Dosje javnega naročila 003013/2019
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
: Natečaj za UL FFA IN UL FS, 2. faza arhitektura: UL Fakulteta za strojništvo
ZJN-3: Odprti postopek

JN003013/2019-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN003013/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.06.2019

    JN003013/2019-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 092-223257
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Natečaj za UL FFA IN UL FS, 2. faza arhitektura: UL Fakulteta za strojništvo
Referenčna številka dokumenta: 402-8/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, DVOSTOPENJSKI (URBANISTIČNI IN ARHITEKTURNI), PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠIH REŠITEV ZA NOVE OBJEKTE UL FAKULTETE ZA FARMACIJO IN UL FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO
UL FFA IN UL FS
2. faza arhitektura : UL FS
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
skladno z natečajnimi pogojiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):

1. SKLADNOST ZASNOVE S
prostorskimi akti (OPN MOL ID) ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora

2. KAKOVOST ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE
izpolnjevanje programskih zahtev: upoštevanje specifičnih zahtev naročnika, funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njim,
kakovost arhitekturne rešitve: jasnost in izvirnost izraza
celovit arhitekturnokrajinski odgovor na specifiko lokacije

3. MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTNOSTI IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
gospodarna izvedba gradnje ter gospodarno vzdrževanje in obratovanje objektov in ureditev v celotnem življenjskem ciklu

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
09.10.2019   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 20.000 EUR
2. nagrada 16.000 EUR
3. nagrada 12.000 EUR
tri priznanja po 6.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 66.000 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
6 odškodnin a 1.000 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6.000 EUR
Če bo podeljenih več kot 6 odškodnin se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Dean Lah, univ. dipl. inž. arh., Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): prof. dr. Mitjan Kalin, univ. dipl. inž. str. dekan UL FS, Član (naročnik): mag. Tomaž Kancler, univ. dipl. inž. arh., Članica (naročnik): Irena Leban, univ. dipl. inž. arh., Član (naročnik): prof. dr. Roman Šturm, univ. dipl. inž. str., Član (ZAPS): Architect Prof. Dipl.-Ing. Much Untertrifaller , Član (ZAPS): Mitja Zorc, univ. dipl. inž. arh., Namestnik članov (naročnik): prof. dr. Miha Boltežar, univ. dipl. inž. str., Namestnica članov (ZAPS): Jerneja Ačanski Veber, univ. dipl. inž. arh., Poročevalka A: Martina Ferfila, univ. dipl. inž. arh. , Izvedenec KA: Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh. , Izvedenec za tehnologijo FS: dr. Blaž Dolinšek, univ. dipl. inž. grad., Izvedenec investicija GOI: Anton Vidic, univ. dipl. inž. grad., Izvedenka GF: doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad., Izvedenec strojne instalacije: Mitja Gostinčar, univ. dipl. inž. str. , Skrbnik natečaja: dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh., Skrbnica natečaja: mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.09.2019   23:59

Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet
sreda, 19. 6. 2019 ob 10:00 (FS)

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj
četrtek 27.6. 2019

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja
četrtek 11.7.2019

Rok za postavljanje formalnih vprašanj
(8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov)
četrtek 26.9. 2019

Rok za odgovore na formalna vprašanja
(6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov)
torek 1. 10. 2019

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije
sreda, 9.10. 2019 do 16:00 ure

Oddaja makete za:
torek 15. 10. 2019 do 12:00 ure

Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom
predvidoma 10. 12. 2019

Razstava natečajnih elaboratov
predvidoma januar 2020

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.05.2019   13:08
Na spletni strani: https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni je objavljen angleški prevod natečajne naloge in izvleček iz natečajnih pogojev.

Datum objave: 14.06.2019   13:38
VPRAŠANJE
VPRAŠANJA

1. V točki 4.17.6. natečajnih pogojev ste navedli, da je med ekonomskimi in finančnimi pogoji sodelovanja pri ponudbi za gospodarski subjekt potrebno za zadnja tri leta izkazovati povprečne letne prihodke iz poslovanja večje kot 150.000 EUR.
Takšnega pogoja ne moremo izpolniti, saj smo zadnja tri leta posvetili bolj študijskemu delu. Pogoj bi lahko izpolnili, če bi razširili obdobje finančnega pogoja na šest let. Prosimo za razširitev obdobja na šest let ( 2013-2018 ).

ODGOVOR
Strinjamo se, da se lahko za izkazovanje zahtevanega povprečnega letnega prihodka iz poslovanja obdobje tudi podaljša. Dopolnjen prvi odstavek točke 4.17.6. natečajnih pogojev se tako glasi: Gospodarski subjekt (v primeru skupne ponudbe eden od partnerjev) mora v zadnjih treh letih pred objavo razpisa izkazovati povprečne letne prihodke iz poslovanja večje kot 150.000 EUR. Kot dokazilo je potrebno priložiti izvleček iz bilance uspeha za zadnja tri leta: 2016, 2017 in 2018. Obdobje izkazovanja povprečnega letnega prihodka 150.000 EUR iz poslovanja se lahko podaljša tudi na zadnjih 4, 5 ali 6 let.


2. V točki 4.18.9. za dokazovanje ekonomske in finančne zmogljivosti za druge projektante, za katere boste po Zakonu o javnih naročilih izvedli poseben razpis; zahtevate povprečne letne prihodke od poslovanja večje kot 1.000.000 EUR. Za resnost arhitekturne zasnove se moramo že v natečajni fazi povezati z tehnologom specialistom za laboratorije, statikom, strojnim projektantom, izdelovalcem študije požarne varnosti... Žal naši redni partnerji ne izpolnjujejo opisanih pogojev in pri razpisu ne bodo mogli sodelovati ter jih posledično ne bomo mogli vključiti v delo pri natečajnem elaboratu. Ali lahko finančne pogoje navedene v točki 4.18.9 znižate? Ali jih lahko znižate vsaj za laboratorijskega tehnologa in izdelovalca študije požarne varnosti?

ODGOVOR
Izpolnjevanje ekonomske in finančne zmogljivosti kot je opredeljena v točki 4.18.9. bodo morali dokazovati samo gospodarski subjekti, ki bodo dajali ponudbo za izdelavo načrtov: gradbenih konstrukcij, strojnih inštalacij in strojne opreme ter električnih inštalacij in električne opreme.


3. Ne razumemo točno, kaj je predmet ponudbe vezano na načrte s področja tehnologije ( kot so opredeljeni v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, 16. člen, načrti s področja tehnologije z oznako 5 ). V točki 4.25.1.1. navajate, da so predmet ponudbe načrti s področja tehnologije, mapa 5, brez tehnoloških načrtov vezanih na laboratorije.
Prosimo za pojasnilo kateri tehnološki načrti so predmet ponudbe?

ODGOVOR
Predmet ponudbe so vsi tehnološki načrti, ki so potrebni glede na predmet vsebino in fazo projekta, razen tehnoloških načrtov vezanih na laboratorije.Datum objave: 14.06.2019   13:57
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE V OSNOVI POSTAVLJENO ZA FFA, VELJA TUDI ZA FS
1. VPRAŠANJE
Prosimo vas za odgovor ali je potrebno:
A. Graditi dvonamensko zaklonišče osnovne zaščite za 1100 oseb
B. Predvideti samo takšno ploščo nad kletjo, ki bo zadržala eventuelne ruševine pri porušitvi zgornjih nadstropij.
C. Graditi dvonamensko zaklonišče osnovne zaščite za 1100 oseb, na preostalem delu kleti pa predvideti takšno ploščo nad kletjo, ki bo zadržala eventuelne ruševine pri porušitvi zgornjih nadstropij.


Iz razpisa nam ni jasno, kaj se zahteva:
- Natečajna naloga, poglavje III/d, II/e/I zaščita in reševanje, Pogoji, usmeritve in mnenja nosilcev urejanja prostora.
V prvi in drugi alinei piše, da je potrebno graditi zaklonišča osnovne zaščite skladno z 3. členom Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč,
V tretji alinei piše, da se mora stropna konstrukcija nad kletjo graditi tako, da zdrži rušenje objektov nanjo

- Natečajna naloga, poglavje V/e, III - Zaklonišče
Iz teksta ni jasno ali se predvideva zaklonišče osnovne zaščite ali zaklonišče dopolnilne zaščite

- V smernicah Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje ( priloženo v mapi D natečajne priloge ) je v predhodnih smernicah s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v tretji alinei zapisano:
Opredeliti je potrebno za katere objekte je potrebna ojačitev prve plošče oziroma za katere objekte je potrebna gradnja zaklonišč ( skladno z 64. in 68. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč ). Pri tem ta dva predpisa različno določata v katerih objektih je potrebno graditi zaklonišča osnovne zaščite:
Uredba o graditvi zaklonišč v 3. členu, 2. odstavku, 3. alinei določa: - zaklonišča osnovne zaščite je potrebno graditi v objektih namenjenih rednemu izobraževanju za več kot 200 udeležencev izobraževalnega programa
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v 64. členu v 3. alinei piše: zaklonišča osnovne zaščite se gradijo v novih objektih namenjenih javni zdravstveni službi, varstvu in izobraževanju otrok...

Torej gre za različno opredelitev (ali samo dikcijo), kje je potrebno graditi zaklonišča osnovne zaščite. Prosimo za odgovor.


ODGOVOR
Na podlagi poizvedbe za konkretno gradnjo na Ministrstvu za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje je potrebno zasnovati dvonamensko zaklonišče osnovne zaščite za 1100 oseb, na preostalem delu kleti pa predvideti takšno ploščo nad kletjo, ki bo zadržala eventualne ruševine pri porušitvi zgornjih nadstropij (opcija C).Datum objave: 20.06.2019   15:37
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V matečajni nalogi FS ste pri odmikih napisali :
Odmik stavb nad terenom mora biti od meje sosednjih parcel najmanj 4,00 m, če so te stavbe visoke do14,00 m, oziroma 5,00 m, če so višje od 14,00 m. Izjemoma je s soglasjem lastnika sosednji zemljišče dopustno:
-1,50 m od parcelne meje za stavbe, ki so nižje od 14,00 m, ter
-3,00 m od parcelne meje za stavbe, ki so višje od 14,00 m.
Kadar meji na EUP z namensko rabo K1, (v tem primeru je to na južni in deloma vzhodni meji EUP RD-358) ,je treba zagotoviti odmik, kot je navedeno v prvem stavku.
V geodetsklem načrtu pa je narisana črta območja predvidenega za gradnjo FS od meje EUP-RD 358 (oziroma meje natečajnega območja) odmaknjena približno 6,5 do 6,8 m. Meja območja za gradnjo FS pa poteka čez lastniške parcele UL oziroma ne meji na tujo lastnino.
Ali se v naših projektih torej moramo držati določil iz natečajne naloge (odmik objekta FS od meje EUP RD-358 v širini 5m), ne pa približno narisanega območja za gradnjo (odmik približno 6,5-6,8m)?
Lp.

ODGOVOR

Območje predvideno za gradnjo FS je bilo določeno na podlagi rezultatov 1. kroga natečaja. Zato je v geodetskem posnetku prikazano območje za natečajnike 2. kroga zavezujoče, ne glede na to, da OPN dopušča tudi manjše odmike.


Datum objave: 26.06.2019   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na dejstvo, da je organiziran le 1 termin ogleda lokacije, kar lahko izključuje enakomerno možnost pridobitve podatkov za vse natečajnike, predlagamo organiziranje alternativnega ogleda in posredovanja informacij natečajnikom, kateri se na dan 19.6. zaradi upravičenih razlogov niso uspeli udeležiti ogleda.

hvala


ODGOVOR


Naročnik natečaja bo organiziral dodatni ogled lokacije. Le-ta bo v sredo, 10. julija 2019 ob 10:00 na Fakulteti za strojništvo in ob 13:00 na Fakulteti za farmacijo. Podaljša se tudi rok za postavljanje vsebinskih vprašanj na 20.7.2019.

Datum objave: 27.06.2019   10:37
Popravek termina za dodaten ogled lokacije in sicer nov termin je v sredo, 10. julija 2019 ob 11:00 uri na Fakulteti za farmacijo in ob 13:00 na Fakulteti za strojništvo.

Datum objave: 27.06.2019   11:27
Na spletni strani ZAPS je objavljena predstavitev ob vodenem ogledu.

Datum objave: 01.07.2019   12:15
VPRAŠANJE
1. Prosimo za obrazložitev/opredelitev do združevanja sejnih sob in čajnih kuhinj različnih katedrah - ali je možna racionalizacija nekaterih prostorov (da si jih katedre delijo), če arhitekturna zasnova to omogoča?

2. Zanima nas, kakšne so želje/preference naročnika glede na oddaljenost kabinetov od laboratorijev?

3. Opazili smo, da je v II. fazi etažna višina laboratorijev nižja kot v I. fazi. Zakaj, prosimo za obrazložitev?

4. Predvideno je veliko število predavalnic in posameznih učilnic. So zahteve naročnika glede števila predavalnic in učilnic ostale enake (skoraj 4000m2), saj delo FS temelji na laboratorijskem in raziskovalnem delu?

ODGOVOR

1. Prosimo za obrazložitev/opredelitev do združevanja sejnih sob in čajnih kuhinj različnih katedrah - ali je možna racionalizacija nekaterih prostorov (da si jih katedre delijo), če arhitekturna zasnova to omogoča?

Odgovor: Racionalizacijo prostora je vsekakor možna za nekaj laboratorijev ali katedro, morda več kateder, če bi bil koncept res domišljen, saj ni nujno, da je povsod prisoten koncept, da ima vsaka katedra svojo čajno kuhinjo. Upoštevati pa je treba število ljudi, študentov, kjer se individualno delo v laboratorijih povečuje in tudi mednarodne izmenjave in sodelovanja, ki niso formalno zavedena, a se vztrajno večajo. Le te znašajo okvirno 2-5 tujcev na izmenjavi na laboratorij ter 2-5 domačih študentov na laboratorij.


2. Zanima nas, kakšne so želje/preference naročnika glede na oddaljenost kabinetov od laboratorijev?

Odgovor: Kabineti in laboratoriji naj bodo čim bolj skupaj, razen, ko tehnološko to nikakor ni izvedljivo, npr. pri velikih vibracijah in hrupu. Želimo, da cel laboratorij sodeluje pri razvojnem delu ter je stalno v kontaktu tekom celega dne. Poleg tega je delo v laboratoriju in v kabinetu prepleteno in poteka tekom celega dne, zato hoja na večji razdalji pomeni izgubo časa, iskanje posameznikov ipd.


3. Opazili smo, da je v II. fazi etažna višina laboratorijev nižja kot v I. fazi. Zakaj, prosimo za

obrazložitev?

Odgovor: V urbanistični fazi se je izkazalo, da je potrebnih več etaž, kot je bilo predvideno. S tem in odločitvijo, da se spremenijo zahtevani pogoji OPN, smo skušali kritično preveriti minimalne višine. Nekatere višine bodo določene glede na kvadraturo in število ljudi, pri ostalih pa smo skušali nakazati naravo dela ter večje ali manjše potrebe. Vsekakor si želimo višje in bolj odprte prostore, če je le možno. Ne znamo pa oceniti kombinatorike, ki se bo razvila v tej fazi natečaja, zato smo zmanjšali »obvezno« višino. Obstaja želja po višjih, večjih in prostornejših (tloris) prostorih, ki hkrati omogočajo več fleksibilnosti. Še posebej je bila velika rezerva pri najvišjih prostorih. S tem, ko ukinjamo mostni žerjav, ne potrebujemo predvidenih višin, pač pa nosilna tla in ustrezna tovorna dvigala.


4. Predvideno je veliko število predavalnic in posameznih učilnic. So zahteve naročnika glede števila predavalnic in učilnic ostale enake (skoraj 4000m2), saj delo FS temelji na laboratorijskem in raziskovalnem delu?

Odgovor: Predavalnice in učilnice v pedagoškem delu morajo ostati vsaj na predlaganem nivoju, saj so izračunane tudi glede na število študentov in urnik. Lahko se doda določena fleksibilnost pri povezovanju prostorov, kar je pozitivno, vendar ne na letnem nivoju temveč dolgoročno. Ponekod so laboratoriji izrazili potrebo po določenih »učilnicah«, znotraj svojih prostorov - laboratorijev. Tu je možno določeno združevanje, če so prostori dovolj skupaj in je to nujno potrebno. Nikakor pa ne v pedagoškem delu učilnic.


Datum objave: 01.07.2019   12:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na zahtevo o načrtovanju zaklonišč skladno z Uredbo o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitene objekte (Ur. l. RS, št. 48/93, 69/93 - popr. in 57/96) , ki je navedena v poglavju V.d.III/Zaklonišče natečajnih nalog za obe fakulteti, in glede na odgovor Ministerstva za obrambo v tej zvezi, sprašujemo ali je upoštevanje oziroma neupoštevanje te zahteve izločitveni kriterij.

ODGOVOR
Umestitev zaklonišča v natečajni rešitvi je zahtevana.Datum objave: 01.07.2019   15:41
VPRAŠANJE
V natečajni nalogi so kabineti precej obsežni, saj so predvideni v velikosti 25 m2. Ali so lahko kabineti ponekod manjši od predvidene kvadrature?

ODGOVOR


Potrebne velikosti kabinetov so navedene v C_NATECAJNE PODLOGE C_3_3_preglednica-povrsin_FS. Kabineti velikost 25 m2 so mišljeni za 3-4 osebe. Večina kabinetov je sicer manjših (17,5 m2) in so mišljeni za 2 osebi ali za vodje oddelkov.

Trenutno je standardna soba/kabinet za 2 osebi 16 m2 in je nekoliko premajhna v primerih, ko je sodelavec dolgoletno zaposlen, saj ni prostora za lastni arhiv, knjige, študentske izpite, seminarje, diplome, itd... Druga dimenzija za vodje kateder pa je sedaj 35 m2, kar je morda preveč.Datum objave: 05.07.2019   10:26
VPRAŠANJE
V objavljeni predstavitvi z ogleda v točki 18. govorite o ostalih podpornih prostorih in trgovinah. Nič od tega programa ni opredeljenega ne v natečajni nalogi ne v tabeli površin. Prosimo navedite katere podporne prostore zahtevate oz. se opredelite, da je to prepuščeno presoji natečajnika.

ODGOVOR
V okviru natečajnega naloge je del podpornih vsebin, ki so bile predstavljene na ogledu lokacije že zajetih v sklopu Skupni prostori (kopirnica, prostori za druženje študentov (več prostorov), bife, menza, storitve in trgovina FS). Ostale predstavljene vsebine (avtomati, prostori za neformalno delo študentov) pa je potrebno ustrezno umestiti v okvire površine namenjenih komunikacijam.Datum objave: 05.07.2019   10:27
Is it possible to partecipate at the competition making the tender documentation in English?

Odgovor: The client agrees that it is possible to participate in the competition by delivering the tender documentation in English and not only in Slovenian language.

Datum objave: 09.07.2019   15:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,


Moje vprašanje se nanaša na točko rapisa Nartečajni pogoji št- 4.18.4. Najprej me zanima, ali se ta rapisni pogoj preverja šele potem, ko se anonimni del tekmovanja zaključi in ali gre za pogoj, ki se preverja ygolj pri kandidatu ki prejme prvo nagrado (se pravi je relevanten samo za gradnjo samo)? Opazili smo namreč, da v angleški verziji besedila ta pogoj ni posebej opredeljen. Zavedam se, da je angleška verzija zgolj povzetek slovenske, pa me vseeno zanima ali gre za pogoj od katerega ni mogoče nobeno odstopanje (sploh glede na to, da se druga, tretja in četrta alineja nanašajo na predhodnje izkušnje z gradnjo laboratorijskih prostorov; gre torej za res precej zahteven pogoj).

Za lažje razumevanje kopiram zadevno besedilo

Gospodarski subjekt bo moral predložiti naslednja dokazila:
- o najmanj eni uspešno izvedeni referenci izdelave načrta gradbenih konstrukcij (vrste DGD (PGD) in PZI) za
zahteven objekt, katerega bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov presega 5.000 m2 , v obdobju od
1.1.2007 naprej,
- o najmanj eni uspešno izvedeni referenci izdelave načrta gradbenih konstrukcij (vrste IDP ali DGD (PGD) ali
PZI) za zahteven objekt, katerega bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov presega 1000m2 in ki
vsebuje najmanj 300m2 laboratorijskih prostorov, ki izpolnjujejo anti-vibracijske kriterije za raziskave na
področju nanotehnologije, v obdobju od 1.1.2007 naprej (ta refrenca se bo zahtevala samo za objekt UL
FS)
- o najmanj eni uspešno izvedeni referenci izdelave načrta strojnih inštalacij in strojne opreme (vrste DGD
(PGD) in PZI) za zahteven objekt, katerega bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov presega 5.000
m2 in ki vsebuje najmanj 1000m2 laboratorijskih prostorov, v obdobju od 1.1.2007 naprej,
- o najmanj eni uspešno izvedeni referenci izdelave načrta električnih inštalacij in električne opreme (vrste
DGD (PGD) in PZI) za zahteven objekt, katerega bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov presega
5.000 m2 in ki vsebuje najmanj 1000m2 laboratorijskih prostorov, v obdobju od 1.1.2007 naprej,


Vnapprej se zahvaljujem za pojasniteV.ODGOVOR

Vse zahteve navedene v točki 4.18., ki se nanašajo na druge pooblaščene inženirje, strokovne sodelavce in gospodarske subjekte so izključno informativne narave in se jih v arhitekturni fazi natečaja (tako za UL FS kot tudi za UL FFA) ne bo preverjalo. Zahteve bodo del ločenih razpisov, ki jih bosta naročnika razpisala po pravnomočnosti arhitekturne faze natečaja. Informativne zahteve kot so opredeljene v natečajnih pogojih ostajajo nespremenjene.

V okviru arhitekturne faze natečaja se bo za avtorje, vodjo projekta, pooblaščenega arhitekta in gospodarski subjekt (ki bo podpisal informativno ponudbo) preverjala sposobnost oziroma izpolnjevanje pogojev za vse zahteve, ki so navedene v točki 4.17. natečajnih pogojev.

V angleščino je preveden zgolj izvleček bistvenih določil natečajnih pogojev in ne celotno besedilo. V primeru dvomov velja slovensko besedilo natečajnih pogojev.
Datum objave: 22.07.2019   12:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1. Kuhinja, menza in bife

a) Ali se predvideva kuhanje hrane ali pa zgolj dogrejevanje in razdeljevanje že pripravljenih obrokov?

ODGOVOR: kuhinja bo namenjena celovitemu kuhanju ne le pogrevanju. Od predlani imamo tak tip kuhinje izvedeno povsem na novo in zelo pozitiven odziv zaposlenih in študentov. Izvedena kuhinja je na dokaj majhnem prostoru, četudi imamo kapaciteto za okoli 450 obrokov dnevno, ki pa se porazdelijo tekom nekaj ur. Podobno bo na novi lokaciji, morda nekoliko več obrokov zaradi oddaljenosti od mesta, kar pa ne spremeni bistveno kuhinje, morda nekaj večja jedilnica.

b) Je kuhinja z jedilnico namenjena tudi zunanjim uporabnikom, na primer študentom in pedagogom sosednjih fakultet?

ODGOVOR: Preferenčno ne, ker imamo svojih študentov (1700) in zaposlenih (370) veliko. Posameznikom sicer ne bomo omejevali dostopa dokler bo šlo za manjše število in ne bo motilo normalnega dnevnega reda in funkcij na fakulteti. Ne zahtevamo koncepta povsem odprte kuhinje z zunanjim vhodom, misliti pa je treba na dostavo in potencialno širjenje vonja po stavbi, ki pa je nesprejemljivo.

2. Garderobe (kot del vhodne avle?)

a) Ali morajo biti garderobe umeščene kot del skupnih prostorov ali pa so namenjene posameznim katedram in morajo biti zato umeščene ob laboratorijih?

ODGOVOR: Garderobe so mišljene le v bližini športnih prostorov, kot skupni prostor (M in Ž) za npr. tekače, košarkaše, da se preoblečejo in tuširajo po aktivnosti. Na FS predvidevamo, da bi se posamezniki lahko udejstvovali športno v celodnevnem bivanju na FS. Npr., že sedaj imamo organiziran tek v popoldanskih urah, nekateri bodo šli na druge aktivnosti, kot je košarka ipd. Taki posamezniki morajo imeti možnost, da gredo v namenske skupne prostore, kjer se preoblečejo v športno opremo, po aktivnosti pa spet uredijo in gredo v svoje laboratorije oz. pisarne. Tuši in garderoba naj bodo blizu izhoda, lahko celo manjšega, stranskega, zato da se ne sprehajajo v športni opremi po fakulteti.

b) Kakšen je predviden princip rabe garderob tako za pedagoge kot za študente?

ODGOVOR: Garderobe so mišljene izključno za podporo ureditvi pred in po športni aktivnosti zaposlenih in deloma oz. po potrebi študentov. Študenti imajo svoje športne aktivnosti organizirane v namenski dvorani v Rožni dolini, zato bodo garderobe predvsem za zaposlene. Nikakor niso garderobe in tuši mišljeni po posameznih laboratorijih ali za odlaganje plaščev študentov ali kaj podobnega ob dnevnih prihodih na FS.

3. Knjižnica

a) Ali je knjižnica zaprtega tipa z omejenim dostopom ali pa je prosto dostopna?

ODGOVOR: Knjižnica je interne narave (za študente in sodelavce FS). Ideal je, da imajo uporabniki možnost obiska knjižnice, predvsem čitalnice in povezanih študijskih prostorov 24h na dan, ali vsaj do poznih večernih ur) in med vikendom. Knjižnica naj bo posledično logistično locirana v bližini glavnega vhoda stavbe oz. z enostavnim dostopom v/iz fakultete. Smiselna pa bi bila izolacija vsaj študijskega dela od preostale fakultete, še posebej za pozne popoldanske, večerne ure in vikende. Tu pa je rešitev lahko tudi z elektronskim varovanjem ostalih nadstropij ali delov stavbe v teh urah in dnevih, kar imamo že sedaj.

b) Je knjižnica lahko zasnovana kot del skupnega, odprtega prostora?

ODGOVOR: knjižnica naj ima del za (1) Izposojo, ki mora biti nadziran in imeti možnost varovanja iznosa knjig. Običajno je to glasnejši del. Drugi del naj bo dovolj ločen ali celo zaprt večji del, v katerem se opravlja veliko (2) strokovnih nalog (vpisi v sisteme in baze, naročila knjig in revij, ipd), zato naj ima status potreb strokovnih služb in je dovolj zaključen. Vendar v ta del pogosto dostopajo študenti in predvsem zaposleni, ko komunicirajo o strokovnih in vsebinskih zadevah z bibliotekarji ter naročilih, sprašujejo o navodilih, možnostih, ipd. Idealno je ta del zaprt/ločen prostor za 3-4 zaposlene z veliko gosti in veliko prehodnega gradiva ter knjig večjih vrednosti, ki so pod fizičnim nadzorom (slovarji, leksikoni, ipd). Naslednji del knjižnice naj bo (3) Tiha čitalnica samo za individualni študij, brez diskusije, z dejansko tišino. Ta del mora biti fizično zaprt, da nima motenj. (4) Četrti del knjižnice naj bo odprtega tipa za študij v skupinah z možnostjo diskusije, vendar kontrolirano z ustrezno glasnostjo. Ni pa željeno, da bi se v tem delu študenti, ki tam diskutirajo in rešujejo probleme, neposredno intenzivno morali srečevati z naključnimi mimoidočimi, četudi bo tu odprtost in dostopnost večja. Ali pa vsaj naj to ne bo v večini, torej da še vedno govorimo o študijskih prostorih.

Datum objave: 22.07.2019   15:53
Objavljen je angleški prevod vprašanj in odgovorov s Portala JN.

English translation of the questions and answers published on the Public procurement Portal are published on the link:
https://www.zaps.si/img/admin/file/Natecaji/Q&A%2014_6_-9_7_.pdf