Dosje javnega naročila 003246/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: D-074/19; Izvedbeni načrt za obnovo vozišča R1-211/0211 Kranj (Labore) od km 3,680 do km 8,080 in R1-211/0212 Jeprca Lj. (Šentvid) od km 0,000 do km 0,123
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 31.880,00 EUR

JN003246/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.05.2019
JN003246/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.05.2019
JN003246/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN003246/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.08.2019
JN003246/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN003246/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.10.2019
JN003246/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.09.2020
JN003246/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003246/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9524
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-074/19; Izvedbeni načrt za obnovo vozišča R1-211/0211 Kranj (Labore) od km 3,680 do km 8,080 in R1-211/0212 Jeprca Lj. (Šentvid) od km 0,000 do km 0,123
Referenčna številka dokumenta: 43001-144/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedbeni načrt za obnovo vozišča R1-211/0211 Kranj (Labore) od km 3,680 do km 8,080 in R1-211/0212 Jeprca Lj. (Šentvid) od km 0,000 do km 0,123
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedbeni načrt za obnovo vozišča R1-211/0211 Kranj (Labore) od km 3,680 do km 8,080 in R1-211/0212 Jeprca Lj. (Šentvid) od km 0,000 do km 0,123
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.06.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.05.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.05.2019   10:06
VPRAŠANJE
Poizdravljeni.

Prosim, za predložitev projektne naloge.
V opisu naročila je navedeno: "Podrobnejši obseg vsebine izvedbenega načrta je razviden iz priložene projektne naloge", le te pa med razpisno dokumentacijo ni.

Hvala.

ODGOVOR


Naročnik prilaga projektno nalogo.

Datum objave: 30.05.2019   12:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v Navodilih je obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih - vodja projekta. V tč. 3.2 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe je navedeno "Za odgovornega vodjo projekta in za vsakega zahtevanega odgovornega projektanta se vrednoti (razvidno iz tabele) največ po 4 dodatne reference (Tr), ki izpolnjujejo pogoj in presegajo število zahtevanih referenc za izpolnitev pogoja."
Ali ta obrazec zadostuje tudi za merila ?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je objavil dva obrazca »Podatki o kadrovskih zmogljivostih«. Enega za vodjo projekta, drugega za pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike. Ponudnik za posamezen kader na obrazec navede reference za pogoj in merila. Po potrebi ponudnik doda vrstico v tabelo na obrazcih.


Datum objave: 30.05.2019   12:07
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V priloženi projektni nalogi je v točki 6.1 navedeno, da je katastrski elaborat potreno izdelati, v točki 8.3.8 pa je navedeno, da katastrski elaborat ni potreben.

Prosimo za pojasnilo.ODGOVOR

Katastrski elaborat je potrebno izdelati.
- V katastrskem elaboratu morajo biti zajeti samo novo tangirani lastniki. Katastrski elaborat mora vsebovati oz. na eni tabeli (v nadaljevanju tabela tangiranih parcel; izdelati z EXCEL-om in predati na v el. obliki) prikazati naslednje rubrike:
- zaporedna številka (1,2,3)
- parcelna številka
- katastrska občina (številka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delež
- šifra dejanske rabe
- boniteta zemljišča
- skupna površina parcele (v ha, a, m2)
- potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve vozišča,
- potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve peščevih površin
- potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve kolesarskih površin
- potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve avtobusnega postajališča z obodnim hodnikom in postajališčem
- potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi služnosti v zvezi s kom. vodi, meteorno
kanalizacijo, CR..
- potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi začasnega odvzema (rampe, zatravitve,
deponije)
- ostanek površine parcele po odvzemu (v ha, a, m2)
- opombe (navedba etape/faze, za kateri komunalni vod je predvidena služnost, čemu začasen odvzem)

- Katastrska situacija mora biti prikazana tudi na orto foto podlagi v merilu 1:500 (enakem kot gradbena situacija) in naj vsebuje mejo cestnega sveta, vrisano traso ceste, mejo varovalnega pasu ceste, mejo DPN, meje občin, meje katastrskih občin, potek komunalnih vodov (na območju posega in izven območja posega zaradi ceste), CR, meteorno kanalizacijo Pridobljeni digitalni katastrski načrt se prilagodi merilu gradbene situacije.
- Vsaka prizadeta parcelna številka mora biti obkrožena in oštevilčena (1,2,3..- ujemati se mora z zaporedno št. iz tabele!).
- V katastrski situaciji osnovnega projekta je vrisati vse komunalne vode vključno z meteorno kan. (linijski prikaz). Tiste, ki segajo izven posega zaradi »cestnih del« in je prikazati v tabeli tangiranih parcel kot začasen odvzem (poseg = dolžina x širina začasnega izkopa). V opombi je navesti, za katere komunalne vode je treba izvesti odkup. V poročilu kat. elaborata je argumentirati, kakšna je povprečna širina oz. globina izkopa za posamezni kom. vod.
- V sklopu katastrskega elaborata je v potrebno ločeno izdelati še:
o risbo načrt gradbenih parcel (načrt parcelacije) tako, da se na katastrski situaciji določijo in označijo (oštevilčijo, številke obkrožijo) lomne točke,
o tabelo zakoličbenih/lomnih točk v katero se vnese vse x oz. y koordinate lomnih točk v državnem koordinatnem sistemu po zaporednih številkah označitve lomnih točk iz prejšnje alineje. Načrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoče novo določene zemljiško-katastrske točke prenesti neposredno v naravo.
- Po potrebi se lahko od projektanta zahtevajo risbe: posameznih parcel na orto foto podlagi (podlage pridobi projektant) vključno s katastrsko situacijo, gradbeno situacijo z vrisanim varovalnim pasom, komunalnimi vodi in koordinate točk za izvedbo parcelacije.
- Hkrati s katastrskim elaboratom je treba pripraviti podatke za naročnika v ustrezni obliki, s čimer bo omogočeno Direkciji RS za infrastrukturo, da te podatke vnese v informacijski sistem za spremljavo odkupov in tako zagotovi popolno in ažurno delovanje tega informacijskega sistema.

Podatke projektant pripravi v obliki tabele, ki naj zajema naslednja atributna polja v Excel dokumentu:
- Sifko Šifra katastrske občine
- Parcela Parcelna številka
- Pov. ceste Površina za cesto (odkup ali služnost)
- Pov. ploc Površina za pločnik (odkup ali služnost)
- Pov. avt.postaje Površina avtobusne postaje (odkup ali služnost)
- Pov. kol.steze Površina kolesarske steze (odkup ali služnost)
- Vrsta zemljišča (prepis dejanske rabe iz zemljiškega katastra)
- Boniteta (prepis bonitete iz zemljiškega katastra)
- TipID 1 odkup, 2 služnost, 3 začasna služnost, 4 odkup izven trase
- Dolžina voda Dolžina komunalnega voda na parceli
- Širina voda Širina komunalnega voda na parceli

Pri vnašanju podatkov naj bo parcela z več vrstami zemljišča (torej: dejanskimi rabami) napisana v toliko vrsticah, kolikor je vrst zemljišča. Prav tako naj bo tudi vsaka služnost zapisana v svoji vrstici. To pomeni, da je lahko v tabeli več vrstic z isto šifro katastrske občine in isto parcelo.

Nadalje naj ima vsaka služnost za komunalne vode napisano dolžino ter širino komunalnega voda. Prav tako naj ima vsaka parcela za odkup napisano površino za odkup (cesta, pločnik, avtobusna postaja in kolesarska steza). Če ima ena parcela odkup za cesto, pločnik, avtobusno postajo ali mogoče tudi za kolesarsko stezo, so lahko vsi štirje atributi v eni vrstici.

Pri vpisu naj imajo vse parcele vpisan Tip ID za odkup ali služnost:
- Tip ID 1 odkup
- Tip ID 2 služnost
- Tip ID 3 začasna služnost
- Tip ID 4 odkup izven meje gradbene parcele
V preglednici je naveden primer vnosa podatkov:

Sifko Parcela Pov. ceste Pov. pločnika Pov. avtob. postaje Pov. kol. steze Vrsta zemljišča Boniteta Tip ID Dolžina voda Širina voda
2191 607/7 12 0 0 1 Zemljišče pod stavbo 0 1 0 0
2191 825/29 260 0 0 0 Zemljišče 35 1 0 0
2191 825/29 120 0 0 0 Zemljišče 35 2 20 6

Prav tako projektant pripravi AutoCAD projekt v državnem koordinatnem sistemu, ki naj vsebuje
vsaj (ali samo te) naslednje podatkovne sloje:
- podatkovni sloj meje gradbene parcele,
- podatkovne sloje GJI (komunalni vodi - elektrika, vodovod, ipd),
- podatkovni sloj zemljiškega katastra (parcele).

Kompleten katastrski elaborat v aktivni obliki, mora projektant poslati na e poštni naslov: odkupi@lgb.si in inženirju v vednost, isti dan, kot odda projekt.
V primeru nejasnosti pri izdelavi, se izdelovalec dokumentacije obrne direktno k izvajalcu te spremljave na e naslov odkupi@lgb.si.