Dosje javnega naročila 003048/2019
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Kliping medijskega poročanja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 150.000,00 EUR

JN003048/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.05.2019
JN003048/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2019
JN003048/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.06.2019
JN003048/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003048/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308902/RD_JN-7_kliping.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9366
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Kliping medijskega poročanja
Referenčna številka dokumenta: JN-7/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvajanje storitev spremljanja medijskih objav (kliping) v slovenskih medijih, za obdobje treh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
(a) spremljanje nacionalnih in lokalnih medijev, in sicer:
- tiskanih (dnevniki, tedniki, štirinajstdnevniki, mesečniki, občasniki),
- elektronskih (radijske postaje, televizijski programi),
- relevantnih spletnih medijev,
(b) izdelava izbora objav na podlagi spremljanih gesel iz vseh spremljanih medijev v obliki:
- uredniškega povzetka pomembnih dnevnih medijskih objav,
- preslikanega izrezka za objave iz tiskanih in spletnih medijev,
- obdelanega magnetograma za objave iz elektronskih medijev,
(c) vodenje urejenega elektronskega arhiva objav, ki v času veljavnosti pogodbe naročniku omogoča časovno neomejen dostop preko spletne aplikacije izbranega ponudnika, in
(d) izdelava letnega arhiva objav in posredovanje le-tega naročniku na elektronskem nosilcu podatkov 1x letno (lokalni arhiv naročnika).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor se do izteka veljavnosti pogodbe ne bo doseglo maksimalne pogodbene vrednosti, se bosta stranki lahko dogovorili za ustrezno podaljšanje veljavnosti pogodbe, vendar najdlje do dosega maksimalne vrednosti pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.05.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30. 5. 2019 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.05.2019   09:02
VPRAŠANJE
Pogodbe kazni v razpisanem predlogu pogodbe se zdijo absolutno:

a) nesorazmerne, b) previsoke, hkrati tudi c) v neskladju z običajno poslovno prakso v branži ter tudi d) vašo dosedanjo pogodbeno prakso.

70 EUR pogodbene kazni za neposredovanje posamezne objavo je cca 100 kratnik cene posamezne objave, pri tem pa je izvajelec že po sami naravi cene storitve kaznovan, ker zgrešene objave ne more obračuna. Priprava medijskih vsebin ni v celoti avtomatiziran proces, saj vključuje človeški faktor s specifičnim postopkom selekciji medijskih objav, nenazadnje lahko - zaradi specifike medijskih vsebin - pride do manjših odstopanj v interpretacijah.

V praksi to pomeni, da se 5 % zgrešenih medijskih objav (50 objav od 1000, kar je po kriterijih industrije še razumno odstopanje) lahko kaznuje s pogodbeno kaznijo 3500 EUR, kar lahko/običajno pomeni preseganje celotne mesečne vrednosti storitve. Postavke še za druge pogodbe kazni in seštevanje pogodbenih kazni naredi zadevo še bolj absurdno in nesorazmerno. Opredelitvi pogodbenih kazni apriori nikakor ne nasprotujemo, menimo pa, da predlagani način ni ustrezen za vrsto storitve, ki jo naročate oz. jo opravljamo izvajalci.

Hkrati prilagamo predlog člena o pogodbenih kaznih, ki se v naši dejavnosti pogosto uporablja v pogodbah z naročniku in zasleduje načelo sorazmernostni:

"V kolikor izvajalec ne izpolni svojih obveznosti v skladu s pričakovanimi povprečnimi (mednarodnimi) standardi, ki so uveljavljeni v dejavnosti izvajalca (do 5% odstopanje zajema medijskih vsebin), je izvajelec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen, in sicer v višini 5% od celotne pogodbene vrednosti mesečne storitve."

V pametni kombinaciji z možnostjo odpovedi pogodbe se zdi predlagana rešitev pogodbenih kazni ustreznejša. Vljudno vas prosimo za ponoven razmislek in ustrezne popravke.

ODGOVOR
Naročnik spreminja 17. člen vzorca pogodbe (obrazec N-7), ki se pravilno glasi:

"V primeru zamude pri vzpostavitvi dostopa do sistema (5 dni), po izključni krivdi izvajalca, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 300 EUR za vsak začeti dan zamude.

V primeru enkratne zamude dnevnega posredovanja klipinga v elektronski arhiv objav (do 9:00) v posameznem mesecu, ima naročnik pravico znižati vrednost mesečnih storitev do višine 5 % te vrednosti, v primeru dvakratne zamude do 10 %, v primeru trikratne zamude do 15 %, v primeru štirikratne zamude do 20 %, v primeru pet ali več-kratne zamude pa do 25 %. To ne velja samo v primeru, ko zamuda nastane zaradi višje sile (npr. zamuda tiska in dostave tiskanih medijev, nepredvidljive tehnične težave)."