Dosje javnega naročila 003102/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba geodetskih storitev za potrebe pridobivanja nepremičnin na območju operacije Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 104.310,00 EUR

JN003102/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.05.2019
JN003102/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.05.2019
JN003102/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN003102/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.09.2019
JN003102/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003102/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Blanka Grajfoner
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
http://www.dv.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dv.gov.si/si/javne_objave/jav_nar/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9463
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba geodetskih storitev za potrebe pridobivanja nepremičnin na območju operacije Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo
Referenčna številka dokumenta: 43018-14/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba geodetskih storitev za potrebe pridobivanja nepremičnin na območju operacije Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila obsega izvedbo vseh geodetskih storitev potrebnih zaradi pridobivanja pravice graditi in dokončnih premoženjsko pravnih ureditev razmerij za zemljišča v okviru operacije Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo. Geodetske storitve med drugim obsegajo parcelacijo in ureditev mej parcel, potrebnih za odkup, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb in tudi parcel, ki so v lasti občin in se prenesejo na last Republike Slovenije; parcelacije in ureditve mej vseh parcel, ki so že v lasti občine ali Republike Slovenije; parcelacija in ureditev meja parcel, ki jih je potrebno obremeniti s služnostjo, kjer bo to potrebno. Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v Projektni nalogi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 43
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s predpisi in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.06.2019   12:10
Kraj: Sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.05.2019   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.05.2019   10:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

1. VPRAŠANJE:
Točka 2.8.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, 4. pogoj: za informacijo za ugotavljanje ustreznosti, mora ponudnik priložiti tudi Obrazec 9.
Ali je to napaka oz. če ni, kateri so pogoji referenčnega dela drugega strokovnjaka?

2. VPRAŠANJE:
Točka 2.12 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, dodatne reference kadra:
En dodatno nominiran kader je 5 točk ali 1 točka?
Ali je teh max. 5 dodatnih referenc, vezanih na en dodatni nominiran kader? Torej ena dodatna oseba mora imeti teh max 5 dodatnih referenc?

Hvala za odgovora.
Lp


ODGOVOR
Spoštovani,
1. Zahteve glede kadra, navedene pod 4. pogoj točke 2.8.4. (poglavje Tehnična in strokovna sposobnost Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) so ustrezno zapisane. Skladno s temi zahtevami pa kot informacije za ugotavljanje ustreznosti ni potrebno priložiti referenčnih potrdil v smislu obrazca 9.
Skladno z navedenim se v stolpcu Informacija za ugotavljanje ustreznosti pri 4. pogoju točke 2.8.4. črta druga alineja (tj. črta se besedilo: »Referenčno potrdilo v smislu OBRAZCA 9: REFERENČNO POTRDILO Ponudniki lahko predložijo tudi drug obrazec referenčnega potrdila v kolikor so iz njega razvidni podatki, ki so zahtevani v okviru OBRAZCA 9: REFERENČNO POTRDILO.«).

2. Zadeve, na katere se nanaša vaše vprašanje, so navedene v poglavju 2.13. (poglavje Merila Navodil ponudnikom za oddajo ponudbe), pri čemer skladno z navedenim v tem poglavju velja:
- Ponudnik za dodatno nominiranega sodelavca (enega), ki izpolnjuje v poglavju 2.13. navedene zahteve, prejme 5 točk.
- Dodatne reference kadra se skladno z navedenim v poglavju 2.13 nanašajo na kader, ki ga ponudnik nominira za izpolnjevanje 3. in 4. pogoja poglavja/točke 2.8.4 Tehnična in strokovna sposobnost (3. pogoj: strokovnjak geodet-vodja projekta in 4. pogoj: strokovnjak geodet). Za en (1) elaborat za vpis v evidenco GJI, ki ustreza zahtevam iz poglavja 2.13., je ponudniku dodeljena 1 točka (maksimalno lahko pri tem merilu ponudnik zbere 5 točk).

Lep pozdrav.