Dosje javnega naročila 002893/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Izobraževanje za trajnostno mobilnost
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 361.705,60 EUR

JN002893/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.05.2019
JN002893/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.05.2019
JN002893/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2019
JN002893/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.09.2019
JN002893/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002893/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 090-216087
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mzi.jn@gov.si
mzi.jn@gov.si
+386 14788000
+386 14788140

Internetni naslovi
http://www.mzi.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307420/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9131
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izobraževanje za trajnostno mobilnost
Referenčna številka dokumenta: 430-21/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izobraževanje za trajnostno mobilnost:
1. Izvedba delavnic za predstavnike občin in strokovno javnost
2. Izvedba delavnic za srednješolce
3. Priprava izobraževalnega gradiva
4. Izvedba predstavitev na visokošolskih zavodih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
71410000
80200000
80300000
80400000
92111100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izobraževanje za trajnostno mobilnost:
1. Izvedba delavnic za predstavnike občin in strokovno javnost
2. Izvedba delavnic za srednješolce
3. Priprava izobraževalnega gradiva
4. Izvedba predstavitev na visokošolskih zavodih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.06.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2019   13:00

Dodatne informacije:
Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal www.enarocanje.si.
Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.05.2019   07:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri pregledu razpisne dokumentacije smo ugotovili, da med obrazci manjkata obrazca 5.1 in 5.2 v wordu, medtem ko sta v dokumentu RD objava na koncu dodana. Prosim, če jih lahko naložite med obrazce.

Hvala pa lep dan,
Anja.

ODGOVOR
Zahtevanih obrazcev v WORD obliki po našem mnenju ne potrebujete, jih bomo pa vseeno objavili na portalu JN.Datum objave: 04.06.2019   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
XY se je kot vodilna izobraževalna in znanstveno-raziskovalna institucija s področja logistike v Sloveniji želela prijaviti na javno naročilo Izobraževanje za trajnostno mobilnost, ki je bilo objavljeno s strani vašega ministrstva ter objavljeno dne 8. 5. 2019 (Ref. št.: JN002893/2019-B01).
Po pregledu razpisne dokumentacije se v zvezi s točkama 2.3.10 - Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila in 3.2.3 - Tehnična in strokovna sposobnost na vas obračamo z naslednjimi vprašanji:

V1: Projektiranje in vloga odgovornega projektanta za rekonstrukcijo prometnih površin - glede na dejstvo, da gre pri projektu za izobraževalne vsebine in delavnice, se pojavlja utemeljeno vprašanje, ali je projektiranje cestne gradnje relevantna referenca glede na predmet javnega naročila.
V2: Zakaj je zahtevana vključenost tujega predavatelja na že izvedenih delavnicah, če gre za projekt v slovenskem okolju?
V3: Postavljena je zahteva za producirana vsaj dva dokumentarno-izobraževalna filma, v trajanju najmanj 15 minut. Zakaj dva filma in zakaj se omejuje trajanje na najmanj 15 minut?
V4: Zakaj morajo vse reference za posamezen pogoj izhajati iz enega posla oziroma pogodbe? Torej sklepamo, da ni ustrezna referenca, če ima ponudnik en dokumentarno-izobraževalni film iz enega projekta in drugega iz kakšnega drugega projekta?
V5: Trajnostna mobilnost je v dokumentaciji opredeljena zelo ozko in ne vključuje npr. mobilnosti na alternativne pogone, deljenja prevozov itd. Ali tega ne štejete v trajnostno mobilnost, ki je očitno opredeljena nekoliko širše, kot jo opredeljujete vi?
V6: Strokovno izobraževalno gradivo, ki je zahtevano, je ozko omejeno in ne zajema publikacij, kot so npr. učna gradiva. Zakaj?
V7: Zahteva se inženir, vpisan v imenik IZS oziroma ZAPS, projektant prometnih površin. Zanima nas zakaj je to smiselno, predmet razpisa je namreč izobraževanje, ki sicer podpira infrastrukturne spremembe (kot npr. boljši pogoji za pešce, kolesarje, itd.). Cilj izobraževanja ni boljše projektiranje.

Zgoraj navedena vprašanja in komentarji postavljenih meril vzbujajo pomisleke, da gre pri določitvi razpisanih meril za izbiro ponudbe v zgoraj omenjenem javnem naročilu za merila, ki so prirejena že vnaprej znanemu izvajalcu oz. skupini izvajalcev. XY je namreč edina izobraževalna in znanstveno-raziskovalna institucija s področja logistike v Sloveniji, ki izobražuje na vseh treh študijskih stopnjah. Teme, kot je trajnostna mobilnost, ki so predmet tega javnega naročila, so na fakulteti vključene v izobraževalne vsebine ter podprte tudi z znanstveno raziskovalnim delom naših pedagoških sodelavcev, kar izkazujemo z odmevnimi objavami v številnih strokovnih ter mednarodnih znanstvenih revijah. Povezujemo se tako s slovensko kot z mednarodno stroko z različnih področij logistike kot tudi področij trajnostne mobilnosti. Naše raziskovalno delo podpiramo tudi z dokumentarnimi in izobraževalnimi video vsebinami, s čimer postajamo spletno prisotni tudi za poljudno javnost, vendar pa te vsebine, vsaj do sedaj, niso bile v dolžini najmanj 15 minut, kot je to zahtevano v razpisu. V zadnjih petih letih smo kot izvajalec oz. podizvajalec sodelovali pri pisanju Celostnih prometnih strategij za slovenske občine, trenutno pa smo v fazi izdelave strategije za eno izmed slovenskih občin, kjer se zasleduje tudi cilj trajnostne mobilnosti.
Ob merilih, ki ste jih razpisali in glede na nekaj navedenih dejstev, kaj XY je, in kaj izkazujemo, je nelogično in nesprejemljivo, da se kot institucija, ki je kot edina celovita in specializirana za poučevanje logistike v Sloveniji, zaradi posebnih, po našem mnenju za nekoga prirejenih razpisnih pogojev, na omenjeno javno naročilo, ne moremo prijaviti oziroma ne dosegamo pogojev na področjih, za katere ugotavljamo, da za to javno naročilo niso niti relevantna.
Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti zahtevamo, da se merila javnega naročila prilagodijo tako, da bodo dejansko skladna s cilji projekta.

Za odgovor se vam najlepše zahvaljujemo.
S spoštovanjem, XY.


ODGOVORI NA VPRAŠANJA:
Pod V1: Zahteva je sorazmerna s predmetom javnega naročila kot izhaja iz strokovnih specifikacij za aktivnosti: 1.1, 1.3.1, 1.3.2 in 1.4. Eden od ciljev projekta je namreč nabor primerov dobrih praks projektantskih rešitev predvsem iz področja aktivne mobilnosti (hoja, kolesarjenje) ter predstavitev teh primerov predstavnikom občin in strokovni javnosti s področja prometnega/prostorskega načrtovanja na delavnicah.

Pod V2: Zahteva je sorazmerna s predmetom javnega naročila kot izhaja iz strokovnih specifikacij za aktivnost 1.1- Izvedba delavnic za predstavnike občin in strokovno javnost. Cilj te aktivnosti je prenos primerov dobrih praks iz tujine, zato je pogoj za izvedbo delavnic vključenost vsaj enega tujega strokovnjaka na vseh delavnicah, ki se bodo izvajale v okviru projekta.

Pod V3: Zahteva je sorazmerna s predmetom javnega naročila kot izhaja iz strokovnih specifikacij za aktivnosti 1.3.1 in 1.3.2. V okviru teh aktivnosti se namreč predvideva produkcija štirih izobraževalnih filmov v obsegu 45 minut vsak. Zahtevana je profesionalna produkcija izobraževalnih filmov (tj. režija, predprodukcija, snemanje, postprodukcija, obdelava slike in zvoka, itd.).

Pod V4: Iz razpisne dokumentacije jasno izhaja, da mora vsaka posamezna referenca (npr. en film) izhajati iz enega posla (pogodbe), lahko pa iz enega posla (pogodbe) izhaja več posameznih referenc.
Torej, če ima ponudnik en dokumentarno-izobraževalni film iz enega projekta in drugega iz kakšnega drugega projekta, bo pogoj iz Tehnične sposobnosti pod točko c. izpolnjen.

Pod V5: Projekt »Izobraževanje za trajnostno mobilnost« je podporni ukrep investicijam v infrastrukturo. Predmetno javno naročilo se specifično osredotoča predvsem na naslednja področja: kolesarjenje, parkirna politika, javni potniški promet, hojo, ukrepe za zmanjševanje motoriziranega prometa ali upravljanja trajnostne mobilnosti tj. mobilnostnih načrtov ali celostnega prometnega načrtovanja - CPN). Alternativna goriva in deljenje prevozov nista poglavitni predmet predmetnega naročila. Projektna naloga sicer ne izključuje alternativnih goriv in deljenja prevozov kot izhaja iz strokovnih specifikacij naročila (točka a, stran 6).

Pod V6: Naročnik bo pri vodji izobraževanja za trajnostno mobilnost kot ustrezno strokovno izobraževalno gradivo s področja načrtovanja trajnostne mobilnosti poleg priročnika, smernic ali navodil upošteval tudi učna gradiva s tega področja, ki pa morajo biti namenjena terciarnemu izobraževanju.

Pod V7: Vezano na predmet javnega naročila kot izhaja iz strokovnih specifikacij za aktivnosti: 1.1, 1.3.1, 1.3.2 in 1.4, je eden od ciljev projekta ravno boljše projektiranje, saj je to predpogoj za kvalitetno infrastrukturo, ki spodbuja aktivne oblike mobilnosti (hoja, kolesarjenje) in javni potniški promet. V okviru projektne naloge bo pripravljeno strokovno gradivo iz področja prometnega/prostorskega načrtovanja in projektiranja prometnih površin. Pri tem bo izvajalec upošteval načela kot izhajajo iz dokumentov: Kolesarjem prijazna infrastruktura Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih, Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih, infrastruktura za pešce Splošne usmeritve ter drugimi relevantnimi strokovnimi dokumenti in veljavno pravno zakonodajo na predmetnem področju. Glede na vsebino projektne naloge je vključenost strokovnjaka s področja projektiranja smiselna in nujna.

Vsekakor pa ostro zavračamo, da je javno naročilo kakorkoli prirejeno in da vključuje kakršnekoli zahteve, ki za to javno naročilo niso relevantne. Še enkrat poudarjamo, da so pogoji in merila sorazmerna z vsebino javnega naročila.

Naročnik je v smislu varovanja poslovne skrivnosti zakril ime zainteresiranega ponudnika (35. člen ZJN-3).

Lepo pozdravljeni.
Služba za javna naročila