Dosje javnega naročila 003009/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Blago: Nakup gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin
ZJN-3: Odprti postopek

JN003009/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN003009/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN003009/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN003009/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003009/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 092-221788
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI042
Kranj
Slovenija
Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve, Vid Krčmar
vid.krcmar@kranj.si
+386 42373366
+386 42373106

Internetni naslovi
http://www.kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308543/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9280
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin skladno s tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144211
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin skladno s tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 12.07.2019
Konec: 31.10.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z Razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z Razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.06.2019   09:05
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.06.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani

Ministrstva za javno upravo:
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.05.2019   12:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo če lahko specifikacijo objavite tudi v word formatu za potrebe prevodov.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik bo ob upoštevanju zaprosila zastavljavca vprašanja na Portalu javnih naročil objavil tehnične specifikacije v Word obliki.


Datum objave: 23.05.2019   06:50
VPRAŠANJE
Spoštovani.
1. vparašnje
V poglavju 1.14 Lestev, imate navedene zahtev po horizontalnem dosegu glede na težo in število oseb.
Vaša določila glede teže na posamezno osebo so ovrednotena na 90kg. Standard po katerem se določajo meritve za tovrstne dosege pa je strožji in določa težo 100kg / osebo. Zato so vsi podatki v dokumentacijah za meritve in testiranja podvržena tej normi, katere kriterij je višji od vaše zahteve.
Zato vas prosimo, da zahtevo po teži na osebo prilagodite veljavnim standardom za izvedbo meritev in testiranj, torej 100 kg / osebo.
2. vprašanje
V istem poglavju, pod isto vsebino so navedeni zahtevani dosegi lestvenika brez košare, ter s košaro za 5, 4, 3, 2 in 1 osebo. Tukaj je sporna zahteva horizontalnega dosega v drugi alineji, ki navaja; 400kg (5 oseb): minimalno 14m. Košare nosilnosti 400kg so namenjene štirim (4) osebam, košare nosilnosti 500 kg pa petim (5) osebam.
Prosimo, da to zahtevo ustrezno opredelite, kar v nadaljevanju pomeni, da navedeno zahtevo za 400kg košaro odstranite ali, da košaro zamenjate s 500kg košaro. Pri morebitni zamenjavi košare za 500kg, pa morate pri tem upoštevati in prilagoditi tudi vse nadaljnje tehnične zahteve, ki so povezane z nosilnostjo in številom oseb v košari.
Pozdrav

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje v nadaljevanju podaja odgovora na zastavljeni vprašanji:

Ad 1: Standard EN 14043:2014E opredeljuje, da se pri tovrstnih preračunih upošteva teža ene osebe 90 kg. Zato se zahteva ne spreminja. Pri preračunih morajo ponudniki upoštevati težko osebe 90 kg.

Ad 2: V okviru obravnavanega razdelka morajo ponudniki upoštevati doseg lestvenika brez košare in s košaro za 400 kg košaro z vsemi dodatki. Izteg je 14 m, upošteva pa se preračun za 1, 2. 3 in 4 osebe.

Datum objave: 29.05.2019   05:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V razpisni dokumentaciji imate navedena dva pogoja referenčnih dobav in samo en obrazec za potrjevanje referenc.
Ali za POGOJ 1 lahko sami priredimo referenčno listo ali boste objavili popravek?ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da ponudniki tudi referenčno dobavo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogoja 1 "Reference za dobavo blaga" navede v isti obrazec, pri čemer pa ponudnikom v razdelek (stolpec) Predmet dobave ni potrebno navajati ali dobavljeno vozilo izpolnjuje zahtevane karakteristike vezane na pogoj 2 "Reference nadgradnje gasilskega vozila" temveč navedejo zgolj informacije o tem, katero vozilo je bilo dobavljeno (tip, vrsta vozila). Zaželeno je, da ponudniki poleg navedb zahtevanih informacij navedejo tudi, ali se dobavljeno referenčno vozilo nanaša na pogoj 1 ali pogoj 2.Datum objave: 29.05.2019   05:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V točki 4.6.1. Elektro agregat imate navedeno da mora biti agregat moči vsaj 9kW.
Ker pogosto prihaja do mešanja podatka 9kW ali 9kVA in glede na to da je agregat z 9kVA za ta tip vozila več kot dovolj nas zanima ali vam ponudimo agregat 9kVA ali 9kW?


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je stališče zastavljavca vprašanja pravilno. Pravilna navedba je, da mora biti agregat moči vsaj 9kVA. V celotni dokumentaciji se tako upošteva zahteva, da mora biti agregat moči vsaj 9 kVa in ne 9 kW. Ponudniki naj navedeno v celoti upoštevajo pri oddaji ponudbe.
Datum objave: 29.05.2019   05:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V tehnični dokumentaciji je napisanih nekaj nejasnih točk zato vam postavljamo naslednja vprašanja:
1. Točka 1.11. 3. odstavek
Kamera za snemanje vožnje Garmin Dash cam 20 ne obstaja več. Ali vam lahko ponudimo model Garmin Dash cam 65W?

2. Točka 1.13. 4. odstavek
Vozilo mora imeti v zadku nameščeno kamero za snemanje vožnje. Ali dejansko potrebujete snemanje vzvratne vožnje ali samo prikazovanje v kabini ob vzvratni vožnji?

3. Točka 3.1. 5. odstavek
Zadnji del nadgradnje vozila naj bo oblikovan iz plastične mase, ojačane s steklenimi vlakni.
Ali je lahko ta del narejen iz aluminija tako kot bi ponudili celotno nadgradnjo?

4. Točka 4.2. 7. odstavek
V tej točki je navedeno da lahko ponudimo dodatek podpornikom tudi štiri plošče proti drsenju na ledu.
Prosimo vas da definirate ali moramo te plošče ponuditi vsi ponudniki ali pa nihče saj to vpliva na končno ceno vozila.

5. Točka 4.2. 8. odstavek
Krmiljenje podpiranja je s pomočjo krmilnih ročic, ki se nahajajo na dveh nadzorno/krmilnih ploščah.
Glede na to da obstaja več različnih variant opisanih sistemov nas zanima ali mora sistem vsebovati LCD zaslon z nadzorom obsega delovanja lestve ali naj sistem vsebuje samo osnovne funkcije podpiranja.

6. Točka 4.5. 9. odstavek
Če ponudnik ponuja, morajo biti v ponudbi zajeta pritrdišča ter nosila ferno model 2070-32 namenjena za večje obremenitve (minimalno 1100kg), ki se lahko poleg prej navedenih pritrdišč, pritrdijo tudi na tla košare.
Prosimo vas da definirate ali moramo to ponuditi vsi ponudniki ali pa nihče saj to vpliva na končno ceno vozila.
V kolikor je odgovor pozitiven dodatno vprašanje: Nosilnost 1100kg dosegajo samo omenjena nosila, nobena lestev pa ne more zagotavljati pritrdišč s nosilnostjo minimalno 1100kg. Vprašanje je če so dovolj pritrdišča z nosilnostjo 300kg?
Predlagamo da specificirate da je potrebno ponuditi sistem ter nosila za prenos pacientov do 300kg.

7. Točka 4.5.2. 1. odstavek
Zahtevane imate ločene vtičnice za električno energijo v košari in sicer 2x230V levo in 1x230V + 1x400V na desni strani.
Ali lahko ponudimo 1x230V na desni in 2x230V + 1x400V na levi strani?

8. Točka 4.6.3.
Monitor je fiksno nameščen v reševalni košari.
Ali je lahko monitor fiksno pritrjen na košari z možnostjo snemanja?

9. Točka 5.3. 7. odstavek
Če nadgraditelj ponuja opcijo, mora biti osvetljena tudi površina nad vozilom v zrak, s čimer je omogočen pregled nad raznimi ovirami.
Prosimo vas da definirate ali moramo to ponuditi vsi ponudniki ali pa nihče saj to vpliva na končno ceno vozila.

10. Točka 7. Oprema
Pozicija 30. in 72. »skočna napihljiva blazina« se podvaja. Ali v vozilu potrebujete eno ali dve oziroma koliko jih ponudimo?


ODGOVOR

Naročnik v nadaljevanju podaja pojasnila oziroma odgovore po posameznih točkah, kot je bilo zastavljeno vprašanje:

Ad 1: Vezano na zastavljeno vprašanje naročnik pojasnjuje, da je stališče zastavljavca vprrašanja pravilno. Ponudniki lahko ponudijo tudi kamero Garmin Dash cam 65W.

Ad 2: V tem odstavku ni mišljeno, da se vzvratna vožnja snema, ampak samo predvaja. Kamera za vzvratno vožnjo mora imeti možnost, da jo upravljalec vozila vklopi tudi med vožnjo naprej. Mora pa se vklopiti samodejno pri vzvratni vožnji. Ampak samo za gledanje, ne za snemanje.

Ad 3: Dovoljuje se tudi možnost, da je zadnji del nadgradnje narejen iz aluminija.

Ad 4: Podporne plošče proti drsenju na ledu morajo ponuditi vsi ponudniki. S tem preprečimo zdrs na gladkih zaledenelih površinah.

Ad 5: Sistem naj vsebuje samo osnovne funkcije podpiranja.

Ad 6: Omenjena nosila imajo po specifikaciji nosilnost minimalno 1100kg specifikacija nosil. Dejstvo je, da nobena košara te nosilnosti ne zagotavlja. Zaradi potreb po prevozu težjih oseb morajo vsi ponudniki ponuditi omenjena nosila in možnost prevoza oseb z avtolestvijo na teh nosilih. Tako da morajo vsi ponudniki ponujati tudi pritrdišča v košari z nosilnostjo 300kg.

Ad 7: Lahko ponudite tudi možnost 1x230V na desni in 2x230V + 1x400V na levi strani. Pomembno je, da je v košari 3x230V in 1x400V.

Ad 8: Monitor mora biti fiksno pritrjen v ali na košari. Lahko ima tudi možnost snemanja iz košare.

Ad 9: Osvetlitev površine nad vozilom v zrak morajo ponuditi vsi ponudniki. S tem omogočimo varno delo z avtolestvijo v izogib trčenju v ovire nad vozilom.

Ad 10: V vozilu se zahteva ena skočna napihljiva blazina. Pozicija 72 se ne upošteva.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo vsa podana pojasnila in odgovore. V kolikor podana pojasnila in odgovori ne bodo upoštevani pri podaji ponudbe bo naročnik take ponudbe izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.
Datum objave: 04.06.2019   19:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V tehničnem delu, na strani 28 v poglavju 4.4 Lestvenik, med drugim navajate; Lestev je opremljena s fiksnim teleskopskim sistemom za dovod vode od tal do košare.
Lestve višine 42m s pregibnim lestvenikom, za katero so sestavljene tehnične zahteve, v praksi nimajo nameščenih fiksnih teleskopskih sistemov za dovod vode po vseh lestvenikih. Razlog je preprost, teža, upor, obremenitve. Takšne lestve ni mogoče ponuditi, ali pa vam jo bo kljub vsemu ponudil eden od možnih ponudnikov, ki bo vašo zahtevo kot prvo poskusil uvesti v prakso.
Če bi navedli v zahtevah za referenčno vozilo pravilne zahteve, ki se nanašajo na sedaj iskano vozilo, kar pomeni z dosegom 42m in ne 32m ter, da mora imeti referenčno vozilo nameščeno fiksno vodno napeljavo, bi s tem dobili pravilen odgovor. Takšne reference ne izpolnjuje noben ponudnik.
Tudi v primeru, da eden od ponudnikov poskusi izdelati zahtevani sistem, da bi ustrezal vašim zahtevam in s tem prodaji vozila, so zahteve povsem ohlapne in nedorečene. Morebitni ponudnik vam lahko ponudi ta sistem z možnostjo delovanja po svoji presoji, ker ga vaše zahteve s tem ne omejujejo. Lahko določi, da je možno obratovanje s sistemom do višine 30m, ker nikjer ne piše, da mora sistem delovati pri povsem iztegnjeni lestvi, lahko določi, da sistem deluje z eno osebo v košari, ker za to ni drugačnih zahtev, lahko določi, da sistem obratuje samo pri poravnanem lestveniku ali celo samo brez košare? V vsakem primeru pa sistem za celotno višino s pregibnim lestvenikom in polno obremenitvijo, na tipu lestve kot ga zahtevate ni mogoče namestiti za varno delovanje.
Zato vam svetujemo, da to zahtevo umaknete in jo nadomestite z zahtevo po delno nameščeni fiksni napeljavi, kot jo ponuja posamezni možni ponudnik in s tem omogočite oddajo ponudbe večim ponudnikom in ne samo zgolj enemu, čemur dejansko sedaj ustreza navedena zahteva.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je navedena zahteva skladna s potrebami naročnika. Obenem naročnik pojasnjuje, da je pred objavo javnega naročila preveril relevanten trg ponudnikov tako v slovenskem prostoru kot v prostoru Evropske unije in po obravnavi tega ugotovil, da 42m lestev s fiksnim teleskopskim sistemom za dovod vode od tal do košare ponuja več ponudnikov in ne samo eden. Vsled navedenemu naročnik zaključuje, da je podana zahteva skladna z določili veljavne javno-naročniške zakonodaje, zato obravnavane zahteve ne spreminja..Datum objave: 04.06.2019   20:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V točki 4.4. drugi odstavek, je napisano da se lahko reševalno košaro postavi pred voznikovo kabino na tla.
Vprašanje. Ali se mora košara dotakniti tal ali je dovolj da omogoča varen vstop in izstop v/iz košare - nekaj cm nad tlemi?

V točki 4.5. osmi odstavek, je napisano da mora biti košara opremljena s pritrdišči, ki s pomočjo dodatnih nosilcev omogočajo namestitev različne dodatna opreme, kot so reševalna nosila, nadtlačni prezračevalnik, posoda za dodatno opreme (motorno žago), posodo za odpadni material in opremo za varno delo na višini. Za našteto opremo ponudnik predvidi dobavo vseh potrebnih nastavkov za namestitev le teh.
Pod opremo imate pa navedeno da je potrebno ponuditi nosilec za prezračevalnik, nosilec za koritasta nosila in nastavek za spuščanje po vrvi, ne pa tudi posode za dodatno opremo za motorno žago in posode za odpadni material.
Vprašanje: Ali moramo ponudniki ponuditi tudi posodo za dodatno opremo in posodo za odpadni material? V kolikor je odgovor da prosimo definiratje tudi okvirne mere teh posod.

V točki 4.5. osmi odstavek, je napisano, pritrdišča morajo biti opremljena s senzorji, ki preprečujejo zlaganje košare v transportni položaj, kadar je nameščena dodatna oprema oziroma nastavki za to opremo.
Vprašanje: V kolikor želite imeti vse nastavke za namestitev dodatne opreme vam ne moremo omogočiti rešitve s senzorji ko so ti nosilci nameščeni, ker je v tem primeru potrebno odstraniti sprednji del košare. Ali vam je zadovoljiva rešitev brez senzorjev v primeru namestitve v tem členu omenjenih nastavkov?

V razpisni dokumentaciji zahtevate pri načrt razporeda opreme za pogled iz leve in desne strani, pogled iz zadnje strani in pogled od zgoraj.
Vprašanje: Ali zadostuje načrt razporeda opreme samo iz leve in desne strani saj iz zgornje in zadnje strani ni montirane opreme? Oprema katera bi bila nameščena na "podiumu" je lepo vidna in označena na omenjenih načrtih (levo in desno).

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje v nadaljevanju podaja pojasnila oziroma odgovore po posameznih točkah, kot je bilo zastavljeno vprašanje:

Ad: 4.4. Dovolj je da je omogočen varen vstop in izstop v/iz košare, torej da je košara lahko tudi nekaj cm nad tlemi.

Ad 4.5. Ponudniki morajo ponuditi vse predpisane dodatke za košaro kot jih predvideva točka 4.5 v 8 odstavku. Potrebno je torej ponuditi tudi posodo za dodatno opremo in posodo za odpadni material. Posoda za motorno žago se prilagodi velikosti motorne žage, posoda za odpadni material pa mora biti velikosti okvirno 70x50cm.

Ad 4.5. V primeru ko je odstranjen sprednji del košare in so nameščeni nosilci v tej poziciji je zadovoljiva rešitev brez senzorjev, vendar mora ponudnik predvideti, da v primeru zlaganja košare ne pride do poškodb opreme in košare.

Ad: "Načrt razporeda opreme" - Pri načrtu razporeda opreme je dovolj pogled iz leve in desne strani v kolikor je s tem pogledom zajeta in jasno prikazana vsa oprema.

Datum objave: 02.08.2019   09:01
Naročnik pojasnjuje, da je v obvestilu o naročilu objavljena napačna povezava do razpisne dokumentacije.

V obvestilu o naročilu je pomotoma navedena povezava do razpisne dokumentacije iz predhodnega postopka.

Razpisna dokumentacija za aktualno javno naročilo z nazivom:
Nakup gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin ponovitev

je že od včeraj dostopna spletni strani naročnika:
www.kranj.si
rubrika javni razpisi, naročila.

In sicer sta objavljeni dve prilogi:

1) Razpisna dokumentacija Nakup gasilskega vozila - ponovitev

2) ESPD Nakup gasilskega vozila - ponovitev


Razpisno dokumentacijo na spletni povezavi:

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308543/Razpisna_dokumentacija.zip

naj ponudniki smatrajo kot brezpredmetno in neveljavno, saj se nanaša na predhodni
neuspešno zaključeni postopek.

Ponudnikom se opravičujemo za nastalo pomoto.

Pri oddaji ponudbe tako ponudniki obvezno upoštevajo objavljeno razpisno dokumentacijo
na spletni strani naročnika in ponudbo obvezno oddajo na dokumentih, ki so
objavljeni na spletni strani naročnika.