Dosje javnega naročila 002854/2019
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE, Gradišče nad Prvačino 4, 5294 Dornberk
Gradnje: Energetska sanacija Doma upokojencev Gradišče
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.144.893,41 EUR

JN002854/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.05.2019
JN002854/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2019
JN002854/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.09.2019
JN002854/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2020
JN002854/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.06.2021
JN002854/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002854/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 089-212372
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE
Gradišče nad Prvačino 4
5294
SI
Dornberk
Slovenija
Miloš Glišovič, Vanja Cotič
gradisce@ssz-slo.si
+386 053306900
+386 053306924

Internetni naslovi
http://www.domgradisce.si/
http://www.domgradisce.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.domgradisce.si/novice/arhiv-novic/2019042911365702/Razpisna-dokumentacija-za-energetsko-sanacijo-Doma-upokojencev-Gradišče-april-2019/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9106
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Energetska sanacija Doma upokojencev Gradišče
Referenčna številka dokumenta: JN 70/5-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija Doma upokojencev Gradišče obsega gradbeno obrtniška ter instalacijska dela na Domu. Obnovil se bo plašč objekta vključno s fasado, streho in okni ter instalacije.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.089.525,80 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45300000
45400000
45500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija Doma upokojencev Gradišče obsega gradbeno obrtniška ter instalacijska dela na Domu. Obnovil se bo plašč objekta vključno s fasado, streho in okni ter instalacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.089.525,80 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sredstva iz programa Obzorje 2020
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2019   13:00
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9106


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE
Gradišče nad Prvačino 4
5294
Dornberk
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2019   12:11
naročnik z zahtevano referenco ne omejuje konkurence in referenčnih pogojev ne bo spremenil.

Datum objave: 13.05.2019   12:13
kot referenčni pogoj bomo priznali tudi novogradnjo.

Datum objave: 17.05.2019   14:41
Naročnik z zahtevanim referenčnim pogojem, da mora biti objekt v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 1130 omejuje konkurenco.

Naročnika prosimo, da razširi referenčni pogoj glede klasifikacije objektov še na CC-SI 1211, 1212, 1263, 1264, saj smo tudi na teh objektih uspešno opravili enakovredna dela.

Prosimo, da se razširi referenčni pogoj glede klasifikacije objektov tudi za vodje del.

Hvala in lp

odgovor

Naročnik z zahtevano referenco ne omejuje konkurence in referenčnih pogojev ne bo spremenil.

Datum objave: 17.05.2019   14:42
Ali boste kot referenčni pogoj priznali tudi novogradnjo??

odgovor

Kot referenčni pogoj bomo priznali tudi novogradnjo

Datum objave: 21.05.2019   13:59
Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki 8.4.1. Referenca ponudnika in v točki 8.4.2. Reference za vodjo del podal zahtevo, da v primeru, da kot ponudnik nastopa skupina ponudnikov, mora vsak od partnerjev izkazovati izpolnjevanje reference. Določba, ko se zahteva izkazovanje prej navedenih pogojev s strani vseh partnerjev, je nezakonita in v neskladju z določili veljavne zakonodaje. Vsled navedenega naročnika pozivamo, da zahtevo umakne oz. spremeni pogoje za izpolnjevanje tehnične in strokovne sposobnosti in sicer, da v primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov (skupna ponudba) zahtevo oz. pogoj izpolnijo partnerji kumulativno. ZJN-3 določa oblike nastopanja (samostojni ponudnik, skupina ponudnikov, ponudba s podizvajalci).
Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov, ki skupaj prevzemajo izvedbo naročila. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. Namen takšnega združevanja pa je glede na veljavno zakonodajo in odločitve DKom, da ponudniki skupaj izpolnijo zahtevane pogoje. Temu je posebej namenjena določba 81. člena ZJN-3. Omenjeni člen (81. člen, 1. Odstavek-uporaba zmogljivosti drugih subjektov) določa, da gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti.
Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.
Zahteve, ko od vsakega ponudnika zahtevate izpolnjevanje referenčnega pogoja 8.4.1 in referenco za vodjo del 8.4.2 so tako nezakonite in v direktnem neskladju z veljavno zakonodajo.
Vsled navedenega pričakujemo, da boste oba pogoja spremenili na način, da ju lahko partnerji izpolnjujejo kumulativno.

Odgovor:
Zahteve iz vseh delov točke 8.4.1 ostajajo v celoti nespremenjene.
Naročnik pa umika zahtevo pod opombami točko 8.4.2, da v primeru, da kot ponudnik nastopa skupina ponudnikov, mora vsak od partnerjev izkazovati izpolnjevanje reference. Zahteve iz točke 8.4.2 mora izpolniti eden od partnerjev.Vprašanje
Na Uradnem listu je podan podatek, da je rok za oddajo ponudbe 10.6.2019, na e-JN pa je navedeno 4.10.2019????
Prosimo, da naročnik pravilno navede rok za oddajo ponudbe!!!

Odgovor:
rok za oddajo ponudbe je 10.6.2019, Na portalu e-JN bomo pravočasno ustrezno popravili.


Datum objave: 23.05.2019   07:28
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
glede na to, da v predhodnem postopku niste pridobili nobene dopustne ponudbe in ste imeli za pripravo razpisne dokumentacije dovolj časa nas čudi, da je razpisna dokumentacija neusklajena z objavami na portalu.

Pozivamo naročnika, da v izogib morebitnim zapletom po oddaji ponudb, odpravi vsa neskladja, med drugim tudi zapis glede veljavnosti ponudbe.
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da morajo biti ponudbe veljavne 160 dni od dneva odpiranja ponudbe, iz objave na portalu javni naročil pa iz točke IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe izhaja: Ponudba mora biti veljavna do 04.10.2019.

Dobronamerno pozivamo naročnika, da razpisno dokumentacijo pripravi z vso skrbnostjo ter jo v celoti uskladi z veljavno zakonodajo.

Hvala.


ODGOVOR


Ponudba mora biti veljavna do 4.10.2019.

Datum objave: 23.05.2019   07:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali ponudnik lahko predloži referenčna potrdila na obrazcih, ki jih je predhodno pridobil za namene sodelovanja pri drugih naročnikih v postopkih izbire izvajalca oz. dokazila, ki jih je predložil v predhodno neuspelem postopku.
Hvala.

ODGOVOR


Lahko.

Datum objave: 23.05.2019   07:29
VPRAŠANJE
iz točke 8.4.2. razpisne dokumentacije med drugim izhaja tudi zahteva, da mora biti vodja del zaposlen pri ponudniku za polni delovni čas. Pozivamo naročnika, da razpisno dokumentacijo v tem delu spremeni na način, da mora biti imenovani vodja del zaposlen pri ponudniku ali podizvajalcu (gospodarskem subjektu, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje) za polni delovni čas.

Pravo javnih naročil izrecno spodbuja nastopanje s podizvajalci (več o tem gl. sklepe Državne revizijske komisije št. 018-243/2014-5, 018-305/2013-5, 018-191/2013-5, 018-160/2013-3, 018-118/2013-6). Prav tako že iz sodbe Sodišča EU v zadevi C-314/01 (Siemens AG Österreich ter ARGE Telekom & Partner c/a Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger) izhaja, da naročnik nima pravice omejevati ponudnikov pri sodelovanju s podizvajalci v smislu prepovedi nastopanja z njimi, saj ne sme izločiti ponudbe ponudnika zgolj zato, če ta sposobnost za izvedbo naročila izkazuje s podizvajalci.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik ne bo odstopil od omenjenega pogoja.

Datum objave: 23.05.2019   07:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Za izkazovanje pogoja iz točke 8.3. Ekonomski in finančni položaj oziroma sposobnost so na voljo poleg potrdil bank tudi dokazila izdana s strani AJPES v obliki S.BON 1 ali S.BON 1/P ali BON-2. Glede na to, da imamo ponudniki odprtih več računov, tudi v tujini, je pridobivanje potrdil dolgotrajno in povezano tudi z visokimi stroški za ponudnika.
Prosimo naročnika, da kot ustrezno dokazilo sprejme tudi S.BON 1 ali S.BON1/P ali BON - 2, iz katerega bo razvidna morebitna blokada računov v zadnjih 6 (šestih) mesecih od datuma objave tega javnega naročila oz. v nasprotnem primeru, da skladno z veljavno zakonodajo predvidi predložitev dokazil v fazi ocenjevanja ponudb.
Hvala.

ODGOVOR


Ponudnik lahko pogoj 8.3 dokazuje tudi z zgoraj navedenimi potrdili.