Dosje javnega naročila 002870/2019
Naročnik: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren
Gradnje: OBNOVA OSNOVNE ŠOLE S TELOVADNICO V MIRNU I. FAZA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.143.913,16 EUR

JN002870/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.05.2019
JN002870/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN002870/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.07.2019
JN002870/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002870/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Miren 137
5291
SI
Miren
Slovenija
Mojca Šubic
mojca@miren-kostanjevica.si
+386 53304676
+386 53304682

Internetni naslovi
http://www.miren-kostanjevica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.miren-kostanjevica.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9212
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA OSNOVNE ŠOLE S TELOVADNICO V MIRNU I. FAZA
Referenčna številka dokumenta: 43001-0001/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
OBNOVA OSNOVNE ŠOLE S TELOVADNICO V MIRNU I. FAZA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselje Miren
II.2.4 Opis javnega naročila
OBNOVA OSNOVNE ŠOLE S TELOVADNICO V MIRNU I. FAZA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo za pridobitev finančnih sredstev za investicijo, ki je predmet javnega naročila, kandidiral na EKO SKLAD in sicer na Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (Ur. l. RS št. 58/17 in 39/18).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.05.2019   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Miren 137
5291
Miren
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.05.2019   17:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
smo našli popise
LP

ODGOVORPopisi so na spletni strani občine Miren-Kostanjevica.

LP!
Datum objave: 16.05.2019   09:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V osnutku pogodbe je v 16. členu zahtevana 10 letna garancija za izvršena dela, razen za vgrajeno opremo in industrijske izdelke.
To določilo je v nasprotju s priporočili MInistrstva za finance, s splošno prakso in z zakonskimi določbami.
Prosimo naročnika, da spremeni zahtevo za garancijsko dobo na:
- splošna garancijska doba znaša 3 leta, garancijska doba za vgrajeno opremo znaša 2 leti
- garancija za solidnost gradnje, strehe in fasade znaša 10 let.

Hvala.

ODGOVOR
V tem delu naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.Datum objave: 24.05.2019   08:59
VPRAŠANJE
Spoštovani


Iz RD izhaja , da je vezano na izpopolnjevanje tehničnih sposobnosti potrebno predložiti 2 referenci za izveden objekte v znesku 700.000 eur brez ddv tako za izvajalce kot za vodjo del. Naročnika naprošamo za omilitev tega pogoja in sicer na tak način , da zniža vrednost referenčnih del na 500.000 eur brez ddv tako za podjetje kot za vodjo del. Na ta način bo naročnik verjetno pridobil večje število konkurenčnih ponudb izvajalcev in s tem poskrbel za gospodarno izbrano javnega denarja ob tem , da ne bo bistveno posegal v RD . S tem se bo naročnik verjetno izognil težavam , ki jih je v preteklem razpisu imel vezano na višini razpoložljivih sredstev.
V pričakovanju , da boste navedeno upoštevali v smislu spremembe RD kot je predhodno navedeno in ste tem omogočili večji konkurenčni dialog vas lepo pozdravljam.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija v tem delu ostaja nespremenjena.Datum objave: 24.05.2019   09:00
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ponudnika zanima ali pravilno razume, da bo naročnik koz potrdila o referenčnih poslih štel tudi potrdila, ki so bila predhodno pridobljena (torej ne nujno na obrazcih iz razpisne dokumentacije, temveč vsebujejo vse zahtevane podatke), in sicer v izogib vsakokratnemu obremenjevanju naročnika s potrjevanjem referenčnih poslov.

S spoštovanjem.


ODGOVOR
Predložite reference v skladu z navodili in zahtevami iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 24.05.2019   09:11
Naročnik je dopolnil pogoje za izvedbo prefabriciranih betonskih elementov. Definicija pozicij z zahtevami obdelav in kvalitete elementov je objavljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije - popisi del, objavljena na spletni strani občine.Vzorec je pri investitorju.


Datum objave: 24.05.2019   09:17
Zagatnice se lahko odstranijo po izgradnji 1 faze kletne etaže novega prizidka ter izvedbi medetažene AB plošče proti pritličju do končne trdnosti betona. Potrebno je zbijanje gramoznega zasipa do potrebne zbitosti. Za potrebe delavnega območja stroja, ki izvleče in odstrani zagatne lamele po izgradnji kletne etaže se medetažna AB plošča proti pritličju na določenih kritičnih območjih dodatno začasno podpre. Maksimalna teža stroja je lahko 16 ton. Pri odstranjevanju zagatnic mora ves čas biti prisoten geomehanik. Vsebina popravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani občine - popisi del.

Datum objave: 24.05.2019   09:29
1. Zavihek: REKAPITULACIJA, vrstica: 9 Elektro inštalacije, napaka v enačbi za povezavo v zavihek C-Elektro inst. Objekta Napaka v enačbi je odpravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije- popisi del objavljena na spletni strani občine.
2. Zavihek: REKAPITULACIJA, vrstica 18 izračun DDV-ja enačba nima nastavljenega zaokroževanja na dve decimalni mesti Napake ne zasledimo.
3. Zavihek; A Gradbena dela, vrstica: 174 seštevek za podpoglavje ''Zemeljska dela'' ne zajema cen postavk 7 in 8, vrstice od 161 do 171. Napaka v seštevku je odpravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije- popisi del objavljena na spletni strani občine.
4. Zavihek: C-Elektro inst. Objekta, vrstica 152 seštevek za podpoglavje ''DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT'' zajema preveč vrstic (od 123 do 150) torej zajema tudi del podpoglavja ''Zunanji razvod'', ki je že zajet v svojem seštevku. Napaka v seštevku je odpravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije -popisi del objavljena na spletni strani občine.
5. Zavihek: C-Elektro inst. Objekta, vrstica 173, 174, 175 - postavke za izračun procenta nimajo vpisanega predvidenega območja za izračun procenta! Naročnika pozivamo, da v popise doda vsoto območja za izračun procenta pri vseh postavkah, ki ga zahtevajo! Celice so dopolnjene v dopolnitvi razpisne dokumentacije-popisi del objavljena na spletni strani občine.
6. Zavihek: C-Elektro inst. Objekta, vrstica 522 seštevek poglavja ''SKUPAJ MOČ obstoječa podpostaj/CNS'' ne zajema vseh postavk in sicer od vrstice 478 do 500. Napaka v seštevku je odpravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije - popisi del objavljena na spletni strani občine.
7. Zavihek: C-Elektro inst. Objekta, vrstica 755 seštevek podpoglavja ''INSTALACIJA KOMUNIKACIJ'' ne zajema vrstic 753 in 754. Napaka v seštevku je odpravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije -popisi del objavljena na spletni strani občine.
8. Zavihek: C-Elektro inst. Objekta, podpoglavje ''AKTIVNA OPREMA'' za vse postavke aktivne opreme ni vpisanih enačb za izračun vrednosti del. Naročnika prosimo, da vpiše enačbe oziroma odstrani ta del popisa iz ponudbenega predračuna. Celotna postavka se briše iz popisa ni predmet razpisa vsebina popravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije - popisi del objavljena na spletni strani občine.
9. Zavihek: C-Elektro inst. Objekta, vrstica 1027 seštevek za podpoglavje ''Registracija delovnega časa'' ne zajema vrstice 1026. Napaka v seštevku je odpravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije - popisi del objavljena na spletni strani občine.
10. Zavihek: C-Elektro inst. Objekta, vrstica 9 povezava v rekapitulaciji elektro inštalacij za podpoglavje ''DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT'' je napačna ( pravilna bi bila povezava v vrstico 152) Napaka v povezavi je odpravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije - popisi del objavljena na spletni strani občine.
11. Zavihek: C-Elektro inst. Objekta, vrstica 17 povezava v rekapitulaciji elektro inštalacij za podpoglavje ''MOČ CNS obst. Podpostaja'' je napačna ( pravilna bi bila povezava v vrstico 522) Napaka v povezavi je odpravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije - popisi del objavljena na spletni strani občine.
12. Zavihek: C-Elektro inst. Objekta, vrstica 21 povezava v rekapitulaciji elektro inštalacij za podpoglavje ''AKTIVNA OPREMA'' je napačna ( pravilna bi bila povezava v vrstico 773) Celotna vrstica se briše iz popisa ni predmet razpisa vsebina popravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije - popisi del objavljena na spletni strani občine.
13. Zavihek: D SI ogr in hla, vrstica 142 za postavko 1.2 je predviden komplet 1 (kpl 1), ni pa vpisane enačbe za izračun vrednosti. So pa enačbe vpisane za podpostavke od a do h v katerih je torej zajet komplet 1. naročnika zato pozivamo, da izbriše enoto mere in količino v vrstici 142. Vsebina popravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije - popisi del objavljena na spletni strani občine.
14. Zavihek: D SI ogr in hla, vrstica 884 naročnika prosimo, da v vrstici 884 za postavko 2 odstrani enoto mere in količino ( kpl 1), saj nima vpisane enačbe za izračun vrednosti ter je že ovrednotena v podpostavkah od vrstice 885 do 908. Vsebina popravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije - popisi del objavljena na spletni strani občine.
Hkrati je za isto postavko 2 v vrstici 909 še enkrat predviden komplet 1 (kpl 1), ki ima vpisano enačbo, vendar pa bi v primeru vrednotenja podpostavk ter kompleta v vrstici 909 prišlo do podvajanja vrednosti te postavke v seštevku podpoglavja ( seštevek se računa v vrstici 991) Vsebina popravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije - popisi del objavljena na spletni strani občine.
Zato naročnika pozivamo, da ali popravi seštevek podpoglavja v vrstici 991, da bo postavko 2 zajemalo pravilno, ali odstrani enačbo, enoto mere ter količino v vrstici 909. Vsebina popravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije - popisi del objavljena na spletni strani občine.
15. Zavihek: E-OKOLJE, podpoglavje ''5.00 KANALIZACIJA'', postavke 5.02, 5.03, 5.04, 5.06, 5.07, 5.08, nimajo vpisanih enačb za izračun vrednosti (enačbe so vpisane v napačnih vrsticah). Naročnika pozivamo, da pravilno doda enačbe k omenjenim postavkam ter ponovno objavi popravljen ponudbeni predračun. Vsebina popravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije - popisi del objavljena na spletni strani občine.Datum objave: 24.05.2019   10:18
3. Opazili smo par neskladji oziroma pomenljive pomene v popisih in sicer:
II. RUŠITVENA DELA
12. Odstranite obstoječih strojnih naprav in instalacij v historičnem objektu OŠ Miren.
Postavka mora zajemati vse odstranitve in rušitve potrebne za pripravo na kasnejša dela. Odvoz na začasno deponijo, vključno z vsemi taksami.

Prosim da se definira kaj ta postavka vsebuje.

Odstraniti je potrebno:
- Razdelilnik ogrevanja z armaturo, toplotno izolacijo in Al oblogo (cca DN150), 1 kpl, 400kg
- Toplovodni kotel EMO SV 700, 1000kg
- Raztezni membranski posodi, V= cca 600L, 2 kos
- Cevne instalacije, jeklene, cca 1000kg
- Armatura zaporni ventili, pipe, zasuni, čistilni kosi, cca 500kg
- Drobni material, cca 100kg

Ohranja se:
- priključki vročevoda neposredno pri vhodu na desni
- priključki za vrtec in staro šolo pod stropom

Za točne tipe in količine elementov strojnih naprav, ki se odstranijo si je potrebno obstoječo strojnico ogledati na lokaciji. Čas ogleda je v dogovoru z naročnikom.
4. II. ZEMELJSKA DELA
4. Gramozno nasutje debeline 50 cm izdelano iz drenažnega betona
Prosim da se definira ali je tukaj mišljeno gramoz (oziroma tampon) ali drenažni beton.
Uporabi se gramozno nasutje gramoz. Ni potrebe po drenažnemu betonu saj je podtalnica po nam znanih podatkih pod nivojem gradbene jame. V kolikor se tekom gradnje ugotovi, da je podtalnica višje, se izvede uporaba drenažnega betona in ostali ukrepi.
5. IV. BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
3. AB PFN 30/35
Izdelava, dobava in montaža prefabriciranih AB nosilcev dimenzij 30/35, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI in načrtom gradbenih konstrukcij.
Prerez do 0,105 m2/m'.v popisu količina 2,45m3, po tabelah v načrtu 4,64m3
Prosim za pregled in pojasnilo
Pravilna količina je v popisu in sicer 2,45m3. V tabeli na načrtih je bila po pomoti zajeta še količina elementov iz 3. faze.
6. 4. AB PFN 30/50..v načrtih 30/55
Prosim za pregled in pojasnilo
Pravilna oznaka elementa je AB PFN 30/55. Napaka v oznaki je odpravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani občine - popisi del.
7. 5. AB PN 30/26 in 6. AB 30/32 jih ni v tabelah v načrtu
Prosim za sheme in lokacijo
Lokacija je prikazana na načrtu 2.2 »PREFABRICIRANI ELEMENTI SKELETNE KONSTRUKCIJE 1f« - pritličje, v dopolnitvi razpisne dokumentacije. Pravilna oznaka elementa AB PFN 30/26 je AB PFN 30/44 - napaka v oznaki je odpravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije A-gradbena dela, vrstica 248, ki je objavljena na spletni strani občine -PREFABRICIRANI ELEMENTI SKELETNE KONSTRUKCIJE.
8. 8. Izdelava, dobava in montaža prefabriciranih AB fasadnih elementov:
a. prefabriciran AB fasadni element AB-PFS15L, višine 3,71, 1kom.v popisu količina 0,07m3, v tabelah v načrtu 0,65m3
Prosim za pregled in pojasnilo.
Pravilna količina elementa AB-PFS15L je 0,65m3. Napaka v količini je odpravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani občine - prefabricirani AB fasadni elementi.
9. b. prefabriciran AB fasadni element AB-PFNT (s temeljem), dolžine 6,3, 3kom (pritličje) ter prefabriciran AB fasadni element AB-PFNT (s temeljem), dolžine 8,4, 3kom (pritličje)
c. prefabriciran AB fasadni element AB-PFN, dolžine 6,3, 3kom (nadstropje) ter prefabriciran AB fasadni element AB-PFN, dolžine 8,4, 3kom (nadstropje)
d. prefabriciran AB fasadni element AB-PFN, dolžine 6,3, 3kom (streha) ter prefabriciran AB fasadni element AB-PFN, dolžine 8,4, 3kom (streha)
Postavke od b., c. in d. so neskladna z tabelami v načrtu, količinsko je več elementov, več volumna (kubikov betona) ter različne dolžine.
Prosim za pregled in pojasnilo.
Pravilne količine elementov postavk b., c. in d. so v popisih del. V tabeli na načrtih je bila po pomoti zajeta še količina elementov iz 3. faze. Napaka v količini volumnov je odpravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije na načrtu 2.1 »PREFABRICIRANI FASADNI ELEMENTI 1FAZA 1f« - tabela Popis prefabriciranih fasadnih nosilcev 1F , ki je objavljeno na spletni strani občine .

10. e. prefabriciran AB fasadni element AB-PFNP, dolžine 6,3, 1kom (pritličje)v načrtih dolžina 6,74m
Prosim za pregled in pojasnilo.
Pravilna dolžina elementa AB-PFNP je 6,3m3. Napaka v dolžini je odpravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije na načrtu 2.1 »PREFABRICIRANI FASADNI ELEMENTI 1FAZA 1f« - tabela Popis prefabriciranih fasadnih nosilcev 1F, ki je objavljena na spletni strani občine .Datum objave: 24.05.2019   10:19
Delno se uporabi izkopan material, cca. 70%. Ob zidu objekta se zasipa z novim gramozom po celotni višini, v območju drenaže ter v ravnini terena.

Datum objave: 24.05.2019   10:33
Celotna postavka se briše iz popisa ni predmet razpisa vsebina popravljena v dopolnitvi razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani občine - popisi del.