Dosje javnega naročila 003013/2019
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
: Natečaj za UL FFA IN UL FS, 2. faza arhitektura: UL Fakulteta za strojništvo
ZJN-3: Odprti postopek

JN003013/2019-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN003013/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.06.2019

    JN003013/2019-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 092-223257
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Natečaj za UL FFA IN UL FS, 2. faza arhitektura: UL Fakulteta za strojništvo
Referenčna številka dokumenta: 402-8/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, DVOSTOPENJSKI (URBANISTIČNI IN ARHITEKTURNI), PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠIH REŠITEV ZA NOVE OBJEKTE UL FAKULTETE ZA FARMACIJO IN UL FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO
UL FFA IN UL FS
2. faza arhitektura : UL FS
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
skladno z natečajnimi pogojiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):

1. SKLADNOST ZASNOVE S
prostorskimi akti (OPN MOL ID) ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora

2. KAKOVOST ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE
izpolnjevanje programskih zahtev: upoštevanje specifičnih zahtev naročnika, funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njim,
kakovost arhitekturne rešitve: jasnost in izvirnost izraza
celovit arhitekturnokrajinski odgovor na specifiko lokacije

3. MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTNOSTI IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
gospodarna izvedba gradnje ter gospodarno vzdrževanje in obratovanje objektov in ureditev v celotnem življenjskem ciklu

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
09.10.2019   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 20.000 EUR
2. nagrada 16.000 EUR
3. nagrada 12.000 EUR
tri priznanja po 6.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 66.000 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
6 odškodnin a 1.000 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6.000 EUR
Če bo podeljenih več kot 6 odškodnin se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Dean Lah, univ. dipl. inž. arh., Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): prof. dr. Mitjan Kalin, univ. dipl. inž. str. dekan UL FS, Član (naročnik): mag. Tomaž Kancler, univ. dipl. inž. arh., Članica (naročnik): Irena Leban, univ. dipl. inž. arh., Član (naročnik): prof. dr. Roman Šturm, univ. dipl. inž. str., Član (ZAPS): Architect Prof. Dipl.-Ing. Much Untertrifaller , Član (ZAPS): Mitja Zorc, univ. dipl. inž. arh., Namestnik članov (naročnik): prof. dr. Miha Boltežar, univ. dipl. inž. str., Namestnica članov (ZAPS): Jerneja Ačanski Veber, univ. dipl. inž. arh., Poročevalka A: Martina Ferfila, univ. dipl. inž. arh. , Izvedenec KA: Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh. , Izvedenec za tehnologijo FS: dr. Blaž Dolinšek, univ. dipl. inž. grad., Izvedenec investicija GOI: Anton Vidic, univ. dipl. inž. grad., Izvedenka GF: doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad., Izvedenec strojne instalacije: Mitja Gostinčar, univ. dipl. inž. str. , Skrbnik natečaja: dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh., Skrbnica natečaja: mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.09.2019   23:59

Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet
sreda, 19. 6. 2019 ob 10:00 (FS)

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj
četrtek 27.6. 2019

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja
četrtek 11.7.2019

Rok za postavljanje formalnih vprašanj
(8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov)
četrtek 26.9. 2019

Rok za odgovore na formalna vprašanja
(6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov)
torek 1. 10. 2019

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije
sreda, 9.10. 2019 do 16:00 ure

Oddaja makete za:
torek 15. 10. 2019 do 12:00 ure

Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom
predvidoma 10. 12. 2019

Razstava natečajnih elaboratov
predvidoma januar 2020

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.05.2019   13:08
Na spletni strani: https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni je objavljen angleški prevod natečajne naloge in izvleček iz natečajnih pogojev.

Datum objave: 14.06.2019   13:38
VPRAŠANJE
VPRAŠANJA

1. V točki 4.17.6. natečajnih pogojev ste navedli, da je med ekonomskimi in finančnimi pogoji sodelovanja pri ponudbi za gospodarski subjekt potrebno za zadnja tri leta izkazovati povprečne letne prihodke iz poslovanja večje kot 150.000 EUR.
Takšnega pogoja ne moremo izpolniti, saj smo zadnja tri leta posvetili bolj študijskemu delu. Pogoj bi lahko izpolnili, če bi razširili obdobje finančnega pogoja na šest let. Prosimo za razširitev obdobja na šest let ( 2013-2018 ).

ODGOVOR
Strinjamo se, da se lahko za izkazovanje zahtevanega povprečnega letnega prihodka iz poslovanja obdobje tudi podaljša. Dopolnjen prvi odstavek točke 4.17.6. natečajnih pogojev se tako glasi: Gospodarski subjekt (v primeru skupne ponudbe eden od partnerjev) mora v zadnjih treh letih pred objavo razpisa izkazovati povprečne letne prihodke iz poslovanja večje kot 150.000 EUR. Kot dokazilo je potrebno priložiti izvleček iz bilance uspeha za zadnja tri leta: 2016, 2017 in 2018. Obdobje izkazovanja povprečnega letnega prihodka 150.000 EUR iz poslovanja se lahko podaljša tudi na zadnjih 4, 5 ali 6 let.


2. V točki 4.18.9. za dokazovanje ekonomske in finančne zmogljivosti za druge projektante, za katere boste po Zakonu o javnih naročilih izvedli poseben razpis; zahtevate povprečne letne prihodke od poslovanja večje kot 1.000.000 EUR. Za resnost arhitekturne zasnove se moramo že v natečajni fazi povezati z tehnologom specialistom za laboratorije, statikom, strojnim projektantom, izdelovalcem študije požarne varnosti... Žal naši redni partnerji ne izpolnjujejo opisanih pogojev in pri razpisu ne bodo mogli sodelovati ter jih posledično ne bomo mogli vključiti v delo pri natečajnem elaboratu. Ali lahko finančne pogoje navedene v točki 4.18.9 znižate? Ali jih lahko znižate vsaj za laboratorijskega tehnologa in izdelovalca študije požarne varnosti?

ODGOVOR
Izpolnjevanje ekonomske in finančne zmogljivosti kot je opredeljena v točki 4.18.9. bodo morali dokazovati samo gospodarski subjekti, ki bodo dajali ponudbo za izdelavo načrtov: gradbenih konstrukcij, strojnih inštalacij in strojne opreme ter električnih inštalacij in električne opreme.


3. Ne razumemo točno, kaj je predmet ponudbe vezano na načrte s področja tehnologije ( kot so opredeljeni v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, 16. člen, načrti s področja tehnologije z oznako 5 ). V točki 4.25.1.1. navajate, da so predmet ponudbe načrti s področja tehnologije, mapa 5, brez tehnoloških načrtov vezanih na laboratorije.
Prosimo za pojasnilo kateri tehnološki načrti so predmet ponudbe?

ODGOVOR
Predmet ponudbe so vsi tehnološki načrti, ki so potrebni glede na predmet vsebino in fazo projekta, razen tehnoloških načrtov vezanih na laboratorije.Datum objave: 14.06.2019   13:57
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE V OSNOVI POSTAVLJENO ZA FFA, VELJA TUDI ZA FS
1. VPRAŠANJE
Prosimo vas za odgovor ali je potrebno:
A. Graditi dvonamensko zaklonišče osnovne zaščite za 1100 oseb
B. Predvideti samo takšno ploščo nad kletjo, ki bo zadržala eventuelne ruševine pri porušitvi zgornjih nadstropij.
C. Graditi dvonamensko zaklonišče osnovne zaščite za 1100 oseb, na preostalem delu kleti pa predvideti takšno ploščo nad kletjo, ki bo zadržala eventuelne ruševine pri porušitvi zgornjih nadstropij.


Iz razpisa nam ni jasno, kaj se zahteva:
- Natečajna naloga, poglavje III/d, II/e/I zaščita in reševanje, Pogoji, usmeritve in mnenja nosilcev urejanja prostora.
V prvi in drugi alinei piše, da je potrebno graditi zaklonišča osnovne zaščite skladno z 3. členom Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč,
V tretji alinei piše, da se mora stropna konstrukcija nad kletjo graditi tako, da zdrži rušenje objektov nanjo

- Natečajna naloga, poglavje V/e, III - Zaklonišče
Iz teksta ni jasno ali se predvideva zaklonišče osnovne zaščite ali zaklonišče dopolnilne zaščite

- V smernicah Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje ( priloženo v mapi D natečajne priloge ) je v predhodnih smernicah s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v tretji alinei zapisano:
Opredeliti je potrebno za katere objekte je potrebna ojačitev prve plošče oziroma za katere objekte je potrebna gradnja zaklonišč ( skladno z 64. in 68. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč ). Pri tem ta dva predpisa različno določata v katerih objektih je potrebno graditi zaklonišča osnovne zaščite:
Uredba o graditvi zaklonišč v 3. členu, 2. odstavku, 3. alinei določa: - zaklonišča osnovne zaščite je potrebno graditi v objektih namenjenih rednemu izobraževanju za več kot 200 udeležencev izobraževalnega programa
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v 64. členu v 3. alinei piše: zaklonišča osnovne zaščite se gradijo v novih objektih namenjenih javni zdravstveni službi, varstvu in izobraževanju otrok...

Torej gre za različno opredelitev (ali samo dikcijo), kje je potrebno graditi zaklonišča osnovne zaščite. Prosimo za odgovor.


ODGOVOR
Na podlagi poizvedbe za konkretno gradnjo na Ministrstvu za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje je potrebno zasnovati dvonamensko zaklonišče osnovne zaščite za 1100 oseb, na preostalem delu kleti pa predvideti takšno ploščo nad kletjo, ki bo zadržala eventualne ruševine pri porušitvi zgornjih nadstropij (opcija C).Datum objave: 20.06.2019   15:37
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V matečajni nalogi FS ste pri odmikih napisali :
Odmik stavb nad terenom mora biti od meje sosednjih parcel najmanj 4,00 m, če so te stavbe visoke do14,00 m, oziroma 5,00 m, če so višje od 14,00 m. Izjemoma je s soglasjem lastnika sosednji zemljišče dopustno:
-1,50 m od parcelne meje za stavbe, ki so nižje od 14,00 m, ter
-3,00 m od parcelne meje za stavbe, ki so višje od 14,00 m.
Kadar meji na EUP z namensko rabo K1, (v tem primeru je to na južni in deloma vzhodni meji EUP RD-358) ,je treba zagotoviti odmik, kot je navedeno v prvem stavku.
V geodetsklem načrtu pa je narisana črta območja predvidenega za gradnjo FS od meje EUP-RD 358 (oziroma meje natečajnega območja) odmaknjena približno 6,5 do 6,8 m. Meja območja za gradnjo FS pa poteka čez lastniške parcele UL oziroma ne meji na tujo lastnino.
Ali se v naših projektih torej moramo držati določil iz natečajne naloge (odmik objekta FS od meje EUP RD-358 v širini 5m), ne pa približno narisanega območja za gradnjo (odmik približno 6,5-6,8m)?
Lp.

ODGOVOR

Območje predvideno za gradnjo FS je bilo določeno na podlagi rezultatov 1. kroga natečaja. Zato je v geodetskem posnetku prikazano območje za natečajnike 2. kroga zavezujoče, ne glede na to, da OPN dopušča tudi manjše odmike.


Datum objave: 26.06.2019   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na dejstvo, da je organiziran le 1 termin ogleda lokacije, kar lahko izključuje enakomerno možnost pridobitve podatkov za vse natečajnike, predlagamo organiziranje alternativnega ogleda in posredovanja informacij natečajnikom, kateri se na dan 19.6. zaradi upravičenih razlogov niso uspeli udeležiti ogleda.

hvala


ODGOVOR


Naročnik natečaja bo organiziral dodatni ogled lokacije. Le-ta bo v sredo, 10. julija 2019 ob 10:00 na Fakulteti za strojništvo in ob 13:00 na Fakulteti za farmacijo. Podaljša se tudi rok za postavljanje vsebinskih vprašanj na 20.7.2019.

Datum objave: 27.06.2019   10:37
Popravek termina za dodaten ogled lokacije in sicer nov termin je v sredo, 10. julija 2019 ob 11:00 uri na Fakulteti za farmacijo in ob 13:00 na Fakulteti za strojništvo.

Datum objave: 27.06.2019   11:27
Na spletni strani ZAPS je objavljena predstavitev ob vodenem ogledu.

Datum objave: 01.07.2019   12:15
VPRAŠANJE
1. Prosimo za obrazložitev/opredelitev do združevanja sejnih sob in čajnih kuhinj različnih katedrah - ali je možna racionalizacija nekaterih prostorov (da si jih katedre delijo), če arhitekturna zasnova to omogoča?

2. Zanima nas, kakšne so želje/preference naročnika glede na oddaljenost kabinetov od laboratorijev?

3. Opazili smo, da je v II. fazi etažna višina laboratorijev nižja kot v I. fazi. Zakaj, prosimo za obrazložitev?

4. Predvideno je veliko število predavalnic in posameznih učilnic. So zahteve naročnika glede števila predavalnic in učilnic ostale enake (skoraj 4000m2), saj delo FS temelji na laboratorijskem in raziskovalnem delu?

ODGOVOR

1. Prosimo za obrazložitev/opredelitev do združevanja sejnih sob in čajnih kuhinj različnih katedrah - ali je možna racionalizacija nekaterih prostorov (da si jih katedre delijo), če arhitekturna zasnova to omogoča?

Odgovor: Racionalizacijo prostora je vsekakor možna za nekaj laboratorijev ali katedro, morda več kateder, če bi bil koncept res domišljen, saj ni nujno, da je povsod prisoten koncept, da ima vsaka katedra svojo čajno kuhinjo. Upoštevati pa je treba število ljudi, študentov, kjer se individualno delo v laboratorijih povečuje in tudi mednarodne izmenjave in sodelovanja, ki niso formalno zavedena, a se vztrajno večajo. Le te znašajo okvirno 2-5 tujcev na izmenjavi na laboratorij ter 2-5 domačih študentov na laboratorij.


2. Zanima nas, kakšne so želje/preference naročnika glede na oddaljenost kabinetov od laboratorijev?

Odgovor: Kabineti in laboratoriji naj bodo čim bolj skupaj, razen, ko tehnološko to nikakor ni izvedljivo, npr. pri velikih vibracijah in hrupu. Želimo, da cel laboratorij sodeluje pri razvojnem delu ter je stalno v kontaktu tekom celega dne. Poleg tega je delo v laboratoriju in v kabinetu prepleteno in poteka tekom celega dne, zato hoja na večji razdalji pomeni izgubo časa, iskanje posameznikov ipd.


3. Opazili smo, da je v II. fazi etažna višina laboratorijev nižja kot v I. fazi. Zakaj, prosimo za

obrazložitev?

Odgovor: V urbanistični fazi se je izkazalo, da je potrebnih več etaž, kot je bilo predvideno. S tem in odločitvijo, da se spremenijo zahtevani pogoji OPN, smo skušali kritično preveriti minimalne višine. Nekatere višine bodo določene glede na kvadraturo in število ljudi, pri ostalih pa smo skušali nakazati naravo dela ter večje ali manjše potrebe. Vsekakor si želimo višje in bolj odprte prostore, če je le možno. Ne znamo pa oceniti kombinatorike, ki se bo razvila v tej fazi natečaja, zato smo zmanjšali »obvezno« višino. Obstaja želja po višjih, večjih in prostornejših (tloris) prostorih, ki hkrati omogočajo več fleksibilnosti. Še posebej je bila velika rezerva pri najvišjih prostorih. S tem, ko ukinjamo mostni žerjav, ne potrebujemo predvidenih višin, pač pa nosilna tla in ustrezna tovorna dvigala.


4. Predvideno je veliko število predavalnic in posameznih učilnic. So zahteve naročnika glede števila predavalnic in učilnic ostale enake (skoraj 4000m2), saj delo FS temelji na laboratorijskem in raziskovalnem delu?

Odgovor: Predavalnice in učilnice v pedagoškem delu morajo ostati vsaj na predlaganem nivoju, saj so izračunane tudi glede na število študentov in urnik. Lahko se doda določena fleksibilnost pri povezovanju prostorov, kar je pozitivno, vendar ne na letnem nivoju temveč dolgoročno. Ponekod so laboratoriji izrazili potrebo po določenih »učilnicah«, znotraj svojih prostorov - laboratorijev. Tu je možno določeno združevanje, če so prostori dovolj skupaj in je to nujno potrebno. Nikakor pa ne v pedagoškem delu učilnic.


Datum objave: 01.07.2019   12:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na zahtevo o načrtovanju zaklonišč skladno z Uredbo o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitene objekte (Ur. l. RS, št. 48/93, 69/93 - popr. in 57/96) , ki je navedena v poglavju V.d.III/Zaklonišče natečajnih nalog za obe fakulteti, in glede na odgovor Ministerstva za obrambo v tej zvezi, sprašujemo ali je upoštevanje oziroma neupoštevanje te zahteve izločitveni kriterij.

ODGOVOR
Umestitev zaklonišča v natečajni rešitvi je zahtevana.Datum objave: 01.07.2019   15:41
VPRAŠANJE
V natečajni nalogi so kabineti precej obsežni, saj so predvideni v velikosti 25 m2. Ali so lahko kabineti ponekod manjši od predvidene kvadrature?

ODGOVOR


Potrebne velikosti kabinetov so navedene v C_NATECAJNE PODLOGE C_3_3_preglednica-povrsin_FS. Kabineti velikost 25 m2 so mišljeni za 3-4 osebe. Večina kabinetov je sicer manjših (17,5 m2) in so mišljeni za 2 osebi ali za vodje oddelkov.

Trenutno je standardna soba/kabinet za 2 osebi 16 m2 in je nekoliko premajhna v primerih, ko je sodelavec dolgoletno zaposlen, saj ni prostora za lastni arhiv, knjige, študentske izpite, seminarje, diplome, itd... Druga dimenzija za vodje kateder pa je sedaj 35 m2, kar je morda preveč.Datum objave: 05.07.2019   10:26
VPRAŠANJE
V objavljeni predstavitvi z ogleda v točki 18. govorite o ostalih podpornih prostorih in trgovinah. Nič od tega programa ni opredeljenega ne v natečajni nalogi ne v tabeli površin. Prosimo navedite katere podporne prostore zahtevate oz. se opredelite, da je to prepuščeno presoji natečajnika.

ODGOVOR
V okviru natečajnega naloge je del podpornih vsebin, ki so bile predstavljene na ogledu lokacije že zajetih v sklopu Skupni prostori (kopirnica, prostori za druženje študentov (več prostorov), bife, menza, storitve in trgovina FS). Ostale predstavljene vsebine (avtomati, prostori za neformalno delo študentov) pa je potrebno ustrezno umestiti v okvire površine namenjenih komunikacijam.Datum objave: 05.07.2019   10:27
Is it possible to partecipate at the competition making the tender documentation in English?

Odgovor: The client agrees that it is possible to participate in the competition by delivering the tender documentation in English and not only in Slovenian language.

Datum objave: 09.07.2019   15:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,


Moje vprašanje se nanaša na točko rapisa Nartečajni pogoji št- 4.18.4. Najprej me zanima, ali se ta rapisni pogoj preverja šele potem, ko se anonimni del tekmovanja zaključi in ali gre za pogoj, ki se preverja ygolj pri kandidatu ki prejme prvo nagrado (se pravi je relevanten samo za gradnjo samo)? Opazili smo namreč, da v angleški verziji besedila ta pogoj ni posebej opredeljen. Zavedam se, da je angleška verzija zgolj povzetek slovenske, pa me vseeno zanima ali gre za pogoj od katerega ni mogoče nobeno odstopanje (sploh glede na to, da se druga, tretja in četrta alineja nanašajo na predhodnje izkušnje z gradnjo laboratorijskih prostorov; gre torej za res precej zahteven pogoj).

Za lažje razumevanje kopiram zadevno besedilo

Gospodarski subjekt bo moral predložiti naslednja dokazila:
- o najmanj eni uspešno izvedeni referenci izdelave načrta gradbenih konstrukcij (vrste DGD (PGD) in PZI) za
zahteven objekt, katerega bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov presega 5.000 m2 , v obdobju od
1.1.2007 naprej,
- o najmanj eni uspešno izvedeni referenci izdelave načrta gradbenih konstrukcij (vrste IDP ali DGD (PGD) ali
PZI) za zahteven objekt, katerega bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov presega 1000m2 in ki
vsebuje najmanj 300m2 laboratorijskih prostorov, ki izpolnjujejo anti-vibracijske kriterije za raziskave na
področju nanotehnologije, v obdobju od 1.1.2007 naprej (ta refrenca se bo zahtevala samo za objekt UL
FS)
- o najmanj eni uspešno izvedeni referenci izdelave načrta strojnih inštalacij in strojne opreme (vrste DGD
(PGD) in PZI) za zahteven objekt, katerega bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov presega 5.000
m2 in ki vsebuje najmanj 1000m2 laboratorijskih prostorov, v obdobju od 1.1.2007 naprej,
- o najmanj eni uspešno izvedeni referenci izdelave načrta električnih inštalacij in električne opreme (vrste
DGD (PGD) in PZI) za zahteven objekt, katerega bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov presega
5.000 m2 in ki vsebuje najmanj 1000m2 laboratorijskih prostorov, v obdobju od 1.1.2007 naprej,


Vnapprej se zahvaljujem za pojasniteV.ODGOVOR

Vse zahteve navedene v točki 4.18., ki se nanašajo na druge pooblaščene inženirje, strokovne sodelavce in gospodarske subjekte so izključno informativne narave in se jih v arhitekturni fazi natečaja (tako za UL FS kot tudi za UL FFA) ne bo preverjalo. Zahteve bodo del ločenih razpisov, ki jih bosta naročnika razpisala po pravnomočnosti arhitekturne faze natečaja. Informativne zahteve kot so opredeljene v natečajnih pogojih ostajajo nespremenjene.

V okviru arhitekturne faze natečaja se bo za avtorje, vodjo projekta, pooblaščenega arhitekta in gospodarski subjekt (ki bo podpisal informativno ponudbo) preverjala sposobnost oziroma izpolnjevanje pogojev za vse zahteve, ki so navedene v točki 4.17. natečajnih pogojev.

V angleščino je preveden zgolj izvleček bistvenih določil natečajnih pogojev in ne celotno besedilo. V primeru dvomov velja slovensko besedilo natečajnih pogojev.
Datum objave: 22.07.2019   12:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1. Kuhinja, menza in bife

a) Ali se predvideva kuhanje hrane ali pa zgolj dogrejevanje in razdeljevanje že pripravljenih obrokov?

ODGOVOR: kuhinja bo namenjena celovitemu kuhanju ne le pogrevanju. Od predlani imamo tak tip kuhinje izvedeno povsem na novo in zelo pozitiven odziv zaposlenih in študentov. Izvedena kuhinja je na dokaj majhnem prostoru, četudi imamo kapaciteto za okoli 450 obrokov dnevno, ki pa se porazdelijo tekom nekaj ur. Podobno bo na novi lokaciji, morda nekoliko več obrokov zaradi oddaljenosti od mesta, kar pa ne spremeni bistveno kuhinje, morda nekaj večja jedilnica.

b) Je kuhinja z jedilnico namenjena tudi zunanjim uporabnikom, na primer študentom in pedagogom sosednjih fakultet?

ODGOVOR: Preferenčno ne, ker imamo svojih študentov (1700) in zaposlenih (370) veliko. Posameznikom sicer ne bomo omejevali dostopa dokler bo šlo za manjše število in ne bo motilo normalnega dnevnega reda in funkcij na fakulteti. Ne zahtevamo koncepta povsem odprte kuhinje z zunanjim vhodom, misliti pa je treba na dostavo in potencialno širjenje vonja po stavbi, ki pa je nesprejemljivo.

2. Garderobe (kot del vhodne avle?)

a) Ali morajo biti garderobe umeščene kot del skupnih prostorov ali pa so namenjene posameznim katedram in morajo biti zato umeščene ob laboratorijih?

ODGOVOR: Garderobe so mišljene le v bližini športnih prostorov, kot skupni prostor (M in Ž) za npr. tekače, košarkaše, da se preoblečejo in tuširajo po aktivnosti. Na FS predvidevamo, da bi se posamezniki lahko udejstvovali športno v celodnevnem bivanju na FS. Npr., že sedaj imamo organiziran tek v popoldanskih urah, nekateri bodo šli na druge aktivnosti, kot je košarka ipd. Taki posamezniki morajo imeti možnost, da gredo v namenske skupne prostore, kjer se preoblečejo v športno opremo, po aktivnosti pa spet uredijo in gredo v svoje laboratorije oz. pisarne. Tuši in garderoba naj bodo blizu izhoda, lahko celo manjšega, stranskega, zato da se ne sprehajajo v športni opremi po fakulteti.

b) Kakšen je predviden princip rabe garderob tako za pedagoge kot za študente?

ODGOVOR: Garderobe so mišljene izključno za podporo ureditvi pred in po športni aktivnosti zaposlenih in deloma oz. po potrebi študentov. Študenti imajo svoje športne aktivnosti organizirane v namenski dvorani v Rožni dolini, zato bodo garderobe predvsem za zaposlene. Nikakor niso garderobe in tuši mišljeni po posameznih laboratorijih ali za odlaganje plaščev študentov ali kaj podobnega ob dnevnih prihodih na FS.

3. Knjižnica

a) Ali je knjižnica zaprtega tipa z omejenim dostopom ali pa je prosto dostopna?

ODGOVOR: Knjižnica je interne narave (za študente in sodelavce FS). Ideal je, da imajo uporabniki možnost obiska knjižnice, predvsem čitalnice in povezanih študijskih prostorov 24h na dan, ali vsaj do poznih večernih ur) in med vikendom. Knjižnica naj bo posledično logistično locirana v bližini glavnega vhoda stavbe oz. z enostavnim dostopom v/iz fakultete. Smiselna pa bi bila izolacija vsaj študijskega dela od preostale fakultete, še posebej za pozne popoldanske, večerne ure in vikende. Tu pa je rešitev lahko tudi z elektronskim varovanjem ostalih nadstropij ali delov stavbe v teh urah in dnevih, kar imamo že sedaj.

b) Je knjižnica lahko zasnovana kot del skupnega, odprtega prostora?

ODGOVOR: knjižnica naj ima del za (1) Izposojo, ki mora biti nadziran in imeti možnost varovanja iznosa knjig. Običajno je to glasnejši del. Drugi del naj bo dovolj ločen ali celo zaprt večji del, v katerem se opravlja veliko (2) strokovnih nalog (vpisi v sisteme in baze, naročila knjig in revij, ipd), zato naj ima status potreb strokovnih služb in je dovolj zaključen. Vendar v ta del pogosto dostopajo študenti in predvsem zaposleni, ko komunicirajo o strokovnih in vsebinskih zadevah z bibliotekarji ter naročilih, sprašujejo o navodilih, možnostih, ipd. Idealno je ta del zaprt/ločen prostor za 3-4 zaposlene z veliko gosti in veliko prehodnega gradiva ter knjig večjih vrednosti, ki so pod fizičnim nadzorom (slovarji, leksikoni, ipd). Naslednji del knjižnice naj bo (3) Tiha čitalnica samo za individualni študij, brez diskusije, z dejansko tišino. Ta del mora biti fizično zaprt, da nima motenj. (4) Četrti del knjižnice naj bo odprtega tipa za študij v skupinah z možnostjo diskusije, vendar kontrolirano z ustrezno glasnostjo. Ni pa željeno, da bi se v tem delu študenti, ki tam diskutirajo in rešujejo probleme, neposredno intenzivno morali srečevati z naključnimi mimoidočimi, četudi bo tu odprtost in dostopnost večja. Ali pa vsaj naj to ne bo v večini, torej da še vedno govorimo o študijskih prostorih.

Datum objave: 22.07.2019   15:53
Objavljen je angleški prevod vprašanj in odgovorov s Portala JN.

English translation of the questions and answers published on the Public procurement Portal are published on the link:
https://www.zaps.si/img/admin/file/Natecaji/Q&A%2014_6_-9_7_.pdf

Datum objave: 03.08.2019   14:13
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da v geodetskem posnetku nedvoumno določito mejo,
do koder lahko umeščamo objekte.
Pri veliko natečajih je glavni problem umeščanje objektov na zemljišče.

Hvala.

ODGOVOR
Meje so v geodetskem posnetku nedvoumno označene v barvi in ustreznem layerju.
Datum objave: 03.08.2019   14:15
VPRAŠANJE
Ali lahko v terasno etažo umestimo program fakultete?
ODGOVOR
Umestitve posameznih programskih sklopov po posameznih etažah so prepuščene presoji natečajnikov. V terasno etažo je program fakultete dopustno umestiti.

VPRAŠANJE
Ali so lahko prostori fakultete v isti etaži kot strojnice?
ODGOVOR
Da, v kolikor so upoštevani potrebni ukrepi za preprečitev prenosa vibracij do prostorov, kjer je to v natečajni nalogi eksplicitno določeno.

VPRAŠANJE
Ali lahko program umestimo v klet?
ODGOVOR
Vsi programi, ki bodo umeščeni v klet morajo izpolniti pogoje določene v natečajni nalogi.
Datum objave: 03.08.2019   14:22
VPRAŠANJE
Zanima nas omejitev etažnosti.
Je etažnost omejena?
Lahko v dovoljeno višino umestimo 4 etaže?
Lahko v dovoljeno višino umestimo 5 etaž?

ODGOVOR
Maksimalno število etaž v natečaju ni eksplicitno omejeno. P+2+T so sicer 4 etaže, kar je določeno s krovnim OPN, P+3+T pa je 5 etaž, kar je dopuščeno z natečajno nalogo.
Z natečajno nalogo je določena maksimalna višina objekta. V posamezne dele stavbe je možno umestiti večje število etaž, kot to določa OPN, pri čimer pa maksimalna višina ne sme biti presežena.Datum objave: 03.08.2019   14:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pošiljamo vsebinska vprašanja:
- Je zaželjeno, da se posamični sklopi laboratorijev fizično ločujejo med seboj (ločen del stavbe s svojim vhodom) ali dovolj samo prostorska bližino katedr, ki pripadajo istemu sklopu laboratorijev?
ODGOVOR
Vprašanje ni najbolj jasno, ker nekako meša katedre in laboratorije. Morda je nejasno, toda Laboratorij je organizacijska enota in hkrati vrsta prostora. Ko govorimo, da so laboratoriji skupaj, pomeni organizacijska enota. Laboratoriji naj bi bili tako skupaj v celoti: pisarne, tajništvo, knjižnica/soba za sestanke, po možnosti čajna kuhinja itd. .... če se le da, v vsebinski zaključeni celoti. Če bo to možno povezati tudi z laboratoriji, kot prostori za poskuse, je to idealno. Toda, marsikdaj bo morda smiselno, da se laboratoriji prostori za poskuse izdvoji(jo) zaradi tehničnih razlogov. Še posebej tam, kjer gre za uporabo težkih in hrupnih strojev, bo to neizbežno. Zato se bodo tam lahko taki prostori, četudi pripadajo različnim Laboratorijem (org. enotam), držali skupaj in bodo stran od ostalega dela organizacijskih enot. Če pa se da vseeno to povezati, naj bo vse čimbolj skupaj.

VPRAŠANJE
- Se preferira združevanje prostorov s podobnimi tehničnimi zahtevami za voljo racionalnosti izrabe prostora (višina) kljub temu, da ne pripadajo isti katedri? Ali se preferira združevanje laboratorijev in ostalih prostorov, ki pripadajo isti katedri?
ODGOVOR
Vsebinsko nekaterih prostorov morda ne bo mogoče locirati v isti celoti Laboratorija ali katedre zaradi tehničnih razlogov. To razumemo. Če pa je možno, je to idealno.

VPRAŠANJE
- So lahko kabineti in administracija umeščeni v višji etažah nad laboratoriji katedre kateri pripadajo, ali se preferira umestitev v neposredni bližini (na primer čez hodnik)?
ODGOVOR
Poznamo primere, ko so pisarne neposredno nad laboratoriji, povezujejo jih vertikale stopnice, ki pa so tako rekoč znotraj istega laboratorija (ki deluje npr. v dveh etažah). Če so laboratoriji taki, da imajo lahko prostore v etažah, je verjetno umestitev čez hodnik ali znotraj zaključenega prostora prav tako sprejemljiva.

VPRAŠANJE
- Lahko na kratko napišete kako potekajo dnevne migracije študentov in zaposlenih fakultete za pomoč pri umeščanju različnih programskih sklopov?
ODGOVOR
Študenti v glavnem (največje skupine prvih letnikov) pridejo na predavanja ali avditorne vaje in gredo nato domov ali v knjižnico. Morda na kosilo v menzo. Tipično ne sodelujejo z laboratoriji (org. enotami).
Vaje, predvsem v višjih letnikih potekajo tudi v manjših skupinah v laboratorijih, kjer poteka tudi raziskovalno delo in se gibljejo predvsem zaposleni. Take vaje potekajo pod nadzorom asistenta in skupaj pridejo v prostore ter skupaj gredo iz laboratorijskih prostorov. Tipično študenti počakajo na hodniku pred prostori.
Posamezni študenti, ki delajo v laboratorijih zaključne naloge, delujejo kot zaposleni za čas sodelovanja. To gre za študente zadnjih letnikov.
Zaposleni pridejo neposredno v svoje pisarne v okviru Laboratorija (kot org. enote). Komunicirajo z ostalimi sodelavci v drugih pisarnah, s tajnico, imajo sestanke v sejni sobi med sabo ali gosti iz industrije, odidejo v laboratorij (prostor za poskuse), kjer opravljajo poskuse, se velikokrat vrnejo v pisarno, medtem ko tečejo poskusi, morda imajo predavanja ali vaje v »pedagoških« učilnicah (skupne, izven laboratorija), itd. ... torej, tekom celega dneva poteka intenzivna neposredna osebna komunikacija in gibanje zaposlenih med pisarnami, laboratorijem in učilnicami, skupaj pijejo kavo ker ob tem teče običajno strokovna debata. Ob tem pa gredo na malico/kosilo v skupno menzo. Želimo si, da bi se popoldne udejstvovali tudi v športu, npr. tek ipd.

VPRAŠANJE
- Imajo kateri sklopi/katedre/prostori predvideno kontrolo pristopa?
ODGOVOR
To ni bilo posebej predvideno. Stvar koncepta zgradbe. Poznamo primere, ko so katedre in laboratoriji v svojih »lamelah« in je ta dostop zaprt, znotraj pa je potem veliko aktivnosti in to celo v več nadstropjih, povezanih vertikalno, ti deli pa nimajo proste poti iz osrednjega hodnika, avle ipd. ... torej so tam zaprti. Sicer pa se bodo zapirali samo prostori, kot običajno, četudi bodo neposredno dostopni s hodnikov itd.

VPRAŠANJE
- Se lahko laboratorije, ki potrebujejo dostop s ceste umesti v kletno etažo in zagotovi dostop iz garaže?
ODGOVOR
V kletni etaži ne bo programa ali laboratorijev. Predvidena garaža. Morebiti preprosti prostori, kot so šport, garderoba, tuši ipd... če je dovolj parkirnih mest zagotovljenih.

VPRAŠANJE
- V natečajni nalogi je zapisano, da je v OPN določena višina do P+2+T, hkrati pa je napisano, da je bilo na podlagi urbanističnega natečaja sprejeto izhodišče, da maksimalno višino nove stavbe ne določa število etaž, temveč maksimalna višina venca in višina stavbe. To pomeni, da etažnosti določene v OPN ni potrebno upoštevati, temveč le maksimalno višino venca in višino celotne stavbe?
ODGOVOR
Da.

VPRAŠANJE
- Se lahko nekatere laboratorije/prostore, ki potrebujejo dnevno svetlobo umesti v klet, ki dobiva svetlobo preko svetlobnega jaška?
ODGOVOR
V kletni etaži ne bo programa ali laboratorijev. Predvidena garaža. Morebiti preprosti prostori, kot so šport, garderoba, tuši ipd... če je dovolj parkirnih mest zagotovljenih.

VPRAŠANJE
- So podane sheme umestitve prostorov zavezujoče ali se ta lahko tudi spremeni skladno s konceptom zasnove stavbe?
ODGOVOR
Sheme so dobesedno shematske, predvsem kot struktura kateder in laboratorijev ter širše smeri. Koncept stavbe bo najverjetneje prilagojen.

VPRAŠANJE
- So športne površine v uporabi vseh okoliških fakultet (FKKT, FRI, FFA) ali samo FS in FFA?
ODGOVOR
Na FS samo za FS.

VPRAŠANJE
Je dovolj vhod v prostore za funkcionalno vadbo preko avle in komunikacij ali je potrebno predvideti še ločen vhod od zunaj?
ODGOVOR
Smiseln je čim hitrejši in čimbolj ločen dostop od zunaj do prostorov za vadbo/garderobe/tuši, da ljudje ne hodijo v športni opremi po celi fakulteti. Idealno bi bilo od zunaj z nekega stanskega dostopa.

VPRAŠANJE
Je uporaba športnih površin del študijskega programa ali so te namenjene le rekreaciji?
ODGOVOR
Samo za rekreacijo zaposlenih.

VPRAŠANJE
- So lahko v nadstropne etaže umeščeni le laboratoriji, ki imajo eksplicitno napisano, da so lahko v nadstropju, ali lahko v nadstropne etaže umestimo tudi programe, ki nimajo potrebe po direktnem dostopu s ceste?
ODGOVOR
V etaže gredo lahko vsi laboratoriji, ki nimajo eksplicitne zahteve za dostop s ceste, ali pa je jasno, da povzročajo hrup in vibracije (to so zapisali). V etaže gredo lahko tudi laboratoriji, ki imajo željo po viličarju ipd., če teža ne presega nosilnosti etaže, se pravi za manjše viličarje in podobno. Odločitev je odvisna tudi od teže in velikosti strojev.
V kleti naj bodo tisti, ki zahtevajo dostop s ceste, povzročajo vibracije in hrup ali pa imajo visoke zahteve za izolacijo od vibracij in je najverjetneje smiselna dilatacija (morda nano-laboratorij). Pri tem naj se upošteva tudi lega, kjer naj v nano-laboratorijih ali drugih temperaturno občutljivih laboratorijih ne bo prekomernih toplotnih izgub pri hlajenju prostorov.

VPRAŠANJE
- Se lahko določeni laboratoriji, ki ne potrebujejo toliko svetlobe osvetljujejo preko laboratorijev s stekleno steno? Če se, kateri so takšni laboratoriji?
ODGOVOR
Posredna osvetlitev je pogojno dopustna. Posredno so lahko osvetljeni le prostori, kjer pedagogi in raziskovalci tekom svojega delovnega časa niso stalno prisotni (npr. izključno pedagoški laboratoriji).

VPRAŠANJE
- Laboratorija Katedre za toplotno in okoljsko tehniko L130101 in L130102 imata v opombah zapisano, da potrebujeta dostop s ceste in posledično umestitev v pritličju, ter dostop na pohodno streho. Je ta dostop lahko urejen preko internega stopnišča sklopa energetike?
ODGOVOR
Dostop do strehe, kjer bodo namestili določene toplotne naprave z raziskovalne namene (fotovoltaika, klimati ipd), je sekundarnega značaja in je lahko povsem ločen od laboratorija.

VPRAŠANJE
- Imata lahko fakulteti povezano klet in/ali skupni uvoz v garažo?
ODGOVOR
Fakulteti UL FFA in UL FS morata imeti skupni uvoz v garažo, z razcepitvijo dovoza-izvoza v obe garaži. Projekt naj bo zasnovan tako, da omogoča časovno neodvisno gradnjo obeh fakultet, zato povezovanje garaže-kleti ni zaželeno. V neposredni bližini uvoza, je lahko zasnovan skupni bazen fakultet za Sprinkler sistem gašenja, vendar se maksimalna tlorisna površina obeh fakultet s tem sorazmerno zmanjša (spoštovati je potrebno največji faktor zazidanosti natečajnega področja: 50%).

VPRAŠANJE
- Glede na to, da del natečajnega območja ni v lasti UL nas zanima katere programe zunanje ureditve se lahko predvidi na teh parcelah?
ODGOVOR
Natečajno območje FFA sovpada z mejo, ki jo določa OPPN 65. Zemljišča označena s parcelnimi številkami (1706, 1707/3, 1707/4, 1820/5, 1820/6) so v lasti Univerze v Ljubljani. Gradnja objektov je tako dovoljena le na delu območja EUP RD 358, ki je v lasti Univerze v Ljubljani. Meje omenjenih površin so natančneje opredeljene v natečajni podlogi C_1_geodetskinacrt.
Na zemljiščih, ki niso last UL naj se predvidi tiste programe, ki niso funkcionalno ali lokacijsko nujni za delovanje ene ali druge fakultete. Na zemljišča UL je tako potrebno vključiti vso potrebno prometno in komunalno infrastrukturo, ki se navezuje na posamezen objekt.

VPRAŠANJE
- Natečajno območje fakultet seka čez več parcel in ne sovpada s parcelnimi mejami. Je potrebno potrebne odmike po tem takem upoštevati le kjer meja natečajnega območja sovpada z mejo lastništva in kjer meji na EUP z namensko rabo K1?
ODGOVOR
Odmike je potrebno upoštevati le kjer meja natečajnega območja sovpada z mejo lastništva in kjer meji na EUP z namensko rabo K1.

VPRAŠANJE
- Je lahko dostavna cesta, ki pripada določeni fakulteti izven območja gradnja (a znotraj natečajnega območja)?
ODGOVOR
Dostavne ceste in intervencijske poti so lahko izven območja gradnje le če so zemljišča v lasti Univerze v Ljubljani.

VPRAŠANJE
- Je lahko skupna dovozna rampa zunaj parcele gradnje posamične fakultete (a znotraj natečajnega območja)?
ODGOVOR
Področje skupne dovozne rampe je definirano v natečajni podlogi C_1_geodetskinacrt in je izven področja gradnje obeh fakultet. Skupna uvozna rampa spada v program zunanje ureditve širšega natečajnega območja.
Datum objave: 06.08.2019   11:19
VPRAŠANJE
Is it eligible for Egyptian Architect to participate under any category?

ODGOVOR

The nationality of the participating architects is not prescribed, however, other requirements for participation are prescribed. They are set out in point 4.17 of the document A_NATECAJNI POGOJI and translated into English in point 1.12. of document ENG_A_competition rules_UL FFA FS summary.


Datum objave: 20.08.2019   10:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pošiljam vsebinsko vprašanje:
Kaj vse zajema zunanjo ureditev/obdelavo širšega območja v primeru sodelovanja pri natečaju za samo eno izmed fakultet.

ODGOVOR

Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo več odgovarjal.


Datum objave: 22.08.2019   21:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za odgovore na formalni vprašanji:
1. V primeru, da se prijavlja skupina gospodarskih subjektov in je eno od partnerskih podjetij registirano v EU - ali morajo biti finančne bilance prevedene v angleščino z uradnim (certificiranim) prevajalcem ali zadošča necertificiran prevod?
2. Katere so nujne informacije, ki morajo biti razvidne iz javno dostopnih nacionalnih baz podjetij?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR1. V primeru, da se prijavlja skupina gospodarskih subjektov in je eno od partnerskih podjetij registirano v EU - ali morajo biti finančne bilance prevedene v angleščino z uradnim (certificiranim) prevajalcem ali zadošča necertificiran prevod?

ODGOVOR:

Certificiran prevod ni potreben. Zadošča necertificiran prevod.2. Katere so nujne informacije, ki morajo biti razvidne iz javno dostopnih nacionalnih baz podjetij?

ODGOVOR:

Za preverjanje ustreznosti pogoja navedenega v točki 4.17.2. natečajnih pogojev morata biti iz nacionalnih baz podatkov razvidna naslednja podatka:

- da ima gospodarski subjekt poslovni sedež v EU, EGP, Švici ali državi pogodbenici in

- da je gospodarski subjekt registriran za dejavnost projektiranja.

Datum objave: 22.08.2019   21:16

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sem kvalificiran arhitekt v Sloveniji a sem trenutno zaposlena v arhitekturnem biroju v Angliji in imam staus v mirovanju. Zanima me ali imam lahko pri udelezbi na natecaju kot pooblasceni arhitekt status v mirovanju, glede nato, da ima firma sedez v tujini in bo vodja projekta sodeloval na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/es?

ODGOVOR
Pooblaščeni arhitekt s statusom v mirovanju vpisan v imenik ZAPS se lahko udeležuje natečajev.

:::::::::::::::::::::::::::::


VPRAŠANJE
Question 1:
According to brief (1.12.6) every company has to fulfil SB5 financial credit condition.
Foreign (non-Slovenian but EU) company has to fulfil this feature, or not?
What should we do in this case, if we are a European (EU) architect design company without this qualification?

Question 2:
According to 1.12.1 project leader has to be ZAPS registered.
Later in this chapter there is written, that authorised architects from EU may participate.
We have full designing authorisation in our EU country, but we do not have Slovenian registration.
Can we participate in this competition without being in ZAPS register, or not?

Thank You for your assistance

ODGOVOR


Every nominated business entity, be it Slovene or foreign, has to demonstrate the requested financial credit condition. In the case of joint tender at least one of the partners must demonstrate the requested financial credit condition.

S.BON credit ratings are done by AJPES agency for Slovene companies. A foreign company must submit a credit rating from an official institution which has an official system of matching its credit ratings with those of internationally recognized agencies: Standard & Poor's, Fitch or Moody's. Comparison between S.BON AJPES credit rating scale and the above mentioned agencies credit rating scales can be found at: https://www.ajpes.si/Credit_Rating_Services/SBON_Credit_Rating/Credit_rating_scale#b485

Datum objave: 22.08.2019   21:32
Odgovori objavljeni pri natečaju za FFA relevantni tudi za FS

Datum objave: 05.07.2019 10:29

Vprašanje postavljeno na ogledu FFA
Za objekt je predpisano zaklonišče dvonamensko. Ali je elaborat, ki nima ustrezne rešitve z zakloniščem izločen iz konkurence?
ODGOVOR: Natečajna naloga predvideva v natečajni rešitvi umestitev zaklonišča.

Datum objave: 12.07.2019 13:39

Spoštovani!
Za tehnologa specialista za laboratorije zahtevate:
- najmanj ena uspesno izvedena referenca tehnoloskega elaborata za laboratorije (faza DGD (PGD) in PZI oz. samo PZI) v velikosti najmanj 1000 m2 laboratorijskih prostorov, v obdobju od 1.1.2007 naprej.
Glede na to, da so se elaborati do uveljavitve novega GZ večinoma izdelovali v fazi PGD predlagamo,
da zahtevo spremenite in sicer zapišete naslednje:
- najmanj ena uspesno izvedena referenca tehnoloskega elaborata za laboratorije (faza DGD (PGD) in PZI oz. samo PZI oz. samo PGD) v velikosti najmanj 1000 m2 laboratorijskih prostorov, v obdobju od 1.1.2007 naprej.
Ali bi bilo to možno?
Hvala in lp.
ODGOVOR
Zahteva se ne spreminja in ostaja kot je v razpisu. Omeniti velja, da so vse zahteve navedene v točki 4.18. informativne narave in ne bodo predmet preverjanja v okviru natečaja 2. faza arhitektura: UL Fakulteta za farmacijo ali natečaja 2. faza arhitektura: UL Fakulteta za strojništvo.


Datum objave: 12.07.2019 13:40

VPRAŠANJE
Na koliko različnih gospodarskih družb planirate razdeliti projektno dokumentacijo,
ki je ne bo nudil natečajnik?
Če prav razumemo, boste posebej naročali:
- tehnološki elaborat za laboratorije
- načrt požarne varnosti
- gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije ter študija vibracij

Ali razumemo prav?
ODGOVOR
Naročnik bo preostalo dokumentacijo oddal v enem ali več razpisih. Odločitev o točnem številu razpisov bo naročnik sprejel naknadno.


Datum objave: 12.07.2019 13:40

VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je zapisano sledeče:
4.18. Informacije glede tehnicnih in ekonomskih zahtev za druge pooblascene inzenirje, strokovne sodelavce in gospodarske subjekte,
ki jih bo narocnik zahteval in preverjal v locenih razpisih (oz. razpisu), katerih izhodisce bodo rezultati natecaja 2. faze: arhitektura za objekta UL FFA in UL FS.
Zanima nas, kaj pomeni, da bodo izhodišče za ločene razpise rezultati natečaja?
Ali to pomeni, da bodo ti razpisi izvedeni po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s tocko b) cetrtega odstavka 46. clena ZJN-3,
torej z ekipami nagrajenih natečajnih elaboratov?
Ali to pomeni kaj drugega?
Iz razpisne dokumentacije ni razvidno, kako bo izveden razpis za druge pooblascene inzenirje, strokovne sodelavce in gospodarske subjekte, poglavje 4.18.
Kako bodo izvedeni ti razpisi, po kakšnem postopku?
Lp,
ODGOVOR
Po podpisu pogodbe za načrte s področja arhitekture (vključno z ostalimi storitvami navedenimi v točki 4.25.1.1. in 4.25.1.2. natečajnih pogojev) bo naročnik na podlagi izbrane rešitve, ki bo predmet pogodbe, na ločenih javnih razpisih oddal še ostale storitve projektiranja drugih pooblaščenih inženirjev in strokovnih sodelavcev. Pooblaščeni inženirji in strokovni sodelavci se bodo ne glede na to, ali so sodelovali v arhitekturnem natečaju ali ne, za pridobitev posla storitve projektiranja morali potegovati v okviru tega novega razpisa ali razpisov, ki jih bo naročnik izvedel po zaključku arhitekturnega natečaja. Po katerem postopku v okviru ZJN-3 bodo razpisi realizirani, se bo naročnik odločal naknadno, nekatere od pogojev (navedene v točki 4.18. natečajnih pogojev) pa informativno podaja v naprej.


Datum objave: 12.07.2019 13:41

VPRAŠANJE
Za dokazovanje ekonomske in finančne zmogljivosti je v točki 4.17.6 v drugi alinei postavljen pogoj finančne bonitetne ocene za gospodarsko družbo-ponudnika najmanj SB5. Prosimo vas, da ta pogoj spremenite v finančno bonitetne oceno najmanj SB6.
Obrazložitev: pri opisih za SB5 in SB6 je v prvem stavku pri obeh opisih navedeno, da je po teh ocenah zmožnost gospodarske družbe za poravnanje obveznosti nadpovprečna. V oba razreda SB5 in SB6 so uvrščene družbe z nadpovprečno finančno zmožnostjo.
ODGOVOR
Na željo naročnika ostaja pogoj finančne bonitetne ocene za gospodarsko družbo-ponudnika najmanj SB5.

Datum objave: 26.07.2019 16:58

VPRAŠANJE
Ali se moramo registrirati, da bi lahko sodelovali na natečaju? Če da, kje in kako?
ODGOVOR: Registracija ni potrebna.


VPRAŠANJA NA 2. OGLEDU (FFA)

Ali je možno bazen za sprinkler sistem predvideti skupen za obe fakulteti ali bi moral biti ločen bazen za vsako fakulteto?
ODGOVOR: Lahko je predviden skupen, a na takšen način, da se izgradi že v fazi gradnje prve od obeh fakultet.

Ali je uvoz v garažo skupen za obe fakulteti?
ODGOVOR: Da.


Datum objave: 01.09.2019   18:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vprašanje se nanaša na obe fakulteti.

Prosimo za pojasnila točke: "navedba investicijske ocene GOI brez za objekt UL FFA oz. objekt UL FS in ločeno za uvoz v garažo in oprte površine". Na kaj konkretno se nanaša beseda "brez"? Ali je predviden poseben formular za izračun investicijske vrednoti?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Del zapisa po katerem sprašujete se pravilno glasi: "navedba investicijske ocene GOI brez DDV za objekt UL FFA oz. objekt UL FS in ločeno za uvoz v garažo in oprte površine". Za izračun investicijske vrednosti ni predviden noben formular.Datum objave: 01.09.2019   18:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V projektni dokumentaciji so kot sestavni del oddanega gradiva navedeni prostorski prikazi.
Ali so glede prostorskih prikazov postavljene kakšne posebne omejitve? Na zadnjih nekaj razpisanih ZAPS natečajih uporaba "renderjev" namreč ni bila dovoljena.

Lep pozdrav.ODGOVOR


Ne, za prostorske prikaze v arhitekturnem natečaju za UL FFA in UL FS ni omejitev.

Datum objave: 10.09.2019   11:03
Pošiljam vam vprašanja v zvezi z ponudbo za izdelavo projektne dokumentacije:
1. V drugi vrstici zahtevate izdelavo IDP projekta. Takšen projekt ni več predviden v novi gradbeni zakonodaji. Ali se IDP izdela po stari zakonodaji?
ODGOVOR: Izdelava IDP je predvidena po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter v Pravilih stroke, ki so še v postopku sprejemanja.

2. V katerih fazah projekta je potrebno izdelati ( IZP, IDP, PZI )?
- ocene investicije
ODGOVOR: V IDP
- popise del, predizmere in projektantski predračun.
ODGOVOR: V PZI

3. Prosim če podrobneje opredelite sodelovanje projektanta pri razpisu za oddajo del in pripravo dokumentacije za razpis del.
ODGOVOR: Predvidi se sodelovanje s pripravljalcem razpisa v obsegu 200 ur. Aktivnosti: pregled razpisne dokumentacije, podaja pripomb, analiza prispelih ponudb.

Datum objave: 10.09.2019   11:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Posredujem formalno vprašanje:

Pri dokazovanju ekonomske in finančne zmogljivosti je zahtevana zavarovalna vsota najmanj v višini skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Ponavadi je v takem primeru zahtevana vsota 10% ponudbene vrednosti. V kolikor se zahteva kritje zavarovalne vsote v višini skupne pogodbene vrednosti, bo to velik problem, saj ne slovenske zavarovalnice, ne banke ne dodeljujejo tako visokih bančnih garancij.

Zanima nas tudi časovna omejitev takšnega zavarovanja.

Hvala za odgovor!

ODGOVOR:
Zahtevano zavarovanje poklicne odgovornosti je preverjeno mogoče pridobiti pri najmanj eni od večjih slovenskih zavarovalnic. Zavarovanje mora veljati celoten čas trajanja pogodbe. Ker gre za višje zavarovalne vsote pa vse natečajnike opozarjamo, da si za pridobivanje potrdila rezervirajo dovolj časa, ker lahko preveritveni postopki trajajo nekoliko dlje kot običajno.
Datum objave: 10.09.2019   11:06
VPRAŠANJE
Ali je morda zahtevano, da je v natečajni skupini vključen tudi krajinski arhitekt?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.


ODGOVOR


Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati avtorji in gospodarski subjekt so navedene v točki 4.17. natečajnih pogojev. Med njimi ni posebne zahteve, da mora biti v natečajni skupini tudi krajinski arhitekt, je pa sodelovanje vseh različnih profilov pooblaščenih arhitektov, inženirjev in drugih strokovnih izvedencev zelo zaželeno.

Datum objave: 10.09.2019   11:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pošiljamo formalna vprašanja glede natečaja za Fakulteto za strojništvo:
1. Predlagamo, da se boniteta spremeni na SB7 ali nižjo, kar je ocena za povprečno slovensko gospodarsko družbo / vir: obrazložitev poročil s strani AJPES
2. Ni jasen kriterij iz prve alinee tč. 4.18.9. je za slovenske razmere izredno zahteven (1.000.000 letnih prihodkov) in po našem mnenju izključuje večino slovenskih projektantskih organizacij. Ta kriterij je tudi drugačen od zahtev v prvi alinei tč. 4.17.6. in v prilogi Ekonomska zmogljivost, kjer se zahteva min 150.000 /letno
3. Zakaj je zahtevano zavarovanje celotnega ponudbenega zneska in ne določen %?
4. Kriterij v tretjem odstavku tč. 4.15, da naj bi obe fakulteti delovali kot usklajena celota je za natečajnike nesprejemljiv, saj nanj ne morejo imeti nikakršnega vpliva. V končni fazi bi lahko bili najbolj usklajeni rešitvi, ki pa pričakovanjem investitorjev sploh ne odgovarjata. To merilo tudi ni navedeno v poglavju 7. Merila za ocenjevanje. Zato predlagamo, da se ta del odstavka črta.
5. Ni jasen vrstni red opravil: Ali naj se dodelava natečajnih elaboratov v skladu s 4. odst. tč. 4.15 izvede pred pripravo zaključnega poročila in kdaj se v tem primeru izvede identificiranje avtorjev in njihove sposobnosti (zadnji odstavek te točke)?
6. Zahteve po dokazovanju sposobnosti v točki 4.18 , ki so izključno informativne narave, po nepotrebnem komplicirajo in obremenjujejo delo udeležencev natečaja, zato predlagamo, da se točke od 4.18.1 do točke 4.18.8 v celoti črtajo. Še posebej zato, ker v zadnjem odstavku točke 4.19. navajate, da bodo merila za izbiro projektantov za ta področja podana šele v razpisni dokumentaciji za oddajo teh projektnih sklopov.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR


Pošiljamo formalna vprašanja glede natečaja za Fakulteto za strojništvo:
1. Predlagamo, da se boniteta spremeni na SB7 ali nižjo, kar je ocena za povprečno slovensko gospodarsko družbo / vir: obrazložitev poročil s strani AJPES

ODGOVOR:

Glej odgovor z datumom objave: 12.07.2019 13:41. Na željo naročnika ostaja pogoj finančne bonitetne ocene za gospodarsko družbo-ponudnika najmanj SB5.

2. Ni jasen kriterij iz prve alinee tč. 4.18.9. je za slovenske razmere izredno zahteven (1.000.000 letnih prihodkov) in po našem mnenju izključuje večino slovenskih projektantskih organizacij. Ta kriterij je tudi drugačen od zahtev v prvi alinei tč. 4.17.6. in v prilogi Ekonomska zmogljivost, kjer se zahteva min 150.000 /letno

ODGOVOR:

V točki 4.18. so navedene tehnične in ekonomske zahteve za druge pooblaščene inženirje, strokovne sodelavce in gospodarske subjekte, ki so izključno informativne narave in jih bo naročnik zahteval in preverjal v ločenih razpisih (oz. razpisu), katerih izhodišče bodo rezultati natečaja 2. faze: arhitektura za objekt UL FFA in UL FS.

Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati avtorji natečaja za objekt UL FFA in UL FS in projektant načrtov arhitekture in ki jih bo naročnik preverjal, so navedene v točki 4.17. natečajnih pogojev.


3. Zakaj je zahtevano zavarovanje celotnega ponudbenega zneska in ne določen %?

ODGOVOR:

V členu 15. Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti je opredeljena najnižja zavarovalna vsota. Zgornja meja ali način določanja višine zavarovalne vsote nista opredeljena in ju lahko določi naročnik sam, seveda upoštevajoč med drugim tudi načelo sorazmernosti (8. člen ZJN-3) in načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3).


4. Kriterij v tretjem odstavku tč. 4.15, da naj bi obe fakulteti delovali kot usklajena celota je za natečajnike nesprejemljiv, saj nanj ne morejo imeti nikakršnega vpliva. V končni fazi bi lahko bili najbolj usklajeni rešitvi, ki pa pričakovanjem investitorjev sploh ne odgovarjata. To merilo tudi ni navedeno v poglavju 7. Merila za ocenjevanje. Zato predlagamo, da se ta del odstavka črta.

ODGOVOR:

Merila ocenjevanja so opredeljena v poglavju 7. natečajnih pogojev, v točki 4.15. je pojasnjen zgolj potek ocenjevanja. Predvidena je skupna zaključna ocenjevalna seja obeh komisij, na kateri bodo člani predlagali zmagovalca ureditve skupnega uvoza v obe podzemni garaži in ureditev zunanjih površin v širšem natečajnem območju.


5. Ni jasen vrstni red opravil: Ali naj se dodelava natečajnih elaboratov v skladu s 4. odst. tč. 4.15 izvede pred pripravo zaključnega poročila in kdaj se v tem primeru izvede identificiranje avtorjev in njihove sposobnosti (zadnji odstavek te točke)?

ODGOVOR:

V izjemnem primeru, da bi prišlo do potrebe po dodelavi izbranih natečajnih rešitev, se dodelava izvede preden je določen končni vrstni red prejemnikov nagrad in priznanj, torej preden je izdelano zaključno poročilo. Identificiranje avtorjev se izvede po tem, ko je zaključno poročilo izdelano in potrjeno.


6. Zahteve po dokazovanju sposobnosti v točki 4.18 , ki so izključno informativne narave, po nepotrebnem komplicirajo in obremenjujejo delo udeležencev natečaja, zato predlagamo, da se točke od 4.18.1 do točke 4.18.8 v celoti črtajo. Še posebej zato, ker v zadnjem odstavku točke 4.19. navajate, da bodo merila za izbiro projektantov za ta področja podana šele v razpisni dokumentaciji za oddajo teh projektnih sklopov.

ODGOVOR:

Drži, da so zahteve navedene v točki 4.18. izključno informativne narave. Namenjene so tistim arhitektom, ki se želijo že v tej natečajni fazi povezati s pooblaščenimi inženirji in strokovnimi sodelavci, ki izpolnjujejo tudi zahteve nadaljnjega razpisa (razpisov).


Hvala in lep pozdrav!


Datum objave: 10.09.2019   11:11
VPRAŠANJE
Dear sir/ madam

We are architects from jordan (middel east )
Is it eligible to participate in this competition?

ANSWER:
The nationality of the architects is not prescribed, however, there are several requirements that all competitors must fulfil. They are stated in point 4.17. of the document NATEČAJNI POGOJI in Slovene and translated in English in point 1.12. of the document ENG_A_Competition rules. One of the requirements is, that the project leader (author) must be listed in ZAPS register of architects or he/she must be a fully authorised architect in one of the EU or EEA states (European Parliament and Council Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications).
Datum objave: 17.09.2019   15:56
VPRAŠANJE
Dear sir / madam
If it is not a problem would you give me a list with the definite requierements for the rooms and other spaces, because
I choose to do that COMPETITION for my graduation work.
And to do that properly i need that information.
I would be very thankful if you could share this type information with me.


ODGOVOR
All competition documentation can be found on ZAPS website (https://www.zaps.si/index.php?m_id=26&m_name=natecaji_aktualni&lang=2). Scroll down to the proper competition and you will find all the files on the right side of the screen, ready to be downloaded.Datum objave: 17.09.2019   15:57
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V kolikor nastopamo s skupno ponudbo dva projektantska gospodarska subjekta (reference/ bonitetna ocena/ kapital); mora vsem pogojem zadostiti ena družba, ali se pogoji 'seštevajo'? Konkretno, lahko ena družba dokazuje referenco za projektiranje in druga bonitetno oceno oziroma kapital?

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR
Da, eden iz skupine dveh enakovrednih gospodarskih subjektov lahko dokazuje izpolnjevanje zahtev glede tehničnih referenc zahtevanih za gospodarski subjekt, drugi pa izpolnjevanje zahtev glede ekonomske zmogljivosti.Datum objave: 17.09.2019   15:58
VPRAŠANJE
Zahteva iz natečaja točka 4.17.6.

Gospodarski subjekt priloži kopijo veljavne zavarovalne polico ali potrdilo zavarovalnice, da bo ustrezno
zavarovalno polico lahko pridobil naknadno.

Vprašanje: Ali zadostuje Potrdilo o zavarovanju projektantske odgovornosti, ki nam ga je izdala zavarovalnica, saj je zavarovalna polica poslovna skrivnost in je ne moremo razkrivati?


ODGOVOR

Zadostuje potrdilo zavarovalnice o zavarovanju projektantske odgovornosti iz katerega je razvidno, da projektant ima sklenjeno zavarovanje v zahtevani višini oziroma, da bo zavarovalno polico v zahtevani višini lahko pridobil naknadno.


Datum objave: 17.09.2019   15:58
VPRAŠANJE

Spoštovani!
Ali se v skladu s točko 4.8. razpisne dokumentacije in 81. členom ZJN-3 lahko dokazuje tehnična in kadrovska sposobnost nominiranega gospodarskega subjekta, vodje projekta in pooblaščenega arhitekta za načrt arhitekture z referencami podizvajalca? Podizvajalec bo v primeru prvo nagrajenega natečajnega elaborata tudi izvajalec.ODGOVOR

Postavljeno vprašanje ni povsem razumljivo.

Za s strani natečajnika nominiranega gospodarskega subjekta (projektanta), ki bo naveden v prilogi TEHNIČNE REFERENCE GOSPODARSKI SUBJEKT velja, da mora biti hkrati v prilogi INFORMATIVNA PONUDBA naveden kot gospodarski subjekt projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo) ali kot eden od skupine gospodarskih subjektov (Opcija 1 te iste priloge), ne more pa biti naveden kot podizvajalec (opcija 2 te iste priloge).

Za s strani natečajnika nominiranega vodjo projekta (priloga TEHNIČNE REFERENCE VODJA PROJEKTA) velja, da mora opravljati poklicne naloge v projektantu (gospodarskem subjektu) na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID. Projektant v katerem ta vodja opravlja poklicne naloge na predpisan način je lahko s strani natečajnika nominiran kot glavni ponudnik (torej v prilogi INFORMATIVNA PONUDBA gospodarski subjekt projektant, pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo) ali kot eden iz skupine ponudnikov (torej gospodarski subjekt naveden v alineji opcija 1 te iste priloge), ne more pa biti s strani natečajnika nominiran kot podizvajalec (opcija 2 te iste priloge).

Tudi za s strani natečajnika nominiranega pooblaščenega arhitekta (priloga TEHNIČNE REFERENCE POOBLAŠČENI ARHITEKT) velja, da mora opravljati poklicne naloge v projektantu (gospodarskem subjektu) na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID. Pri čemer je ta gospodarski subjekt, v katerem pooblaščeni arhitekt opravlja poklicne naloge na predpisan način lahko s strani natečajnika nominiran kot glavni ponudnik (gospodarski subjekt projektant) ali kot eden iz skupine gospodarskih subjektov (opcija 1 priloge INFORMATIVNA PONUDBA) ali kot podizvajalec (opcija 2 priloge INFORMATIVNA PONUDBA).


Datum objave: 17.09.2019   15:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje na temo dokazovanja referenc za zahteven objekt.
Imamo situacijo, ko je pri dokumentu za pravnomočno gradbeno dovoljenje gospodarski subjekt drugačen kot pri uporabnem dovoljenju.
Vseskozi gre za istega vodjo projekta in pooblaščenega arhitekta. Gospodarski subjekt, odgovoren v fazi gradbenega dovoljenja, je tekom priprave projektne dokumentacije zaradi prekinitve poslovanja pravice prenesel na novo gospodarsko družbo. Kopijo omenjenega dokumenta za prenos pravic lahko predložimo.

Hvala za odgovor!

ODGOVOR

Kot izhaja iz vašega vprašanja vas zanima ustreznost projektanta gospodarskega subjekta na projektu, ki ga želite predložiti kot referenco. V DGD (oziroma PGD) dokumentaciji in gradbenem dovoljenju je naveden kot projektant gospodarski subjekt 1, na PZI dokumentaciji in uporabnem dovoljenju pa je naveden kot projektant gospodarski subjekt 2. Naročnik bo v takem primeru kot ustrezno priznal referenco projektantu - gospodarskemu subjektu 2, projektantu - gospodarskemu subjektu 1 pa ne. Situacijo kot opombo obrazložite na prilogi TEHNIČNE REFERENCE GOSPODARSKI SUBJEKT in če boste pozvani, boste naknadno priložili vse relevantne dokumente.


Datum objave: 17.09.2019   23:17


Datum prejema: 12.09.2019 21:54
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Včeraj smo postavili vprašanje in opozorili, da po razpisnih pogojih zahtevate kritje za poklicno zavarovanje projektantov, ki je šriše kot je dobra praksa v Sloveniji in večini Evrope. Zakon zahteva nekaj zavarovalnice pa zavarujejo manj.
V razpisu je zahteva , da mora projektantska odgovornost pokrivati tudi škode, ki bi nastale zaradi nepravilno izdelane projektne dokumentacije; zavarovanje mora pokrivati tudi škode, ki nimajo za posledico le fizičnih poškodb objekta, marveč tudi posredno oz. mehko škodo.
Prosim za točno definicijo posredne škode? Ali mislite direktno škodo ali indirektno škodo. Indirektna škoda se pri slovenskih zavarovalnicah in njihovimi pogoji ne zavaruje nrp. izpad prihodka zaradi škode na projektu , zamude pri projektu ipd. To se krije preko garancij za dobro izvedbo dela ali kazni oz. z drugimi finančnimi inštrumenti.
Posredno škodo ZAPS svojim članom na spletni strani definira kot : citiram
"Škoda, ki nastane iz nefunkcionalnosti objekta ali dela objekta zajema vse škode, ki nastanejo zaradi funkcionalne nepravilnosti objekta ali inštalacij, kot posledica napake projektiranja. Iz tega naslova so kriti vsi stroški v zvezi z rušenjem nefunkcionalnega dela objekta, nabavo ustreznega materiala in ponovnimi gradbenimi deli. "

Zaradi tega prosim za popravek zahtevka kritja po projektantski odgovornsoti na razširitev kritja mehkih škod in škod, ki nastanejo zaradi nefunkcionalnosti .
V kolikor se s tem ne strinjate pa je potrebno limitirat posredno škodo v višini 250.000 po polici za posamezni projekt. To je maksimum kar smo uspeli dobiti v tujini.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal višine zavarovalne vsote, vendar pa naročnik dopolnjuje svoje zahteve glede posrednih in mehkih škod na način, da mora biti obseg kritja v zahtevani višini v skladu z ZAIDom in vzorčnimi pogoji za zavarovanje odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti (Zav.Odg.ZAID-1.0-2019), ki so dostopni na povezavi:

https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202019/Vzorec%20zavarovalnih%20pogojev%2003_2019.pdf
V primeru, da je natečajnik že pridobil ustrezno potrdilo zavarovalnice po pogojih pred objavo tega odgovora, mu ga ni treba spreminjati in ga bo naročnik sprejel kot ustreznega.

V primeru, da predloženo potrdilo zavarovalnice ne bo ustrezno, bo naročnik natečajnika pozval, da potrdilo ustrezno dopolni.

Datum prejema: 10.09.2019 18:57
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno

Za dokazovanje ekonomske in finančne zmogljivosti nominiranega gospodarskega subjekta oziroma partnerjev iz skupine gospodarskih subjektov (skupna natečajno ponudbena dokumentacija) se zahteva predložitev naslednjih dokazili :

- gospodarski subjekt (v primeru skupne ponudbe eden od partnerjev ali nekateri (oz. vsi) partnerji kumulativno in neomajno solidarno pri isti zavarovalnici) mora dokazati, da ima ali pa da lahko pridobi zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti pred škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti na projektu, ki je predmet naročila. Krita zavarovalna vsota mora biti najmanj v višini skupne pogodbene vrednosti brez DDV.
Zavarovanje mora pokrivati škode, ki bi nastale zaradi nepravilno izdelane projektne dokumentacije; zavarovanje mora pokrivati tudi škode, ki nimajo za posledico le fizičnih poškodb objekta, marveč tudi posredno oz. mehko škodo.

Glede na zgornje zahteve prosim, da potrdite podlimit kritja pri projektantski odgovornosti za čiste premoženjske škode ( škode, ki nimajo za posledico le fizičnih poškodb objekta, marveč tudi posredno oz. mehko škodo) v višini 250.000 in možnost odbitne franšize v višini 10% od odškodnine in ne manj kot 50.000.
Zakon dejansko predvideva kritje takih škod vendar se morate vprašati kako bodo ponudbniki sploh lahko dobili kritje v taki višini. Praksa v svetu je, da se take škode krijejo v maskimalnem podlimitu cca 250.000 z odbitno franšizo kot smo vam jo predlagali. Razliko pri izplačilu odškodnine se kritje preko bančnih garancij, ki jih tudi zahtevate v razpisu.
Prosim za potrditev.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal višine zavarovalne vsote, vendar pa naročnik dopolnjuje svoje zahteve glede posrednih in mehkih škod na način, da mora biti obseg kritja v zahtevani višini v skladu z ZAIDom in vzorčnimi pogoji za zavarovanje odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti (Zav.Odg.ZAID-1.0-2019), ki so dostopni na povezavi:

https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202019/Vzorec%20zavarovalnih%20pogojev%2003_2019.pdf
V primeru, da je natečajnik že pridobil ustrezno potrdilo zavarovalnice po pogojih pred objavo tega odgovora, mu ga ni treba spreminjati in ga bo naročnik sprejel kot ustreznega.

V primeru, da predloženo potrdilo zavarovalnice ne bo ustrezno, bo naročnik natečajnika pozval, da potrdilo ustrezno dopolni.


Datum objave: 17.09.2019   23:19
VPRAŠANJE
Včeraj smo postavili vprašanje in opozorili, da po razpisnih pogojih zahtevate kritje za poklicno zavarovanje projektantov, ki je šriše kot je dobra praksa v Sloveniji in večini Evrope. Zakon zahteva nekaj zavarovalnice pa zavarujejo manj.
V razpisu je zahteva , da mora projektantska odgovornost pokrivati tudi škode, ki bi nastale zaradi nepravilno izdelane projektne dokumentacije; zavarovanje mora pokrivati tudi škode, ki nimajo za posledico le fizičnih poškodb objekta, marveč tudi posredno oz. mehko škodo.
Prosim za točno definicijo posredne škode? Ali mislite direktno škodo ali indirektno škodo. Indirektna škoda se pri slovenskih zavarovalnicah in njihovimi pogoji ne zavaruje nrp. izpad prihodka zaradi škode na projektu , zamude pri projektu ipd. To se krije preko garancij za dobro izvedbo dela ali kazni oz. z drugimi finančnimi inštrumenti.
Posredno škodo ZAPS svojim članom na spletni strani definira kot : citiram
"Škoda, ki nastane iz nefunkcionalnosti objekta ali dela objekta zajema vse škode, ki nastanejo zaradi funkcionalne nepravilnosti objekta ali inštalacij, kot posledica napake projektiranja. Iz tega naslova so kriti vsi stroški v zvezi z rušenjem nefunkcionalnega dela objekta, nabavo ustreznega materiala in ponovnimi gradbenimi deli. "

Zaradi tega prosim za popravek zahtevka kritja po projektantski odgovornsoti na razširitev kritja mehkih škod in škod, ki nastanejo zaradi nefunkcionalosti .


ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal višine zavarovalne vsote, vendar pa naročnik dopolnjuje svoje zahteve glede posrednih in mehkih škod na način, da mora biti obseg kritja v zahtevani višini v skladu z ZAIDom in vzorčnimi pogoji za zavarovanje odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti (Zav.Odg.ZAID-1.0-2019), ki so dostopni na povezavi:

https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202019/Vzorec%20zavarovalnih%20pogojev%2003_2019.pdf
V primeru, da je natečajnik že pridobil ustrezno potrdilo zavarovalnice po pogojih pred objavo tega odgovora, mu ga ni treba spreminjati in ga bo naročnik sprejel kot ustreznega.

V primeru, da predloženo potrdilo zavarovalnice ne bo ustrezno, bo naročnik natečajnika pozval, da potrdilo ustrezno dopolni.


VPRAŠANJE

Za dokazovanje ekonomske in finančne zmogljivosti nominiranega gospodarskega subjekta oziroma partnerjev iz skupine gospodarskih subjektov (skupna natečajno ponudbena dokumentacija) se zahteva predložitev naslednjih dokazili :

- gospodarski subjekt (v primeru skupne ponudbe eden od partnerjev ali nekateri (oz. vsi) partnerji kumulativno in neomajno solidarno pri isti zavarovalnici) mora dokazati, da ima ali pa da lahko pridobi zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti pred škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti na projektu, ki je predmet naročila. Krita zavarovalna vsota mora biti najmanj v višini skupne pogodbene vrednosti brez DDV.
Zavarovanje mora pokrivati škode, ki bi nastale zaradi nepravilno izdelane projektne dokumentacije; zavarovanje mora pokrivati tudi škode, ki nimajo za posledico le fizičnih poškodb objekta, marveč tudi posredno oz. mehko škodo.

Glede na zgornje zahteve prosim, da potrdite podlimit kritja pri projektantski odgovornosti za čiste premoženjske škode ( škode, ki nimajo za posledico le fizičnih poškodb objekta, marveč tudi posredno oz. mehko škodo) v višini 250.000 in možnost odbitne franšize v višini 10% od odškodnine in ne manj kot 50.000.
Zakon dejansko predvideva kritje takih škod vendar se morate vprašati kako bodo ponudbniki sploh lahko dobili kritje v taki višini. Praksa v svetu je, da se take škode krijejo v maskimalnem podlimitu cca 250.000 z odbitno franšizo kot smo vam jo predlagali. Razliko pri izplačilu odškodnine se kritje preko bančnih garancij, ki jih tudi zahtevate v razpisu.
Prosim za potrditev.


ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal višine zavarovalne vsote, vendar pa naročnik dopolnjuje svoje zahteve glede posrednih in mehkih škod na način, da mora biti obseg kritja v zahtevani višini v skladu z ZAIDom in vzorčnimi pogoji za zavarovanje odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti (Zav.Odg.ZAID-1.0-2019), ki so dostopni na povezavi:

https://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Novice%202019/Vzorec%20zavarovalnih%20pogojev%2003_2019.pdf
V primeru, da je natečajnik že pridobil ustrezno potrdilo zavarovalnice po pogojih pred objavo tega odgovora, mu ga ni treba spreminjati in ga bo naročnik sprejel kot ustreznega.

V primeru, da predloženo potrdilo zavarovalnice ne bo ustrezno, bo naročnik natečajnika pozval, da potrdilo ustrezno dopolni.
Datum objave: 23.09.2019   08:25
VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na prilogo: Tehnične reference gospodarski subjekt« - Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju zahtevanih referenc.

Ali natečajnik priloži dokazila za reference v fazi naknadnega preizkusa ali je potrebno dokazila priložiti skupaj z natečajnim elaboratom?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Natečajnemu elaboratu mora biti ob oddaji priložena kuverta NAKNADNI PREIZKUS v katero natečajnik med drugim vloži tudi izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta o izpolnjevanju zahtevanih referenc. Dodatna dokazila za navedeno referenco bo natečajnik po potrebi predložil naknadno, ko bo prejel poziv naročnika oziroma ZAPS. Enako velja za dodatna dokazila za reference za vodjo projekta in pooblaščenega arhitekta.

Datum objave: 23.09.2019   08:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pošiljamo formalno vprašanje:

V natečajni dokumentaciji je navedena ocenjena vrednost investicije za inženiring, projektiranje, nadzor, izvedbo in opremo stavbe FS v vrednosti 46.906.255,00 EUR z DDV.
Zanima nas sledeče:
1. Na podlagi česa je bila določena ocenjena vrednost investicije?
2. Prosimo za razrez investicije na inženiring, projektiranje, nadzor, izvedbo in opremo.
3. Kakšne so okvirne vrednosti za izračun?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Ocenjena vrednost investicije za inženiring, projektiranje, nadzor, izvedbo in opremo stavbe FS v višini 46.906.255 EUR z vključenim DDV je opredeljena z dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in temelji na obračunskih vrednostih za gradnjo FKKT in FRI ob upoštevanju domnevne podobnosti objektov in površin.
Natečajnik na podlagi svoje natečajne rešitve poda svojo investicijsko oceno za GOI brez DDV za stavbo UL FS in ločeno oceno za uvoz v garažo in ureditev odprtih površin.


Datum objave: 01.10.2019   11:42
VPRAŠANJE
Glede na določbe poglavja 4.8. razpisne dokumentacije ter določbe 81. člena ZJN-3 velja, da gospodarski subjekt, ki bo predložil spremljajočo ponudbeno dokumentacijo kot kandidat oz. ponudnik, lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Omenjena določba velja, torej tudi, če gospodarski subjekt pogoje v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo dokazuje z zmogljivostmi svojega podizvajalca, seveda pod pogojem, da bo podizvajalec dejansko tudi izvajal storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti (1. odstavek 81. člena ZJN-3).

V vezi s tem oz. na osnovi 81. člena ZJN-3 vas prosimo za potrditev, da je v predmetnem projektnem natečaju pravilna tudi naslednja oblika organizacije gospodarskega subjekta:
- Gospodarski subjekt je projektant, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije glede ekonomske in finančne zmogljivosti iz poglavja 4.17.6. razpisne dokumentacije in vse ostale zahteve, razen zahtev iz poglavja 4.17.5. razpisne dokumentacije.
- Gospodarski subjekt bo z zmogljivostmi nominiranega podizvajalca, ki je tudi projektant, dokazoval tehnično in kadrovsko sposobnost gospodarskega subjekta, vodje projekta in pooblaščenega arhitekta za načrt arhitekture, kar je zahtevano v poglavju 4.17.5. razpisne dokumentacije. V ta namen bo gospodarski subjekt s podizvajalcem sklenil pogodbo o sodelovanju.
- Vodja projekta, ki je zaposlen pri nominiranem podizvajalcu, bo avtor natečajnega elaborata in je vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov.

Na osnovi navedenega oz. skladnosti z 81. členom ZJN-3 vas pozivamo, da spremenite obrazce:
- izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju zahtevanih referenc,
- izjava vodje projekta o izpolnjevanju zahtevanih referenc,
- izjava pooblaščenega arhitekta za načrt arhitekture o izpolnjevanju zahtevanih referenc
na način, da omogočite podpis obrazcev ne samo gospodarskemu subjektu ampak tudi podizvajalcu ali pa da podate navodila, da naj nespremenjene obrazce podpišeta oba: gospodarski subjekt in nominirani podizvajalec.ODGOVOR

Zgoraj predlagana organizacija gospodarskega subjekta (projektant 1) s podizvajalcem (projektant 2), ki za podizvajalca predvideva izpolnjevanje zahtev navedenih v točki 4.17.5 in 4.17.1 natečajnih pogojev za vodilni gospodarski subjekt (projektanta) pa izpolnjevanje pogojev navedenih v točki 4.17.2. in 4.17.6. natečajnih pogojev ni ustrezna. Poleg določil ZJN-3 je namreč treba upoštevati tudi Gradbeni zakon (GZ), ki v 3. odstavku 12. člena zahteva, da projektant (torej v vašem primeru projektant 1) za vodenje izdelave projektne dokumentacije določi vodjo projekta, ki zanj (torej za projektanta 1) opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik. Predpisane oblike so opredeljene v 3. odstavku 5. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in med drugim predvidevajo:
- da je vodja projekta samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (kot projektant 1)
- da je vodja projekta v delovnem razmerju s projektantom 1
- da je vodja projekta v drugem pravno delovnem razmerju v projektantu 1 in da je hkrati družbenik v tem istem projektantu.
S podizvajalsko pogodbo med projektantom 1 in projektantom 2 (v katerem vodja projekta opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik) posledično ni mogoče izpolniti vseh zahtev iz 12. člena GZ in 5. člena ZAID. Če želite za dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti uporabiti reference projektanta 2 (za vse tri zahtevane kategorije) morate projektanta 2 nominirati kot vodilnega projektanta (oz. vodilni gospodarski subjekt) ali kot enega iz skupine gospodarskih subjektov. Oglejte si tudi odgovor: Datum objave: 17.09.2019 15:58


Datum objave: 01.10.2019   11:42
VPRAŠANJE
Glede na določbe poglavja 4.8. razpisne dokumentacije ter določbe 81. člena ZJN-3 velja, da gospodarski subjekt, ki bo predložil spremljajočo ponudbeno dokumentacijo kot kandidat oz. ponudnik, lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Omenjena določba velja, torej tudi, če gospodarski subjekt pogoje v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo dokazuje z zmogljivostmi svojega podizvajalca, seveda pod pogojem, da bo podizvajalec dejansko tudi izvajal storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti (1. odstavek 81. člena ZJN-3).

V vezi s tem oz. na osnovi 81. člena ZJN-3 vas prosimo za potrditev, da je v predmetnem projektnem natečaju pravilna tudi naslednja oblika organizacije gospodarskega subjekta:
- Gospodarski subjekt je projektant, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije glede ekonomske in finančne zmogljivosti iz poglavja 4.17.6. razpisne dokumentacije in vse ostale zahteve, razen zahtev iz poglavja 4.17.5. razpisne dokumentacije.
- Gospodarski subjekt bo z zmogljivostmi nominiranega podizvajalca, ki je tudi projektant, dokazoval tehnično in kadrovsko sposobnost gospodarskega subjekta, vodje projekta in pooblaščenega arhitekta za načrt arhitekture, kar je zahtevano v poglavju 4.17.5. razpisne dokumentacije. V ta namen bo gospodarski subjekt s podizvajalcem sklenil pogodbo o sodelovanju.
- Vodja projekta, ki je zaposlen pri nominiranem podizvajalcu, bo avtor natečajnega elaborata in je vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov.

Na osnovi navedenega oz. skladnosti z 81. členom ZJN-3 vas pozivamo, da spremenite obrazce:
- izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju zahtevanih referenc,
- izjava vodje projekta o izpolnjevanju zahtevanih referenc,
- izjava pooblaščenega arhitekta za načrt arhitekture o izpolnjevanju zahtevanih referenc
na način, da omogočite podpis obrazcev ne samo gospodarskemu subjektu ampak tudi podizvajalcu ali pa da podate navodila, da naj nespremenjene obrazce podpišeta oba: gospodarski


ODGOVOR


Glej odgovor na identično vprašanje zgoraj/spodaj.

Datum objave: 01.10.2019   19:40
Sporočilo za javnost št. 6, 1.10.2019
Na spletni strani ZAPS objavljen je angleški prevod vprašanj in odgovorov s Portala JN.
On webside ZAPS, English translation of the questions and answers published on the Public procurement Portal:
Q&A until 26.9. >>