Dosje javnega naročila 002827/2019
Naročnik: OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
Gradnje: IZGRADNJA IN OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V NASELJIH BREG, KLANEC IN NASOVČE
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji

JN002827/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.05.2019
JN002827/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2019
JN002827/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2019
JN002827/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN002827/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN002827/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002827/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218
SI
Komenda
Slovenija
Majda Ravnikar, Majda Ravnikar
majda.ravnikar@komenda.si
+386 17247407
+386 18341323

Internetni naslovi
http://www.komenda.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307688/3_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9152
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA IN OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V NASELJIH BREG, KLANEC IN NASOVČE
Referenčna številka dokumenta: 430-0016/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila obsega izgradnjo in obnovo komunalne infrastrukture v naseljih Breg, Klanec in Nasovče.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Komenda
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila obsega izgradnjo in obnovo komunalne infrastrukture v naseljih Breg, Klanec in Nasovče.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 30.04.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2019   11:00

Dodatne informacije:
Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 20. 05. 2019 do 11:00 ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218
Komenda
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2019   18:28
VPRAŠANJE
Kje pa je popis del objavljen.

ODGOVOR
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila bo naročnik izvedel postopek v dveh zaporednih fazah:
- prva faza: ugotavljanje sposobnosti in
- druga faza: predložitev prve ponudbe in pogajanja s predložitvijo končnih ponudb.
Ponudbeni predračun bo posredovan ponudnikom, ki jim bo priznana sposobnost v prvi fazi.
___________________Datum objave: 10.05.2019   09:16
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da omili zahtevo po bonitetni oceni in sicer, da dovoli nastop tudi ponudnikom z bonitetno oceno SB5, kar je za gradbeno stroko zelo visoka ocena.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo glede bonitetne ocene.
Popravljena stran dokumentacije je objavljena na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308439/4_Popravek_št._1.zip
_________________Datum objave: 10.05.2019   09:17
VPRAŠANJE
Naročnik na strani 7 razpisne dokumentacije, pod točko 4., zahteva, da je bančna garancija veljavna 90 dni od oddaje ponudbe.
Na strani 19 pa naročnik pod točko 4. Obrazec 2: Garancija za resnost prijave in ponudb navaja, naj bo garancija veljavna do 04.08.2019.
Prosimo naročnika, da uskladi datume.
Hvala.

ODGOVOR
Popravljena dokumentacije je objavljena na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308439/4_Popravek_št._1.zip
_________________Datum objave: 10.05.2019   09:17
VPRAŠANJE
Naročnik na strani 16 razpisne dokumentacije, pod točko 3, zahteva bonitetno oceno najmanj SB4, na strani 20 pa naročnik zahteva boniteto SB5.
Prosimo naročnika, da se točno opredeli kakšna boniteta je zahtevana.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo glede bonitetne ocene.
Popravljena stran dokumentacije je objavljena na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308439/4_Popravek_št._1.zip
_________________Datum objave: 10.05.2019   09:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali zahtevate bonitetno oceno SB4 ali SB5??
V RD imate navedeno eno in drugo.

Hvala in pozdrav.

ODGOVOR
Popravljena stran dokumentacije je objavljena na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308439/4_Popravek_št._1.zip
_________________Datum objave: 13.05.2019   08:45
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva, da ima ponudnik povprečne letne prihodke v letih 2015, 2016 in 2017 najmanj 1,6 mio EUR.
Pogoj mora izpolnjevati:
- samostojni kandidat
- v primeru skupne prijave vsi kandidati
- v primeru sklicevanja na reference podizvajalca tudi podizvajalec
Ali lahko ta pogoj izpolnjuje ponudnik s partnerji in podizvajalci kumulativno? V kolikor je mišljeno, da mora vsak kandidat (ponudnik, partner, podizvajalec) izpolnjevati pogoj posamezno, naročnika prosimo, da omili zahtevo, da se pogoj izpolnjuje kumulativno.
Hvala.


ODGOVOR
Pogoj izpolnjujejo samostojni ponudnik, v primeru skupne ponudbe vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki ter podizvajalci kumulativno.
_________________Datum objave: 13.05.2019   08:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri pripravi ponudbe smo zasledili, da morajo v obrazcu 4 ponudniki navesti podatke o lastni betonarni, v sami razpisni dokumentaciji pa naročnik tega pogoja ne zahteva. Prosimo naročnika, da izbriše to zahtevo iz obrazca 4 oz. poda navodila.

ODGOVOR
Ponudniki v obrazcu 4 podatke o lastni betonarni pustijo prazne.
______________Datum objave: 13.05.2019   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za obrazložitev vašega odgovora na vprašanje, ki je bilo objavljeno 13.05.2019 08:45 in sicer:

Ali vaš odgovor pomeni, da se v primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje kumulativno ali mora vsak kandidat ločeno izpolniti pogoj glede povprečnega letnega prihodka?

***********************************************
Datum objave: 13.05.2019 08:45
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva, da ima ponudnik povprečne letne prihodke v letih 2015, 2016 in 2017 najmanj 1,6 mio EUR.
Pogoj mora izpolnjevati:
- samostojni kandidat
- v primeru skupne prijave vsi kandidati
- v primeru sklicevanja na reference podizvajalca tudi podizvajalec
Ali lahko ta pogoj izpolnjuje ponudnik s partnerji in podizvajalci kumulativno? V kolikor je mišljeno, da mora vsak kandidat (ponudnik, partner, podizvajalec) izpolnjevati pogoj posamezno, naročnika prosimo, da omili zahtevo, da se pogoj izpolnjuje kumulativno.
Hvala.

ODGOVOR
Pogoj izpolnjujejo samostojni ponudnik, v primeru skupne ponudbe vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki ter podizvajalci kumulativno.
************************************************ODGOVOR
Kot izhaja iz podanega odgovora v primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo v primeru skupne ponudbe vodilni ponudnik, ostali ponudniki in podizvajalci kumulativno.
_______________Datum objave: 14.05.2019   02:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Menimo, da s postavitvijo bonitetne ocene SB5 naročnik ravna v nasprotju z načelom sorazmernosti iz 8. člena ZJN-3 in posledično z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki iz 5. člena ZJN-3. Neutemeljeno visokega, bonitetnega razreda povzroča neupravičeno diskriminacijo med ponudniki. Načelo sorazmernosti določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezani s predmetom javnega naročanja. Kot je Državna revizijska komisija že odločila, je potrebno pogoje oblikovati glede na konkretne naročnikove potrebe in ob upoštevanju informacij o relevantnem trgu ponudnikov, ne pa na posameznega ponudnika oziroma kandidata. Tudi Direktorat za javno naročanje Ministrstva za javno upravo v svojih smernicah opozarja naročnike, mora biti bonitetna ocena ponudnika sorazmerna predmetu naročila. Naročnik je v tem javnem naročilu presodil absolutno previsoko bonitetno oceno, ko zahteva SB5. Menimo, da s postavitvijo bonitetne ocene SB5 naročnik ravna v nasprotju z načelom sorazmernosti iz 8. člena ZJN-3 in posledično z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki iz 5. člena ZJN-3. Naročnika pozivamo k omilitvi pogoja o bonitetni oceni.

ODGOVOR
Pogoj glede bonitetne ocene ostaja nespremenjen.
Določitev višine bonitetne ocene, ki jo ZJN-3 dopušča kot dokaz za ugotavljanje ekonomske in finančne sposobnosti, je v domeni naročnika, ki mora pri tem upoštevati specifičnosti konkretnega javnega naročila. Glede na dejstvo, da gre pri predmetnem javnem naročilu za izgradnjo javne infrastrukture, bi morebitna insolventnost izbranega ponudnika predstavljala (pre)veliko tveganje zanj, oziroma ima naročnik utemeljene razloge, da zahteva bonitetno oceno (vsaj) SB5.
Stališče naročnika je, da je zahtevani ekonomski in finančni pogoj, ki izkazuje stabilnost poslovanja ponudnika, sorazmeren s tveganjem investitorja za uspešno realizacijo investicije ter posledično sorazmeren s predmetom javnega naročila.
____________Datum objave: 14.05.2019   02:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo naročnika, da spremeni razpisne pogoje na način, da zahtevani pogoj po bonitetni oceni SB5, v primeru skupne ponudbe, velja samo za vodilnega partnerja in ne za vse kandidate.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik zahtevanega pogoja ne bo spremenil, saj v primeru skupne ponudbe vsi ponudniki naročniku odgovarjajo solidarno. Stališče naročnika je, da je zahtevani ekonomski in finančni pogoj, ki izkazuje stabilnost poslovanja ponudnika, sorazmeren s tveganjem investitorja za uspešno realizacijo investicije, ki je za naročnika velikega pomena.
___________Datum objave: 14.05.2019   02:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnika pozivamo, da odmakne zahtevo o bonitetni oceni za podizvajalce. Že sama bonitetna ocena SB5 je postavljena v nasprotju z načelom sorazmernosti (8. člen ZJN-3), poleg tega pa naročnik še zahteva, da ta pogoj izpolnijo tudi podizvajalci. OZ v 630. členu določa, da izvajalec odgovarja za delo podizvajalcev, kot bi ga opravil sam. Po ZJN-3 naročnik ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi naročila sodeluje z določenimi podizvajalci, kar pa v predmetnem javnem naročilu naročnik s pogojem, da tudi podizvajalci izpolnijo zahtevano bonitetno oceno, posredno vpliva na izbiro podizvajalcev. S tem naročnik krši ponudnikovo pravico do samostojnega oblikovanja ponudbe. V izogib revizijskemu zahtevku pozivamo naročnika, da bonitetno oceno zahteva le za ponudnike oz. ponudnike v skupni ponudbi.

ODGOVOR
Naročnik zahteva izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 3 poglavja XX. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI tudi za podizvajalce, izključno samo v primeru sklicevanja ponudnika na reference podizvajalca. V tem primeru namreč vse potrebno znanje glede strokovne sposobnosti temelji na podizvajalcu in posledično tudi zmožnost ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila. Predmetni projekt je projekt, katerega pravočasna in kvalitetna izvedba je ključna, hkrati pa tudi obseg predmetnega javnega naročila in načrtovana dinamika izvedbe pogojuje, da naročnik potrebuje stabilnega ponudnika.
Naročnik še enkrat poudarja, da zahteva izpolnjevanje pogoja izključno za podizvajalce, na katere se ponudnik sklicuje pri dokazovanju izpolnjevanja pogoja glede tehnične in strokovne sposobnosti. Glede na navedeno naročnik delno spreminja zahtevan pogoj in sicer, na način, da mora imeti podizvajalec, na reference katerega se ponudnik sklicuje, tekočo bonitetno oceno izdano s strani AJPES najmanj SB6 oziroma agencije Moody`s najmanj Ba oziroma izdano s strani Standard&Poor's najmanj BB oziroma izdano s strani Fitch najmanj BB. V kolikor bo kandidat predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da kandidat izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je kandidat uvrščen v zgornjih 60% bonitetnih razredov.
Popravljena stran dokumentacije je objavljena na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308783/5_Popravek_št._2.zip
___________