Dosje javnega naročila 003432/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-40/19; Izvajanje konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje 2019-2021 / PROJEKT VZHOD
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.358.337,37 EUR

JN003432/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.05.2019
JN003432/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.06.2019
JN003432/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN003432/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.11.2019
JN003432/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.12.2019
JN003432/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.05.2020
JN003432/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003432/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 102-247536
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9732
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-40/19; Izvajanje konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje 2019-2021 / PROJEKT VZHOD
Referenčna številka dokumenta: 43001-72/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje 2019-2021 / PROJEKT VZHOD
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje 2019-2021 / PROJEKT VZHOD
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.07.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.07.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.06.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.06.2019   13:43
VPRAŠANJE
Naročnik za strokovnjake v tč. 3.2.3.3.5 - 3.2.3.3.9 zahteva, da so zaposleni pri ponudniku ali podizvajalcu. Glede na to, da naša pravna ureditev dopušča več načinov oz. oblik zaposlitve, naročnika sprašujemo, kakšno vrsto oz. obliko zaposlitve zahteva za te strokovnjake?
Glede na to, da bodo strokovnjaki od S-05 do S-09 le delno zaposleni z aktivnostmi na konzultantski pogodbi (od 1.864 ur/leto, samo 600 oz. 500 oz. 400 oz. 208 ur/leto), naročnik ne more zahtevati, da so ves čas trajanja pogodbe redno - s pogodbo o zaposlitvi zaposleni pri ponudniku oz. podizvajalcu. Naročniku predlagamo, da za strokovnjake od S-05 do S-09 določi obliko zaposlitve s pogodbo o delu, pogodbo o sodelovanju ali podjemno pogodbo.

ODGOVOR

Naročnik zahteva, da so vsi navedeni strokovnjaki pri ponudniku ali podizvajalcu zaposleni na podlagi Zakona o delovnih razmerjih ali samozaposleni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Sklenitev civilno pravnega razmerja na podlagi podjemne pogodbe (pogodba o delu) ali pogodbe o sodelovanju ni ustrezna, naročnik bo takšne ponudbe kot nedopustne izločil.
Datum objave: 26.06.2019   13:46
VPRAŠANJE
Za strokovnjaka za javna naročila (S-05) naročnik zahteva, da mora imeti raven izobrazbe vsaj 7 (SOK 8) s področja prava. Menimo, da je zahteva diskriminatorna do nekaterih drugih smeri izobrazbe, saj imajo dolgoletne in uspešne izkušnje pri izvajanju javnih naročil tudi kadri s strokovno izobrazbo s področja ekonomije, poslovne in upravne organizacije in podobnih strokovno tehničnih področij. Glede na navedeno naročniku predlagamo, da kot ustrezne strokovnjake za izvedbo javnih naročil priznajo strokovnjake, ki imajo raven izobrazbe vsaj 7 (SOK 8) s področja prava, ekonomije, gradbeništva, poslovne in upravne organizacije.

ODGOVOR

V skladu s Specifikacijo naročila Opisom naročila, naročnik pričakuje, da bo s strokovnjak za javna naročila (S-05) sodeloval pri reševanju zahtevkov revizije, zato naročnik pogojuje, da ima strokovnjak strokovno izobrazbo s področja prava.

Naročnik ne bo spremenil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 26.06.2019   13:47
VPRAŠANJE
Naročnik je za strokovnjaka za javna naročila v tč. 3.2.3.3.5, v četrti alineji navedel:
" - da je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddaje ponudbe izvajal naloge in storitve s področja javnega naročanja v skladu s pravili in postopki zakona o javnem naročanju pri vsaj dveh (2) storitvah, ki so bile zaključene s pravnomočno odločitvijo o oddaji javnega naročila kot:
član strokovne komisije upravljavca državnih cest odgovorne za oddajo javnega naročila gradnje ocenjene vrednosti 1.000.000,00 EUR brez DDV ali več

in/ali
izdelovalec dokumentacij v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisnih dokumentacij), ki vključuje tudi izdelavo Navodil ponudnikom za gradnjo ocenjene vrednosti 1.000.000,00 EUR brez DDV ali več",

Uvodoma izpostavljamo, da je pogoj nezakonit, pristranski in nedopusten ter nezakonito omejuje konkurenco med ponudniki. Pogoj je vezan na izkušnje »član strokovne komisije upravljavca državnih cest odgovorne za oddajo javnega naročila gradenj, ocenjene vrednosti 1.000.000,00 EUR brez DDV ali več in ali izdelovalec dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila razpisnih dokumentacij, ki vključujejo tudi izdelavo navodil ponudnikom za gradnja, ocenjene vrednosti 1 mio EUR ali več«.
V konkretnem primeru kot sporen izpostavljamo zlasti prvi pogoj, ki ga lahko izpolnijo samo osebe, ki so do sedaj sodelovale pri naročniku, saj je zgolj naročnik tisti, ki oddaja javna naročila na državnih cestah. Pogoj pa je prav tako tudi nejasen, saj ni razumljivo, kaj hočete povedati z vezajem in /ali?
Glede na to, da ni dopustno, da se pogoji vežejo na pretekla sodelovanja z naročnikom, je ta pogoj nezakonit in nedopusten. Vsled navedenega pričakujemo, da boste pogoj spremenili na način, da se bo glasil »Strokovnjak za javna naročila mora izkazati, da je v zadnjih 10 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal naloge in storitve s področja javnega naročanja, v skladu s pravili in postopki Zakona o javnem naročanju pri vsaj dveh storitvah, ki so bile zaključene s pravnomočno odločitvijo o oddaji javnega naročila, kot pripravljavec razpisne dokumentacije, pri čemer je bila vrednost javnega naročila 1.000.000,00 EUR ali več«.

ODGOVOR


Naročnik uvodoma odločno zavrača trditev, da je naveden pogoj nezakonit, pristranski in nedopusten ter nezakonito omejuje konkurenco med ponudniki.

Tč. 3.2.3.3.5 od ponudnikovega strokovnjaka za javna naročila zahteva izkušnje izvajanja nalog storitev s področja javnega naročanja v skladu s pravili in postopki zakona o javnem naročanju pri vsaj dveh (2) storitvah, pri katerih je bodisi sodeloval kot član strokovne komisije bodisi kot izdelovalec dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Strokovnjak za javna naročila lahko v skladu z navedenim pogojem kot referenčne projekte navaja:

- dve storitvi kjer je sodeloval kot član komisije ALI
- dve storitvi kjer je sodeloval izdelovalec dokumentacije ALI
- eno storitev kjer je sodeloval kot član komisije in eno storitev kjer je sodeloval kot izdelovalec dokumentacije

Iz navedenega je torej razvidno, da lahko v ponudbi sodelujejo tudi strokovnjaki, ki niso bili člani strokovne komisije upravljavca državnih cest. Naročnik nadalje pričakuje, da vsi ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za predmetno javno naročilo, podrobno poznajo Zakon o cestah, kategorizacijo cest in so tako seznanjeni z dejstvom, da naročnik tega javnega naročila ni ni edini upravljavec državnih cest oz. edini, ki oddaja javna naročila na državnih cestah. Upravljavec državnih cest je tudi DARS d.d.

Kljub navedenemu pa bo naročnik spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in v pogoju 3.2.3.3.5 možnost izpolnjevanja pogoja tudi s članstvom v strokovni komisiji upravljavca državnih cest odgovornega za oddajo javnega naročila gradnje brisal, saj je tak član vedno tudi izdelovalec razpisne dokumentacije.

Ob tem pa naročnik podaja pojasnilo, da lahko strokovnjak za javna naročila izpolnjevanje pogoja dokazuje tudi kot izdelovalec dokumentacij v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisnih dokumentacij), ki vključuje tudi izdelavo Navodil ponudnikom za gradnjo ocenjene vrednosti 1.000.000,00 EUR brez DDV ali več tudi v primeru, ko je dokumentacija izdelana na podlagi vzorcev dokumentacije, ki je objavljena na portalu naročnika (http://www.di.gov.si/si/o_direkciji_rs_za_infrastrukturo/javne_objave/javna_narocila/).

Naročnik bo ustrezno spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila Navodila za pripravo ponudbe.


Datum objave: 26.06.2019   13:49
VPRAŠANJE
Zakaj naročnik kot merilo upošteva le dela v zadnjih 5 letih in ne v zadnjih 10 letih, kot je določeno obdobje za izpolnjevanju pogojev? Zakaj naročnik upošteva samo dela, pri katerih so imenovani strokovnjaki (S-01, S-02, S-03, S-04) sodelovali kot konzultant ali kot odgovorni nadzornik (oz. po GZ vodja nadzora) in ne upošteva tudi del, ki so jih opravljali v katerikoli drugi funkciji, ki so navedene za izpolnjevanje pogojev v tč. 3.2.3.3.1 do tč. 3.2.3.3.4 (npr. konzultant v funkciji vodje projekta ali projektni vodja ali direktor projekta ali kot odgovorni nadzornik ali kot odgovorni vodja projektanta ali kot nadzorni inženir ali odgovorni projektant)? Naročnik naj dodatno točkuje vse funkcije, ki so navedene za izpolnjevanje pogojev, različno število točk pa ponudnik pridobi glede na višino vrednosti gradnje, kot je to že določeno.

ODGOVOR

Naročnik s pogoji določa minimalno usposobljenost oz. strokovno znanje, potrebno za opravljanje posamezne funkcije, medtem ko z merili priznava dodatno usposobljenost oz. primernost za kvalitetno izvedbo storitev, ki so predmet tega javnega naročila.

Tako so za opravljanje razpisanih storitev bolj usposobljeni tisti kadri, ki so podobne storitve izvajali v zadnjih 5 letih in so tako bolj seznanjeni z aktualno zakonodajo, zadnjimi dognanji stroke ipd.

Glede na to, da se večje gradbene investicije izvajajo daljše obdobje, bo naročnik pri točkovanju merila 3.3. B upošteval tudi projekte, ki so bili zaključeni v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb.

V zvezi z vrsto del, ki jih naročnik priznava v sklopu meril, je naročnik razmišljal podobno in v pogojih navedel več del, ki dokazujejo minimalno usposobljenost strokovnega kadra, medtem ko v merilih priznava dela oz. izkušnje za katere je prepričan, da pri izvedbi predmetnega javnega naročila zagotavljajo največ dodatnih izkušenj. Naročnik bo upošteval dela, pri katerih so sodelovali strokovnjaki, ki so imenovani v funkcije S-01, S-02 in S-03.

Naročnik bo ustrezno spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila Navodila za pripravo ponudbe.Datum objave: 26.06.2019   13:50
VPRAŠANJE
Naročnik v drugi aleneji tč. 3.2.3.3.4, za strokovnjaka za gradnje in projektno dokumentacijo S-04 zahteva, da ni dopolnil 30. leta starosti na dan oddaje ponudbe. Navedeni pogoj je nezakonit, saj ni v nobeni povezavi s predmetom javnega naročila in naročniku ne bo prineslo dodatne ekonomske prednosti. Dejstvo, da ima ponudnik zaposlen kader, ki na dan oddaje ponudbe ni dopolnil 30 let, je popolnoma nepovezano s predmetom javnega naročila in zato ne more biti postavljeno kot pogoj. Zahteva ne izkazuje tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika, poleg tega je kader te starosti težko strokovnjak za gradnje in projektno dokumentacijo. Ker naročnik s takim pogojem nezakonito oži konkurenco, kar je v nasprotju s splošnimi načeli ZJN-3, predlagamo, da se navedeni pogoj briše.

ODGOVOR

Naročnik zaznava vedno večje pomanjkanje števila pooblaščenih inženirjev, ki lahko izvajajo predmet javnega naročila. Z navedenim pogojem je želel spodbuditi gospodarske subjekte, da se povezujejo z mladimi bodočimi inženirji, da zaznajo pomen prenosa znanja s starejših izkušenih kadrov na bodoče generacije in s tem zagotovijo kontinuirano kvaliteto, ki je strateškega pomena ne le za gospodarske družbe temveč tudi za naročnika.

Ne glede navedeno, se je naročnik odločil, da navedeno zahtevo (starost strokovnjaka) umakne ter v prihodnji razpisih vključi v merila (socialni vidiki).

Naročnik bo ustrezno spremenil in dopolnil Navodila za pripravo ponudbe.Datum objave: 26.06.2019   13:51
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji, Vzorec Menične izjave za dobro izvedbo del, je zahtevana predložitev bianco menice v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. V vzorcu pogodbe, 14. člen, prvi odstavek pa je zahtevana bianco menica v višini 3% pogodbene vrednosti z DDV.

Prosimo, da navedete katera navedba je ustrezna glede višine bianco menice za dobro izvedbo del.ODGOVOR

Pravilna vrednost je 10 % pogodbene vrednosti z DDV.
Naročnik bo objavil popravek Vzorca pogodbe.