Dosje javnega naročila 003013/2019
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
: Natečaj za UL FFA IN UL FS, 2. faza arhitektura: UL Fakulteta za strojništvo
ZJN-3: Odprti postopek

JN003013/2019-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 13.05.2019

    JN003013/2019-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 092-223257
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Natečaj za UL FFA IN UL FS, 2. faza arhitektura: UL Fakulteta za strojništvo
Referenčna številka dokumenta: 402-8/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, DVOSTOPENJSKI (URBANISTIČNI IN ARHITEKTURNI), PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠIH REŠITEV ZA NOVE OBJEKTE UL FAKULTETE ZA FARMACIJO IN UL FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO
UL FFA IN UL FS
2. faza arhitektura : UL FS
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
skladno z natečajnimi pogojiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):

1. SKLADNOST ZASNOVE S
prostorskimi akti (OPN MOL ID) ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora

2. KAKOVOST ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE
izpolnjevanje programskih zahtev: upoštevanje specifičnih zahtev naročnika, funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njim,
kakovost arhitekturne rešitve: jasnost in izvirnost izraza
celovit arhitekturnokrajinski odgovor na specifiko lokacije

3. MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTNOSTI IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
gospodarna izvedba gradnje ter gospodarno vzdrževanje in obratovanje objektov in ureditev v celotnem življenjskem ciklu

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
09.10.2019   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 20.000 EUR
2. nagrada 16.000 EUR
3. nagrada 12.000 EUR
tri priznanja po 6.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 66.000 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
6 odškodnin a 1.000 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6.000 EUR
Če bo podeljenih več kot 6 odškodnin se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Dean Lah, univ. dipl. inž. arh., Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): prof. dr. Mitjan Kalin, univ. dipl. inž. str. dekan UL FS, Član (naročnik): mag. Tomaž Kancler, univ. dipl. inž. arh., Članica (naročnik): Irena Leban, univ. dipl. inž. arh., Član (naročnik): prof. dr. Roman Šturm, univ. dipl. inž. str., Član (ZAPS): Architect Prof. Dipl.-Ing. Much Untertrifaller , Član (ZAPS): Mitja Zorc, univ. dipl. inž. arh., Namestnik članov (naročnik): prof. dr. Miha Boltežar, univ. dipl. inž. str., Namestnica članov (ZAPS): Jerneja Ačanski Veber, univ. dipl. inž. arh., Poročevalka A: Martina Ferfila, univ. dipl. inž. arh. , Izvedenec KA: Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh. , Izvedenec za tehnologijo FS: dr. Blaž Dolinšek, univ. dipl. inž. grad., Izvedenec investicija GOI: Anton Vidic, univ. dipl. inž. grad., Izvedenka GF: doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad., Izvedenec strojne instalacije: Mitja Gostinčar, univ. dipl. inž. str. , Skrbnik natečaja: dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh., Skrbnica natečaja: mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.09.2019   23:59

Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet
sreda, 19. 6. 2019 ob 10:00 (FS)

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj
četrtek 27.6. 2019

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja
četrtek 11.7.2019

Rok za postavljanje formalnih vprašanj
(8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov)
četrtek 26.9. 2019

Rok za odgovore na formalna vprašanja
(6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov)
torek 1. 10. 2019

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije
sreda, 9.10. 2019 do 16:00 ure

Oddaja makete za:
torek 15. 10. 2019 do 12:00 ure

Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom
predvidoma 10. 12. 2019

Razstava natečajnih elaboratov
predvidoma januar 2020

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.05.2019   13:08
Na spletni strani: https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni je objavljen angleški prevod natečajne naloge in izvleček iz natečajnih pogojev.