Dosje javnega naročila 002739/2019
Naročnik: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
Storitve: AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA VOZIL DRUŽBE ZA OBDOBJE PETIH (5) LET
ZJN-3: Odprti postopek

JN002739/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002739/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN002739/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2019
JN002739/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002739/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 084-201018
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Sektor za nabavo in razpise
irena.pogacnik@dri.si
+386 13068164
+386 13068206

Internetni naslovi
http://www.dri.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/306954/Dokumentacija-portal-55-19.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9093
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Inženirske in svetovalne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA VOZIL DRUŽBE ZA OBDOBJE PETIH (5) LET
Referenčna številka dokumenta: 55/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66514110
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA VOZIL DRUŽBE ZA OBDOBJE PETIH (5) LET
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66514110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA VOZIL DRUŽBE ZA OBDOBJE PETIH (5) LET
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so razvidno iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so razvidni iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2019   13:29
Istočasno z objavo odgovorov na vprašanja je naročnik dne 20.05.2019 v objavo na Portal JN in TED posredoval dodatek s spremembo dokumentacije za oddajo ponudbe, z vsebino, ki je razvidna iz podanih odgovorov na vprašanja.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
1) vezano na pripravo ponudbe zavarovanje vozil za obdobje 5 let vas prosimo, da dopolnite seznam vozil s šasijami oziroma reg. št. vozil.
2) hkrati vas opomnimo da od 1. 1. 2019 veljajo nove zavarovalne vsote pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti, in sicer za poškodovanje oseb 5.240.000 EUR in za poškodovanje stvari 1.050.000 EUR. Podvojene tako znašajo 10.480.0000 EUR za poškodovanje oseb in 2.100.000 EUR za poškodovanje stvari. Tako, da prosimo za popravke glede tega v razpisni in tehnični dokumentaciji.
Hvala.

ODGOVOR
Ad 1) Za pripravo ponudbe podatka o številkah šasij oziroma registrski številki vozil nista potrebna. Podatki v Seznamu vozil in zavarovalnih kritij, ki so jih ponudniki prejeli, zadoščajo za oblikovanje ponudbe. Skladno s točko 2.1.5 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Ponudnik ponudi letne zavarovalne premije v ponudbenem predračunu kot pavšalno vrednost za posamezno zavarovalno kritje ne glede na tip, starost in nabavno vrednost vozila.

Ad.2) Naročnik podaja spremembo dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila in sicer prvi odstavek alinee a) točke 2.2 Zavarovalno tehnične dokumentacije po novem glasi kot sledi:
»Dvojne zakonsko določene zavarovalne vsote (10.480.000 EUR za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja in posledične finančne škode ter 2.100.000 EUR za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari in posledične finančne škode) po posameznem škodnem dogodku.«


VPRAŠANJE
Spoštovani !
1. Vezano na točko 1.5 Zavarovalno tehnične dokumentacije prosimo za potrditev, da se zahteva glede zavarovalnega kraja nanaša na AO zavarovanje, ne pa tudi na ostale zavarovalne vrste (kasko, asistenca ).
2. Glede na poglavje 2.1 (tretji odstavek) omejujete pravice zavarovalnicam, ki jim pripadajo po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu in sicer:
Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti ima zavarovalnica pravico uveljavljati povračilo iz prejšnjega odstavka od zavarovanca oziroma od odgovorne osebe samo v primerih:
- če je voznik vozilo uporabljal za drugačen namen, kot je to določeno v zavarovalni pogodbi;
- če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozil, razen če je vozilo vozil kandidat za voznika motornih vozil ali skupine vozil pri učenju vožnje ob upoštevanju vseh predpisov, ki urejajo ta pouk;
- če je bilo vozniku odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje oziroma se mu je izvrševala izrečena kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali kategorije, oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja;
- če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, in sicer nad dovoljeno mejo;
- če je voznik škodo povzročil namenoma;
- če vozilo, ki ga je voznik vozil, ni bilo tehnično brezhibno;
- če je voznik po nesreči zapustil kraj dogodka, ne da bi posredoval svoje osebne podatke in podatke o zavarovanju.
V odstavku 2.3 dopuščate možnost izvajanja regresa zgolj v primeru naklepnega dejanja. Iz navedenega izhaja, da bi uporabniki vozil le-ta lahko upravljali pod vplivom prepovedanih substanc ali brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zavarovalnice pa zaradi navedenih kršitev ne bi smele izvajati regres na odgovorno osebo voznika. Navedeno je v nasprotju z veljavno zakonodajo, zato prosimo za spremembo predmetnih določb razpisne dokumentacije.
3. Naročnik pri kasko zavarovanju vozil zahteva tudi kritje vožnje vozila pod vplivom prepovedanih substanc, v primeru kršitve tehničnih predpisov in proizvajalčevih navodil za uporabo vozila. Menimo, da ni pravilna zahteva naročnika do zavarovalnic, da se ne sme izvajati regresa do odgovorne osebe-voznika. Gre za situaciji, ki zmanjšujeta prometno varnost in ogrožata ostale udeležence v prometu. Ker gre za kršitve splošnih norm bi bilo prav, da se odgovorno osebo ustrezno kaznuje za kršitev tako, da se proti njej izvede regres.
4. Koliko zavarovalnih primerov je bilo v preteklih treh letih prijavljenih po naročnikovih policah iz naslova vožnje uporabnikov vozil zaradi vožnje pod vplivom alkohola?
5. Ali so vsa naročnikov vozila redno tehnično pregledana? Je naročnik opazil, da bi uporabniki vozil v preteklih treh letih vozila uporabljali mimo tehničnih predpisov oziroma so kršili proizvajalčeva navodila za vzdrževanje in uporabo vozil? Koliko je bilo primerov uporabe napačnega goriva v vozilu?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ad. 1) Zapis je naveden v okviru Skupnih zavarovalno tehničnih določil in se s tem nanaša na vse zavarovalne vrste avtomobilskega zavarovanja.

Ad 2) Naročnik podaja spremembo dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila in sicer osma alinea točke 2.3 Zavarovalno tehnične dokumentacije po novem glasi kot sledi:
»- Zavarovalnica je dolžna povrniti škodo, ki jo je povzročil kdo, za katerega ravnanje zavarovalec kakorkoli odgovarja, ne glede na to, ali je bila škoda povzročena iz naklepa. Zavarovalnica ima pravico, ne glede na določilo v točki 2.1, da od osebe, za katere ravnanje zavarovalec kakorkoli odgovarja, ki je škodo povzročila, zahtevati povračilo v skladu s 7. členom Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu. «

Ad 3) Naročnik je že v predhodnem odgovoru podal spremembo dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila - osme alinee točke 2.3 Zavarovalno tehnične dokumentacije.

Ad. 4) V preteklih treh letih ni bilo po naročnikovih policah iz naslova vožnje uporabnikov vozil zaradi vožnje pod vplivom alkohola prijavljenega nobenega primera.

Ad. 5: Vsa naročnikov vozila so redno tehnično pregledana.
Pri naročniku ni bilo zaznano, da bi uporabniki vozil v preteklih treh letih vozila uporabljali mimo tehničnih predpisov oziroma da bi kršili proizvajalčeva navodila za vzdrževanje in uporabo vozil.
Če vozilo ni tehnično pregledano, glede na zakonodajo, ne more biti registrirano.
Pri naročniku ni bilo primera uporabe napačnega goriva v vozilu.