Dosje javnega naročila 003007/2019
Naročnik: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
Storitve: KONCESIJA ZA IZBIRO IZVAJALCA STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POGREBNE DEJAVNOSTI IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI V OBČINI ŠKOFJA LOKA
ZJN-3:
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 858.868,00 EUR

JN003007/2019-U01 - Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN003007/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN003007/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.06.2019
JN003007/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.06.2019
JN003007/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN003007/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN003007/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN003007/2019-V01 - Obvestilo o podelitvi koncesije (EU 25 - SL), objavljeno dne 18.12.2019
JN003007/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003007/2019-U01 Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL) 2019/S 092-223684
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/23/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Boštjan Cuznar
bostjan.cuznar@skofjaloka.si
+386 45112370
+386 45112301

Internetni naslovi
http://www.skofjaloka.si

I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: KONCESIJA ZA IZBIRO IZVAJALCA STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POGREBNE DEJAVNOSTI IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI V OBČINI ŠKOFJA LOKA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98370000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Namen javnega razpisa je izbrati koncesionarja, ki bo sposoben kvalitetno in na odgovoren način prevzeti obveznost izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Škofja Loka.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98370000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBČINA ŠKOFJA LOKA
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbira koncesionarja za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Škofja Loka.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merila v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje koncesije
Trajanje v mesecih: 120
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih koncesijah
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na koncesijo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo koncesije
Pogoji, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo koncesije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.2 Rok za predložitev prijav ali prejem ponudb
12.06.2019   12:00
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.06.2019   12:00

Dodatne informacije:
Kandidati lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo koncedentu preko funkcionalnosti »Pojasnila« v informacijskem sistemu »S-Procurement«, dostopnem preko spletnega naslova http://www.s-procurement.si/, pri objavi predmetnega javnega razpisa ali na portalu javnih naročil pri objavi predmetnega javnega razpisa.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Skladno s pravnim opozorilom, določeni v razpisni dokumentaciji.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220
Škofja Loka
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.06.2019   10:09
VPRAŠANJE

VPRAŠANJA VEZANA NA PROJEKTNO NALOGO

- 1. alineja 1. točke Projektne naloge (str. 1):
»Koncesijsko območje je območje celotne Občine Škofja Loka. Podajamo podrobnejši opis območij pokopališč v občini:
Centralno pokopališče Lipica; območje pokopališča obsega grobna polja, vključno z zelenicami in potmi (med potokom in občinsko cesto), razen vojnih grobišč (vojnega grobišča borcev NOB ter zahodnega in srednjega prekata Kostnice Škofja Loka), dohodno stopnišče, parkirišče spodaj in prostori v poslovilnem objektu, razen prostorov cvetličarne;«
Kaj je mišljeno oziroma kaj obsega parkiriše spodaj? Zgolj asfaltirano parkirišče? Kaj je z makadamskim prostorom, ki ga večina uporablja za parkiranje? Ima makadamski prostor gradbeno oziroma ustrezno dovoljenje za parkirišče?
Ali so prostori (ki jih zdaj uporablja cvetličarna za skladiščenje svojega blaga) tudi predmet tega razpisa in jih bo lahko bodoči koncesionar uporabljal?
POJASNILO:
»Parkirišče spodaj« obsega funkcionalno enoto Centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki in sicer zemljišče, ki se že sedaj uporablja za parkiranje in tudi kot deponija materiala.
Prostori centralnega poslovilnega objekta na pokopališču Lipica, ki jih Občina oddaja v najem za cvetličarno, niso predmet najema po tem razpisu.

- 7. alineja 1. točke Projektne naloge (str. 1):
»Pokopališče Žabnica: grobna polja znotraj ograje, s potmi in vhodom, dovozom do občinske ceste in do mrliške vežice, poslovilni objekt mrliška vežica z napravami in opremo in neposredno okolico.«
Ali se mogoče že ve ali pokopališče Žabnica še spada pod območje Občine Škofja ali že pod območje občine Kranj?
POJASNILO:
Pokopališče Žabnica leži na območju Občine Škofja Loka.

- drugi odstavek 1. točke Projektne naloge (str. 1):
»Koncesionar prevzame v najem tudi mrliške vežice v lasti občine.«
Katere mrliške vežice so v lasti občine? Kakšna je predvidena najemnina za posamezno mrliško vežico oziroma skupna najemnina za vse vežice v lasti občine?
POJASNILO:
Občina Škofja Loka je lastnica mrliških vežic na Centralnem pokopališču Lipica in na Pokopališču Stara Loka. Letna najemnina bo enaka znesku v višini amortizacije in zavarovanja.

- tretji odstavek 1. točke Projektne naloge (str. 1):
»Občina Škofja Loka razpolaga tudi s prostori, ki ob primerni preureditvi in rekonstrukciji omogočajo ustrezno poslovanje s strankami in ustrezno oskrbo pokojnikov. Prostori so v centralnem poslovilnem objektu Centralnega pokopališča Lipica.«
Kje so mišljeni prostori za preureditev in rekonstrukcijo za ustrezno poslovanje s strankami? Ali je za preureditev in rekonstrukcijo omenjenih prostorov potrebno gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje? Kdo bo dovoljenja zagotovil? Kakšni so predvideni stroški za navedeno preureditev in rekonstrukcijo?
Kakšna je najemnina za poslovni objekt Centralnega pokopališča Lipica (o tem govori 15 točka Navodil), kdaj bo znana najemnina za poslovni objekt? Navedene podatke nujno potrebujemo za pripravo elaborata.
POJASNILO:
Prostori so v centralnem poslovilnem objektu Centralnega pokopališča Lipica.
Potrebo po gradbenem dovoljenju pogojuje obseg in vsebina posega. Uporabno dovoljenje je posledica gradbenega dovoljenja.
Dovoljenja zagotovi investitor.
Stroški niso ocenjeni.
Glede 15. točke poglavja C, podpoglavja B, Navodil, kandidat izpolnjevanje zahteve potrdi pri pripravi prijave na ustreznem mestu v informacijskem sistemu S-Procurement.

- peti odstavek 1. točke Projektne naloge (str. 2):
Občina Škofja Loka bo, skladno z določbo 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), za pokopališča, ki niso v javni lasti uredila »razpolagalno pravico«. Za ta pokopališča bo koncesionar prejel sklenjene najemne pogodbe za zemljišča v lasti župnij ali krajevne skupnosti, kot sledi: za zemljišče Mestnega pokopališča Škofja Loka z Župnijo Škofja Loka, za Pokopališče Stara Loka z Župnijo Stara Loka, za Pokopališče Reteče z Župnijo Reteče, za Pokopališče Bukovščica z Župnijo Bukovščica, za Pokopališče Sv. Lenart z Župnijo Sv. Lenart in za Pokopališče Žabnica z Župnijo Žabnica in KS Žabnica. Najemnino bo lastnikom zemljišč, kjer so pokopališča in niso v lasti Občine Škofja Loka, letno plačeval koncesionar. Način obračuna najemnin, postopke, način izvršitve plačil, trajanje pogodbenega razmerja in ostala razmerja so za vsako od pokopališč določeni v najemnih pogodbah. Prva najemnina se plača za leto 2020. Vrednost letnega najema je izračunana na 11.462,00 EUR.
Ali je 11.462,00 EUR fiksni znesek najemnine za celoten čas izvajanja koncesije (10 let).
POJASNILO:
Znesek najemnine je izračunan za leto 2019 (prva najemnina se plača za leto 2020). Letni znesek najemnin se ravna po Ceniku najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč, kot ga za vsako leto objavlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

- sedma pod alineja 1. alineje B) odstavka 2. točke Projektne naloge (str. 3):
»- organiziranje službe varovanja na pokopališčih - v primeru nastopa potrebe zavarovati in varovati ljudi ter premoženje v lasti koncedenta in tretjih oseb;«
Kaj to dejansko pomeni (v kakšnem obsegu) in konkretno v katerih primerih bo potrebno organiziranje službe varovanja?
POJASNILO:
V primeru nastopa potrebe zavarovati in varovati ljudi ter premoženje v lasti koncedenta in tretjih oseb.

- 9. alineja B) odstavka 2. točke Projektne naloge (str. 3):
» vzdrževanje grobov posebnega pomena;«
Kateri so grobovi posebnega pomena, (med navedenimi zvrstmi grobov ni ne v zakonu in tudi ne v Odloku »grobov posebnega pomena«), koliko jih je in na katerih pokopališčih so.
POJASNILO:
Pod grobove posebnega pomena koncedent uvršča grobove, ki niso vojna grobišča, za njih ne skrbijo svojci, vendar gre za osebnosti zgodovinskega pomena.
V danem trenutku koncedent ne razpolaga s točnim številom grobov posebnega pomena.
Izhodišča za pripravo končnega elaborata glede vzdrževanja grobov posebnega pomena in opuščenih grobov bodo podana na pogajanjih v drugi fazi postopka.

- 11. alineja B) odstavka 2. točke Projektne naloge (str. 3):
» informiranje uporabnikov javnih storitev in zainteresirane javnosti in osnovne informacije o posameznem pokopališču način: oglasne table, brošure, splet, ipd.;«
Je mišljeno, da zadostuje eden od navedenih načinov informiranja ali je mišljeno, da je treba uporabnike javnih storitev in zainteresirano javnost informirati preko vseh naštetih oblik? Se bodoči koncesionar sam odloči katero obliko bo izbral za informiranje?
POJASNILO:
Koncesionar se sam odloči za način informiranja, vendar mora pri tem zagotoviti informiranje uporabnikov javnih storitev in zainteresirane javnosti in osnovne informacije o posameznem pokopališču, najmanj z objavo na svetovnem spletu in na krajevno običajen način za posamezno pokopališče.

- 14. alineja B) odstavka 2. točke Projektne naloge (str. 3):
» nadzor nad izvajanjem kamnoseških in ostalih del na grobovih - spoštovanje predpisov, najeme pogodbe in načrta pokopališča;«
Kako naj bi ta nadzor potekal v praksi?
POJASNILO:
Koncesionar mora zagotoviti nadzor nad izvajanjem kamnoseških in ostalih del na grobovih v skladu s predpisi, najemnimi pogodbami in načrtom pokopališča.

- 15. alineja B) odstavka 2. točke Projektne naloge (str. 3):
» nadzor nad ustreznim in rednim vzdrževanjem grobov v skladu z najemno pogodbo;«
Ali to pomeni, da koncesionar oceni ali najemnik groba ustrezno in redno vzdržuje grob ter v primeru, ko oceni, da grob ni ustrezno in redno vzdrževan poda prijavo občinskemu inšpektoratu, ki nato izvede postopek inšpekcijskega nadzora in ustrezno ukrepa.
POJASNILO:
Koncesionar mora zagotoviti nadzor nad ustreznim in rednim vzdrževanjem grobov v skladu z najemno pogodbo in predpisi.

- drugi odstavek poglavja »oddaje grobov v najem«, 2. točke Projektne naloge (str. 4):
» Najemna pogodba mora vsebovati vsaj: subjekte najemnega razmerja, čas najema, vrsto, zaporedno številko in velikost grobnega prostora (podatke o grobu), izhodiščno vrednost grobnine, napotitev na uporabo cenika in pogoje plačevanja, obveznosti najemnika glede urejanja grobov oz. prostora za grobove, način obveščanja in izjavo o varovanju osebnih podatkov, ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe. Pred prvim sklepanjem najemnih pogodb koncesionar predloži vzorec najemne pogodbe v potrditev koncedentu. Koncesionar obračuna grobnino na podlagi cenika. Cenik oblikuje na podlagi cen, ki jih predlaga kot upravljavec, potrdi pa jih Občinski svet Občine Škofja Loka (koncedent).«
Kako je to mišljeno »pred prvim sklepanjem najemnih pogodb«? Kaj je prvo sklepanje pogodbe?
Ali to pomeni, da konsesionar, ki bo izbran na podlagi tega javnega razpisa, pripravi vzorec najemne pogodbe in jo pošlje v potrditev koncedentu. Potrjeni vzorec pogodbe bo osnova za sklepanje pogodb z najemniki grobov.Torej bo vzorec pogodbe poslan v potrditev koncedentu samo enkrat in to predenj bo koncesionar začel sklepati pogodbe z najemniki grobov.
Novi koncesionar torej ne bo vzorec pogodbe pošiljal v potrditev pred prvo sklenitvijo pogodbe z najemnikom groba ali pred vsako sklenitvijo pogodbe?
POJASNILO:
Koncesionar mora zagotoviti spoštovanje določb 29. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej). Protokol potrjevanja najemne pogodbe bo usklajen v okviru pogajanj v drugi fazi postopka in določen v koncesijski pogodbi.

- drugi odstavek poglavja »vodenje evidenc«, 2. točke Projektne naloge (str. 5):
» Po določbah 34.člena ZPPDej se v grobnino všteva tudi strošek za vodenje evidenc. Koncesionar bo moral ob prevzemu izvajanja javnih služb tudi vzpostaviti evidence. Storitev zato zajema vzpostavitev in vodenje sledečih evidenc:
- vzpostavitev in vodenje trajne evidence o pokojnikih;
- vzpostavitev in vodenje trajne evidence grobov kataster in
- vzpostavitev in vodenje evidence najemnikov grobov za obdobje zadnjih desetih let.«
Katero obdobje zadnjih deset let je mišljeno? Čas koncesije?
Kako vzpostaviti evidenco najemnikov grobov posameznega pokopališča, če potrebnih in popolnih podatkov ne dobiš od dosedanjega upravljavca pokopališča?
POJASNILO:
Koncesionar mora zagotoviti spoštovanje določb 35. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej). Pri tem je mišljeno obdobje zadnjih desetih let, šteto od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.

- 5. alineja tretjega odstavka poglavja »vodenje evidenc«, 2. točke Projektne naloge (str. 6):
»da bo izbrani koncesionar dolžan zagotoviti uskladitev stanja na terenu s prejetimi podatki dosedanjih upravljavcev;«
Na kakšen način je to mišljeno oziroma kaj pomeni zagotoviti uskladitev stanja na terenu s prejetimi podatki dosedanjih upravljavcev?
Kdo je odgovoren, če evidence obstoječih upravljavcev pokopališč niso vspostavljene, niso popolne ali pa niso skladne z dejanskim stanjem na terenu?
Podatki dosedanjih upravljavcev bi morali biti izhodiščno oziroma začetno stanje novega koncesionarja.
POJASNILO:
Koncesionar bo dolžan zagotoviti uskladitev stanja na terenu s prejetimi podatki dosedanjih upravljavcev.

- 8. alineja tretjega odstavka poglavja »vodenje evidenc«, 2. točke Projektne naloge (str. 7):
»da bo izbrani kandidat dolžan vzpostaviti evidence najmanj v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe;«
Kako je to mišljeno, saj evidence morajo biti že vzpostavljene, sproti vodene in urejene?
Kot smo že navedli, podatki, dosedanjih upravljavcev, bi morali biti izhodiščno oziroma začetno stanje novega koncesionarja.
POJASNILO:
Koncesionar bo dolžan vzpostaviti evidence najmanj v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe.

- na koncu Projektne naloge so navedene »Priloge« (str. 8):
»Priloga: Geodetski posnetki za pokopališča, Seznam osnovnih sredstev koncedenta, letne najemnine in zavarovanja ter Preglednica porabe elektrike, vode in ravnanja z odpadki za posamezna pokopališča sta v zavihku Predračuna«
Manjka priloga Geodetski posnetki za pokopališča in letne najemnine in zavarovanja.
POJASNILO:
Naročnik je s popravkom razpisne dokumentacije objavil prilogi Geodetski posnetek pokopališč ter OBR-Ponudbeni predračun


VPRAŠANJA VEZANA NA NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAVE, POGOJI IN MERILA

- točka 3. VRSTA POSTOPKA; 2:faza: pogajanja (str. 3-4):
»2. FAZA: POGAJANJA - v drugi fazi bo koncedent vsakega kandidata, ki mu bo priznal usposobljenost v prvi fazi, povabil k pogajanjem, v katerih bosta v enem ali več krogih pogajanj identificirala možne rešitve glede na potrebe in ekonomsko korist koncedenta, končne pogoje in zahteve za izvajanje posamezne GJS ter prostorske, tehnične, kadrovske in druge zahteve, ki jim bo sledil posamezen kandidat. Koncedent bo s kandidati, ki jim bo priznana usposobljenost, izvedel ločena pogajanja v vrstnem redu prispelih prijav. V okviru pogajanj bo izvedeno tudi usklajevanje besedila koncesijske pogodbe in najemne pogodbe. Koncedent vsem povabljenim kandidatom zagotavlja, da bodo obravnavani enakopravno ter da bo vsem kandidatom zagotovil enake informacije, ki bodo osnova za oddajo končne prijave. Koncedent si pridržuje pravico, da v fazi pogajanj zavrne kandidata, za katerega se na podlagi izvedenih pogajanj izkaže, da ni sposoben izvajati koncesije na način in pod pogoji, kot jih je opredelil koncedent.«
Na kakšen način je mišljeno usklajevanje besedila koncesijske pogodbe in najemne pogodbe, če ju še ne poznamo, hkrati pa če se ne strinjamo z besedilom pogodbe ostanemo brez 10.000,00 EUR zavarovanja za resnost prijave?!
POJASNILO:
Vzorec pogodbe bo kandidatom, ki jim bo priznana usposobljenost, posredovana v 2. fazi postopka. Kandidatom bo zagotovljeno dovolj časa za pregled in preučitev pogodbe.

- točka 4. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PRIJAVE (str. 4):
»Kandidat kot zavarovanje za resnost prijave koncedentu predloži potrdilo o nakazilu brezobrestnega denarnega depozita v višini 10.000,00 EUR za dobo trajanja zavarovanja za resnost prijave 400 dni od roka za oddajo prijav.«
Zakaj 400 dni? Če nadalje navajate, da bo koncedent neuspelim kandidatom v roku 12 delovnih dni po zaključku postopka (pravnomočnosti odločitve koncedenta v postopku javnega razpisa) brezobrestno vrnil vplačan depozit vsakemu od neuspelih kandidatov
POJASNILO:
Naročnik je določil maksimalno trajanje veljavnosti garancije za resnost prijave u poštevajoč faznost postopka. Vendar pa bo naročnik, v kolikor bo postopek pravnomočno zaključen pred iztekom tega roka, neuspelim kandidatom brezobrestno vrnil vplačan depozit v roku 12 delovnih dni po zaključku postopka.

- točka 13. STROŠKI PRIPRAVE PRIJAVE, drugi odstavek (str. 8):
»Koncedent si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega razpisa. Kandidati prijavo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave prijave, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani koncedenta. Koncedent bo kandidatom na njihovo zahtevo vrnil vplačani brezobrestni denarni depozit.«
Točka 4. Zavarovanje za resnost prijave tega ne pravi oziroma ne zahteva? Kako je potem pravilno, je potrebno zahtevati vračilo ali ni potrebno zahtevati vračilo vplačanega depozita?
POJASNILO:
V primeru, da bo koncedent razveljavil postopek javnega razpisa, bo skladno s točko 4. Zavarovanje za resnost ponudbe, kandidatom brezobrestno vrnil vplačan depozit v roku 12 delovnih dni po zaključku postopka (po pravnomočnosti odločitve, s katero bo postopek razveljavljen).

- SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE - točka 2. Pogoj: Splošne zahteve koncedenta, 11. alineja (str. 18):
»- da sprejema vse obveznosti, določene z Odlokom, veljavnih predpisih, razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe;«
Kako naj podamo soglasje, da sprejemamo vse obveznosti iz vzorca koncesijske pogodbe, če ni objavljen vzorec koncesijske pogodbe in njene vsebine ne poznamo? Kako naj podamo že v prvi fazi soglasje, da sprejemamo vse obveznosti iz vzorca koncesijske pogodbe?
POJASNILO:
Naročnik bo z izjavo kandidata štel, da se strinja z določbami razpisne dokumentacije, vključno s protokolom pogajanj, kjer je navedeno, da bo vzorec koncesijske pogodbe predmet pogajanj v drugi fazi postopka.

- POGOJI ZA SODELOVANJE, KI SE NANAŠAJO NA TEHNIČNO IN STROKOVNO SPOSOBNOST - točka 13. Pogoj: Reference gospodarskega subjekta (str. 22):
»Zahtevano dokazilo: Kandidat referenčne posle navede v obrazec OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta. Referenčna potrdila morajo biti potrjena s strani koncedenta referenčnega posla.«
Kako naj bo predvideni obrazec potrjen s strani koncedenta referenčnega posla, če se v letih 2016, 2017 in 2018 ni izvajala koncesija???
Na podlagi navedenega je tudi obrazec Referenčni posli gospodarskega subjekta neprimeren oziroma neskladen, hkrati pa je navedeni obrazec v nasprotju s 13. točko (Reference gospodarskega subjekta).
POJASNILO:
Kandidat mora izkazati, da je v letih 2016, 2017 in 2018 vsaj v eni (katerikoli) občini kontinuirano izvajal vsako od dejavnosti, ki sta predmet koncesije. Navedeno zahtevo lahko kandidat izpolni v eni občini ali kumulativno v več občinah. Naročnik bo kot ustrezno štel tudi drugo pravno razmerje (in ne zgolj koncesijsko razmerje), na podlagi katerega je kandidat kontinuirano in kakovostno izvajal posamezno od dejavnosti.

- POGOJI ZA SODELOVANJE, KI SE NANAŠAJO NA TEHNIČNO IN STROKOVNO SPOSOBNOST - točka 15. Pogoj: Ustrezni prostori (str. 23):
»Kandidat se zavezuje, da bo v primeru izbora sklenil s koncedentom najemno pogodbo za poslovilni objekt Centralnega pokopališča Lipica za celotno trajanje koncesije in vse vežice v lasti občine s pripadajočimi osnovnimi sredstvi, pri čemer so prostori in osnovna sredstva podrobneje opredeljeni v PROJEKTNI NALOGI.«
Ponovno se sprašujemo, kako naj se zavežemo, da bomo sklenili s koncendentom najemno pogodbo, če ne poznamo višine najemnine za navedeno ter vsebine najemne pogodne?
POJASNILO:
Koncedent je s popravkom razpisne dokumentacije objavil vrednosti amortizacije.

- POGOJI ZA SODELOVANJE, KI SE NANAŠAJO NA TEHNIČNO IN STROKOVNO SPOSOBNOST - točka 16. Pogoj: Tehnična oprema (str. 23):
»Kandidat razpolaga s tehnično opremo, ki omogoča kvalitetno izvedbo prevzetih obveznosti izvajanja dejavnosti, ki so predmet koncesije v skladu z veljavno zakonodajo,
Kandidat mora izkazati, da razpolaga z najmanj naslednjimi osnovnimi sredstvi in opremo za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti:
- najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene;
- najmanj eno transportno krsto,
- ustrezno vozilo za izvajanje pokopališke dejavnosti, ki je predmet javne službe,
- ustrezna oprema za izvajanje pokopališke dejavnosti, ki je predmet javne službe.«
Kakšno je ustrezno vozilo za izvajanje pokopališke dejavnosti (moč, oprema, itd..)?
POJASNILO:
Tehnična vozila za prevoz pokojnikov morajo biti skladna z minimalnimi standardi in normativi, ki jih določa Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti oz. predpisi, ki urejajo dele in opremo vozil v cestnem prometu. Koncedent tehničnih lastnosti vozila dodatno ne pogojuje.

- POGOJI ZA SODELOVANJE, KI SE NANAŠAJO NA TEHNIČNO IN STROKOVNO SPOSOBNOST - točka 17. Pogoj: Kadri (str. 23):
»Kandidat ima že v času oddaje prijave zaposlene najmanj 4 osebe, od tega:
- najmanj dve osebi, usposobljeni za izvajanje razpisane javne službe izvajanja pogrebne dejavnosti, ki je predmet te koncesije in
- najmanj dve osebi, usposobljeni za izvajanje razpisane javne službe izvajanja pokopališke dejavnosti, ki je predmet te koncesije.«
Kakšna usposobljenost je to mišljena? Kje so navedene zahteve za usposobljenost za izvajanje razpisane javne službe?
POJASNILO:
Koncedent bo kot usposobljeno osebno štel osebe, ki imajo vsaj 6 mesecev delovnih izkušenj z opravljanjem predmetne dejavnosti

Nikjer v razpisni dokumentaciji ni opredeljen status in število delavcev ( zaposlenih), ki sedaj opravljajo javno službo, ki je predmet tega javnega razpisa, kar je v nasprotju s predpisi (mednarodne delovnopravne konvencije, predpisi s področja delovnih razmerij-75. čl. Zakona o delovnih razmerjih , kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti-54. člen)
54. člen Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti določa:
(1) Postopek in reševanje presežnih delavcev delodajalec opredeli v podjetniški kolektivni pogodbi.
(2) V primeru, ko se z izvršilnim predpisom vlade ali lokalne skupnosti ukine dejavnost ali del dejavnosti javnega gospodarskega zavoda oziroma javnega podjetja in se le-ta prenese k drugemu izvajalcu, imajo delavci ukinjenega javnega gospodarskega zavoda ali javnega podjetja ali delavci, katerih delo je postalo zaradi ukinitve dela dejavnosti nepotrebno, prednost pri zaposlitvi pri novih izvajalcih.
(3) Možnost zaposlitve delavcev iz prejšnjega odstavka, katerih delo je postalo nepotrebno, je tudi eden od pogojev za podelitev koncesije ali druge oblike prevzema delavcev in je sestavni del vsebine koncesijskega akta.

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti je na podlagi 37. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Ur. list RS, št. 43/15, 86/16, 12/17 in 80/18 v nadaljevanju: KP KD) na seji dne 1. 3. 2018 sprejela R A Z L A G O
v zvezi z izvajanjem 54. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti:
V kolikor poteka postopek ukinitve dejavnosti ali dela dejavnosti sočasno s prenosom te dejavnosti na novega izvajalca, bodisi koncesionarja ali katerekoli druge pravno organizacijske oblike, je 54. člen KP KD treba razumeti in razlagati v povezavi s 75. členom ZDR-1, ki ureja spremembo delodajalca. Delavci imajo pravico do varstva zaposlitve in varstva pravic po obstoječi pogodbi o zaposlitvi v obliki prehoda k prevzemniku. Pri tem statusna oblika prenosnika oziroma prevzemnika ni pomembna.
V primerih izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb se teh dejavnosti namreč ne more ukiniti. Te dejavnosti se morajo izvajati brez prekinitve, le organizacijska oblika v okviru katere se izvaja javna služba ali izvajalec javne službe, se lahko spremeni. Torej, v primeru, ko se spremeni organizacijska oblika izvajanja javne službe ali izvajalec javne službe, za delavce, ki so do spremembe delali v prejšnji organizaciji ali pri prejšnjem izvajalcu javne službe, morajo biti uporabljene določbe 75. čl. ZDR-1 in 54. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, ki so z razlago povsem jasne- »Delavci imajo pravico do varstva zaposlitve in varstva pravic po obstoječi pogodbi o zaposlitvi v obliki prehoda k prevzemniku. Pri tem statusna oblika prenosnika oziroma prevzemnika ni pomembna«.
POJASNILO:
Naročnik meni, da predmeten razpis ne povzroča stanja in ne bo povzročil posledic, kot je opisano v prejetem vprašanju.

- V obrazcu (ki je priloga Navodilom) Podatki o javnem razpisu je prišlo do očitne pisne napake, in sicer:
»Izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 in hkrati za namene preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje zgoraj navedenega javnega razpisa pooblaščam kandidata, da pridobi vse potrebne podatke iz zgoraj navedene evidence.«
Verjetno je mišljeno koncedenta.
POJASNILO:
Pravilno besedilo se glasi kot pooblastilo koncedentu.

Ostala vprašanja:
- Nikjer v razpisu ni navedeno kdo skrbi za obvodno brežnino ob pokopališču Lipica. Kdo bo poskrbel za to? In če bodoči koncesionar, zakaj ni navedeno v razpisni dokumentaciji?
POJASNILO:
Predmet koncesije je Centralno pokopališče Lipica v označenem obsegu.

- Kdaj bo zainteresiranim ponudnikom možen vpogled v osnutek koncesijske pogodbe?
Osnutek pogodbe mora vsebovati podatke, ki jih potrebujemo za pripravo elaborata.
POJASNILO:
Pojasnilo je koncedent že podal.

- Glede na razpisne obveznosti izvajanja storitev (zagotavljanje 24-urne dežurne službe, zagotavljanje urejenosti pokopališča, oddaja grobov v najem, izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč, vzpostavitev in vodenje evidenc po zakonu) ali to pomeni, da bo lahko vsak, ki ima dovoljenje za izvajanje pogrebne dejavnosti na pokopališčih, ki so predmet tega razpisa opravil pogrebno slovesnost (pogreb)?
POJASNILO:
Da, pogrebna slovesnost se bo na območju Občine Škofja Loka izvajala skladno s predpisi.

VPRAŠANJA PO OGLEDU POKOPALIŠČ:

POKOPALIŠČE SV. LENART
- Na pokopališču Sv. Lenart s cerkve, ki stoji sredi pokopališča, odpada omet, na ogledu ste rekli, da je župnišče dolžno to sanirati, kdo bo odgovoren, če omet poškoduje »obiskovalca« pokopališča? Upravljavec pokopališča? Če župnišče ne adaptira cerkve, kdo bo poskrbel za to in nosil stroške v povezavi s tem?
POJASNILO:
Stanje in sanacija predmetnega objekta ni predmet razpisa.

- Predstavnik KS Sv. Lenart Luša pove, da je na pokopališču grob ali dva, ki sta namenjena pokopu župnikov in se jim ne zaračunava najemnina (vzdrževanje groba ali drugih stroškov), navedega ni v razpisni dokumentaciji. Na kakšen način je to dogovorjeno? Ali je število teh grobov vključeno v podatke (število grobov) v tabeli, objavljeni v razpisni dokumentaciji?
POJASNILO:
Navedeni primer se obravnava v okviru vprašanja opuščenih grobov in grobov posebnega pomena. Pojasnilo je koncedent že podal.

- Predstavnik KS Sv. Lenart Luša v imenu krajanov grozi z zaprtjem ceste, če koncesionar ne bo deloval skladno z njihovimi zahtevami. Na kakšen način je zadeva urejena s KS Sv. Lenart Luša? Ali je obravnava najemnikov teh grobov drugačna od najemnikov grobov na ostalih pokopališčih?
POJASNILO:
Koncesionar bo dolžan storitve pogrebne in pokopališke dejavnost na območju Občine Škofja Loka izvajati skladno z zakonom, podzakonskimi predpisi in občinskimi predpisi.

- Kdo je dolžan urejati in vzdrževati parkirišče ob pokopališču, dostop do pokopališča in dostop do vežic, glede na to, da to ni predmet razpisa (predvsem vidimo problem v zimskih mesecih)?
POJASNILO:
Predmet in območje razpisa je navedeno v Projektni nalogi, točka 1, šesta alineja.

POKOPALIŠČE ŽABNICA
- Kdo je dolžan urejati in vzdrževati parkirišče ob pokopališču, dostop do pokopališča in dostop do vežic, glede na to, da to ni predmet razpisa (predvsem vidimo problem v zimskih mesecih)?
POJASNILO:
Predmet in območje razpisa je navedeno v Projektni nalogi, točka 1, sedma alineja.

POKOPALIŠČE RETEČE
- Kdo je dolžan urejati in vzdrževati parkirišče ob pokopališču in dostop do pokopališča, glede na to, da to ni predmet razpisa (predvsem vidimo problem v zimskih mesecih)?
POJASNILO:
Predmet in območje razpisa je navedeno v Projektni nalogi, točka 1, četrta alineja.

- Kdaj je predvidena širitev pokopališča Reteče in kaj to stroškovno pomeni za bodočega koncesionarja?
POJASNILO:
Skladno z določbo 37. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, v povezavi z določbo 4. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Škofja Loka, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2018.

- Kdaj je predvidena izgradnja mrliške vežice in kaj to stroškovno pomeni za bodočega koncesionarja?
POJASNILO:
Skladno z določbo 37. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, v povezavi z določbo 4. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Škofja Loka, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2018.


MESTNO POKOPALIŠČE
- V kateri fazi je razpis za nove vežice na mestnem pokopališču?
POJASNILO:
Skladno z določbo 37. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, v povezavi z določbo 4. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Škofja Loka, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2018.

POKOPALIŠČE STARA LOKA
- Kdo je dolžan urejati in vzdrževati parkirišče ob pokopališču, dostop do pokopališča in dostop do vežic, glede na to, da to ni predmet razpisa (predvsem vidimo problem v zimskih mesecih)?
POJASNILO:
Predmet in območje razpisa je navedeno v Projektni nalogi, točka 1, tretja alineja.

POKOPALIŠČE BUKOVŠČICA
- Kdo je dolžan urejati in vzdrževati dostop do pokopališča, glede na to, da to ni predmet razpisa (predvsem vidimo problem v zimskih mesecih)?
POJASNILO:
Predmet in območje razpisa je navedeno v Projektni nalogi, točka 1, peta alineja.

- Predstavnik KS Bukovščica pove, da je na njihovem pokopališču grob ali dva, ki sta namenjena pokopu župnikov in se jim ne zaračunava najemnina (vzdrževanje groba ali drugih stroškov), navedega ni v razpisni dokumentaciji. Na kakšen način je to dogovorjeno? Ali je število teh grobov vključeno v podatke (število grobov) v tabeli, objavljeni v razpisni dokumentaciji?
POJASNILO:
Koncesionar bo dolžan ob izvajanju storitev upoštevati tudi določbo 30. člena Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Škofja Loka, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2018.

- Prav tako predstavnik KS Bukovščinca pove, da je veliko krajanov, ki ima že plačan »zakupljen« grob na pokopališču Bukovščica. Ali to pomeni, da je na tem pokopališču omejeno število prostih grobov? Glede na to, da te osebe ne plačujejo vzdrževanja »zakupljenih grobov« (ker so do zdaj krajani skrbeli za vzdrževanje sami), kdo bo koncesionarju pokrival strošek vzdrževanja omenjenih grobov (košnja trave idr.)? Na kakšen način se tem osebam ob smrti zaračuna najem groba? Ali je obravnava najemnikov teh grobov drugačna od najemnikov grobov na ostalih pokopališčih?

POJASNILO:
Naročnik izjave predstavnika KS ne more komentirati. Koncesionar bo storitve pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Škofja Loka izvajal skladno z zakonom, podzakonskimi predpisi in občinskimi predpisi in bo ob tem upošteval in spoštoval tudi določbo 30. člena Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Škofja Loka, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2018.
Datum objave: 20.06.2019   07:36
VPRAŠANJE
1.)
Na strani 24 Navodil za izdelavo prijave, pogoji in merila je zahtevano dokazilo:

»Kandidat izpolnjevanje pogoja izkaže na ustreznem mestu v informacijskem sistemu S-Procurement in s predložitvijo seznama vseh kadrov, s katerimi namerava opravljati prevzete obveznosti, pripravljenega na lastnem obrazcu. Iz seznama vseh kadrov mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja (ime in priimek, število mesecev oz. let delovnih izkušenj, opis storitev, ki jih prevzema posamezna oseba). Kandidat mora k prijavi priložiti tudi potrdila o vzpostavljenem delovnem razmerju s kandidatom oz. partnerjem v skupni prijavi (npr. pogodba o zaposlitvi, obrazec M-1 idr.)«

Najprej se nam zastavi vprašanje, glede varstva osebnih podatkov, kakšno pravno podlago ima koncendent, da od potencialnega ponudnika zahteva osebne podatke, torej ime in priimek posamezne osebe (zaposlenega), ki bi izvajal določena dela, v kolikor bi ponudnik uspel na javnem razpisu.
Nadalje se nam zastavlja vprašanje, glede na to, da koncedent zahteva ta podatek, ali to pomeni, da sta ime in priimek posamezne osebe normativ, ki ga bo koncedent upošteval pri podelitvi sposobnosti? Ali pri tem koncendent ne krši načela enakosti pravic, skladno z Ustavo RS in drugo področno relavantno zakonodajo?


2.)
ZABELEŽKA ogleda pokopališč v okviru Javnega razpisa za izbiro izvajalca storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Škofja Loka

Na podlagi datuma na navedeni Zabeležki (20. 5. 2019) ugotavljamo, da je bila Zabeležka vnaprej pripravljena, saj je dejansko bil ogled pokopališč, opravljen kasneje, in sicer v sredo, 22. 5. 2019.

Verjetno tudi iz tega razloga k navedeni Zabeležki ni priložena navedena priloga List prisotnih - podpisi udeleženih.
Prav tako so v nasprotju same s seboj navedbe, da je treba »vprašanja, povezana z razpisom, naročniku posredovati preko portala«, nadalje pa sledi, da »nobeno postavljeno vprašanje, ni neposredno pomembno za postopek javnega razpisa in nima vpliva na objavljeno vsebino.«???

Iz zabeležke izhaja, da »S prisotnim/i predstavnikom/i upravljavca smo izmenjali informacije.« Zakaj te informacije niso navedene? Pomeni, da potencialni ponudniki niso seznanjeni z enakimi informacijami v postopku javnega razpisa.


ODGOVOR
1) Koncedent zbira in obdeluje osebne podatke kandidatov in njihovih kadrov za izpolnitev zakonske obveznosti, tj. izvedbo javnega razpisa za podelitev koncesije po ZPPDej skladno s 36. členom ZGJS ter preverjanje kadrovske sposobnosti ob smiselni uporabi ZJN-3.

2) Na Zabeležki je datum zapisan napačno. Ogled lokacij je bil izveden dne 22. 5. 2019, kot je bilo predvideno z razpisno dokumentacijo. Lista prisotnosti je z zabeležko vložena v spis pri naročniku in ne vpliva na vsebino ali postopek izvedbe predmetnega javnega razpisa. Na ogledu ni bilo podanih pojasnil, vezanih na predmet ali samo izvedbo postopka predmetnega razpisa.