Dosje javnega naročila 002793/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: tisk, vezava in raznos glasila Ljubljana, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki, za obdobje štirih let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.800.000,00 EUR

JN002793/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.04.2019
JN002793/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN002793/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN002793/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.07.2019
JN002793/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2019
JN002793/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002793/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 085-203932
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307269/razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9115
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: tisk, vezava in raznos glasila Ljubljana, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki, za obdobje štirih let
Referenčna številka dokumenta: 430-534/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79823000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Tisk, vezava in raznos glasila Ljubljana, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki, za obdobje štirih let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79823000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Tisk, vezava in raznos glasila Ljubljana, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki, za obdobje štirih let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.06.2019   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijske sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.05.2019   11:29
Številka: 430-534/2019-7
Oznaka JN: 7560-19-210032
Datum: 17. 5. 2019


ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »tisk, vezava in raznos glasila Ljubljana, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki, za obdobje štirih let« številka objave na Portalu javnih naročil JN002793/2019-B01 z dne 30. 4. 2019, prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
Spoštovani,
prosimo za odgovore na nekaj vprašanj v zvezi z javnim naročilom oziroma besedilom okvirnega sporazuma:

- prosimo za dopolnitev drugega odstavka 2. člena sporazuma, kjer je potrebno navesti minimalno količino in obseg posebnih številk oz. prilog
Odgovor:
V obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma bo izšla najmanj ena posebna številka v obsegu 32 strani, kot je navedeno v predračunskem obrazcu. Posebne priloge bomo brisali iz razpisa.
Naročnik tega člena ne bo spreminjal.

- prosimo za dopolnitev zadnjega odstavka 2. člena sporazuma, kjer prosimo, da navedete minimalni obseg storitev v letu - od tega je odvisna tudi cena raznosa.
Odgovor:
Na osnovi javnega naročila, bo naročnik z izbranim izvajalcem sklenil okvirni sporazum. Skladno z določili razpisne dokumentacije, se naročnik ne obvezuje, da bo naročil celotno količino.
Naročnik tega člena ne bo spreminjal.

- enako prosimo za 5. odstavek 4. člena (Naročnik bo storitve naročal glede na svoje dejanske potrebe, vendar največ do višine predvidenih sredstev - koliko najmanj?) in 6. odstavek 4. člena (Naročnik bo plačeval le dejansko opravljene storitve skladno z določili tega okvirnega sporazuma in ne nosi odškodninske odgovornosti zaradi nedoseganja skupne ocenjene oziroma predvidene vrednosti storitev iz tega okvirnega sporazuma - prosimo, da določite minimalno naklado)
Odgovor:
Skladno s pogodbo bodo sklenjene letne pogodbe, s katerimi se bo določila višina sredstev za posamezno proračunsko leto. Višine predvidenih sredstev v tej fazi postopka ne bomo razkrili.
Minimalna naklada je 126.000 izvodov.

- v 5. členu navajate, da se cena lahko zviša, če se indeks cen zviša vsaj za 4%, vendar pa se mora znižati, če se cene surovin znižajo. Menimo, da bi bilo potrebno člen spremeniti tako, da se tako za zvišanje kot tudi znižanje cen upoštevajo enaka merila (spremembe cen papirja na trgu) - 4. in 5. odstavek
Odgovor:
Člen bomo dopolnili z: »V primeru znižanja dogovorjenega indeksa cen, se določila tega člena smiselno uporabljajo tudi za znižanje cen iz ponudbenega predračuna izvajalca.«

- 13. člen, 4. odstavek - menimo, da bi bilo potrebno dodati besedilo iz 1. odstavka 15. člena (po predhodnem opominu in roku za odpravo kršitev)
Odgovor:
Naročnik tega določila ne bo spreminjal.


2. Vprašanje:
Spoštovani,
vljudno prosimo za pojasnilo na nekaj vprašanj v zvezi z javnim naročilom:
1. Priloga 2 je predračun. Pod točko 1 je navedena cena pogodbenih del in pod točko 2 je navedena cena raznosa. Ali je v točki 1 zajeto vse, od tiska do raznosa, ali kako drugače? Domnevamo, da je tukaj vedno potrebno navesti ceno za celotno količino naklade in ne na izvod. Pravilno?
Ker pa ste navedli naklado v razponu 126.000 - 130.000 izvodov, vas vljudno prosimo za pojasnilo, za katero naklado je potrebno navesti ceno v predračunu? Prosimo tudi za pojasnilo, kakšna naklada se distribuira preko Pošte Slovenija?
Odgovor:
V točki 1 navedite ceno za tisk, vezavo in raznos glasila Ljubljana za enoto mere - eno glasilo in enoto mere - 126.000 izvodov. Naročnik bo skladno s podanim odgovorom objavil popravek razpisne dokumentacije.
Raznos naklade je odvisen od števila gospodinjstev v MOL. Ker se le-to spreminja, se bo višina naklade, predvidene za raznos, sproti prilagajala dejanskemu številu gospodinjstev.
Za preostanek naklade raznos ni predviden.

2. Reference - vljudno prosimo, če lahko potrdite tudi možnost, da vam namesto pdf pri referenci dostavimo tiskan izvod. Naše stranke niso naklonjene temu, da bi pdf njihove tiskovine pošiljali drugam.
Odgovor:
Naročnik se strinja s predlogom. Bomo objavili popravek razpisne dokumentacije.

3. Okoljske zahteve: ali vas pravilno razumemo, da želite glasilo Ljubljana tiskati na FSC certificiranem papirju (oz alternativno PEFC)? Od tega je namreč odvisna tudi cena papirja.
Odgovor:
V Mestni občini Ljubljana smo zavezani zelenemu naročanju, zato je v razpis vključena tudi ta zahteva.

4. Vljudno prosimo za pojasnilo točke 2.3.3. pri opisu predmeta javnega naročila: izvajalec se obvezuje, da bo v primeru, če posamezno naročilo storitve ne dosega ali pa presega praviloma določen obseg glasila Ljubljana, svojo storitev zaračunal po enakih kalkulacijskih elementih, kot jih je navedel v ponudbi in veljajo za ceno praviloma določenega obsega. Te točke žal ne razumemo, saj imajo različni obsegi tiskovine tudi različno ceno tiska oz posledično tudi distribucije.
Odgovor:
Ta točka velja le za izredne primere, načeloma bomo naročali storitve, kot so opredeljene v okvirnem sporazumu.

5. Vljudno prosimo, če lahko razložite tudi točko 2.4.4. - da boste najkasneje 7 dni po izidu reklamirali kakovost storitve. Ali to pomeni, da je potrebno v vsakem primeru čakati na vašo izjavo, preden sploh izstavimo fakturo za tisk in distribucijo? Če ta trditev drži, vljudno prosimo še za pojasnilo, kaj se zgodi, če te izjave v navedenem roku ne prejmemo od vas?
Odgovor:
Ne, fakturo lahko izdate takoj po opravljeni storitvi.

6. Okvirni sporazum 10. člen, točka 3 - ker v roku niste vključili roka za začetek distribucije, vas vljudno prosim za popravek tega roka na najmanj 5 dni.
Odgovor:
Naročnik bo popravil to določilo.

7. Okvirni sporazum 11. člen, točka 3 - v 3 dneh priprava specifikacije žal ni izvedljiva. Ker ste v 6. členu navedli, da je specificiran račun potrebno izstaviti v roku 15 dni po izdaji posamezne številke, predlagamo, da točko 3 v členu 11 črtate.
Odgovor:
Naročnik bo upošteval pripombo.

8. Okvirni sporazum 6. člen, 5. odstavek - menimo, da bi se pregled e-računa moral skrajšati na max 7 dni.
Odgovor:
Naročnik ne bo spreminjal te določbe.

Skladno s podanimi odgovori, bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.