Dosje javnega naročila 004598/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-42/19-G: Nadomestna gradnja dveh mostov na R2-407/1145; most čez Podlipščico (LJ0130) v km 12,049 in most čez Lahovko (LJ0131) v km 12,800
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 805.817,61 EUR

JN004598/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.07.2019
JN004598/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN004598/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.07.2019
JN004598/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.07.2019
JN004598/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN004598/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN004598/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004598/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10933
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-42/19-G: Nadomestna gradnja dveh mostov na R2-407/1145; most čez Podlipščico (LJ0130) v km 12,049 in most čez Lahovko (LJ0131) v km 12,800
Referenčna številka dokumenta: 43001-130/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Nadomestna gradnja dveh mostov na R2-407/1145; most čez Podlipščico (LJ0130) v km 12,049 in most čez Lahovko (LJ0131) v km 12,800
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadomestna gradnja dveh mostov na R2-407/1145; most čez Podlipščico (LJ0130) v km 12,049 in most čez Lahovko (LJ0131) v km 12,800
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki od oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.07.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.07.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2019   13:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za spremembo obdobja za referenčna dela gospodarskega subjekta iz 5 na zadnjih 10 let pred rokom za oddajo ponudbe, saj se v zadnjih petih letih ni izvajalo veliko del na mostovih, kar potrjujete tudi z referenčnim pogojem za vodjo del, kjer je zahteva za obdobje 10 let.
S tem boste omogočili večjo konkurenco usposobljenih izvajalcev za izvedbo predmetnega razpisa.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik objavlja dopolnitve Navodil za pripravo ponudbe, s katerimi spreminja točko 3.2.3.4. tako, da se glasi:
3.2.3.4 Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih deset let pred rokom za oddajo ponudb:
a) Novogradnjo cestnega AB premostitvenega objekta skupaj s priključno cesto v pogodbeni vrednosti vsaj 300.000 EUR (brez DDV),
b) Novogradnjo ali rekonstrukcijo državne ali lokalne ceste v vrednosti vsaj 80.000 EUR (brez DDV),
c) Izgradnja AB nosilne konstrukcije (temelji, podporna in prekladna konstrukcija) premostitvenega objekta svetle pravokotne razdalje med krajnimi oporniki vsaj 12 m.
dokazilo: Referenca gospodarskega subjekta, vsebinsko skladna s predlogo in ESPD ponudnika oziroma sodelujočega gospodarskega subjekta.
opombe: Zahtevane reference, ločene po točkah (a, b, c) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla.
Referenčni posel iz točke a in b, ki ga je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov (podizvajalcev) mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).
Referenčni posel iz točke c, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, končni obračun, potrdilo o izplačilu, izvajalsko zasedbo, ...) o uspešni izvedbi referenčnega posla. Neposredno sam pomeni, da ima gospodarski subjekt pri sebi zaposlen potreben kader za izvedbo in zagotovljene tehnične zmogljivosti.Datum objave: 08.07.2019   13:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za spremembo obdobja za referenčna dela gospodarskega subjekta iz 5 na zadnjih 10 let pred rokom za oddajo ponudbe, saj se v zadnjih petih letih ni izvajalo veliko del na mostovih, kar potrjujete tudi z referenčnim pogojem za vodjo del, kjer je zahteva za obdobje 10 let.
S tem boste omogočili večjo konkurenco usposobljenih izvajalcev za izvedbo predmetnega razpisa.

Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik objavlja dopolnitve Navodil za pripravo ponudbe, s katerimi spreminja točko 3.2.3.4. tako, da se glasi:
3.2.3.4 Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih deset let pred rokom za oddajo ponudb:
a) Novogradnjo cestnega AB premostitvenega objekta skupaj s priključno cesto v pogodbeni vrednosti vsaj 300.000 EUR (brez DDV),
b) Novogradnjo ali rekonstrukcijo državne ali lokalne ceste v vrednosti vsaj 80.000 EUR (brez DDV),
c) Izgradnja AB nosilne konstrukcije (temelji, podporna in prekladna konstrukcija) premostitvenega objekta svetle pravokotne razdalje med krajnimi oporniki vsaj 12 m.
dokazilo: Referenca gospodarskega subjekta, vsebinsko skladna s predlogo in ESPD ponudnika oziroma sodelujočega gospodarskega subjekta.
opombe: Zahtevane reference, ločene po točkah (a, b, c) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla.
Referenčni posel iz točke a in b, ki ga je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov (podizvajalcev) mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).
Referenčni posel iz točke c, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, končni obračun, potrdilo o izplačilu, izvajalsko zasedbo, ...) o uspešni izvedbi referenčnega posla. Neposredno sam pomeni, da ima gospodarski subjekt pri sebi zaposlen potreben kader za izvedbo in zagotovljene tehnične zmogljivosti.Datum objave: 08.07.2019   13:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za podaljšanje roka za oddajo vprašanj naročniku in posledično podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj 7 dni, saj je zaradi poletnih dopustov komunikacija z izvajalci/dobavitelji počasnejša, kar nam onemogoča pravočasno oddajo morebitnih vprašanj glede razpisa (nejasnosti v popisu) in oddajo ponudbe.
Se zahvaljujemo za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.ODGOVOR

Ponudnik ima glede na predvideni rok za oddajo vprašanj in ponudb dovolj časa za pripravo ponudbe, zato Naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo podaljšal.


Datum objave: 08.07.2019   13:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to, da naročnik v zadnjih letih ni imel veliko razpisov javnih naročil za izvedbo tovrstnih del, Vas vljudno naprošamo za izenačenje/spremembo obdobja reference gospodarskega subjekta na 10 (deset) let (enako kot zahtevate za vodjo del) ter znižanje zahtevane vrednosti za referenčni pogoj » Novogradnjo cestnega AB premostitvenega objekta skupaj s priključno cesto v pogodbeni vrednosti vsaj 300.000 EUR (brez DDV) »

Se zahvaljujemo za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.ODGOVOR

Naročnik objavlja dopolnitve Navodil za pripravo ponudbe, s katerimi spreminja točko 3.2.3.4. tako, da se glasi:
3.2.3.4 Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih deset let pred rokom za oddajo ponudb:
a) Novogradnjo cestnega AB premostitvenega objekta skupaj s priključno cesto v pogodbeni vrednosti vsaj 300.000 EUR (brez DDV),
b) Novogradnjo ali rekonstrukcijo državne ali lokalne ceste v vrednosti vsaj 80.000 EUR (brez DDV),
c) Izgradnja AB nosilne konstrukcije (temelji, podporna in prekladna konstrukcija) premostitvenega objekta svetle pravokotne razdalje med krajnimi oporniki vsaj 12 m.
dokazilo: Referenca gospodarskega subjekta, vsebinsko skladna s predlogo in ESPD ponudnika oziroma sodelujočega gospodarskega subjekta.
opombe: Zahtevane reference, ločene po točkah (a, b, c) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla.
Referenčni posel iz točke a in b, ki ga je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov (podizvajalcev) mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).
Referenčni posel iz točke c, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, končni obračun, potrdilo o izplačilu, izvajalsko zasedbo, ...) o uspešni izvedbi referenčnega posla. Neposredno sam pomeni, da ima gospodarski subjekt pri sebi zaposlen potreben kader za izvedbo in zagotovljene tehnične zmogljivosti.

Glede na spremembo točke 3.2.3.4. (podaljšanje roka izvedbe referenčnega posla na deset let) Naročnik referenčnega pogoja glede vrednosti posla ne bo spreminjalDatum objave: 10.07.2019   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim, če objavite detajl jaška in pokrova pri mostu čez Podlipščico.

S 44 885 Dobava in vgraditev revizijskih jaškov (okvir, pokrov), velikosti 107/42 cm - vroče cinkano kos 4,00

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Detajl jaška se izvede v skladu s TSC 07.113, ki so sestavni del pogodbe, zato se poznavanje le-teh zahteva in pričakuje tudi od ponudnika.
V prilogi Pojasnila razpisne dokumentacije 05 na Naročnikovi spletni strani so priloženi detajli po katerih se ovrednoti in izvede postavka S 44 885. Vsi kovinski deli so vroče cinkani.

Datum objave: 12.07.2019   11:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosim za obrazložitev določenih postavk v popisu.
Popis nadomestna gradnja mostu čez Podlipščico; Voziščne konstrukcije,; postavka N31 350 ;Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0-32 mm v debelini 20 cm-tu mislite nasip s tamponom?
Pri popisu Rekonstrukcija ceste R2-407/1145 od km 12,050 do 12,150 ; 4 Odvodnjavanje, postavka 00; Nabava in vgradnja LO, kapacitete pretoka min 17 l/s, vgradnja pod podvoznimi površinami-LO kaj pomeni kratica ?
5. Gradbena in obrtniška dela , postavka 00 Mabey most , zakaj ni količin?

Najlepša hvala za odgovor!

ODGOVOR
1. V postavki N31 350 ni mišljen tampon ampak se izvede tako, kot je navedeno v tekstu postavke z bituminiziranim drobljencem zrnavosti 0-32mm (nosilni sloj asfalta v območju prehodnih plošč).
2. Pri popisu Rekonstrukcija ceste R2-407/1145 od km 12,050 do 12,150; Odvodnjavanje, kratica LO pomeni LOVILEC OLJ.
3. Postavka 5. Gradbena in obrtniška dela, pri postavki 00 Mabey most ponudnik upošteva količino 1,00 kos. Dopolnitev oziroma čistopis popisa bo objavljen naknadno.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, ali lahko za izpolnjevanje pogoja vezano na referenčni del za vodjo del imenujemo dve osebi??
En vodja del za referenčni pogoj za novogradnjo cestnega AB premostitvenega objekta......
in
en vodja del, ki ima referenco za novogradnjo ali rekonstrukcijo ceste ??

Hvala in pozdrav

ODGOVOR
Imenovanje dveh ali več vodij v skladu z veljavno zakonodajo ni možno. S strani ponudnika imenovani vodja del mora izpolnjevati vse zahtevane pogoje iz točke 3.2.3.3. Navodil za pripravo ponudbe.Datum objave: 12.07.2019   12:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za malo podrobnejši opis in razlago potrebnih del za spodnje postavke, da jih lahko ovrednotimo.

most Lahovka
1.2.1.1.3 OSTALA PREDDELA

0001 S 1 3 223 KOS 4,00 Ureditev začasne preusmeritve vodotoka po projektni dokumentaciji
0002 S 1 3 291 M1 50,00 Začasna prestavitev inštalacij elektroenergetskega kabelskega voda nizke napetosti na območju objekta
0003 S 1 3 299 M1 50,00 Začasna prestavitev optičnih kablov iz cevi s premerom 100 in 125mm mm na območju objekta

lep pozdrav

ODGOVOR
1. Po postavki 001 S1 3 223 je predvidena začasna preusmeritev vodotoka po sredini objekta ali za krajnimi oporniki. Glede na količino vode je možno izvesti preusmeritev vodotoka z betonskimi cevmi oziroma po drugi ustrezni rešitvi, podani s strani ponudnika.
2. Na območju predvidenega posega poteka elektroenergetski vod srednje napetosti (20 kV), izveden nadzemno z golimi vodniki, pritrjenimi na lesenih oporiščih. V primeru posega v času gradnje objeta, je potrebno zagotoviti ustrezno prestavitev kabelskega voda in lesenega oporišča ter v skladu s soglasjem zagotoviti obstoječo minimalno višino 7m od nivelete vozišča. Potrebo po morebitni prestavitvi ponudnik preveri v okviru seznanitve s projektom na licu mesta.

3. V postavki 003 S1 3 299 je predviden strošek začasne premostitve oziroma podpiranja optičnih TK kablov in njegove zaščite v času porušitve objekta in za čas izvajanja del ter ponovna vgradnja v nov hodnik objekta. Prekinitve ali prevezave TK vodov niso predvidene. Potek TK vodov je razviden iz gradbene situacije.