vodja del prijavljen kot podizvajalec?
Odgovor naročnika:
Skladno z določili 14.člena Gradbenega zakona mora biti vodja del zaposlen pri izvajalcu.

Vprašanje ponudnika:
Kakšni manipulativni stroški so predvideni za ponudnika, ki bo koordiniral vgradnjo nasipnega materiala, ki jo bo izvajal naročnik?
Kakšno garancijo za pravočasno vgradnjo tega materiala bo dal naročnik izvajalcu?
Ta vgradnja lahko bistveno vpliva na doseganje končnega roka.
Odgovor naročnika:
Ponudnik mora vse stroške upoštevati v ceni na enoto.
Naročnik bo izvajalca, ki bo vgrajeval material zavezal k strokovni in pravočasni izvedbi del.
V kolikor bi vgradnja materiala vplivala na podaljšanje roka dokončanja del (dokazljivi in objektivni razlogi), bo naročnik rok podaljšal.


Vprašanje ponudnika:
Naročnik odgovarja, da bo flišni material dostavljal in vgrajeval naročnik sam.
Kdo bo dal izvajalcu garancijo za strokovno vgrajevanje tega materiala?
Kako po naročnik zagotovil, da pri tem ne bo prišilo do poškodovanja geo-plastične armaturne mreže, ki jo bo vgradil izvajalec in za njeno vgradnjo tudi odgovarjal?
Odgovor naročnika:
Naročnik bo izvajalca, ki bo vgrajeval material zavezal k strokovni in pravočasni izvedbi del. Nadzornik gradnje bo nadziral tudi vgradnjo nasipnega materiala.


Vprašanje ponudnika:
Ali se mora pri zabijanju lesenih pilotov obvezno uporabljati ustrezno plovilo ali pa je možna tudi vgradnja s pomočjo začasnih nasipov?
Odgovor naročnika:
Kakršenkoli poseg na parcele v morju, razen na parcele, ki so navedene v gradbenem dovoljenju, ni dovoljen. Nasip je projektiran do parcelne meje parcel štev. 3/5 in 3/6 k.o. Morje in vgradnja borovih pilotov je predvidena ob parcelni meji, poseg na sosednje parcele štev. 3/3, 3/14 in 3/16 k.o. Morje pa ni dovoljen. Takšna tehnologija je predvidena v PGD projektni dokumentaciji in popisu del.

Vprašanje ponudnika:
Ali su potrebni kakšni posebni certifikati, če pilote pripeljemo iz Hrvatske?
Odgovor naročnika:
Borovi piloti morajo ustrezati v projektu zahtevanim karakteristikam.

Vprašanje ponudnika:
Prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudb vsaj za 10 dni, ker v tako kratkem času ni mogoče dobiti ponudbe za zahtevano količino lesenih pilotov.
Odgovor naročnika:
Glede na obseg razpisanih del in zahtevnost samega popisa del, naročnik meni, da je za oddajo ponudbe predviden primeren rok.

Vprašanje ponudnika:
prosimo za pojasnila glede zahtevanih geotekstilov oz gemrež:
1. V popisu in v tehničnem poročilu prihaja do razlik v zahtevah po nateznih trdnostih geomreže/geotekstila. V popisu je navedena zahteva po MIN. natezni trdnosti 120/120 kN/m. V tehničnem poročilu in risbah pa je navedena nosilnost 120/40 kN/m. Prosimo za odgovor katera natezna trdnost v vzdolžni/prečni smeri je dejansko zahtevana.
2. V popisu del je navedeno da se vgrajuje material kot npr. NAUE Combigrid ali Geolon PET, ker gre za zelo različna materiala, ki vsaj pri tej aplikaciji zelo drugače funkcionirata, tako pri vgradnji kot kasneje pri zasipanje, bi želeli natančno navodilo ali vgrajujemo geomrežo z geotekstilom ali tkani geotekstil? Prva je namreč lažja za tovrstno vgradno in pri zasipanju tvori zaradi zaklinjanja platform, ki zagotavlja bolj enakomerno posedanje in manjše drsenje nasipnega materiala v vse smeri. Drugo je tkani geoteksitl visokih nosilnosti, ki efekta tvorjenja platforme ne more zagotavljati. Ker je med sistemoma precejšnja razlika v ceni je potrebno vedeti, kater sistem dejansko predlaga projektant.
3. Pri zahtevanem 400 g geotekstilu niso omenjene natezne trdnosti ampak le gramatura. Ali je projektant predvidel minimalne zahtevane trdnosti za ta material.
Odgovor naročnika:
1. Pri navedbi zahtevane natezne trdnosti geomreže/geotekstila v popisu je prišlo do tipkarske napake. Pravilna minimalna zahtevana nazetna trdnost geomreže/geotekstila je zapisana v tehničnem poročilu in znaša 120 kN v vzdolžni smeri in 40 kN v prečni smeri.
2. V tehničnem poročilu načrta je v točki 1.3 je zapisano:
»Pod celotno tlorisno površino novega nasipa, tudi na območju obale, naj se položi ustrezni geotekstil/geomreža, natezne trdnosti minimalno 120 kN, pri raztezku do največ 10%.«
Torej je dopustna vgradnja tako geomreže kakor tudi geotekstila, ki zagotavlja natezno trdnost vsaj 120 kN v vzdolžni smeri in 40 kN v prečni smeri (povezano tudi z odgovorom pod točko 1.).
3. V tehničnem poročilu je navedena zahteva po geotekstilu gramature 400 g/m2, ki bo služil ločevanju različnih plasti materiala in filtraciji. Zahtevani geotekstil naj bo vsaj nosilne natezne trdnosti 15/15 kN/m in prebojne trdnosti CBR 2600 N.