Dosje javnega naročila 002726/2019
Naročnik: Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Terasa Vinoteke
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002726/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.04.2019
JN002726/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.04.2019
JN002726/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002726/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javni zavod Ljubljanski grad
Grajska planota 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za tehnične zadeve, Damjana Križman
tehnicna.sluzba@ljubljanskigrad.si
+386 13064230
+386 13064264

Internetni naslovi
http://www.ljubljanskigrad.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307265/04_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307265/espd/Narocnik_ESPD_(7).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9102
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Terasa Vinoteke
Referenčna številka dokumenta: JN-05/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Terasa Vinoteke na Ljubljanskem gradu
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45430000
45450000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Terasa Vinoteke na Ljubljanskem gradu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.05.2019   09:01
Kraj: http://ejn.gov.si/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2019   10:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika naprošamo za objavo projektov.
Hvala


ODGOVOR


Spoštovani,

projektna dokumentacija je objavljena v popravku v .pdf obliki kot del razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav

Datum objave: 06.05.2019   12:59
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da dopusti, da za ugotavljanje, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranih TRR-jev več kot 15 dni, predloži namesto S.BON-1, ki ga moramo naročati na novo, tudi BON-2 iz katerega je ta podatek prav tako razviden. Koliko star Bon je lahko? 40 dni?

ODGOVOR

V skladu z razpisno dokumentacijo, se pogoj dokazuje s podpisanim ESPD obrazcem in priloženim BON obrazcem. Samo izbrani gospodarski subjekt je dolžan na naš poziv predložiti S.BON-1 ali eS.BON obrazec. Ker so v BON obrazcu navedeni podatki za zadnjih 6 mesecev pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe, pričakujemo, da je BON obrazec znotraj zadnjih 30 dni.

Lep pozdrav,Datum objave: 06.05.2019   13:48
VPRAŠANJE
V prilogi 7/1 naročnik zahteva, da se vpiše vodjo del in vodjo del za GO dela, oba morata bizi vpisana v IZS. Ali je lahko to ena oseba? V pogojih za sodelovanje, pod točko 7. za kader, v zadnjem odstavku naročnik zapie, da mora imeti oseba, ki bo izvajala funkcijo vodje gradbišča vsaj V. stopnjo izobrazbe gradbene smeri in vsaj 10 let delovnih izkušenj s področja visokih gradenj. Ali je naročnik misli oziroma enačil vodjo gradbišča z vodjo GO del (v obrazcu 7/1) ali kako?

Hkrati tudi menimo, da za posel take vrednosti zadostuje, da bi imel vodja del zgolj eno referenco v zadnjih 5 letih v vrednosti 50.000,00 eur brez DDV na objektu z EŠD številko. Pozivamo naročnika, da spremeni ta pogoj.

ODGOVOR

Vodja del in vodja GO je lahko ena in ista oseba, pod pogojem, da ista oseba izpolnjuje pogoje za vodjo del kot tudi vodjo del za gradbeno obrtniška dela. V okviru referenčnega pogoja kadra mora ponudnik izkazati, da ima priglašeni kader izkušnje kot odgovorni vodja gradbišča (terminologija, kot jo je poznal ZGO-1).

Osnova za referenco EŠD ni vrednost samega dela, ampak specifičnost objekta, kjer se dela izvajajo. Tako, da naročnik vztraja na 2 referenčnih objektih.

Lep pozdrav,


Datum objave: 06.05.2019   14:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v razpisni dokumentaciji sta dve različni navedbi, ki se nanašata na veljavnost referenčnih potrdil in sicer v navodilih je zapis ' v zadnjih dveh letih', v obrazcu - priloga 6 - pa zapis 'v zadnjih petih letih'. Katera zahteva je torej točna?

ODGOVOR

V zadnjih 2 letih - kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav


Datum objave: 08.05.2019   11:04
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva za ugotavljanje, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranih TRR-jev več kot 15 dni in da ima ustrezno zahtevano bonitetno oceno, da ponudnik po pozivu naročnika predložiti S.BON-1 ali eS.BON. Naročnika prosimo, da lahko ponudniki (v izogib dodatno nastalih stroškov) namesto enega teh dveh dokumentov, predložimo S.BON-1/P, ki zajema vse te podatke (tako finančne podatke kot tudi bonitetno oceno) in ga imamo že pridobljenega.

ODGOVOR

Ponudnik mora za izkazovanje izpolnjevanja ekonomskega pogoja predložiti izpolnjen ESPD obrazec in kot dokazilo na poziv naročnika S. BON- 1 ali eS. BON obrazec za pravne osebe (gospodarske družbe) in za samostojne podjetnike.


Datum objave: 08.05.2019   11:05
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za potrditev, da prav razumemo, da ponudnik lahko zadosti referenčnim pogojem, tako za posel kot za kader, tudi s podizvajalci kumulativno

ODGOVOR

Referenčni pogoj ponudnika mora izpolnjevati ponudnik sam in ne more izpolnjevati skupaj s podizvajalci. Referenčni pogoj kadra ponudnik izpolnjuje z referencami kadra, ki ga priglasi.


Datum objave: 08.05.2019   11:05
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da mora imeti reference (poleg ponudnika) vodja (vseh) del, za vodjo GO del pa ni potrebno priložiti referenc?

Hvala za odgovor

ODGOVOR

Da, pravilno razumete. Vodja del mora izpolnjevati referenčni pogoj, medtem ko za vodjo gradnje ni postavljen referenčni pogoj.


Datum objave: 08.05.2019   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika ponovno pozivamo k spremembi razpisne dokumentacije v delu III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti gospodarskega subjekta, v točki 4, Pogojev za sodelovanje, kjer naročnik zahteva boniteto SB5 ali boljšo za vse udeležence v ponudbi, tako za ponudnika, partnerja, kot tudi za vse udeležene podizvajalce (v kolikor ponudnik uporablja njihove reference za izpolnjevanje pogojev). Naročnik naj spremeni ekonomsko-finančne pogoje, ki jih morajo izkazovati podizvajalci, in sicer na način, da imajo lahko navedeni podizvajalci bonitetno oceno tudi SB8 ali boljšo, v kolikor ima ponudnik bonitetno oceno SB5 ali boljšo.
Glede na to, da vodilni ponudnik oziroma partnerji v razmerju do naročnika v celoti odgovarjajo za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi, je tako postavljen pogoj glede bonitetne ocene za podizvajalce povsem nepotreben. V vašem odgovoru navajate, da ste ocenili, da je takšna bonitetna ocena glede na zahtevnost predmeta javnega naročila potrebna tudi za podizvajalce, z ničimer pa ne pojasnjujete, zakaj ne zadostuje, da ima višjo bonitetno oceno vodilni ponudnik, ki tako ali tako prevzema celotno finančno tveganje prevzetega javnega naročila. S tovrstnimi pogoji se onemogoča oddaja ponudbe gospodarskim subjektom, ki bi se želeli sklicevati na reference podizvajalca, kateri je v preteklosti že uspešno opravil zahtevna javna naročila velike vrednosti (tudi veliko večje vrednosti kot zadevno javno naročilo), prav tako na spomeniško varovanih objektih. S tem prihaja do diskriminatornega izločanja gospodarskih subjektov, ki so s preteklimi uspešno izvedenimi primerljivimi posli že izkazali, da so tehnično in strokovno usposobljeni za izvedbo javnega naročila, za tveganja za nedokončanje investicije v roku pa tako ali tako jamči vodilni ponudnik, ki dosega bonitetno oceno SB8 oziroma boljšo.
Tudi v eni svojih nedavnih odločitev je DKOM zapisala, da naročnik in podizvajalec nista v poslovnem (pogodbenem) obligacijskem razmerju, saj je podizvajalec subjekt, ki za ponudnika (in ne za naročnika) izvaja storitev ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Iz navedenih razlogov za podizvajalce ni smiselno zahtevati enakih pogojev kot za ponudnike, ne da bi za to obstajali posebej upravičeni razlogi, ki izhajajo iz predmeta javnega naročila, v tem konkretnem primeru pa upravičen razlog ni podan. Kot je poudarila tudi DKOM, je namreč naročnik tisti, ki bo v posledici odgovarjal za izvedbo celotnega javnega naročila, in ne podizvajalec. Gre torej za pogoj, ki je povsem nesorazmeren s predmetom javnega naročila in omejuje konkurenco pri oddaji javnega naročila.
Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene za podizvajalca, na katerega reference se sklicuje vodilni ponudnik in katerega reference kažejo na njegovo tehnično in strokovno sposobnost, sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje.
Glede na zgornje navedbe naročnika pozivamo k spremembi pogoja iz razpisne dokumentacije.
Hvala za razumevanje.


ODGOVOR

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, tako da zahteva, da ekonomski pogoj (bonitetna ocena SB5 ali boljša) izpolnjuje ponudnik, vsak partner v skupni ponudbi, v kolikor ponudnik oddaja skupno ponudbo.
Podizvajalcem ni potrebno izkazovati izpolnjevanja ekonomskega pogoja, saj naročnik ne dovoljuje, da referenčni pogoj ponudnika ponudnik izpolnjuje s sklicevanjem na reference podizvajalca.Datum objave: 08.05.2019   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika pozivamo k takojšnji spremembi nesorazmerne in nezakonite zahteve po predložitvi referenčnih potrdil!
Naročnik na strani 14/36, v točki 6. Pogojev za sodelovanje, razpisne dokumentacije določa, da mora ponudnik izkazati, da mora ponudnik v ponudbi izkazati, da je v zadnjih 2 letih pred oddajo kakovostno izvedel zahtevane referenčne objekte.
Takšna zahteva je nezakonita in nesorazmerna predmetu javnega naročila. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) v 8. odstavku 77. člena določa, da lahko gospodarski subjekt tehnično sposobnost, ki jo naročnik preverja skladno s 76. členom ZJN-3, glede na vrsto, količino ali pomen ter uporabo gradenj, blaga ali storitev izkaže s seznamom gradenj, opravljenih v zadnjih PETIH letih in priloženimi potrdili o zadovoljivi izvedbi in izidu za najpomembnejše gradnje. Zaradi zagotovitve ustrezne ravni konkurence lahko naročnik po potrebi navede, da bo upošteval dokazila o ustreznih gradnjah, opravljenih pred več kot petimi leti.
Kot izhaja že iz samega zakonskega določila, je za dokazovanje referenc na področju gradnje določen minimalni rok petih let. ZJN-3 namreč jasno nakazuje, da je obdobje petih let določeno predvsem kot minimalno obdobje, ki ga lahko naročnik določi kot ''referenčno'' obdobje, saj eksplicitno pove, da lahko naročnik zaradi zagotavljanja ustrezne ravni konkurence po potrebi navede, da bo upošteval dokazila o ustreznih gradnjah, opravljenih pred več kot petimi leti (Zakon o javnem naročanju ZJN-3 s komentarjem, ur. Sašo Matas).
Tudi praksa Državne revizijske komisije (DKOM) je tovrstno stališče zavzela v svojih odločitvah (npr. Sklep DKOM, št. 018-067/2013 z dne 22.4.2013). ZJN-3 določa časovni razpon za izkazovanje referenc glede gradnje v obdobju petih let. Praksa je zavzela stališče, da je to obdobje mogoče podaljšati in da je naročnik tisti, ki odloča, kakšno referenčno obdobje je zanj sprejemljivo. Ker pa gre za zakonsko določen minimalni časovni razpon za izkazovanje referenc glede izvedbe referenčnega posla, lahko naročniki določijo tudi daljše obdobje, saj s tem v postopku oddaje javnega naročila omogočijo sodelovanje širšemu krogu potencialnih ponudnikov, NE SME pa biti to obdobje KRAJŠE OD ZAKONSKO DOLOČENEGA.
Skladno z zgoraj navedenim pozivamo naročnika, da spremeni navedeno zahtevo na način, da bo lahko ponudnik izpolnjevanje referenčnih pogojev dokazoval v zadnjih petih letih.
V nasprotnem primeru bomo primorani vložiti revizijski zahtevek.


ODGOVOR
Naročnik spreminja pogoj 6, tako da se ta po novem glasi:
»Gospodarski subjekt ali skupina gospodarskih subjektov v okviru skupne ponudbe, mora v ponudbi izkazati, da je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe kakovostno izvedel vsaj: Dve (2) deli s področja izvajanja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na spomeniško varovanem objektu (EŠD), v vrednosti posameznega dela vsaj 50.000,00 EUR brez DDV. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.«
Datum objave: 08.05.2019   11:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v razpisni dokumentaciji sta dve različni navedbi, ki se nanašata na veljavnost referenčnih potrdil in sicer v navodilih je zapis ' v zadnjih dveh letih', v obrazcu - priloga 6 - pa zapis 'v zadnjih petih letih'. Katera zahteva je torej točna?

ODGOVOR

Naročnik spreminja pogoj 6, tako da se ta po novem glasi:
»Gospodarski subjekt ali skupina gospodarskih subjektov v okviru skupne ponudbe, mora v ponudbi izkazati, da je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe kakovostno izvedel vsaj: Dve (2) deli s področja izvajanja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na spomeniško varovanem objektu (EŠD), v vrednosti posameznega dela vsaj 50.000,00 EUR brez DDV. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.«Datum objave: 08.05.2019   15:01
VPRAŠANJE
Za nami je "praznični" teden, nekateri obrtniki pa so podaljšali še v ta teden. Zato prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudbe vsaj za nekaj dni ali 1 teden, z razlogom priprave kvalitetne ponudbe. Hvala.

ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljševal roka.


Datum objave: 08.05.2019   15:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosim, če lahko objavite tehnično poročilo za lažjo pripravo ponudbe za izvedbo pilotiranja.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik z njim ne razpolaga in ga ne more predložiti ponudnikom.