Dosje javnega naročila 002921/2019
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba odvodnjavanja večstanovanjskih objektov »B« Ob Borovniščici 15 do 29, Borovnica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 80.596,26 EUR

JN002921/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.05.2019
JN002921/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN002921/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.06.2019
JN002921/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2019
JN002921/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN002921/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.08.2019

    JN002921/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Čeč Rebec
irena.cec-rebec@ssrs.si
+386 14710575

Internetni naslovi
https://ssrs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba odvodnjavanja večstanovanjskih objektov »B« Ob Borovniščici 15 do 29, Borovnica
Referenčna številka dokumenta: JN 14/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba odvodnjavanja večstanovanjskih objektov »B« Ob Borovniščici 15 do 29 v Borovnici.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232450
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Iizvedba odvodnjavanja večstanovanjskih objektov »B« Ob Borovniščici 15 do 29 v Borovnici.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.05.2019   10:00
Kraj: Neposredno po izteku roka za prejem ponudb, na spletni strani www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.05.2019   10:46
VPRAŠANJE
Ali je ogled obvezen?

ODGOVOR
Ogled ni obvezen, vendar ga naročnik priporoča, saj je v besedilu pogodbe določba:

»Izvajalec del s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev in del, ter da je v celoti seznanjen s stanjem dela objekta in predmeta ureditvenih del. Poznane so mu gradbeno-tehnične lastnosti, obseg del in napake.«


Datum objave: 13.05.2019   15:13
VPRAŠANJE
11.2 člen pogodbe pravi:
Solidnost izvedbe del po tej pogodbi pomeni, da predmet pogodbe kot celota in vsi njegovi deli izpolnjujejo vse bistvene zahteve v skladu s predpisi, zlasti pa garancija za solidnost izvedbe del obsega vse vitalne dele stavbe (vse strehe objekta, stavbno pohištvo - strešna okna, montažni elementi, ograje, požarni elementi in pregrade, instalacijski sistemi itd.) in tudi brezhibno delovanje predmeta ureditve, vseh električnih, strojnih inštalacij in opreme. V okvir zavarovanja solidnosti izvedbe del štejejo tudi vse stvarne napake, ki se na enak način pojavljajo na več mestih (sistemske napake).

Naročnik naj si vzame malo časa in vzorec pogodbe prilagodi delom razpisanim za to javno naročilo, ne stavbnemu pohištvu, oknom.....
Poleg tega, se garancija za odpravo napak daje za maksimalno 5 let, ne več 10.

ODGOVOR
Naročnik spreminja 11.2 člen Vzorca pogodbe, ki se po spremembi glasi:
»Solidnost izvedbe del po tej pogodbi pomeni, da predmet pogodbe kot celota in vsi njegovi deli izpolnjujejo vse bistvene zahteve v skladu s predpisi, zlasti pa garancija za solidnost izvedbe del obsega vse vitalne dele in brezhibno delovanje predmeta ureditve, vseh električnih, strojnih inštalacij in opreme. V okvir zavarovanja solidnosti izvedbe del štejejo tudi vse stvarne napake, ki se na enak način pojavljajo na več mestih (sistemske napake).«

Naročnik čistopisa obrazca Vzorec pogodbe ne bo objavljal. Šteje se, da so ponudniki z oddajo ponudbe seznanjeni s predmetno spremembo in z njo soglašajo.

Naročnik je določil garancijski rok skladno s prvim odstavkom 662. člena Obligacijskega zakonika.


VPRAŠANJE
3.2 člen pogodbe navaja:
Pogodbena cena je fiksna, nespremenljiva in določena kot »ključ v roke« ter zajema vsa dela iz 2. člena te pogodbe. Pogodbena cena obsega tudi vrednost vseh nepredvidenih del in presežnih del. Vpliv manjkajočih del na pogodbeno ceno je izključen.

8. člen pogodbe navaja:
Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel tudi vsa poznejša dela, ki so predmet naročila s strani naročnika.

To seveda nikakor ne gre skupaj. Naročnik naj se izjasni ali se dela izvajajo na ključ ali ne.

ODGOVOR
Pogodbena cena je fiksna, nespremenljiva in določena kot »ključ v roke«, ponudniki morajo podati cene za vse postavke, ki so navedene v popisu del in morajo vključevati tudi vsa nepredvidena in presežna dela.
V primeru, da bo naročnik od izbranega izvajalca naročil dela, ki niso vključena v popisu del (poznejša dela), bo z izvajalcem sklenil aneks oz. dodatek k pogodbi za izvedbo teh del.


VPRAŠANJE
Rok za izvedbo del, vključno z primopredajnim zapisnikom je 14 dni. A se naročnik norca dela?

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok izvedbe za 1 teden in hkrati spreminja drugi odstavek 5. člena Vzorca pogodbe, ki se po spremembi glasi:
»Pogodbeni stranki sporazumno in soglasno določata, da se morajo ureditvena dela končati v roku enaindvajset (21) koledarskih dni od datuma pričetka del. Za dokončanje ureditvenih del po tej pogodbi šteje datum odprave vseh morebitnih ugotovljenih pomanjkljivosti in odstopanj po primopredajnem zapisniku (4.4 člen) in uspešna primopredaja pogodbenih del.«

Naročnik čistopisa obrazca Vzorec pogodbe ne bo objavljal. Šteje se, da so ponudniki z oddajo ponudbe seznanjeni s predmetno spremembo in z njo soglašajo.