Dosje javnega naročila 002855/2019
Naročnik: KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
Blago: Posipni material in zimska služba na lokalnih cestah
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 505.393,09 EUR

JN002855/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 07.05.2019
JN002855/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2019
JN002855/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN002855/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2019
JN002855/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002855/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 089-214195
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27
4240
SI042
Radovljica
Slovenija
Blanka Mrak
blanka.mrak@komunala-radovljica.si
+386 41636017
+386 45370112

Internetni naslovi
http://komunala-radovljica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komunala-radovljica.si/novice/javna-narocila/28

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9085
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
komunalne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Posipni material in zimska služba na lokalnih cestah
Referenčna številka dokumenta: JN07/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava materiala za preventivno posipanje cest v občini Radovljica ter izvajanje zimske službe na lokalnih cestah v KS Begunje na Gorenjskem, Lesce, Radovljica in Otok v občini Radovljica v zimskih sezonah 2019/20, 2020/21 in 2021/22.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zimska služba na lokalnih cestah v KS Begunje na Gorenjskem, Lesce, Radovljica in Otok.
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: KS Begunje na Gorenjskem, KS Lesce, KS Radovljica in KS Otok
II.2.4 Opis javnega naročila
Zimsko vzdrževanje lokalnih cest

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Posipni material za izvajanje zimske službe v občini Radovljica.
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34927100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Radovljica
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava materiala za zimsko vzdrževanje krajevnih cest
Dobava materiala in izvedba storitev letnega vzdrževanja krajevnih cest
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
oddaljenost25
cena75

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja odda ponudbo vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Več v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (lastna menica)

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
V razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
V razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.06.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.06.2019   11:15
Kraj: aplikacija e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

V primeru potreb povezanih z vremenskimi in drugimi nepredvidenimi okoliščinami, ki vplivajo na zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V razpisni dokumentaciji.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27
4240
Radovljica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.06.2019   09:05
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da se Obrazec 7 samo datira, žigosa in podpiše s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe in da NE DRŽI navedba z velikimi tiskanimi črkami na Obrazcu 7, citiramo: "Izjava mora biti IZPOLNJENA, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

ODGOVOR
Velja navodilo: menična izjava s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo posla (obrazec št. 7) mora biti IZPOLNJENA, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.




Datum objave: 13.06.2019   10:20
VPRAŠANJE
Lepo prosimo, da še 1 x preučite spodnje vprašanje in vaš odgovor, datum objave: 13.06.2019 09:05:
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da se Obrazec 7 samo datira, žigosa in podpiše s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe in da NE DRŽI navedba z velikimi tiskanimi črkami na Obrazcu 7, citiramo: "Izjava mora biti IZPOLNJENA, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

ODGOVOR
Velja navodilo: menična izjava s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo posla (obrazec št. 7) mora biti IZPOLNJENA, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

V Razpisni dokumentaciji imate v tč. 6.1 Vsebina ponudbene dokumentacije, pod Obrazec 7 napisano, citiramo: "Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec menične izjave za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti. Ponudnik vpiše samo datum, jo podpiše in žigosa. Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«. Če bo ponudnik izbran, bo ob podpisu pogodbe priložil izpolnjeno menično izjavo in podpisano ter ožigosano bianko menico."
Iz navedenega sledi, da se v fazi oddaje ponudbe menične izjave NE IZPOLNJUJE, saj je to zavarovanje ZA DOBRO IZVEDBO DEL, ki ga predloži samo IZBRANI ponudnik, osnova pa je PODPISANA POGODBA (v kateri je znana pogodbena vrednost in pogodbeni rok).

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR
Ker ob podpisu pogodbe pošljemo ponudniku v podpis izpolnjeno menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo (obrazec št. 7) je zaželeno, da ponudnik posreduje naročniku podatke o odprtih bančnih računih.




Datum objave: 14.06.2019   11:55
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da se menice ne prilaga v fazi oddaje ponudb!

ODGOVOR

Če bo ponudnik izbran, bo ob podpisu pogodbe priložil podpisano in ožigosano bianko menico, kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbene obveznosti. Skenirane menice, zato ni potrebno naložiti v razdelek »Druge priloge«.