Dosje javnega naročila 003012/2019
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
: Natečaj za UL FFA IN UL FS, 2. faza arhitektura: UL Fakulteta za farmacijo
ZJN-3: Odprti postopek

JN003012/2019-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN003012/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.06.2019
JN003012/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.03.2020
JN003012/2019-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 10.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003012/2019-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 092-223256
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Natečaj za UL FFA IN UL FS, 2. faza arhitektura: UL Fakulteta za farmacijo
Referenčna številka dokumenta: 402-8/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, DVOSTOPENJSKI (URBANISTIČNI IN ARHITEKTURNI), PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠIH REŠITEV ZA NOVE OBJEKTE UL FAKULTETE ZA FARMACIJO IN UL FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO
UL FFA IN UL FS
2. faza arhitektura : UL FFA
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
skladno z natečajnimi pogojiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):

1. SKLADNOST ZASNOVE S
prostorskimi akti (OPN MOL ID) ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora

2. KAKOVOST ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE
izpolnjevanje programskih zahtev: upoštevanje specifičnih zahtev naročnika, funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njim,
kakovost arhitekturne rešitve: jasnost in izvirnost izraza
celovit arhitekturnokrajinski odgovor na specifiko lokacije

3. MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTNOSTI IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
gospodarna izvedba gradnje ter gospodarno vzdrževanje in obratovanje objektov in ureditev v celotnem življenjskem ciklu

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
25.09.2019   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 20.000 EUR
2. nagrada 16.000 EUR
3. nagrada 12.000 EUR
tri priznanja po 6.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 66.000 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
6 odškodnin a 1.000 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6.000 EUR
Če bo podeljenih več kot 6 odškodnin se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Dean Lah, univ. dipl. inž. arh. , Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): prof. dr. Irena Mlinarič Raščan, mag. farm., dekanja UL FFA, Članica (naročnik): Irena Leban, univ. dipl. inž. arh., Član (naročnik): prof. dr. Borut Božič, mag. farm., spec. med. biokem., Član (naročnik): Andrej Kalamar, univ.dipl.inž.arh. , Član (ZAPS): prof. arch. DI Roger Riewe, Član (ZAPS): Boris Bežan, univ. dipl. inž. arh., Namestnik članov (naročnik): izr. prof. dr. Rok Dreu, mag. farm., Namestnik članov (ZAPS): Aleksander Lužnik, mag. inž. arh., Poročevalec A: Igor Berlot, univ. dipl. inž. arh. , Izvedenec KA: Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh. , Izvedenec za tehnologijo UL FFA: Smiljan Pavišič, univ. dipl. inž. arh., Izvedenec investicija GOI: Anton Vidic, univ. dipl. inž. grad., Izvedenka GF: doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad., Izvedenec strojne inststalacije: Mitja Lenassi, univ. dipl. inž. str., Skrbnik natečaja: dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh., Skrbnica natečaja: mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.09.2019   23:59

Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet
sreda, 19. 6. 2019 ob 13:00 (FFA)

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj
četrtek 27.6. 2019

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja
četrtek 11.7.2019

Rok za postavljanje formalnih vprašanj
(8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov)
četrtek 12.9. 2019

Rok za odgovore na formalna vprašanja
(6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov)
torek 17. 9. 2019

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije
sreda, 25.9. 2019 do 16:00 ure

Oddaja makete za:
torek 15. 10. 2019 do 12:00 ure

Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom
predvidoma 10. 12. 2019

Razstava natečajnih elaboratov
predvidoma januar 2020

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.05.2019   13:08
Na spletni strani: https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni je objavljen angleški prevod natečajne naloge in izvleček iz natečajnih pogojev.

Datum objave: 14.06.2019   13:31
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Prosimo vas za odgovor ali je potrebno:
A. Graditi dvonamensko zaklonišče osnovne zaščite za 1100 oseb
B. Predvideti samo takšno ploščo nad kletjo, ki bo zadržala eventuelne ruševine pri porušitvi zgornjih nadstropij.
C. Graditi dvonamensko zaklonišče osnovne zaščite za 1100 oseb, na preostalem delu kleti pa predvideti takšno ploščo nad kletjo, ki bo zadržala eventuelne ruševine pri porušitvi zgornjih nadstropij.


Iz razpisa nam ni jasno, kaj se zahteva:

- Natečajna naloga, poglavje III/d, II/e/I zaščita in reševanje, Pogoji, usmeritve in mnenja nosilcev urejanja prostora.
V prvi in drugi alinei piše, da je potrebno graditi zaklonišča osnovne zaščite skladno z 3. členom Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč,
V tretji alinei piše, da se mora stropna konstrukcija nad kletjo graditi tako, da zdrži rušenje objektov nanjo

- Natečajna naloga, poglavje V/e, III - Zaklonišče
Iz teksta ni jasno ali se predvideva zaklonišče osnovne zaščite ali zaklonišče dopolnilne zaščite

- V smernicah Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje ( priloženo v mapi D natečajne priloge ) je v predhodnih smernicah s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v tretji alinei zapisano:
Opredeliti je potrebno za katere objekte je potrebna ojačitev prve plošče oziroma za katere objekte je potrebna gradnja zaklonišč ( skladno z 64. in 68. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč ). Pri tem ta dva predpisa različno določata v katerih objektih je potrebno graditi zaklonišča osnovne zaščite:
Uredba o graditvi zaklonišč v 3. členu, 2. odstavku, 3. alinei določa: - zaklonišča osnovne zaščite je potrebno graditi v objektih namenjenih rednemu izobraževanju za več kot 200 udeležencev izobraževalnega programa
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v 64. členu v 3. alinei piše: zaklonišča osnovne zaščite se gradijo v novih objektih namenjenih javni zdravstveni službi, varstvu in izobraževanju otrok...

Torej gre za različno opredelitev ( ali samo dikcijo ), kje je potrebno graditi zaklonišča osnovne zaščite.

Prosimo za odgovor.
ODGOVOR

Na podlagi poizvedbe za konkretno gradnjo na Ministrstvu za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje je potrebno zasnovati dvonamensko zaklonišče osnovne zaščite za 1100 oseb, na preostalem delu kleti pa predvideti takšno ploščo nad kletjo, ki bo zadržala eventualne ruševine pri porušitvi zgornjih nadstropij (opcija C).


Datum objave: 14.06.2019   14:00
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE V OSNOVI POSTAVLJENO ZA FS, VELJA TUDI ZA FFA

1. V točki 4.17.6. natečajnih pogojev ste navedli, da je med ekonomskimi in finančnimi pogoji sodelovanja pri ponudbi za gospodarski subjekt potrebno za zadnja tri leta izkazovati povprečne letne prihodke iz poslovanja večje kot 150.000 EUR.
Takšnega pogoja ne moremo izpolniti, saj smo zadnja tri leta posvetili bolj študijskemu delu. Pogoj bi lahko izpolnili, če bi razširili obdobje finančnega pogoja na šest let. Prosimo za razširitev obdobja na šest let ( 2013-2018 ).

ODGOVOR
Strinjamo se, da se lahko za izkazovanje zahtevanega povprečnega letnega prihodka iz poslovanja obdobje tudi podaljša. Dopolnjen prvi odstavek točke 4.17.6. natečajnih pogojev se tako glasi: Gospodarski subjekt (v primeru skupne ponudbe eden od partnerjev) mora v zadnjih treh letih pred objavo razpisa izkazovati povprečne letne prihodke iz poslovanja večje kot 150.000 EUR. Kot dokazilo je potrebno priložiti izvleček iz bilance uspeha za zadnja tri leta: 2016, 2017 in 2018. Obdobje izkazovanja povprečnega letnega prihodka 150.000 EUR iz poslovanja se lahko podaljša tudi na zadnjih 4, 5 ali 6 let.2. V točki 4.18.9. za dokazovanje ekonomske in finančne zmogljivosti za druge projektante, za katere boste po Zakonu o javnih naročilih izvedli poseben razpis; zahtevate povprečne letne prihodke od poslovanja večje kot 1.000.000 EUR. Za resnost arhitekturne zasnove se moramo že v natečajni fazi povezati z tehnologom specialistom za laboratorije, statikom, strojnim projektantom, izdelovalcem študije požarne varnosti... Žal naši redni partnerji ne izpolnjujejo opisanih pogojev in pri razpisu ne bodo mogli sodelovati ter jih posledično ne bomo mogli vključiti v delo pri natečajnem elaboratu. Ali lahko finančne pogoje navedene v točki 4.18.9 znižate? Ali jih lahko znižate vsaj za laboratorijskega tehnologa in izdelovalca študije požarne varnosti?

ODGOVOR
Izpolnjevanje ekonomske in finančne zmogljivosti kot je opredeljena v točki 4.18.9. bodo morali dokazovati samo gospodarski subjekti, ki bodo dajali ponudbo za izdelavo načrtov: gradbenih konstrukcij, strojnih inštalacij in strojne opreme ter električnih inštalacij in električne opreme.3. Ne razumemo točno, kaj je predmet ponudbe vezano na načrte s področja tehnologije (kot so opredeljeni v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, 16. člen, načrti s področja tehnologije z oznako 5 ). V točki 4.25.1.1. navajate, da so predmet ponudbe načrti s področja tehnologije, mapa 5, brez tehnoloških načrtov vezanih na laboratorije. Prosimo za pojasnilo kateri tehnološki načrti so predmet ponudbe?

ODGOVOR
Predmet ponudbe so vsi tehnološki načrti, ki so potrebni glede na predmet vsebino in fazo projekta, razen tehnoloških načrtov vezanih na laboratorije.

Datum objave: 26.06.2019   08:54
Naročnik natečaja bo organiziral dodatni ogled lokacije. Le-ta bo v sredo, 10. julija 2019 ob 10:00 na Fakulteti za strojništvo in ob 13:00 na Fakulteti za farmacijo. Podaljša se tudi rok za postavljanje vsebinskih vprašanj na 20.7.2019.

Datum objave: 27.06.2019   10:37
Popravek termina za dodaten ogled lokacije in sicer nov termin je v sredo, 10. julija 2019 ob 11:00 uri na Fakulteti za farmacijo in ob 13:00 na Fakulteti za strojništvo.

Datum objave: 27.06.2019   11:26
Na spletni strani ZAPS je objavljena predstavitev ob vodenem ogledu.

Datum objave: 05.07.2019   10:27
VPRAŠANJE
Is it possible to partecipate at the competition making the tender documentation in English?

ODGOVOR
The client agrees that it is possible to participate in the competition by delivering the tender documentation in English and not only in Slovenian language.


Datum objave: 05.07.2019   10:28
VPRAŠANJE
1. Želja naročnika je, da je večina laboratorijev orientirana na sever oz osojno stran. Ker je to na dani lokaciji zelo težko zagotoviti glede na veliko število laboratorijev, nas zanima, kateri laboratoriji so lahko bolj izpostavljeni sončnim vplivom oziroma na južni strani?

2. Zaželjeno je, da so kabineti v bližini laboratorijev. Menimo, da je tehnično težko v eni etaži združevati tehnološke zahteve in klimatske pogoje za laboratorije ter pisarniške prostore. Kako daleč je še za uporabnike še sprejemljivo (npr. po etažah)?

ODGOVOR

1. Želja naročnika je, da je večina laboratorijev orientirana na sever oz osojno stran. Ker je to na dani lokaciji zelo težko zagotoviti glede na veliko število laboratorijev, nas zanima, kateri laboratoriji so lahko bolj izpostavljeni sončnim vplivom oziroma na južni strani?Odgovor: Prednost umestitve na osojno stran dajemo predvsem tistim laboratorijem, ki imajo predpisane stroge in zahtevne temperaturne in klimatske režime.

Preferenca umestitve laboratorijev na osojno stran pomeni predvsem to, da laboratoriji niso nikoli umeščeni na južno pročelje stavbe.


2. Zaželjeno je, da so kabineti v bližini laboratorijev. Menimo, da je tehnično težko v eni etaži združevati tehnološke zahteve in klimatske pogoje za laboratorije ter pisarniške prostore. Kako daleč je še za uporabnike še sprejemljivo (npr. po etažah)?

Odgovor: Z vidika smotrnosti izrabe kvadrature, ki bo opremljena z ustreznimi strojnimi instalacijami in bo omogočala večjo, specifično izmenjavo zraka v prostorih, so ti deli namenjeni izključno za laboratorije (z izjemo namenskega seminarskega prostora, ki je za namen zmanjšanja dnevne komunikacije pisarna-laboratorij vedno ob laboratorijih ~12 m^2).

Dovoljeno je torej koncentriranje pisarniških prostorov, ki so od laboratorijev tipično oddaljeni 1 etažo. V primeru še sprejemljive oddaljenosti 2 etaž, pa je to sprejemljivo le v primeru, ko je komunikacija med laboratoriji in pisarnami le v vertikalni smeri (stopnišča, dvigala) so torej pisarne nad ali pod laboratoriji.

Datum objave: 05.07.2019   10:29

Vprašanja postavljena na ogledu

Ali so v priloženih shemah prostorov prikazane razporeditve in pozicije opreme zavezujoče?

Odgovor: Prikazane sheme opreme so zelo premišljene, niso pa zavezujoče, razen tam, kjer je v razpisni prilogi D_1_2 za posamezni laboratorij v vrstici tabelo »Neopredeljeno« zapisano, da je potrebno slediti konfiguraciji prostora in postavitve opreme (npr. FT4 ali CL1.1) . Za opremo in naprave (predvsem samostoječo) so prikazani potrebni minimalni prikazani odmiki. Nekatera oprema ne sme biti v bližini druge (npr. digestorij poleg laminarija).


Kako je z zagotavljanjem dnevne svetlobe v laboratorijih in predpisom o max globini 6 m, do katere se izračunava osvetljenost v prostorih? Vsem laboratorijem in prostorom, za katere je izražena želja po severni orientaciji, ne bo mogoče zadostiti, katerim damo prednost?

Odgovor: Pri snovanju laboratorijev z dnevno svetlobo ni potrebno upoštevati max. 6 m globine, če so zagotovljene vmesne prosojne stene. Pomembnejša je percepcija stika z zunanjim okoljem. Na večjih globinah se za dosego ustrezne osvetljenosti dopolnjuje dnevna svetloba z umetno svetlobo.

Prednost umestitve na osojno stran dajemo predvsem tistim laboratorijem, ki imajo predpisane stroge in zahtevne temperaturne in klimatske režime.

Preferenca umestitve laboratorijev na osojno stran pomeni predvsem to, da laboratoriji niso nikoli umeščeni na južno pročelje stavbe.


Za objekt je predpisano zaklonišče dvonamensko. Ali je elaborat, ki nima ustrezne rešitve z zakloniščem izločen iz konkurence?

Odgovor: Natečajna naloga predvideva v natečajni rešitvi umestitev zaklonišča.

Druge opombe naročnika na ogledu

Podane zahteve po temperaturnih in higienskih režimih v izpostavljenih prostorih so stroge.

V laboratorijih zaradi hrupa niso zaželeni kompresorji ti naj bodo locirani in grupirani v ločenih prostorih

Željena je modularna zasnova študijskih in raziskovalnih laboratorijev, ki bi omogočala dimenzijsko fleksibilnost z enostavnejšimi gradbeno-obrtniškimi posegi.

Višina inštalacijske stropne etaže ali spuščenega stropa naj bo zadostna za vsaj dvonivojsko razporeditev instalacij s križanji (~1 m), da ne bo zmanjševanj navedenih svetlih višin prostorov.

Datum objave: 09.07.2019   15:58
VPRAŠANJE
V natečajni nalogi ni podane zahteve po fizični povezavi med stavbama FFA in FKKT. V objavljenem gradivu z ogleda je nakazana želja po povezavi. Ali je torej povezava med zgradbama zahtevana ali ne?

ODGOVOR

Želja je, da bi zasnova nove stavbe UL FFA dopuščala možnost povezave (v obliki mostu v 1. nadstropju) med obstoječo stavbo UL FKKT in UL FFA (opcijsko). Tloris 1. nadstropja obstoječe UL FKKT je natečajnikom na voljo med natečajnimi prilogami. Most bi se na strani UL FKKT potencialno priključil na koordinatah tlorisa med 1C in 1E. Obstoj povezave vseeno ni ključen del programa ali izključitveni dejavnik.


Datum objave: 09.07.2019   15:58
Spoštovani,

Moje vprašanje se nanaša na točko razpisa Natečajni pogoji št- 4.18.4. Najprej me zanima, ali se ta razpisni pogoj preverja šele potem, ko se anonimni del tekmovanja zaključi in ali gre za pogoj, ki se preverja zgolj pri kandidatu ki prejme prvo nagrado (se pravi je relevanten samo za gradnjo samo)? Opazili smo namreč, da v angleški verziji besedila ta pogoj ni posebej opredeljen. Zavedam se, da je angleška verzija zgolj povzetek slovenske, pa me vseeno zanima ali gre za pogoj od katerega ni mogoče nobeno odstopanje (sploh glede na to, da se druga, tretja in četrta alineja nanašajo na predhodnje izkušnje z gradnjo laboratorijskih prostorov; gre torej za res precej zahteven pogoj).

Za lažje razumevanje kopiram zadevno besediloGospodarski subjekt bo moral predložiti naslednja dokazila:

- o najmanj eni uspešno izvedeni referenci izdelave načrta gradbenih konstrukcij (vrste DGD (PGD) in PZI) za zahteven objekt, katerega bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov presega 5.000 m2 , v obdobju od 1.1.2007 naprej,

- o najmanj eni uspešno izvedeni referenci izdelave načrta gradbenih konstrukcij (vrste IDP ali DGD (PGD) ali PZI) za zahteven objekt, katerega bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov presega 1000m2 in ki vsebuje najmanj 300m2 laboratorijskih prostorov, ki izpolnjujejo anti-vibracijske kriterije za raziskave na področju nanotehnologije, v obdobju od 1.1.2007 naprej (ta refrenca se bo zahtevala samo za objekt UL FS)

- o najmanj eni uspešno izvedeni referenci izdelave načrta strojnih inštalacij in strojne opreme (vrste DGD (PGD) in PZI) za zahteven objekt, katerega bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov presega 5.000 m2 in ki vsebuje najmanj 1000m2 laboratorijskih prostorov, v obdobju od 1.1.2007 naprej,

- o najmanj eni uspešno izvedeni referenci izdelave načrta električnih inštalacij in električne opreme (vrste DGD (PGD) in PZI) za zahteven objekt, katerega bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov presega 5.000 m2 in ki vsebuje najmanj 1000m2 laboratorijskih prostorov, v obdobju od 1.1.2007 naprej,

Vnapprej se zahvaljujem za pojasniteV.ODGOVOR:

Vse zahteve navedene v točki 4.18., ki se nanašajo na druge pooblaščene inženirje, strokovne sodelavce in gospodarske subjekte so izključno informativne narave in se jih v arhitekturni fazi natečaja (tako za UL FS kot tudi za UL FFA) ne bo preverjalo. Zahteve bodo del ločenih razpisov, ki jih bosta naročnika razpisala po pravnomočnosti arhitekturne faze natečaja. Informativne zahteve kot so opredeljene v natečajnih pogojih ostajajo nespremenjene.

V okviru arhitekturne faze natečaja se bo za avtorje, vodjo projekta, pooblaščenega arhitekta in gospodarski subjekt (ki bo podpisal informativno ponudbo) preverjala sposobnost oziroma izpolnjevanje pogojev za vse zahteve, ki so navedene v točki 4.17. natečajnih pogojev.

V angleščino je preveden zgolj izvleček bistvenih določil natečajnih pogojev in ne celotno besedilo. V primeru dvomov velja slovensko besedilo natečajnih pogojev.

Datum objave: 12.07.2019   13:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Za tehnologa specialista za laboratorije zahtevate:
- najmanj ena uspesno izvedena referenca tehnoloskega elaborata za laboratorije (faza DGD (PGD) in PZI oz. samo PZI) v velikosti najmanj 1000 m2 laboratorijskih prostorov, v obdobju od 1.1.2007 naprej.

Glede na to, da so se elaborati do uveljavitve novega GZ večinoma izdelovali v fazi PGD predlagamo,
da zahtevo spremenite in sicer zapišete naslednje:
- najmanj ena uspesno izvedena referenca tehnoloskega elaborata za laboratorije (faza DGD (PGD) in PZI oz. samo PZI oz. samo PGD) v velikosti najmanj 1000 m2 laboratorijskih prostorov, v obdobju od 1.1.2007 naprej.

Ali bi bilo to možno?

Hvala in lp.

ODGOVOR

Zahteva se ne spreminja in ostaja kot je v razpisu. Omeniti velja, da so vse zahteve navedene v točki 4.18. informativne narave in ne bodo predmet preverjanja v okviru natečaja 2. faza arhitektura: UL Fakulteta za farmacijo ali natečaja 2. faza arhitektura: UL Fakulteta za strojništvo.


Datum objave: 12.07.2019   13:39
VPRAŠANJE
Ali boste podaljšali rok za vsebinska vprašanja?
Glede na to, da ste dodali še en ogled, prosimo, da dodate še ponovni rok za vsebinska vprašanja.

Lp

ODGOVOR

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj je podaljšan do 20.7.2019.


Datum objave: 12.07.2019   13:40
VPRAŠANJE
Na koliko različnih gospodarskih družb planirate razdeliti projektno dokumentacijo,
ki je ne bo nudil natečajnik?

Če prav razumemo, boste posebej naročali:
- tehnološki elaborat za laboratorije
- načrt požarne varnosti
- gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije ter študija vibracij

Ali razumemo prav?

ODGOVOR
Naročnik bo preostalo dokumentacijo oddal v enem ali več razpisih. Odločitev o točnem številu razpisov bo naročnik sprejel naknadno.Datum objave: 12.07.2019   13:40
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je zapisano sledeče:
4.18. Informacije glede tehnicnih in ekonomskih zahtev za druge pooblascene inzenirje, strokovne sodelavce in gospodarske subjekte,
ki jih bo narocnik zahteval in preverjal v locenih razpisih (oz. razpisu), katerih izhodisce bodo rezultati natecaja 2. faze: arhitektura za objekta UL FFA in UL FS.

Zanima nas, kaj pomeni, da bodo izhodišče za ločene razpise rezultati natečaja?

Ali to pomeni, da bodo ti razpisi izvedeni po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s tocko b) cetrtega odstavka 46. clena ZJN-3,
torej z ekipami nagrajenih natečajnih elaboratov?
Ali to pomeni kaj drugega?

Iz razpisne dokumentacije ni razvidno, kako bo izveden razpis za druge pooblascene inzenirje, strokovne sodelavce in gospodarske subjekte, poglavje 4.18.
Kako bodo izvedeni ti razpisi, po kakšnem postopku?

Lp,

ODGOVOR

Po podpisu pogodbe za načrte s področja arhitekture (vključno z ostalimi storitvami navedenimi v točki 4.25.1.1. in 4.25.1.2. natečajnih pogojev) bo naročnik na podlagi izbrane rešitve, ki bo predmet pogodbe, na ločenih javnih razpisih oddal še ostale storitve projektiranja drugih pooblaščenih inženirjev in strokovnih sodelavcev. Pooblaščeni inženirji in strokovni sodelavci se bodo ne glede na to, ali so sodelovali v arhitekturnem natečaju ali ne, za pridobitev posla storitve projektiranja morali potegovati v okviru tega novega razpisa ali razpisov, ki jih bo naročnik izvedel po zaključku arhitekturnega natečaja. Po katerem postopku v okviru ZJN-3 bodo razpisi realizirani, se bo naročnik odločal naknadno, nekatere od pogojev (navedene v točki 4.18. natečajnih pogojev) pa informativno podaja v naprej.


Datum objave: 12.07.2019   13:41
VPRAŠANJE
Za dokazovanje ekonomske in finančne zmogljivosti je v točki 4.17.6 v drugi alinei postavljen pogoj finančne bonitetne ocene za gospodarsko družbo-ponudnika najmanj SB5. Prosimo vas, da ta pogoj spremenite v finančno bonitetne oceno najmanj SB6.
Obrazložitev: pri opisih za SB5 in SB6 je v prvem stavku pri obeh opisih navedeno, da je po teh ocenah zmožnost gospodarske družbe za poravnanje obveznosti nadpovprečna. V oba razreda SB5 in SB6 so uvrščene družbe z nadpovprečno finančno zmožnostjo.

ODGOVOR


Na željo naročnika ostaja pogoj finančne bonitetne ocene za gospodarsko družbo-ponudnika najmanj SB5.

Datum objave: 19.07.2019   11:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v natečajnem gradivu pri Fakulteti za farmacijo smo zasledili razlike v poimenovanju posameznih prostorov v katalogu prostorov pri katedri KB ter v shemi, kako naj se posamezni prostori povezujejo med sabo. Npr. prostor KB10 sodi v katalogu med pedagoške laboratorije, v shemi pa je uvrščen med raziskovalne laboratorije. Prosimo za pojasnilo, hvala.

ODGOVOR
Nekonsistentnosti v C_7_ grafičnem katalogu prostorov nismo identificirali. Laboratorij KB10 je posamezno in v shemi povezljivosti znotraj »C_7_ grafični katalog prostorov« definiran kot pedagoški laboratorij. Laboratoriji od KB1 do KB10 so pedagoški laboratoriji, prostori od KB11 do KB20 pa sodijo med raziskovalne prostore. Nekonsistentnost pri navajanju smo opazili zgolj v Preglednici površin, kjer je laboratorij KB16 napačno umeščen v kategorijo pedagoških laboratorijev.

Datum objave: 19.07.2019   11:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1. Glede na grafični katalog prostorov FFA je predvidena bruto etažna višina pedagoških laboratorijev katedre za farmacevtsko kemijo 5 m. Slednje ni izpostavljeno v natečajni nalogi, kjer so navedene posebne višine laboratorijev (strani 56 in 57). Ali to pomeni, da morajo imeti omenjeni laboratoriji BEV 5 m ali pa je lahko tudi manj, na primer 4 m kot večina ostalih laboratorijev?

ODGOVOR: Omenjene laboratorije Katedre za farmacevtsko kemijo se lahko umesti tudi v etaže z BEV 4 m (imajo v D_1_2_tabele specifikacij prostorov FFA navedeno standardno površino). Izjema je le laboratorij 19-FK (soba za NMR), ki pa naj bo v etaži z BEV 5 m.

2. Skladišča za laboratorije
a) Ali morajo biti skladišča za laboratorije (T030101 do T030107) umeščena v pritličje oziroma na lahko dostopno mesto (zaradi dostav in podobnega)?

ODGOVOR: V pritličje oziroma na lahko dostopno mesto je smiselno umestiti zlasti skladišča: T030102, T030103, T030104, T030105, T030106

b) Ali morajo biti skladišča za laboratorije lahko dostopna za dovoz/odvoz materialov na dnevnem oziroma tedenskem nivoju?

ODGOVOR: Na tedenskem nivoju.

c) Ali morajo biti skladišča slučajno umeščena neposredno ob laboratorije? Če ja, katere?

ODGOVOR: Skladišča, ki morajo biti umeščena ob laboratorijih, so kot taka predstavljena na povezovalnih shemah grafičnega kataloga prostorov ter so hkrati v zbirni preglednici površin navedena v zavihku Laboratoriji (in ne pod Tehnične službe in Servis).

3. Male amfiteatralne predavalnice
V shemi prostorov so male amfiteatralne predavalnice narisane po dve skupaj s predelitvijo prostora.
a) Ali to pomeni, da morajo biti združljive v en prostor?

ODGOVOR: Da, zaporedna konfiguracija dveh amfiteatralnih predavalnic naj z ustrezno tehnično izvedbo predelitve prostorov omogoča združevanje v enovito, večjo amfiteatralno predavalnico.

b) Ali morajo biti male predavalnice združljive na takšen način, da z odstanitvijo pregrade tvorijo večjo amfiteatralno predavalnico?

ODGOVOR: Ne, splošne predavalnice s 50 ali 30 sedeži se ne združujejo v večje.

4. Knjižnica
a) Ali je knjižnica zaprtega tipa z omejenim dostopom ali pa je prosto dostopna?

ODGOVOR: Knjižnica je interne narave (za študente in sodelavce FFA). Ideal je, da imajo uporabniki možnost obiska knjižnice 24h na dan. Knjižnica naj bo posledično locirana v bližini glavnega vhoda stavbe, t.j. v pritličju s predvidenim ločenim vhodom, da bo tudi odprti del knjižnice - čitalnica kontroliran z receptorsko / varnostno službo ali ustreznim tehničnim varovanjem - nadzorom.

b) Je knjižnica lahko zasnovana kot del skupnega, odprtega prostora?

ODGOVOR: Iznos izposojenih gradiv mora biti kontroliran. Predlagamo, da je knjižnica deljena na zaprt del - izposoja in odprti del - čitalnico, ki je lahko dostopna študentom 24h. Čitalnica naj bo kljub prostorski odprtosti zasnovana tako, da se jo da (npr. ob vikendih) izolirati od preostalega dela stavbe.

c) Ali mora biti depo za knjige, kataloge, referenčno gradivo in revije umeščen v neposredno bližino odprtega knjižničnega dela? Ali je lahko depo na primer v kletni etaži?

ODGOVOR: Depo za knjige, kataloge, referenčno gradivo in revije naj bo umeščen v neposredno bližino knjižnice.

5.) Razdelilna kuhinja z jedilnico
a) Ali se predvideva kuhanje hrane ali pa zgolj dogrejevanje in razdeljevanje že pripravljenih obrokov?

ODGOVOR: Primarno naj bo podprta funkcija dogrevanja in razdeljevanja hrane. Ker pa je način priprave hrane odvisen tudi od zunanjih izvajalcev, želimo ohraniti polno fleksibilnost priprave hrane na lokaciji. Na predvideni kvadraturi je zato potrebno predvideti polno opremljeno kuhinjo, ki bo omogočala tudi dokončevanje priprave hrane ali celovito kuhanje. Pri tem je potrebno zagotoviti učinkovito ventiliranje kuhinje in izolacijo širjenja vonjav.

b) Je kuhinja z jedilnico namenjena tudi zunanjim uporabnikom, na primer študentom in pedagogom sosednjih fakultet?

ODGOVOR: Primarno ne. Posameznikom sicer ne bomo omejevali dostopa dokler bo šlo za manjše število in ne bo motilo normalnega dnevnega reda in funkcij na fakulteti. Ne zahtevamo torej koncepta odprte kuhinje z zunanjim vhodom, misliti pa je treba na dostavo predpripravljene hrane in živil.


VPRAŠANJA NA 2. OGLEDU

Ali je možno bazen za sprinkler sistem predvideti skupen za obe fakulteti ali bi moral biti ločen bazen za vsako fakulteto?

ODGOVOR: Lahko je predviden skupen, a na takšen način, da se izgradi že v fazi gradnje prve od obeh fakultet.

Ali je uvoz v garažo skupen za obe fakulteti?

ODGOVOR: Da.

Laboratorije infrastrukturnih centrov prepoznate kot ključen element urbanistične celote oz. kot ločen del fakultetnega kompleksa. Zakaj?

ODGOVOR: Smiselno je, da je to zaokrožena celota, zaradi zahtevnejše tehnologije, zaradi omejitve dostopa in zmanjšanja stroškov obratovanja.

Kako je z laboratoriji s težko opremo? Ali je smiselno, da se jih umesti v kletno etažo?

ODGOVOR: Opremo (laboratorijsko) večje vrednosti ne preferiramo v kletnih prostorih ampak, v primeru večje teže, v pritličju. Težjo opremo se umesti v prostore preko fasade ( za posamezne laboratorije so predvidene režijske odprtina). Paziti je potrebno na ustrezno nosilnost tal v takšnih laboratorijih.

Znotraj katedre je več laboratorijev. Kaj je boljše: horizontalno ali vertikalno povezovanje laboratorijev znotraj katedre?

ODGOVOR: Želimo si horizontalno povezovanje laboratorijev znotraj katedre. Cilj je imeti ljudi blizu, da se lahko srečujejo tudi na neformalne načine, kjer se mimogrede v pogovoru pride do kakšnih idej. Posamezne laboratorije se od posamezne katedre odvoji, če to zahtevajo arhitekturne rešitve (večje bruto etažna višina) ali posebne tehnološke zahteve (npr. povečana izmenjava zraka v primeru čistih prostorov).

Ali je knjižnica odprte narave?

ODGOVOR: Knjižnica je interne narave (za študente in sodelavce FFA). Ideal je, da imajo uporabniki možnost obiska knjižnice 24h na dan.

V nalogi predvidene površine za garderobe so mišljene tako za zaposlene kot za študente? Potreba po 'čisti poti'?

ODGOVOR: Garderobe so predvidene za študente. Zaposleni imajo možnost garderobnih omar v svojih pisarnah. Čiste poti niso potrebne.Datum objave: 25.07.2019   15:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pošiljam vprašanja:

- Nekaj prostorov je navedenih v grafičnem katalogu prostorov, a jih ni v preglednici površin površin. Se te prostore ignorira, saj naj bi po redosledu bila preglednica najbolj eksakten in relevanten dokument?
- Prav tako so pri določenih prostorih velika odstopanja med podano kvadraturo v grafičnem katalogu in preglednici površin. Absolutno velja, da so vse kvadrature podane v preglednici površin pravilne in se jih držimo?
- V predstavitvi ob ogledu lokacije je napisano, da je zaželjena povezava s FKKT. Je ta sploh mogoča glede na to, da bi v primeru povezave šli čez gradeno mejo.
- V natečajni nalogi je zapisano, da UL FFA prepoznava ločen segment v katerem so locirani laboratoriji infrastrukturnih centrov kot ključen element urbanistične zasnove stavbe FFA. Kaj je mišljeno kot ključen urbanistični element zasnove?
- Naj bodo pedagoški laboratoriji katedr v svojem sklopu, ločenem od raziskovalnih laboratorijev ali je bolje, da so v neposredni bližini v sklopu katedr? (Oziroma kakšna je povezava med pedagoškimi in raziskovalnimi laboratoriji katedr?)

- Imata lahko fakulteti povezano klet in/ali skupni uvoz v garažo?
- Glede na to, da del natečajnega območja ni v lasti UL nas zanima katere programe zunanje ureditve se lahko predvidi na teh parcelah?
- Natečajno območje fakultet seka čez več parcel in ne sovpada s parcelnimi mejami. Je potrebno potrebne odmike po tem takem upoštevati le kjer meja natečajnega območja sovpada z mejo lastništva in kjer meji na EUP z namensko rabo K1?
- Je lahko dostavna cesta, ki pripada določeni fakulteti izven območja gradnja (a znotraj natečajnega območja)?
- Je lahko skupna dovozna rampa zunaj parcele gradnje posamične fakultete (a znotraj natečajnega območja)?


ODGOVOR

1) Nekaj prostorov je navedenih v grafičnem katalogu prostorov, a jih ni v preglednici površin površin. Se te prostore ignorira, saj naj bi po redosledu bila preglednica najbolj eksakten in relevanten dokument?

Odgovor: Opažene diskrepance niso namenske in verjamemo, da jih ni veliko. Veljka tudi obratno, v okviru npr. skupnih prostorov ali tehničnih služb in servisov niso vsi prostori v grafičnem katalogu, so pa navedeni v preglednici. Vsi prostori, ki so opredeljeni v grafičnem katalogu prostorov so z vidika programa naročnika zagotovo pomembni. Glede na vaša opažanja velja torej unija obeh dokumentov.

2) Prav tako so pri določenih prostorih velika odstopanja med podano kvadraturo v grafičnem katalogu in preglednici površin. Absolutno velja, da so vse kvadrature podane v preglednici površin pravilne in se jih držimo?

Odgovor: Površine prostorov bi morale biti v obeh dokumentih poenotene. Zaradi iteracij pri načrtovanju večjih kapacitet npr. laboratorijev, so kvadrature bile povečane. Delovni dokument je bil grafični katalog prostorov. Velja, da če opazite odstop, upoštevate večjo površino prostora, ki je navedena v obeh dokumentih.

3) V predstavitvi ob ogledu lokacije je napisano, da je zaželena povezava s FKKT. Je ta sploh mogoča glede na to, da bi v primeru povezave šli čez gradbeno mejo.

Odgovor: Želja je, da bi zasnova nove stavbe UL FFA dopuščala možnost povezave (v obliki mostu v 1. nadstropju) med obstoječo stavbo UL FKKT in UL FFA (opcijsko). Tloris 1. nadstropja obstoječe UL FKKT je natečajnikom na voljo med natečajnimi prilogami. Most bi se na strani UL FKKT potencialno priključil na koordinatah tlorisa med 1C in 1E. Obstoj povezave vseeno ni ključen del programa ali izključitveni dejavnik.

4) V natečajni nalogi je zapisano, da UL FFA prepoznava ločen segment v katerem so locirani laboratoriji infrastrukturnih centrov kot ključen element urbanistične zasnove stavbe FFA. Kaj je mišljeno kot ključen urbanistični element zasnove?

Odgovor: Laboratoriji infrastrukturnih centrov so ključni del programa naročnika. Upoštevanje programa fakultete je bistvena zahteva. Laboratorije infrastrukturnih centrov prepoznavamo kot ključen element urbanistične celote, t.j. kot ločen del fakultetnega kompleksa. Smiselno je namreč, da predstavljajo ti laboratoriji zaokroženo celoto, zaradi zahtevnejše tehnologije, zaradi omejitve dostopa in zmanjšanja stroškov obratovanja ostalih delov stavbe v času vikendov, praznikov in študijskih počitnic.

5) Naj bodo pedagoški laboratoriji katedr v svojem sklopu, ločenem od raziskovalnih laboratorijev ali je bolje, da so v neposredni bližini v sklopu katedr? (Oziroma kakšna je povezava med pedagoškimi in raziskovalnimi laboratoriji katedr?)

Odgovor: Če to predvidena zasnova stavbe omogoča, potem preferiramo horizontalno povezovanje laboratorijev znotraj katedre, še zlasti zaradi tega, ker so nekateri laboratoriji hibridni (pedagoški in raziskovalni, npr. laboratoriji FT3 do FT7 informacija podana v D_1_1_tabele specifikacij prostorov FFA). V primeru, da takšna razporeditev ni možna, potem naročnik preferira koncentriranje pedagoških in raziskovalnih laboratorijev posamezne katedre, z vertikalno razporeditvijo v dveh zaporednih etažah z možnostjo hitre vertikalne komunikacije. Posamezne laboratorije se od posamezne katedre odvoji, če to zahtevajo arhitekturne rešitve (večje bruto etažna višina) ali posebne tehnološke zahteve (npr. povečana izmenjava zraka v primeru čistih prostorov).

6) Imata lahko fakulteti povezano klet in/ali skupni uvoz v garažo?

Odgovor: Fakulteti UL FFA in UL FS morata imeti skupni uvoz v garažo, z razcepitvijo dovoza-izvoza v obe garaži. Projekt naj bo zasnovan tako, da omogoča časovno neodvisno gradnjo obeh fakultet, zato povezovanje garaže-kleti ni zaželeno. V neposredni bližini uvoza, je lahko zasnovan skupni bazen fakultet za Sprinkler sistem gašenja, vendar se maksimalna tlorisna površina obeh fakultet s tem sorazmerno zmanjša (spoštovati je potrebno največji faktor zazidanosti natečajnega področja: 50%).

7) Glede na to, da del natečajnega območja ni v lasti UL nas zanima katere programe zunanje ureditve se lahko predvidi na teh parcelah?

Odgovor: Za UL FFA (B_NATECAJNA NALOGA_FFA_2019 05 06, str.12):
Natečajno območje FFA sovpada z mejo, ki jo določa OPPN 65. Zemljišča označena s parcelnimi številkami (1706, 1707/3, 1707/4, 1820/5, 1820/6) so v lasti Univerze v Ljubljani. Gradnja objektov je tako dovoljena le na delu območja EUP RD 358, ki je v lasti Univerze v Ljubljani. Meje omenjenih površin so natančneje opredeljene v natečajni podlogi C_1_geodetskinacrt.
Na zemljiščih, ki niso last UL naj se predvidi tiste programe, ki niso funkcionalno ali lokacijsko nujni za delovanje ene ali druge fakultete. Na zemljišča UL je tako potrebno vključiti vso potrebno prometno in komunalno infrastrukturo, ki se navezuje na posamezen objekt.

8) Natečajno območje fakultet seka čez več parcel in ne sovpada s parcelnimi mejami. Je potrebno potrebne odmike po tem takem upoštevati le kjer meja natečajnega območja sovpada z mejo lastništva in kjer meji na EUP z namensko rabo K1?

Odgovor: Odmike je potrebno upoštevati le kjer meja natečajnega območja sovpada z mejo lastništva in kjer meji na EUP z namensko rabo K1.
Odmik stavbe UL FFA od parcele 1707/2 je bil določen na podlagi 1. faze natečaja in ga je zato potrebno upoštevati.

9) Je lahko dostavna cesta, ki pripada določeni fakulteti izven območja gradnja (a znotraj natečajnega območja)?

Odgovor: Dostavne ceste in intervencijske poti so lahko izven območja gradnje le če so zemljišča v lasti Univerze v Ljubljani.

10) Je lahko skupna dovozna rampa zunaj parcele gradnje posamične fakultete (a znotraj natečajnega območja)?

Odgovor: Področje skupne dovozne rampe je definirano v natečajni podlogi C_1_geodetskinacrt in je izven področja gradnje obeh fakultet. Skupna uvozna rampa spada v program zunanje ureditve širšega natečajnega območja.Datum objave: 26.07.2019   16:58
VPRAŠANJE
Ali se moramo registrirati, da bi lahko sodelovali na natečaju? Če da, kje in kako?

ODGOVOR
Registracija ni potrebna.Datum objave: 26.07.2019   17:01
VPRAŠANJE

Ali moramo ustaviti stavbo s severne meje ali jo uskladiti s fakulteto za kemijsko zgradbo? Ali lahko pojasnite, kje je treba zgradbo omejiti glede na omejitve partije?

ODGOVOR
Rok za vsebinska vprašanja je potekel 20.07.2019.Datum objave: 26.07.2019   17:01
VPRAŠANJE

Kakšen je najmanjši prostor, ki ga moramo pustiti za strop? Je 150cm ali 200cm? Koliko naj ostane med ploščami, da se ljudje lahko premikajo noter? Ali mora biti strop plošča ali lahka konstrukcija? Ker smo razumeli, da je ta vrsta zgornje meje potrebna le za omejen del laboratorijev (432 m2), ali je to pravilno ali pa se ta zgornja meja uporablja za večje število površin?

ODGOVOR
Rok za vsebinska vprašanja je potekel 20.07.2019.Datum objave: 26.07.2019   17:17
Objavljen je angleški prevod vprašanj in odgovorov s Portala JN.

English translation of the questions and answers published on the Public procurement Portal are published on the link:
https://www.zaps.si/img/admin/file/Natecaji/Q&A%2014_6_-12_7_.pdf

Datum objave: 03.08.2019   15:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Tako v kratkem kot v zgornjem koledarju navajate, da je rok za vprašanja in vprašanja 12.09.19 ...
Nikakor ne najdemo datuma 20.07.19 kot roka za oddajo vprašanj.
Če se je koledar spremenil, nam lahko pošljete posodobitev?

ODGOVOR
Podaljšan rok za vsebinska vprašanja je bil objavljen v okviru odgovora:
Datum objave: 12.07.2019 13:39
ODGOVOR: Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj je podaljšan do 20.7.2019.


Datum objave: 22.08.2019   21:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


Sem kvalificiran arhitekt v Sloveniji a sem trenutno zaposlena v arhitekturnem biroju v Angliji in imam staus v mirovanju. Zanima me ali imam lahko pri udelezbi na natecaju kot pooblasceni arhitekt status v mirovanju, glede nato, da ima firma sedez v tujini in bo vodja projekta sodeloval na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/es?

ODGOVOR
Pooblaščeni arhitekt s statusom v mirovanju vpisan v imenik ZAPS se lahko udeležuje natečajev.Datum objave: 22.08.2019   21:11
VPRAŠANJE
Question 1:
According to brief (1.12.6) every company has to fulfil SB5 financial credit condition.
Foreign (non-Slovenian but EU) company has to fulfil this feature, or not?
What should we do in this case, if we are a European (EU) architect design company without this qualification?

Question 2:
According to 1.12.1 project leader has to be ZAPS registered.
Later in this chapter there is written, that authorised architects from EU may participate.
We have full designing authorisation in our EU country, but we do not have Slovenian registration.
Can we participate in this competition without being in ZAPS register, or not?

Thank You for your assistance

ODGOVOR


Every nominated business entity, be it Slovene or foreign, has to demonstrate the requested financial credit condition. In the case of joint tender at least one of the partners must demonstrate the requested financial credit condition.

S.BON credit ratings are done by AJPES agency for Slovene companies. A foreign company must submit a credit rating from an official institution which has an official system of matching its credit ratings with those of internationally recognized agencies: Standard & Poor's, Fitch or Moody's. Comparison between S.BON AJPES credit rating scale and the above mentioned agencies credit rating scales can be found at: https://www.ajpes.si/Credit_Rating_Services/SBON_Credit_Rating/Credit_rating_scale#b485

Datum objave: 22.08.2019   21:14
1. V primeru, da se prijavlja skupina gospodarskih subjektov in je eno od partnerskih podjetij registirano v EU - ali morajo biti finančne bilance prevedene v angleščino z uradnim (certificiranim) prevajalcem ali zadošča necertificiran prevod?

ODGOVOR:

Certificiran prevod ni potreben. Zadošča necertificiran prevod.2. Katere so nujne informacije, ki morajo biti razvidne iz javno dostopnih nacionalnih baz podjetij?

ODGOVOR:

Za preverjanje ustreznosti pogoja navedenega v točki 4.17.2. natečajnih pogojev morata biti iz nacionalnih baz podatkov razvidna naslednja podatka:

- da ima gospodarski subjekt poslovni sedež v EU, EGP, Švici ali državi pogodbenici in

- da je gospodarski subjekt registriran za dejavnost projektiranja.

Datum objave: 22.08.2019   21:32
Odgovori objavljeni pri natečaju za FS relevantni tudi za FFA

Datum objave: 03.08.2019 14:22

VPRAŠANJE
Zanima nas omejitev etažnosti.
Je etažnost omejena?
Lahko v dovoljeno višino umestimo 4 etaže?
Lahko v dovoljeno višino umestimo 5 etaž?

ODGOVOR
Maksimalno število etaž v natečaju ni eksplicitno omejeno. P+2+T so sicer 4 etaže, kar je določeno s krovnim OPN, P+3+T pa je 5 etaž, kar je dopuščeno z natečajno nalogo.
Z natečajno nalogo je določena maksimalna višina objekta. V posamezne dele stavbe je možno umestiti večje število etaž, kot to določa OPN, pri čimer pa maksimalna višina ne sme biti presežena.


Datum objave: 03.08.2019 14:13

VPRAŠANJE
Prosimo vas, da v geodetskem posnetku nedvoumno določito mejo,
do koder lahko umeščamo objekte.
Pri veliko natečajih je glavni problem umeščanje objektov na zemljišče.
Hvala.

ODGOVOR
Meje so v geodetskem posnetku nedvoumno označene v barvi in ustreznem layerju.


Datum objave: 01.07.2019 12:15

VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na zahtevo o načrtovanju zaklonišč skladno z Uredbo o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitene objekte (Ur. l. RS, št. 48/93, 69/93 - popr. in 57/96) , ki je navedena v poglavju V.d.III/Zaklonišče natečajnih nalog za obe fakulteti, in glede na odgovor Ministerstva za obrambo v tej zvezi, sprašujemo ali je upoštevanje oziroma neupoštevanje te zahteve izločitveni kriterij.

ODGOVOR
Umestitev zaklonišča v natečajni rešitvi je zahtevana.


Datum objave: 01.09.2019   18:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vprašanje se nanaša na obe fakulteti.

Prosimo za pojasnila točke: "navedba investicijske ocene GOI brez za objekt UL FFA oz. objekt UL FS in ločeno za uvoz v garažo in oprte površine". Na kaj konkretno se nanaša beseda "brez"? Ali je predviden poseben formular za izračun investicijske vrednoti?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Del zapisa po katerem sprašujete se pravilno glasi: "navedba investicijske ocene GOI brez DDV za objekt UL FFA oz. objekt UL FS in ločeno za uvoz v garažo in oprte površine". Za izračun investicijske vrednosti ni predviden noben formular.

Datum objave: 01.09.2019   18:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V projektni dokumentaciji so kot sestavni del oddanega gradiva navedeni prostorski prikazi.
Ali so glede prostorskih prikazov postavljene kakšne posebne omejitve? Na zadnjih nekaj razpisanih ZAPS natečajih uporaba "renderjev" namreč ni bila dovoljena.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Ne, za prostorske prikaze v arhitekturnem natečaju za UL FFA in UL FS ni omejitev.

Datum objave: 01.09.2019   18:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V excell preglednici kvadratur smo opazili napake, in sicer se "šifre prostorov v risbi" ponavljajo (npr. L060105 je uporabljena tako v sklopu "Laboratorji - Katedere" kot tudi "Laboratoriji - Infrastrukturni centri".

Ali boste napako popravili ali se uporabljajo te šifre, ki so bile objavljene.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


V načrte naj bo vpisana šifra, ki je navedena v tabeli. Napake ne bomo popravljali, saj je so prostori opredeljeni tudi z ustrezno barvo in imenom.

Datum objave: 10.09.2019   11:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pošiljam vam vprašanja v zvezi z ponudbo za izdelavo projektne dokumentacije:

1. V drugi vrstici zahtevate izdelavo IDP projekta. Takšen projekt ni več predviden v novi gradbeni zakonodaji. Ali se IDP izdela po stari zakonodaji?
2. V katerih fazah projekta je potrebno izdelati ( IZP, IDP, PZI )?
- ocene investicije
- popise del, predizmere in projektantski predračun.
3. Prosim če podrobneje opredelite sodelovanje projektanta pri razpisu za oddajo del in pripravo dokumentacije za razpis del.


ODGOVOR

1. V drugi vrstici zahtevate izdelavo IDP projekta. Takšen projekt ni več predviden v novi gradbeni zakonodaji. Ali se IDP izdela po stari zakonodaji?
ODGOVOR: Izdelava IDP je predvidena po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter v Pravilih stroke, ki so še v postopku sprejemanja.

2. V katerih fazah projekta je potrebno izdelati ( IZP, IDP, PZI )?
- ocene investicije
ODGOVOR: V IDP
- popise del, predizmere in projektantski predračun.
ODGOVOR: V PZI

3. Prosim če podrobneje opredelite sodelovanje projektanta pri razpisu za oddajo del in pripravo dokumentacije za razpis del.
ODGOVOR: Predvidi se sodelovanje s pripravljalcem razpisa v obsegu 200 ur. Aktivnosti: pregled razpisne dokumentacije, podaja pripomb, analiza prispelih ponudb.


Datum objave: 10.09.2019   11:03
Dear sir/ madam

We are architects from jordan (middel east )
Is it eligible to participate in this competition?

ODGOVOR

Dear sir/ madam
We are architects from jordan (middel east )
Is it eligible to participate in this competition?

ANSWER:
The nationality of the architects is not prescribed, however, there are several requirements that all competitors must fulfil. They are stated in point 4.17. of the document NATEČAJNI POGOJI in Slovene and translated in English in point 1.12. of the document ENG_A_Competition rules. One of the requirements is, that the project leader (author) must be listed in ZAPS register of architects or he/she must be a fully authorised architect in one of the EU or EEA states (European Parliament and Council Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications).

Datum objave: 10.09.2019   11:04
Posredujem formalno vprašanje:
Pri dokazovanju ekonomske in finančne zmogljivosti je zahtevana zavarovalna vsota najmanj v višini skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Ponavadi je v takem primeru zahtevana vsota 10% ponudbene vrednosti. V kolikor se zahteva kritje zavarovalne vsote v višini skupne pogodbene vrednosti, bo to velik problem, saj ne slovenske zavarovalnice, ne banke ne dodeljujejo tako visokih bančnih garancij.
Zanima nas tudi časovna omejitev takšnega zavarovanja.
ODGOVOR:
Zahtevano zavarovanje poklicne odgovornosti je preverjeno mogoče pridobiti pri najmanj eni od večjih slovenskih zavarovalnic. Zavarovanje mora veljati celoten čas trajanja pogodbe. Ker gre za višje zavarovalne vsote pa vse natečajnike opozarjamo, da si za pridobivanje potrdila rezervirajo dovolj časa, ker lahko preveritveni postopki trajajo nekoliko dlje kot običajno.

Datum objave: 10.09.2019   11:05
VPRAŠANJE
Ali je morda zahtevano, da je v natečajni skupini vključen tudi krajinski arhitekt?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.


ODGOVOR


Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati avtorji in gospodarski subjekt so navedene v točki 4.17. natečajnih pogojev. Med njimi ni posebne zahteve, da mora biti v natečajni skupini tudi krajinski arhitekt, je pa sodelovanje vseh različnih profilov pooblaščenih arhitektov, inženirjev in drugih strokovnih izvedencev zelo zaželeno.

Datum objave: 10.09.2019   11:08


Pošiljamo formalna vprašanja glede natečaja za Fakulteto za strojništvo in veljajo tudi Fakulteto za farmacijo:
1. Predlagamo, da se boniteta spremeni na SB7 ali nižjo, kar je ocena za povprečno slovensko gospodarsko družbo / vir: obrazložitev poročil s strani AJPES

ODGOVOR:

Glej odgovor z datumom objave: 12.07.2019 13:41. Na željo naročnika ostaja pogoj finančne bonitetne ocene za gospodarsko družbo-ponudnika najmanj SB5.

2. Ni jasen kriterij iz prve alinee tč. 4.18.9. je za slovenske razmere izredno zahteven (1.000.000 letnih prihodkov) in po našem mnenju izključuje večino slovenskih projektantskih organizacij. Ta kriterij je tudi drugačen od zahtev v prvi alinei tč. 4.17.6. in v prilogi Ekonomska zmogljivost, kjer se zahteva min 150.000 /letno

ODGOVOR:

V točki 4.18. so navedene tehnične in ekonomske zahteve za druge pooblaščene inženirje, strokovne sodelavce in gospodarske subjekte, ki so izključno informativne narave in jih bo naročnik zahteval in preverjal v ločenih razpisih (oz. razpisu), katerih izhodišče bodo rezultati natečaja 2. faze: arhitektura za objekt UL FFA in UL FS.

Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati avtorji natečaja za objekt UL FFA in UL FS in projektant načrtov arhitekture in ki jih bo naročnik preverjal, so navedene v točki 4.17. natečajnih pogojev.


3. Zakaj je zahtevano zavarovanje celotnega ponudbenega zneska in ne določen %?

ODGOVOR:

V členu 15. Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti je opredeljena najnižja zavarovalna vsota. Zgornja meja ali način določanja višine zavarovalne vsote nista opredeljena in ju lahko določi naročnik sam, seveda upoštevajoč med drugim tudi načelo sorazmernosti (8. člen ZJN-3) in načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3).


4. Kriterij v tretjem odstavku tč. 4.15, da naj bi obe fakulteti delovali kot usklajena celota je za natečajnike nesprejemljiv, saj nanj ne morejo imeti nikakršnega vpliva. V končni fazi bi lahko bili najbolj usklajeni rešitvi, ki pa pričakovanjem investitorjev sploh ne odgovarjata. To merilo tudi ni navedeno v poglavju 7. Merila za ocenjevanje. Zato predlagamo, da se ta del odstavka črta.

ODGOVOR:

Merila ocenjevanja so opredeljena v poglavju 7. natečajnih pogojev, v točki 4.15. je pojasnjen zgolj potek ocenjevanja. Predvidena je skupna zaključna ocenjevalna seja obeh komisij, na kateri bodo člani predlagali zmagovalca ureditve skupnega uvoza v obe podzemni garaži in ureditev zunanjih površin v širšem natečajnem območju.


5. Ni jasen vrstni red opravil: Ali naj se dodelava natečajnih elaboratov v skladu s 4. odst. tč. 4.15 izvede pred pripravo zaključnega poročila in kdaj se v tem primeru izvede identificiranje avtorjev in njihove sposobnosti (zadnji odstavek te točke)?

ODGOVOR:

V izjemnem primeru, da bi prišlo do potrebe po dodelavi izbranih natečajnih rešitev, se dodelava izvede preden je določen končni vrstni red prejemnikov nagrad in priznanj, torej preden je izdelano zaključno poročilo. Identificiranje avtorjev se izvede po tem, ko je zaključno poročilo izdelano in potrjeno.


6. Zahteve po dokazovanju sposobnosti v točki 4.18 , ki so izključno informativne narave, po nepotrebnem komplicirajo in obremenjujejo delo udeležencev natečaja, zato predlagamo, da se točke od 4.18.1 do točke 4.18.8 v celoti črtajo. Še posebej zato, ker v zadnjem odstavku točke 4.19. navajate, da bodo merila za izbiro projektantov za ta področja podana šele v razpisni dokumentaciji za oddajo teh projektnih sklopov.

ODGOVOR:

Drži, da so zahteve navedene v točki 4.18. izključno informativne narave. Namenjene so tistim arhitektom, ki se želijo že v tej natečajni fazi povezati s pooblaščenimi inženirji in strokovnimi sodelavci, ki izpolnjujejo tudi zahteve nadaljnjega razpisa (razpisov).


Hvala in lep pozdrav!

Datum objave: 10.09.2019   11:11
VPRAŠANJE
Dear sir/ madam

We are architects from jordan (middel east )
Is it eligible to participate in this competition?

ANSWER:
The nationality of the architects is not prescribed, however, there are several requirements that all competitors must fulfil. They are stated in point 4.17. of the document NATEČAJNI POGOJI in Slovene and translated in English in point 1.12. of the document ENG_A_Competition rules. One of the requirements is, that the project leader (author) must be listed in ZAPS register of architects or he/she must be a fully authorised architect in one of the EU or EEA states (European Parliament and Council Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications).

Datum objave: 17.09.2019   16:00

Datum prejema: 12.09.2019 10:06

Spoštovani,

vprašanje na temo dokazovanja referenc za zahteven objekt.

Imamo situacijo, ko je pri dokumentu za pravnomočno gradbeno dovoljenje gospodarski subjekt drugačen kot pri uporabnem dovoljenju.

Vseskozi gre za istega vodjo projekta in pooblaščenega arhitekta. Gospodarski subjekt, odgovoren v fazi gradbenega dovoljenja, je tekom priprave projektne dokumentacije zaradi prekinitve poslovanja pravice prenesel na novo gospodarsko družbo. Kopijo omenjenega dokumenta za prenos pravic lahko predložimo.

Hvala za odgovor!

ODGOVOR:

Kot izhaja iz vašega vprašanja vas zanima ustreznost projektanta gospodarskega subjekta na projektu, ki ga želite predložiti kot referenco. V DGD (oziroma PGD) dokumentaciji in gradbenem dovoljenju je naveden kot projektant gospodarski subjekt 1, na PZI dokumentaciji in uporabnem dovoljenju pa je naveden kot projektant gospodarski subjekt 2. Naročnik bo v takem primeru kot ustrezno priznal referenco projektantu - gospodarskemu subjektu 2, projektantu - gospodarskemu subjektu 1 pa ne. Situacijo kot opombo obrazložite na prilogi TEHNIČNE REFERENCE GOSPODARSKI SUBJEKT in če boste pozvani, boste naknadno priložili vse relevantne dokumente.


Datum prejema: 11.09.2019 14:37

Spoštovani!
Ali se v skladu s točko 4.8. razpisne dokumentacije in 81. členom ZJN-3 lahko dokazuje tehnična in kadrovska sposobnost nominiranega gospodarskega subjekta, vodje projekta in pooblaščenega arhitekta za načrt arhitekture z referencami podizvajalca? Podizvajalec bo v primeru prvo nagrajenega natečajnega elaborata tudi izvajalec.

ODGOVOR:

Postavljeno vprašanje ni povsem razumljivo.

Za s strani natečajnika nominiranega gospodarskega subjekta (projektanta), ki bo naveden v prilogi TEHNIČNE REFERENCE GOSPODARSKI SUBJEKT velja, da mora biti hkrati v prilogi INFORMATIVNA PONUDBA naveden kot gospodarski subjekt projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo) ali kot eden od skupine gospodarskih subjektov (Opcija 1 te iste priloge), ne more pa biti naveden kot podizvajalec (opcija 2 te iste priloge).

Za s strani natečajnika nominiranega vodjo projekta (priloga TEHNIČNE REFERENCE VODJA PROJEKTA) velja, da mora opravljati poklicne naloge v projektantu (gospodarskem subjektu) na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID. Projektant v katerem ta vodja opravlja poklicne naloge na predpisan način je lahko s strani natečajnika nominiran kot glavni ponudnik (torej v prilogi INFORMATIVNA PONUDBA gospodarski subjekt projektant, pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo) ali kot eden iz skupine ponudnikov (torej gospodarski subjekt naveden v alineji opcija 1 te iste priloge), ne more pa biti s strani natečajnika nominiran kot podizvajalec (opcija 2 te iste priloge).

Tudi za s strani natečajnika nominiranega pooblaščenega arhitekta (priloga TEHNIČNE REFERENCE POOBLAŠČENI ARHITEKT) velja, da mora opravljati poklicne naloge v projektantu (gospodarskem subjektu) na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID. Pri čemer je ta gospodarski subjekt, v katerem pooblaščeni arhitekt opravlja poklicne naloge na predpisan način lahko s strani natečajnika nominiran kot glavni ponudnik (gospodarski subjekt projektant) ali kot eden iz skupine gospodarskih subjektov (opcija 1 priloge INFORMATIVNA PONUDBA) ali kot podizvajalec (opcija 2 priloge INFORMATIVNA PONUDBA).


Datum prejema: 11.09.2019 12:19

Zahteva iz natečaja točka 4.17.6.

Gospodarski subjekt priloži kopijo veljavne zavarovalne polico ali potrdilo zavarovalnice, da bo ustrezno
zavarovalno polico lahko pridobil naknadno.

Vprašanje: Ali zadostuje Potrdilo o zavarovanju projektantske odgovornosti, ki nam ga je izdala zavarovalnica, saj je zavarovalna polica poslovna skrivnost in je ne moremo razkrivati?

ODGOVOR:

Zadostuje potrdilo zavarovalnice o zavarovanju projektantske odgovornosti iz katerega je razvidno, da projektant ima sklenjeno zavarovanje v zahtevani višini oziroma, da bo zavarovalno polico v zahtevani višini lahko pridobil naknadno.


Datum prejema: 11.09.2019 12:39

Spoštovani.

V kolikor nastopamo s skupno ponudbo dva projektantska gospodarska subjekta (reference/ bonitetna ocena/ kapital); mora vsem pogojem zadostiti ena družba, ali se pogoji 'seštevajo'? Konkretno, lahko ena družba dokazuje referenco za projektiranje in druga bonitetno oceno oziroma kapital?
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:

Da, eden iz skupine dveh enakovrednih gospodarskih subjektov lahko dokazuje izpolnjevanje zahtev glede tehničnih referenc zahtevanih za gospodarski subjekt, drugi pa izpolnjevanje zahtev glede ekonomske zmogljivosti.


Datum prejema: 10.09.2019 20:41

Dear sir / madam
If it is not a problem would you give me a list with the definite requierements for the rooms and other spaces, because I choose to do that COMPETITION for my graduation work. And to do that properly i need that information. I would be very thankful if you could share this type information with me.

ANSWER:

All competition documentation can be found on ZAPS website (https://www.zaps.si/index.php?m_id=26&m_name=natecaji_aktualni&lang=2). Scroll down to the proper competition and you will find all the files on the right side of the screen, ready to be downloaded.


Datum objave: 17.09.2019   23:14
VPRAŠANJE
Včeraj smo postavili vprašanje in opozorili, da po razpisnih pogojih zahtevate kritje za poklicno zavarovanje projektantov, ki je šriše kot je dobra praksa v Sloveniji in večini Evrope. Zakon zahteva nekaj zavarovalnice pa zavarujejo manj.
V razpisu je zahteva , da mora projektantska odgovornost pokrivati tudi škode, ki bi nastale zaradi nepravilno izdelane projektne dokumentacije; zavarovanje mora pokrivati tudi škode, ki nimajo za posledico le fizičnih poškodb objekta, marveč tudi posredno oz. mehko škodo.
Prosim za točno definicijo posredne škode? Ali mislite direktno škodo ali indirektno škodo. Indirektna škoda se pri slovenskih zavarovalnicah in njihovimi pogoji ne zavaruje nrp. izpad prihodka zaradi škode na projektu , zamude pri projektu ipd. To se krije preko garancij za dobro izvedbo dela ali kazni oz. z drugimi finančnimi inštrumenti.
Posredno škodo ZAPS svojim članom na spletni strani definira kot : citiram
"Škoda, ki nastane iz nefunkcionalnosti objekta ali dela objekta zajema vse škode, ki nastanejo zaradi funkcionalne nepravilnosti objekta ali inštalacij, kot posledica napake projektiranja. Iz tega naslova so kriti vsi stroški v zvezi z rušenjem nefunkcionalnega dela objekta, nabavo ustreznega materiala in ponovnimi gradbenimi deli. "

Zaradi tega prosim za popravek zahtevka kritja po projektantski odgovornsoti na razširitev kritja mehkih škod in škod, ki nastanejo zaradi nefunkcionalnosti .
V kolikor se s tem ne strinjate pa je potrebno limitirat posredno škodo v višini 250.000 po polici za posamezni projekt. To je maksimum kar smo uspeli dobiti v tujini.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal višine zavarovalne vsote, vendar pa naročnik dopolnjuje svoje zahteve glede posrednih in mehkih škod na način, da mora biti obseg kritja v zahtevani višini v skladu z ZAIDom in vzorčnimi pogoji za zavarovanje odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti (Zav.Odg.ZAID-1.0-2019), ki so dostopni na povezavi:

https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202019/Vzorec%20zavarovalnih%20pogojev%2003_2019.pdf
V primeru, da je natečajnik že pridobil ustrezno potrdilo zavarovalnice po pogojih pred objavo tega odgovora, mu ga ni treba spreminjati in ga bo naročnik sprejel kot ustreznega.

V primeru, da predloženo potrdilo zavarovalnice ne bo ustrezno, bo naročnik natečajnika pozval, da potrdilo ustrezno dopolni.


VPRAŠANJE

Za dokazovanje ekonomske in finančne zmogljivosti nominiranega gospodarskega subjekta oziroma partnerjev iz skupine gospodarskih subjektov (skupna natečajno ponudbena dokumentacija) se zahteva predložitev naslednjih dokazili :

- gospodarski subjekt (v primeru skupne ponudbe eden od partnerjev ali nekateri (oz. vsi) partnerji kumulativno in neomajno solidarno pri isti zavarovalnici) mora dokazati, da ima ali pa da lahko pridobi zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti pred škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti na projektu, ki je predmet naročila. Krita zavarovalna vsota mora biti najmanj v višini skupne pogodbene vrednosti brez DDV.
Zavarovanje mora pokrivati škode, ki bi nastale zaradi nepravilno izdelane projektne dokumentacije; zavarovanje mora pokrivati tudi škode, ki nimajo za posledico le fizičnih poškodb objekta, marveč tudi posredno oz. mehko škodo.

Glede na zgornje zahteve prosim, da potrdite podlimit kritja pri projektantski odgovornosti za čiste premoženjske škode ( škode, ki nimajo za posledico le fizičnih poškodb objekta, marveč tudi posredno oz. mehko škodo) v višini 250.000 in možnost odbitne franšize v višini 10% od odškodnine in ne manj kot 50.000.
Zakon dejansko predvideva kritje takih škod vendar se morate vprašati kako bodo ponudbniki sploh lahko dobili kritje v taki višini. Praksa v svetu je, da se take škode krijejo v maskimalnem podlimitu cca 250.000 z odbitno franšizo kot smo vam jo predlagali. Razliko pri izplačilu odškodnine se kritje preko bančnih garancij, ki jih tudi zahtevate v razpisu.
Prosim za potrditev.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal višine zavarovalne vsote, vendar pa naročnik dopolnjuje svoje zahteve glede posrednih in mehkih škod na način, da mora biti obseg kritja v zahtevani višini v skladu z ZAIDom in vzorčnimi pogoji za zavarovanje odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti (Zav.Odg.ZAID-1.0-2019), ki so dostopni na povezavi:

https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202019/Vzorec%20zavarovalnih%20pogojev%2003_2019.pdf
V primeru, da je natečajnik že pridobil ustrezno potrdilo zavarovalnice po pogojih pred objavo tega odgovora, mu ga ni treba spreminjati in ga bo naročnik sprejel kot ustreznega.

V primeru, da predloženo potrdilo zavarovalnice ne bo ustrezno, bo naročnik natečajnika pozval, da potrdilo ustrezno dopolni.
Datum objave: 17.09.2019   23:16
Datum prejema: 10.09.2019 18:55
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno

Za dokazovanje ekonomske in finančne zmogljivosti nominiranega gospodarskega subjekta oziroma partnerjev iz skupine gospodarskih subjektov (skupna natečajno ponudbena dokumentacija) se zahteva predložitev naslednjih dokazili :

- gospodarski subjekt (v primeru skupne ponudbe eden od partnerjev ali nekateri (oz. vsi) partnerji kumulativno in neomajno solidarno pri isti zavarovalnici) mora dokazati, da ima ali pa da lahko pridobi zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti pred škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti na projektu, ki je predmet naročila. Krita zavarovalna vsota mora biti najmanj v višini skupne pogodbene vrednosti brez DDV.
Zavarovanje mora pokrivati škode, ki bi nastale zaradi nepravilno izdelane projektne dokumentacije; zavarovanje mora pokrivati tudi škode, ki nimajo za posledico le fizičnih poškodb objekta, marveč tudi posredno oz. mehko škodo.

Glede na zgornje zahteve prosim, da potrdite podlimit kritja pri projektantski odgovornosti za čiste premoženjske škode ( škode, ki nimajo za posledico le fizičnih poškodb objekta, marveč tudi posredno oz. mehko škodo) v višini 250.000 in možnost odbitne franšize v višini 10% od odškodnine in ne manj kot 50.000.
Zakon dejansko predvideva kritje takih škod vendar se morate vprašati kako bodo ponudbniki sploh lahko dobili kritje v taki višini. Praksa v svetu je, da se take škode krijejo v maskimalnem podlimitu cca 250.000 z odbitno franšizo kot smo vam jo predlagali. Razliko pri izplačilu odškodnine se kritje preko bančnih garancij, ki jih tudi zahtevate v razpisu.
Prosim za potrditev.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal višine zavarovalne vsote, vendar pa naročnik dopolnjuje svoje zahteve glede posrednih in mehkih škod na način, da mora biti obseg kritja v zahtevani višini v skladu z ZAIDom in vzorčnimi pogoji za zavarovanje odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti (Zav.Odg.ZAID-1.0-2019), ki so dostopni na povezavi:

https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202019/Vzorec%20zavarovalnih%20pogojev%2003_2019.pdf
V primeru, da je natečajnik že pridobil ustrezno potrdilo zavarovalnice po pogojih pred objavo tega odgovora, mu ga ni treba spreminjati in ga bo naročnik sprejel kot ustreznega.

V primeru, da predloženo potrdilo zavarovalnice ne bo ustrezno, bo naročnik natečajnika pozval, da potrdilo ustrezno dopolni.

Datum prejema: 12.09.2019 21:55
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Včeraj smo postavili vprašanje in opozorili, da po razpisnih pogojih zahtevate kritje za poklicno zavarovanje projektantov, ki je šriše kot je dobra praksa v Sloveniji in večini Evrope. Zakon zahteva nekaj zavarovalnice pa zavarujejo manj.
V razpisu je zahteva , da mora projektantska odgovornost pokrivati tudi škode, ki bi nastale zaradi nepravilno izdelane projektne dokumentacije; zavarovanje mora pokrivati tudi škode, ki nimajo za posledico le fizičnih poškodb objekta, marveč tudi posredno oz. mehko škodo.
Prosim za točno definicijo posredne škode? Ali mislite direktno škodo ali indirektno škodo. Indirektna škoda se pri slovenskih zavarovalnicah in njihovimi pogoji ne zavaruje nrp. izpad prihodka zaradi škode na projektu , zamude pri projektu ipd. To se krije preko garancij za dobro izvedbo dela ali kazni oz. z drugimi finančnimi inštrumenti.
Posredno škodo ZAPS svojim članom na spletni strani definira kot : citiram
"Škoda, ki nastane iz nefunkcionalnosti objekta ali dela objekta zajema vse škode, ki nastanejo zaradi funkcionalne nepravilnosti objekta ali inštalacij, kot posledica napake projektiranja. Iz tega naslova so kriti vsi stroški v zvezi z rušenjem nefunkcionalnega dela objekta, nabavo ustreznega materiala in ponovnimi gradbenimi deli. "

Zaradi tega prosim za popravek zahtevka kritja po projektantski odgovornsoti na razširitev kritja mehkih škod in škod, ki nastanejo zaradi nefunkcionalosti .

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal višine zavarovalne vsote, vendar pa naročnik dopolnjuje svoje zahteve glede posrednih in mehkih škod na način, da mora biti obseg kritja v zahtevani višini v skladu z ZAIDom in vzorčnimi pogoji za zavarovanje odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti (Zav.Odg.ZAID-1.0-2019), ki so dostopni na povezavi:

https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202019/Vzorec%20zavarovalnih%20pogojev%2003_2019.pdf
V primeru, da je natečajnik že pridobil ustrezno potrdilo zavarovalnice po pogojih pred objavo tega odgovora, mu ga ni treba spreminjati in ga bo naročnik sprejel kot ustreznega.

V primeru, da predloženo potrdilo zavarovalnice ne bo ustrezno, bo naročnik natečajnika pozval, da potrdilo ustrezno dopolni.


Datum objave: 19.09.2019   17:26
Sporočilo za javnost št. 6, 19.9.2019
Objavljen je angleški prevod vprašanj in odgovorov s Portala JN na spletni strani ZAPS.
English translation of the questions and answers published on the Public procurement Portal:
Q&A 1.9.-17.9. >> webside ZAPS