Dosje javnega naročila 002787/2019
Naročnik: OBČINA PREDDVOR, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor
Gradnje: UREDITEV GRAJSKEGA PARKA IN STRUGE POTOKA SUHA OB GRAŠČINI PREDDVOR
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 110.374,21 EUR

JN002787/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.04.2019
JN002787/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN002787/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.06.2019
JN002787/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002787/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10
4205
SI042
Preddvor
Slovenija
Klavdija Zima
klavdija.zima@preddvor.si
+386 42751019
+386 42751020

Internetni naslovi
http://www.preddvor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307395/RD_NMV_01_2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9126
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV GRAJSKEGA PARKA IN STRUGE POTOKA SUHA OB GRAŠČINI PREDDVOR
Referenčna številka dokumenta: NMV 1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213316
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja poti v grajskem parku, gradnja pločnika in parkirišč ob vodotoku ter ureditev struge potoka Suha ob graščini v Preddvoru.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213316
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Preddvor
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja poti v grajskem parku, gradnja pločnika in parkirišč ob vodotoku ter ureditev struge potoka Suha ob graščini v Preddvoru.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročnik bo izvedbo predmetnega javnega naročila sofinanciral s pridobljenimi sredstvi Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, Naložba v vašo prihodnost z naslovom operacije:
»Ozelenitev degradiranih območij v urbanih naseljih (zelena naselja)«


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v povabilu k oddaji ponudbe


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2019



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.05.2019   09:30
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da v Razpisni dokumentaciji, Vzorcu garancije za odpravo napak in Osnutku pogodbe, popravi višino finančnega zavarovanja za odpravo napak, saj po Uredbi o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju le-ta lahko znaša največ 5 %!

ODGOVOR
Naročnik bo od izbranega ponudnika zahteval 5% končne vrednosti izvedbe gradbenih del za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi. Naročnik bo navedeno upošteval pri pripravi pogodbe.



Datum objave: 08.05.2019   09:31
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji imate pod tč. 4.3 TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST PONUDNIKA, navedeno, citiramo: "1. Referenca št. 1; Ponudnik mora izkazati usposobljenost za izvedbo posla s predložitvijo referenčnega seznama in dokazil v obliki originalno potrjenih referenc." Ker se ponudba oddaja elektronsko, vas prosimo za potrditev, da velja sken potrjenih referenc (ne original) in da zadostuje predložitev Obr-C1 Referenčno potrdilo in da ni potrebno posebej prilagati referenčnega seznama.

ODGOVOR
Da, velja sken referenčnega dokumenta, ki pa mora biti podpisan in ožigosan.



Datum objave: 08.05.2019   09:31
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji imate pod tč. 2.2 IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE, navedeno v zadnjem odstavku, citiramo: "Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v mapi širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako da so posamezna poglavja ločena z listi oziroma pregradami, na katerih so navedeni naslovi ali številke posameznih poglavij." Ker se ponudba oddaja elektronsko, vas prosimo za potrditev, da se navedeni odstavek črta.

ODGOVOR
Navedeni odstavek se seveda črta.



Datum objave: 08.05.2019   09:32
VPRAŠANJE
Ali se naročniku zdi smiselno, da k ponudbi prilagamo Tehnično dokumentacijo (tč. 2.2 IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE, postavka 9.), kar pomeni 42 strani?

ODGOVOR
Osnovnih navodil naročnika ni potrebno priložiti v ponudbo, priloženi pa morajo biti vsi obrazci ter izjave podpisano in ožigosano.



Datum objave: 08.05.2019   09:33
VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da Vzorec pogodbe samo parafiramo in priložimo k ponudbi?

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 08.05.2019   09:33
VPRAŠANJE
Naročnik ima na 22. strani Razpisne dokumentacije navedeno pod Obr- B1 PONUDBENI PREDRAČUN, citiramo:
"Ponudnik izpolni priloženo priponko v excel obliki. Vse strani ponudbe parafira, pa tudi ožigosa, podpiše ter določi številko in datum ponudbe, ter ponudbeni predračun objavi v eJN v razdelek »Ponudba« kamor ga naloži v PDF datoteki, ki bo dostopna na odpiranju ponudb.

Wordov IZPOLNJEN dokument »OBRAZEC PONUDBA« mora ponudnik v pdf datoteki naložiti v EJN razdelek » Predračun«."

Na eJN razdelek »Ponudba« NE OBSTAJA, zato prosimo naročnika za potrditev, da se »OBRAZEC PONUDBA« naloži v eJN razdelek »Predračun«, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec "SPLOŠNA IZJAVA" se naloži v eJN razdelek »Izjava-ponudnik", vsi ostali dokumenti v pdf obliki vključno s predračunom v excelu, pa se naložijo v eJN razdelek »Druge priloge".



ODGOVOR
V razdelek »predračun« se vnese le rekapitulacija ponudbenega predračuna, saj je mišljeno, da je javno dostopna informacija podatek, ki se je bral na javnih odpiranjih ponudb in vnesel v zapisnik o odpiranju ponudbe, ostali del predračuna pa se vnese v razdelek Druge priloge v pdf obliki.



Datum objave: 08.05.2019   12:54
VPRAŠANJE
V 3. členu Osnutka pogodbe, imate v tč. 3.3 v 1. odstavku navedeno, citiramo: "Izvajalec izstavi račun za opravljena dela po podpisu Zapisnika o končnem prevzemu opravljenih del, katerega na podlagi pregleda in potrditve knjige obračunskih izmer potrdi nadzorni organ." Ker gre za izvedbo del, ki bodo trajala 3 mesece, vas prosimo za potrditev, da izvajalec izstavi tudi začasne mesečne situacije (začasne račune) in končno situacijo (končni račun).

ODGOVOR
Izvajalec je dolžan pravočasno in podrobno v skladu s pravili gradbeno-tehnične stroke predložiti naročniku vso razpoložljivo dokumentacijo, glede pravilnosti izvajanja pogodbenih del.



Datum objave: 08.05.2019   12:56
VPRAŠANJE
V 3. členu Osnutka pogodbe, imate v tč. 3.2 v 2. odstavku navedeno, citiramo: "Izvajalec ima pravico obračunati le dela po ponudbenih postavkah." Ker je nemogoče predvideti vnaprej, ali se bodo pojavila dodatna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbenih postavkah, vas prosimo, da citirani stavek črtate iz pogodbe, prav tako pa ni v skladu s 7. členom pogodbe, kjer navajate, da se izvajalec obvezuje izvršiti tudi dodatna, nepredvidena oz. poznejša dela (za katera pa pričakuje, da jih ima pravico tudi obračunati)!

ODGOVOR
Naročnik bo ob podpisu pogodbe v 3. členu definiral, da bo izvajalec izdal mesečno začasno situacijo do petega v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu, zadnja končna situacija se bo izstavila po opravljenih gradbenih delih potrjenih z zapisnikom o končni primopredaji izvedenih del.



Datum objave: 08.05.2019   12:57
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za pojasnilo, kaj je hotel povedati s 1. odstavkom 8. člena Osnutka pogodbe, citiramo:"Izvajalec je dolžan pravočasno in podrobno v skladu s pravili gradbeno-tehnične stroke vso razpoložljivo dokumentacijo, glede pravilnosti izvajanja pogodbenih del."

ODGOVOR

Izvajalec je dolžan pravočasno in podrobno v skladu s pravili gradbeno-tehnične stroke predložiti naročniku vso razpoložljivo dokumentacijo, glede pravilnosti izvajanja pogodbenih del.


Datum objave: 08.05.2019   14:51
VPRAŠANJE
V 3. členu Osnutka pogodbe, imate v tč. 3.3 v 1. odstavku navedeno, citiramo: "Izvajalec izstavi račun za opravljena dela po podpisu Zapisnika o končnem prevzemu opravljenih del, katerega na podlagi pregleda in potrditve knjige obračunskih izmer potrdi nadzorni organ." Ker gre za izvedbo del, ki bodo trajala 3 mesece, vas prosimo za potrditev, da izvajalec izstavi tudi začasne mesečne situacije (začasne račune) in končno situacijo (končni račun).

ODGOVOR
PONOVNO ODGOVARJAMO
Naročnik bo ob podpisu pogodbe v 3. členu definiral, da bo izvajalec izdal mesečno začasno situacijo do petega v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu, zadnja končna situacija se bo izstavila po opravljenih gradbenih delih potrjenih z zapisnikom o končni primopredaji izvedenih del.



Datum objave: 08.05.2019   14:54
VPRAŠANJE
V 3. členu Osnutka pogodbe, imate v tč. 3.2 v 2. odstavku navedeno, citiramo: "Izvajalec ima pravico obračunati le dela po ponudbenih postavkah." Ker je nemogoče predvideti vnaprej, ali se bodo pojavila dodatna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbenih postavkah, vas prosimo, da citirani stavek črtate iz pogodbe, prav tako pa ni v skladu s 7. členom pogodbe, kjer navajate, da se izvajalec obvezuje izvršiti tudi dodatna, nepredvidena oz. poznejša dela (za katera pa pričakuje, da jih ima pravico tudi obračunati)!

ODGOVOR
PONOVNO ODGOVARJAMO!!!
Dodatna dela, nepredvidena dela se bodo ugotovila z zapisnikom, bodo sestavni del ponudbe s predlogom za sklenitev aneksa št. 1 h gradbeni pogodbi, naročnik pa bo v tem primeru v skladu s 95. členom ZJN 3 objavil na Portalu javnih naročil obrazec EU20.



Datum objave: 08.05.2019   14:59
VPRAŠANJE
Vaš odgovor:
"Datum objave: 08.05.2019 09:32
VPRAŠANJE
Ali se naročniku zdi smiselno, da k ponudbi prilagamo Tehnično dokumentacijo (tč. 2.2 IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE, postavka 9.), kar pomeni 42 strani?

ODGOVOR
Osnovnih navodil naročnika ni potrebno priložiti v ponudbo, priloženi pa morajo biti vsi obrazci ter izjave podpisano in ožigosano."

... ne odgovarja na zastavljeno vprašanje, V Razpisni dokumentaciji imate pod tč. 2.2 IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE, navedeno pod postavko 9., da je potrebno v ponudbi predložiti Tehnično dokumentacijo, ki obsega 42 strani, zato vas prosimo za potrditev, da je ni potrebno prilagati.

ODGOVOR
Tehnične dokumentacije se ne prilaga k ponudbi.




Datum objave: 08.05.2019   15:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo naj ponovno formira obrazecC1, referenčno potrdilo.

Dvakrat je navedeno da se vpiše ponudnik, nikjer pa ni navedba za naročnika.
Hvala.

ODGOVOR
Ponudnik naj sam popravi v glavi obrazca C1, in sicer prečrta ponudnik in napiše naročnik.



Datum objave: 13.05.2019   09:37
VPRAŠANJE
Prosimo, da točno definirate kakšno avtohtono grmovje želite, prav tako kakšno je avtohtono drevje.Za koliko časa naj se upošteva nega.


ODGOVOR
Avtohtono drevje mora biti sledeče:
GRMOVNICE - Uporabljene rastline (corylus avellana in/ali cornus sanguinea in/ali ligustrum vulgare)
DREVESA - črna jelša in/ali veliki jesen



Datum objave: 13.05.2019   11:09
VPRAŠANJE
1. V točki 1.4.3 TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST PONUDNIKA navajate naslednje reference:

1. Referenca št. 1; Ponudnik mora izkazati usposobljenost za izvedbo posla s predložitvijo referenčnega seznama in dokazil v obliki originalno potrjenih referenc. Naročnik za veljavnost ponudbe zahteva od ponudnikov eno referenčno dokazilo, ki mora dokazati, da je ponudnik v zadnjih petih letih izvedel primerljiva nizka gradbena dela. Referenčne posle je moral ponudnik izvajati na podlagi pogodb, ki jih je sklenil z naročnikom po izvedenem postopku javnega naročila z objavo na portalu JN. Vrednost referenčnega posla mora doseči vrednost najmanj 80.000 EUR brez DDV.
 DOKAZILA:
Ponudnik priloži dokazila v obliki potrjenih referenčnih potrdil na obr-C1
2. Referenca št. 2; Ponudnik mora izkazati reference za najmanj 30.000 EUR brez DDV, ki ni pogoj, da je predmet javnega naročanja na Portalu, ampak da ponudnik izkaže izvedena dela na podlagi naročilnice ali pogodbe ali računa, in sicer da je v zadnjih petih letih izvajal oz gradil zložbe iz kamna npr. ograje, zaščite pred udori, urejanje brežine vodotokov in podobno.
 DOKAZILA:
Ponudnik priloži dokazila kot so ali pogodba ali naročilnica ali račun.

1. Vprašanje:
Ali mora ponudnik izpolnjevati obe dve referenci?
Ponudnik lahko izkaže izpolnjevanje pogojev z enim poslom, če izpolnjuje oba pogoja in je vrednost seštevek obeh pogojev.

2. Vprašanje:
Ali je dovolj posel, ki je cenovno večji od obeh dveh referenc skupaj?
Ponudnik lahko izkaže izpolnjevanje pogojev z enim poslom, če izpolnjuje oba pogoja in je vrednost seštevek obeh pogojev.

V primeru, da mora ponudnik reference izpolnjevati posebej, je le - to zahteva, ki ni skladna z veljavnim Zakonom o javnem naročanju?
Ponudnik mora izpolnjevati oba pogoja, referenca je lahko ena v vrednosti najmanj 110.000 eur brez ddv.

Naročnik spreminja zahtevo v Referenci št 1 in sicer so veljavne reference tudi za posla, ki jih je ponudnik izvajal za zasebne subjekte, ne le posla izvedena preko javnih naročil z javnimi subjekti.

3. Vprašanje:
Ali se bo dela izvajalo skladno z Gradbenim zakonom? Če da, potem mora izvajalec izpolnjevati pogoje ZAID.
Da

4. Vprašanje:
Ali so oziroma bodo pogoji skladni z novo zakonodajo s področja gradbene stroke (GD, ZAID)?
Da. Dela se oddajajo na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja.

5. Vprašanje:
Ali ima občina pridobljeno soglasje Direkcije RS za vode?
Da.





ODGOVOR




Datum objave: 13.05.2019   11:29
VPRAŠANJE
Naročnik je dne 08.05.2019 ob 15:30 h objavil odgovor: "Ponudnik naj sam popravi v glavi obrazca C1, in sicer prečrta ponudnik in napiše naročnik." Ker smo že pred objavo vašega odgovora dali reference v potrditev, vas lepo prosimo, da priznate tudi prvotno objavljen obrazec C1, v katerega pa smo vnesli podatke o naročniku, in sicer pred besedilo "Kot podpisnik reference potrjujemo solidnost izvajalca in izdajamo pozitivno referenco." Hvala za razumevanje.


ODGOVOR
Da. Se prizna.



Datum objave: 13.05.2019   16:54
VPRAŠANJE
Prosimo, da točno definirate kakšno avtohtono grmovje želite, prav tako kakšno je avtohtono drevje.Za koliko časa naj se upošteva nega.


ODGOVOR
nega naj se upošteva 2 leti.