Dosje javnega naročila 002885/2019
Naročnik: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Storitve: Dobava, montaža in vzpostavitev sistema izposoje javnih koles ter upravljanje znotraj Občine Postojna - POSbikes
ZJN-3: Odprti postopek

JN002885/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.05.2019
JN002885/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.06.2019
JN002885/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2019

    JN002885/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 090-215959
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
SI038
Postojna
Slovenija
Martina Magajna Gerželj
obcina@postojna.si
+386 57280700
+386 57280780

Internetni naslovi
http://www.postojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.postojna.si/objave/58

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9151
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava, montaža in vzpostavitev sistema izposoje javnih koles ter upravljanje znotraj Občine Postojna - POSbikes
Referenčna številka dokumenta: 430-26/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34430000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročanja je dobava, montaža in vzpostavitev sistema izposoje javnih koles ter upravljanje znotraj Občine Postojna.
Predmet obsega dobavo koles (mehanska in električna) in samopostrežni avtomatiziran sistem za izposojo javnih koles za uporabnika in upravljavca s programsko opremo, ki omogoča registracijo, dostopnost preko interneta, sistem na kraju izposoje, enostaven sistem za spremljanje uporabe in nadzor, ustrezna navodila za upravljavca in uporabnika, ocena stroškov za vzdrževanje sistema (npr. programska oprema sistema, premeščanja, vzdrževanja koles, točk za kolesa ipd.)
Sistem za izposojo javnih koles mota biti enostaven za rokovanje tako za uporabnika kot za upravljavca sistema po načelu prijazen do uporabnika. Dostopen mora biti 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Izjema je le višja sila. Izposoja mora biti omogočena ob predhodni identifikaciji uporabnika na enostaven način.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34432000
48900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročanja je dobava, montaža in vzpostavitev sistema izposoje javnih koles ter upravljanje znotraj Občine Postojna.
Predmet obsega dobavo koles (mehanska in električna) in samopostrežni avtomatiziran sistem za izposojo javnih koles za uporabnika in upravljavca s programsko opremo, ki omogoča registracijo, dostopnost preko interneta, sistem na kraju izposoje, enostaven sistem za spremljanje uporabe in nadzor, ustrezna navodila za upravljavca in uporabnika, ocena stroškov za vzdrževanje sistema (npr. programska oprema sistema, premeščanja, vzdrževanja koles, točk za kolesa ipd.)
Sistem za izposojo javnih koles mota biti enostaven za rokovanje tako za uporabnika kot za upravljavca sistema po načelu prijazen do uporabnika. Dostopen mora biti 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Izjema je le višja sila. Izposoja mora biti omogočena ob predhodni identifikaciji uporabnika na enostaven način.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 09.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.06.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Naročnik lahko izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave za javno naročilo novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev in se oddajo gospodarskemu subjektu, ki mu je naročnik oddal prvotno naročilo, pod pogojem, da so nove gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
Postojna
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2019   10:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za odgovore na spodaj navedena vprašanja.

V oddelku »POGOJI ZA SODELOVANJE«
1. Ekonomski in finančni položaj, kjer je zahtevana ocena najmanj SB4, so nerazumljivo visoki.
Glede na pojasnila Ajpesa (https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica#) je povprečna slovenska ocena SB7. Subjekt z bonitetno oceno SB7 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila ne odstopa bistveno od povprečja za vse slovenske poslovne subjekte.
Ocena SB pomeni zgolj zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje SVOJIH obveznosti do dobaviteljev/podizvajalcev, za naročnika pa to ne predstavlja nobenega tveganja. Za zagotovitev tega pa pri ZJN obstajajo drugi mehanizmi, katere ste tudi vključili v aktualno javno naročilo (direktna plačila podizvajalcem, pogoj neblokiranih transakcijskih računov, poravnane dajatve in neplačane obveznosti, negativne reference, razlogi za izključitev ponudnika).
Menimo, da je merilo SB4 diskriminatorno ter nakazuje na omejevanje konkurence in preferiranje določenega ponudnika.
Predlagamo, da merilo ustrezno znižate na poprečno oceno SB7 ali vsaj SB6 (SB6 - zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti je še vedno nadpovprečna!!!).

2. Tehnična in strokovna sposobnost, kjer je zahteva za najmanj dva (2) istovrstna ali podobna projekta vzpostavitve sistema izposoje koles v vrednosti najmanj 80.000,00 EUR brez DDV.
Predlagamo, da se spremeni v zahtevo za en (1) istovrstni ali podobni projekt vzpostavitve sistema izposoje koles v vrednosti najmanj 80.000,00 EUR brez DDV, kajti že s tem se dokazuje tehnična in strokovna usposobljenost ponudnika.

V oddelku »SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA« je navedeno:
10. Izvajalec mora zagotavljati za čas trajanja vzdrževanja sistema in koles poslovni prostor za opravljanje servisa in premeščanja koles, ki se mora nahajati na območju Občine (le-to izvajalec izkazuje z dokazilom lastništva oz. najemne pogodbe za poslovne prostore)
Vprašanje: Ali lahko ta pogoj izpolnjuje tudi podizvajalec, kajti v nasprotnem primeru se preferira določen ponudnik.
Hvala za odgovore.
S spoštovanjem,


ODGOVOR
1.
Ocena SB7 predstavlja verjetnosti neplačila po bonitetnih razredih, približno 75-im odstotkom vseh slovenskih družb je pripisana višja bonitetna ocena. Gre torej za bistveno slabšo bonitetno oceno, ki izkazuje za naročnika povečano tveganje zmanjšanje finančne sposobnosti ponudnikov z bonitetno oceno SB7, še posebej ob upoštevanju dejstva, da je naročnik za naveden projekt pridobil nepovratna sredstva kohezijskih skladov in bi tako posledično zaradi finančne nesposobnosti ponudnika, lahko bila ogrožena tudi sofinancerska sredstva. Naročnik iz navedenih razlogov ne bo spreminjal zahtev razpisne dokumentacije glede zahtevane bonitetne ocene.
2.
Naročnik je oblikoval pogoj skladno s predmetom javnega naročila. Izvedba predmetnega javnega naročila je za naročnika ključna, zato zahtevanega pogoja ne bo spremenil.
3.
Ponudnik lahko izpolnjuje zahtevo naročnika tudi s podizvajalcem.
__________________

Datum objave: 07.06.2019   12:46
VPRAŠANJE
I

Na strani 26

pod

1. PREDMET JAVNEGA NAROČANJA

Zahtevate slednje

Izposoja javnih koles mora biti možna na štiri (4) načine:
- Brezstična kartica
- Vpis imena uporabnika in gesla (preko zaslona ali tipkovnice)
- Mobilni telefon NFC protokol ali podobno
-Plačila kartica predvsem za turiste

Kasneje na strani 36

pod

10.2. KOMUNIKACIJSKA POSTAJA

navajate slednje

- omogoča najem in vračanje koles s pomočjo uporabniške kartice RFID ali z ročnim vnosom številke mobilnega telefona in PIN-a,

in par vrstic znova še enkrat

- omogoča najem in vračanje koles s pomočjo uporabniške kartice RFID ali ročnim vnosom številke mobilnega telefona in PIN-a,

To je med sabo kontradiktorno. Sprašujemo se tudi zakaj je ob uporabniški kartici zahteva po možnosti prijave z vnosom telefonske številke in PINa če obstajo splošno razširjene prakse uporabe uporabniškega imena.


II


V razpisu večkrat omenjate zahteve po opremi in možnosti plačevanja z različnimi karticami.Stran 30

Pod:

3.3 TEHNIČNE KARAKTERISTIKE ZA KOMUNIKACIJSKA POSTAJA

g. Zaradi možnosti uporabe čim širšega kroga uporabnikov (različnih starostnih skupin, sposobnosti in zmožnosti) naj bo komunikacijska postaja opremljena s sistemom ki mora omogočati plačevanje z običajnimi in brezstičnimi plačilnimi, kreditnimi in debetnimi karticami (Maestro, MasterCard, Diners, Visa, Amerkan Express) kot tudi s pomočjo mobilne aplikacije.Stran 36

Pod:

10.2. KOMUNIKACIJSKA POSTAJA
Iskane značilnosti:
- mora omogočati plačevanje z naslednjimi plačilnimi sredstvi: kreditna kartica, debetna kartica; poleg tega mora ponujati možnost nadgradnje za nova plačilna sredstva


Stran 39

Pod:

10.7. UVEDBA IN PROJEKTIRANJE CELOVITE REŠITVE SISTEMA JAVNIH KOLES

Celovita informacijska rešitev sistema za upravljanje mora izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:
- Omogočati mora plačevanje z naslednjimi plačilnimi sredstvi: gotovina, kreditna kartica (MasterCard, Diners, Amerikan Exspress, Visa), debetna kartica (Maestro, Visa), moneta; poleg tega mora ponujati možnost nadgradnje za nova plačilna sredstva


Stran 40

Pod:

10.8. PROGRAMSKA APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE SISTEMA JAVNIH KOLES

- plačilo z debetnimi in kreditnimi karticami (Mastercard, Visa, Diners, American Express).

- upravljanje s plačili prek debetnih ali kreditnih kartic,


Kot verjetno že veste je ves monetarni promet strogo reguliran in s tem tudi vsa povezana tehnologija in protokoli.

Same naprave, ki omogočajo vzpostavitev POS (Point of Sale) terminala so strogo določene in pogojevane od strani banke pravne osebe, ki izvaja prodajo. Zgolj kopica dobaviteljev je licencirana in pristojna za dobavo že omenjene tehnolgije in naprav, ki po avtorizaciji pristojne banke postane POS terminal in omogoča plačila z različnimi plačilnimi sredstvi.

V primeru občin, ki so prejemnice javnih financ, se pa kot že veste vsa plačila procesirajo prek UJP (Uprava Republike Slovenije za javna plačila). V tem primeru je še en dodatni nivo procedur.

Zato menimo, da ne morete in ne smete zahtevati dobave opreme in zagotavljanja storitve, ki ni v pristojnosti ponudnikov (razen če ne pričakujete da se bo ena izmed bank prijavila na razpis za postavitev sistema za izposojo javnih koles).

Predlagamo, da se te zahteve umaknejo ali pa da vsaj spremenite pogoje v pogoj, kjer mora izbrani ponudnik omogočiti integracijo opreme in protokolov za plačvenja s kreditnimi karticami na samih kioskih.Dodatno


Stran 40

Pod:

10.8. PROGRAMSKA APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE SISTEMA JAVNIH KOLES

- plačilo z debetnimi in kreditnimi karticami (Mastercard, Visa, Diners, American Express).

- upravljanje s plačili prek debetnih ali kreditnih kartic,


Kaj točno zahtevate pod "upravljanje s plačili prek debetnih ali kreditnih kartic"? Kakšno vrsto upravljanja zahtevate?

ODGOVOR
V okviru obstoječega terminala mora biti omogočen sistem plačevanja s plačilno (Maestro, Visa) in debetno kartico (Mastercard, Visa, Diners, American Ekspress), in sicer na enak način kot plačevanje preko računalnika ali mobilne aplikacije. Terminal mora tako omogočati le internetno povezavo. Vzpostavitev POS terminala ni predmet tega javnega naročila.
Upravljanje s plačili je del pogodbe med naročnikom in upravljavcem sistema in mora biti usklajen z Upravo za javna plačila. Spletna plačila se stekajo na račun, s katerim upravlja upravljavec sistema. Naročnik upravljavcu sistema mesečno izstavi zahtevek za prejeta plačila.
________________Datum objave: 07.06.2019   12:46
VPRAŠANJE
1. V razpisni dokumentaciji je:
na strani 26 pod točko 2. SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA navedeno, da mora izvajalec zagotoviti za obdobje najmanj pet (5) let od zagona sistema brezplačno nadgradnjo in posodobitev programske opreme ter
na strani 32 pod točko 5. UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE JAVNIH KOLES navedeno, da se izvajalec obvezuje, da bo v skladu s ponudbeno predračunsko postavko »Upravljanje in vzdrževanje« vzpostavljen sistem izposoje javnih koles upravljal in vzdrževal še najmanj tri (3) leta ter
na strani 33 pod točko 6. GARANCIJSKA DOBA navedeno, da mora izvajalec zagotavljati garancijsko za najmanj pet let oziroma najmanj dve leti od pričetka uporabe.
Predlagamo, da se zaradi jasne opredelitve obdobja v vseh navedenih odstavkih izpusti besedo »najmanj«.

2. Prosimo za pojasnilo 5. odstavka 4. člena pogodbe (str. 45), ki pravi: »Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli drugače odgovoren zaradi nedoseganja okvirne vrednosti, v kolikor bi bila to posledica zmanjšanje potrebe iz objektivnih razlogov, ki so vezani na potrebo naročnika po dobavi, montaži in vzpostavitvi sistema izposoje javnih koles oz. vezano na razpoložljiva sredstva.« Ko naročnik izbere izvajalca in ga uvede v delo ta odstavek ne velja, saj izvajalcu že nastanejo stroški in jih je naročnik dolžan poravnati skladno z določilom 2. odstavka 28. člena pogodbe?

3. V XIII točki pogodbe v 1. odstavku 28. člena navajate, da je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih ščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za odstop od pogodbe. Nam prosim pojasnite kakšno zavarovanje je tukaj mišljeno?

4. V razpisni dokumentacij na strani 34, pod točko 9. PREDVIDEN SISTEM IZPOSOJE KOLES navajate, da je predvideno naročilo v obsegu 64 priključnih mest. Po seštevku priključnih mest, ki jih navajate po posameznih postajah znaša število priključnih mest 68. Prav tako pa navajate 68 priključnih mest v tretji alineji ter v seštevku priključnih mest v ponudbenem predračunu. Predvidevamo da gre pri številki 64 za napako. Prosimo za pravilno informacijo o številu priključnih mest.

5. V razpisni dokumentacij na strani 34, pod točko 9. PREDVIDEN SISTEM IZPOSOJE KOLES navajate, da je predvideno naročilo in dobava 32 navadnih in 32 električnih koles, skupaj 64 koles. Po seštevku navadnih in električnih koles, ki jih navajate po posameznih postajah v pogodbenem predračunu znaša 34 navadnih koles in 34 električnih koles, torej skupaj 68 koles. Prosimo za pravilno informacijo o številu koles.


ODGOVOR
1. naročnik dokumentacije ne bo spreminjal. V kolikor bo ponudnik ponudil skladno z minimalno zahtevo naročnika, bo njegova ponudba v tem delu ustrezna.
2. Omenjeno je vezano na še ne izveden del predmetnega javnega naročila. V primeru že izvedenih del oziroma storitev, ponudniku oziroma izvajalcu za ta del pripada plačilo skladno s ponudbenim predračunom.
3. Način zaščite in zavarovanja izvedenih del je v domeni izvajalca.
4. Predvidenih je 68 priklopnih mest.
5. Ponudnik mora ponuditi 32 mehanskih in 32 električnih koles. Naročnik je objavil popravljen ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi. Popravljen ponudbeni predračun je objavljen na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58
______________Datum objave: 10.06.2019   14:27
VPRAŠANJE
Na strani 21 razpisne dokumentacije pod točko 2, XXIII. Poglavja navajate:
Ponudnik mora ponudbenemu predračunu priložiti kalkulativne elemente in sicer:
- cenik delovne sile,
- cenik mehanizacije,
- cenik transportov in
- cenik materiala FCO gradbišče.

Predvidevamo, da se kalkulativni element nanašajo le na gradbena dela?
Prav tako nas zanima, v kakšni obliki se zahtevajo omenjeni elementi?

Zanima nas ali moramo v ponudbo vključiti tudi strošek storitve priklopa na javno električno omrežje?

ODGOVOR
Da. Kalkulativni element nanašajo le na gradbena dela in jih ponudnik predloži v obliki cenika.
Strošek priklopa je vključen v sklopu elektro montažna dela v popisu del.
Postaja 1 postavka 9 interna navezava na obstoječo omaro Občine Postojna
Postaja 2 postavka 10 navezava na mrežo elektro distribucije
Postaja 3 postavka 9 interna navezava na obstoječo omaro Občine Postojna
Postaja 4 postavka 14 navezava na mrežo elektro distribucije
Postaja 5 postavka 12 navezava na mrežo elektro distribucije
Postaja 6 postavka 12 navezava na mrežo elektro distribucije
Postaja 7 (notranjska) postavka 13 interna navezava na obstoječo omaro Notranjskega muzeja z odštevalnim števcem
___________________


Datum objave: 10.06.2019   14:28
VPRAŠANJE
Glede na dejstvo, da se zahteva rok za izvedbo naročila 120 dni oz. to bo najverjeneje tik pred začetkom zime, predlagamo podaljšanje roka na 180 dni.


ODGOVOR
Naročnik zaradi zastavljenega terminskega plana ne bo spreminjal roka za izvedbo naročila.
________________