Dosje javnega naročila 003022/2019
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Storitve: ZAVAROVALNE STORITVE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 120.178,36 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003022/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.05.2019
JN003022/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.05.2019
JN003022/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN003022/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.07.2019
JN003022/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003022/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI
Ig
Slovenija
Marjetka Pintarič Župec
marjetka@obcina-ig.si
+386 12802308
+386 12802322

Internetni naslovi
https://www.obcina-ig.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.s-procurement.si
ESPD: http://www.s-procurement.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVALNE STORITVE
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema storitve zavarovalnih poslov za zavarovanje premoženja (objekti, zaloge, opreme) in oseb Občine Ig, za zavarovalno obdobje od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2023. Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v dokumentih OBR-Specifikacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema storitve zavarovalnih poslov za zavarovanje premoženja (objekti, zaloge, opreme) in oseb Občine Ig, za zavarovalno obdobje od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2023. Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v dokumentih OBR-Specifikacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.05.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.05.2019   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.05.2019   11:00

Dodatne informacije:
Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila posredujejo naročniku preko funkcionalnosti »Pojasnila« v informacijskem sistemu »S-Procurement«, dostopnem preko spletnega naslova http://www.s-procurement.si/, pri objavi predmetnega javnega naročila ali na portalu javnih naročil pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.05.2019   10:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za informacijo ali je razpisna dokumentacija že objavljena? Na strani s-procurement je namreč ne najdemo.
V kolikor je možno vas prosim, da jo objavite na vaši internetni strani.

Hvala.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani S-Procurement pod rubriko "Slovenska naročila". Naročnik je razpisno dokumentacijo objavil tudi na svoji spletn istrani (www.obcina-ig.si).


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za informacijo ali pri zavarovalnem poslu sodeluje zavarovalni posrednik? V kolikor da, naprošamo za podatek o zahtevani višini provizije v %.

ODGOVOR
Ne. Naročnik nima zavarovalnega agenta.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo za potrditev, da referenčna potrdila predloži le izbrani ponudnik.

ODGOVOR
VSAK ponudnik referenčne posle navede v obrazec OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta. Vendar pa v fazi oddaje ponudbe ni nujno, da so referenčna dela potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregleda ponudbe od ponudnika zahteva predložitev potrjenega referenčnega potrdila ali druga dokazila.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da se izključi iz razpisne dokumentacije zahteva po predložitvi vzorcev zavarovalnih polic.

ODGOVOR
Naročnik zahteva VZORCE zavarovalnih polic in splošnih pogojev, saj se želi v fazi pregleda ponudb seznaniti z obveznostmi, ki jih bo prevzel. Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.Datum objave: 22.05.2019   14:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,


1. lepo prosimo samo za potrditev, da se pri zavarovanju vloma zavarujejo oprema in zaloge v objektih zavarovanca, kjer je podana tudi vrednost opreme ali zalog

2. prosimo za seznam objektov, ki jih Občina IG daje v najem.

Najlepša hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
1) Naročnik zahteva, da se za vlomske rizike zavaruje tudi oprema in zaloge v objektih na tistih lokacijah, kjer trenutna vrednost opreme ne dosega 5000.
2) Seznam objektov, ki jih občina daje tudi v najem:
Center Ig, Banija 4, 1292 IG
Medgeneracijski center, Troštova 5 Ig - uporabnik so društva ki opravljajo nepridobitno dejavnost
Dvorana Golo, Golo 5, 1292 IG - uporabnik so društva ki opravljajo nepridobitno dejavnost
Dom Zapotok, Zapotok 4,1292 Ig
stanovanja v lasti občine-gre za neprofitna stanovanja; v njih so najemniki
OŠ Ig, Troštova 24, 1292 Ig - predmet oddaje je športna dvorana v popoldanskem času od 16,30 ure daljeVPRAŠANJE
Spoštovani,

po pogojih se lahko zavaruje:
"Na dogovorjeno novo vrednost se lahko zavarujejo stvari, katerih izgubljena vrednost zaradi obrabe, starosti, ekonomske in tehnične zastarelosti (amortizacija) v povprečju ne presega 40% od nove vrednosti teh stvari.
Stvari, katerih izgubljena vrednost zaradi obrabe, starosti, ekonomske in tehnične zastarelosti (amortizacija) presega 40% od nove vrednosti teh stvari, se zavarujejo na dogovorjeno vrednost."
Prosim za potrditev! Hvala in lp

ODGOVOR
Zavarovalna vsota je bila že določena primerno. Prosim, da se upošteva dogovorjeno zavarovalno vsoto.VPRAŠANJE
1. Vljudno vas prosimo za dopolnitev 2.člena Pogodbe o izvajanju storitev zavarovanja in sicer v delu, ki se nanaša na sprejem v zavarovanje vse objekte, opremo in zaloge, če bi izpadle iz evidenc in sicer : Izvajalec zavarovanja sprejema v zavarovanje vse objekte, opremo in zaloge naročnika za vse razpisane naročnikove zavarovalne vrste, vključno z zavarovanjem odgovornosti, tudi v primeru, če bi izpadle iz evidenc navedenih v razpisni dokumentaciji, če o tem zavarovanec predloži verodostojne listine (dobavnica, račun, pogodba, ipd.), vendar največ do 10% skupne vrednosti predmetov zavarovanja, vendar ne več kot 1.000.000,00 EUR, za kar pa je izvajalec zavarovanja upravičen do pripadajoče premije.
2. Prosimo za dopolnitev 12 alineje 11.člena Osnutka pogodbe: imenovani zavarovalni zastopnik naročniku stalno na voljo (t.j. z odzivnim časom, ki ni daljši od 8 ur) v času uradnih ur izvajalca
3. V tehničnem delu dokumentacije je pri zavarovanju požara navedeno, da pri izlivu vode korozija ne sme biti izključena. Osnova zavarovanja oz. zavarovalnega primera je bodoč, negotov, od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, kar pa korozija ni. ''Korozija je napad materiala, ki nastane med reakcijo med okoljem in tem materialom, pri čemer pride do sprememb na materialu zaradi vplivov iz okolice, ki povzročajo slabše lastnosti materiala; temu ustrezno pa se zniža oz. pade njegova uporabnost '' je kompleksen proces, ne pa enkraten dogodek, zato vas prosimo, da korozijo izključite iz zahtev v zavarovalnem kritju.
4. Vrednosti objektov v obrazcih OBR_Specifikacija_tabele PML in v obrazcu Tehnični del zavarovanja pod točko B.Obravnavani predmeti zavarovana se razlikujejo ( npr. Občina IG vrednost objekta v tabeli PML 136.062 EUR, v tehničnem delu dokumentacije pa je vrednost 281.250,00 EUR). Vljudno prosimo za pojasnilo katere vrednosti so pravilne?
5. Lepo prosimo za določitev odbitne franšize pri strojelomnem zavarovanju ter zavarovanju računalnikov
6. Ali pri strojelomnem zavarovanju in zavarovanju računalnikov zavarujemo amortizacijsko vrednost pri delnih škodah
7. Ali je računalniška oprema stacionarna ali tudi prenosna? V kolikor je oprema tudi prenosna in bi želeli zavarovanje med prenosom in prevozom po Sloveniji, prosimo za podatek o vrednosti prenosne oprema.
8. Ali je zavarovalni kraj pri zavarovanju odgovornosti R Slovenija?


ODGOVOR
1. Naročnik je spremenil vzorec pogodbe skladno s predlogom. Popravek RD je objavljen pri objavi predmetnega javnega naročila.
2. Naročnik je spremenil vzorec pogodbe skladno s predlogom. Popravek RD je objavljen pri objavi predmetnega javnega naročila.
3. Izliv vode, zaradi korozije ne sme biti izključitev.
4. Pravilna zavarovalna vsota objektov je navedena v dokumentu OBR-Specifikacije_Tehnična dokumentacija 2019 (pod točko 2. Zavarovanje zgradb).
5. Odgovor je naveden v točki 3.1 in točki 3.2 dokumenta OBR-Specifikacije_Tehnična dokumentacija 2019.
6. Odgovor je naveden v točki 3.1 in točki 3.2 dokumenta OBR-Specifikacije_Tehnična dokumentacija 2019.
7. Zavarovanje računalnikov in vse elektronske opreme mora vključevati tudi prevoz in prenos. Zavarovano mora biti do zavarovalne vsote v tehnični dokumentaciji.
8. Da