Dosje javnega naročila 003079/2019
Naročnik: RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve fizičnega in tehničnega varovanja v poslovni stavbi Slovenska c. 50, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003079/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.05.2019
JN003079/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003079/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Slovenska cesta 50
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Luka Strehovec
sloaud@rs-rs.si
+386 14785800
+386 14785891

Internetni naslovi
http://www.rs-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rs-rs.si/javnost-in-mediji/javne-objave/javna-narocila/
ESPD: http://www.rs-rs.si/fileadmin//user_upload/Datoteke/Javna_narocila/2019-varovanje/ESPD-varovanje-RSRS.xml
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9410
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve fizičnega in tehničnega varovanja v poslovni stavbi Slovenska c. 50, Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 120-4/2019/7
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so storitve fizičnega in tehničnega varovanja v poslovni stavbi Slovenska c. 50, Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve fizičnega in tehničnega varovanja v poslovni stavbi Slovenska c. 50, Ljubljana za obdobje 36 mesecev. Ogled objeta ni obvezen, je pa priporočljiv.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   10:02


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2019   12:00

Dodatne informacije:
Pred oddajo ponudbe bo naročnik za zainteresirane ponudnike organiziral ogled objekta, kjer se bodo storitve izvajale. Ogled bo izveden za vse ponudnike hkrati, in sicer dne 20. 5. 2019, ob 10. uri. Ponudniki se morajo obvezno predhodno najaviti preko elektronske pošte sloaud@rs-rs.si. Ogled objekta ni pogoj za sodelovanje.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2019   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. vprašanje:
v razpisni dokumentaciji ni naveden predviden začetek opravljanja storitev, prosimo, da ga navedete.

2. vprašanje:
v razpisni dokumentaciji obstaja obrazec "soglasje za obdelavo osebnih podatkov". Čemu je namenjen ta obrazec? Sicer iz razpisne dokumentacije izhaja, da je merilo tudi mesečna bruto plača varnostnika receptorja - ali omenjeni obrazec pomeni, da ga lahko podpiše katerikoli varnostnik receptor? V kolikor je takšen podpis in predložitev omenjenega obrazca v ponudbi potreben ali je tudi potrebno predložiti plačilno listo? Razpisna dokumentacija ničesar ne dolača.

Hvala za pojasnila.

ODGOVOR
Spoštovani,
v nadaljevanju odgovora na vaši vprašanji.

1. vprašanje:
Predvideni začetek izvajanja storitev je 1. 7. 2019.

Naročnik s tem odgovorom dopolnjuje razpisno dokumentacijo tako, da se na koncu prvega odstavka točke 2 (Opis predmeta javnega naročila) doda nov stavek, ki se glasi "Predvideni začetek izvajanja storitve je 1. 7. 2019."

2. vprašanje
V točki 12.3 Merilo št. 3 (razpisne dokumentacije, stran 15) je zapisano:
-------------------
"Upošteva se povprečje bruto plače delavcev, ki bodo neposredno izvajali storitve zasebnega varovanja na objektu, v zadnjih treh mesecih pred mesecem objave javnega naročila za predmetno naročilo, torej za obdobje januar - marec 2019 ali februar - april 2019.

Pri izračunu povprečja se upošteva mesečna bruto plača z vključenim dodatkom za delovno dobo in delom plače za delovno uspešnost in brez dodatkov za delo v posebnih pogojih dela ter brez povračila stroškov za prehrano in prevoz.

Ponudnik v obrazec "Ponudba" vpiše izračunano povprečno bruto plačo zadnjih treh mesecev, v razdelek "Druge priloge" pa priloži kopijo pisnega obračuna plač za posamezen mesec, iz katerega bodo razvidni podatki o delodajalcu, delavcu in podatki o plači, kot je navedeno v prejšnjem odstavku, prikriti pa morajo biti podatki o upravnih izplačilnih prepovedih, trajnikih, kreditih, višini dodatka (v %) za delovno dobo in vsi drugi osebni podatki. Ponudnik mora priložiti tudi soglasja delavcev za predložitev pisnih obračunov plač (primer obrazca v prilogi - Soglasje delavca)."
---------------

Iz zgoraj navedenega izhajajo odgovori na vaša vprašanja:
- obrazec je namenjen soglasju delavca, katerega pisne obračune plač boste priložili,
- ne, obrazec podpiše tisti varnostniki receptor, ki bo neposredno opravljal storitve pri naročniku,
- da, potrebno je predložiti pisne obračune plač.

Datum objave: 22.05.2019   09:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V točki 11.1.3.1 imate naveden pogoj lasten VNC. Predvidevamo, da lahko ponudniki zagotavljamo VNC s pogodbeno zagotovljenim VNC kot to predvideva tudi Zakonu o zasebnem varovanju. Prosimo za takojšen odgovor na portalu.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

lasten VNC je izrecna zahteva solastnika objekta; pogodbeno zagotovljen VNC ne ustreza zahtevam.Datum objave: 22.05.2019   09:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V točki 11.1.1. v odstavku "DOKAZILO" zahtevate, da ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja 11.1.1.1 s predložitvijo pred pristojnim organom overjene izjave.
1. Zanima nas natančno na katere pristojne organe ste tukaj mislili?
2. Točke, ki jih obravnava točka 11.1.1 so navedene tudi v obrazcu ESPD. Zanima nas, zakaj še posebej zahtevate potrditev (overitev) obrazcev, če je ESPD uveden v sistem prijave na javna naročila ravno iz razloga poenostavitve sistema oddaj ponudbe. V pojasnilu obrazca ESPD je zapisano:
"Gospodarski subjekt je lahko izključen iz postopka javnega naročanja ali kazensko odgovarja na podlagi nacionalne zakonodaje, kadar predloži resne zavajajoče razlage pri oddaji ESPD ali na splošno pri predložitvi informacij, ki so potrebne za preverjanje, da ni razlogov za izključitev in da so izpolnjeni pogoji za sodelovanje, ali kadar se takšne informacije ne razkrijejo ali gospodarski subjekt ne more predložiti dokazil." Vsako podvajanje obrazcev je torej dodaten strošek nam ponudnikov in nadaljevanje birokratskih postopkov naročnikov upravičencev državnega proračuna.

Prosimo za pojasnilo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

izpolnjen in podpisan obrazec ESPD ni zadosten dokaz za neobstoj razlogov za izključitev ponudnika iz razlogov, navedenih v točki 11.1.1.1 razpisne dokumentacije, zato je zahtevana še izjava, skladno s tretjim in četrtim odstavkom 77. člena ZJN-3. Naročnik bo kot dokazilo sprejel npr. izjavo, katere podpis bo overjen pri notarju ali upravni enoti.

Tretji in četrti odstavek 77. člena ZJN-3:
(3) Kot zadosten dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona, naročnik sprejme naslednja dokazila:
a) v zvezi s prvim odstavkom 75. člena tega zakona izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev;
b) v zvezi z drugim odstavkom 75. člena tega zakona in b) točko šestega odstavka 75. člena tega zakona potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi;
c) v zvezi z b) točko četrtega odstavka 75. člena tega zakona izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi.
(4) Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena tega zakona, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.