Dosje javnega naročila 003241/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in postavitev ZTO
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.557.693,08 EUR

JN003241/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.05.2019
JN003241/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN003241/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN003241/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003241/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 097-233944
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9538
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in postavitev ZTO
Referenčna številka dokumenta: 4300-57/2019, ODSPOM-15/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in postavitev ZTO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45342000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Meja z RH.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in postavitev ZTO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Zaradi reševanja problematike nezakonitih prehodov državne meje ter preprečevanja ogroženosti zdravja in varnosti ljudi ter zavarovanja premoženja. Nezakonite migracije čez državno mejo z Republiko Hrvaško naraščajo, izrazito v zadnjih dveh mesecih. Pričakovati je, da bo trend migracij še rasel. Zaradi tega je na nujnih mestih za uspešno preprečitev nezakonitih migracij treba čim prej postaviti dodatne tehnične ovire.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.06.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.06.2019   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.05.2019   12:02
1. VPRAŠANJE

Spoštovani!

Prosimo za pojasnilo glede potrebnih referenc: Ali je potrebno imeti referenčne posle v višini 30.000,00 EUR iz javnih naročil (da je šlo torej za javno naročilo v takšni višini) ali veljajo tudi referenčni posli pridobljeni in izvedeni za zasebne investitorje?
Prav tako nas zanima, ali se lahko na ta razpis prijavijo podjetja iz držav članic EU (objave na portalu EU naročil glede na vrednost razpisa še nismo zasledili in nas zanima zakaj objave tam še ni ter zakaj ne - glede na zakonska določila bi objava morala biti za celotno EU).

Že vnaprej hvala za vaš odgovor.


ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da se bodo upoštevali vsi referenčni projekti (ne glede na to ali so bili izvedeni pri javnem ali zasebnem naročniku), ob upoštevanju pogojev iz točke 9.1.3 navodil za pripravo ponudbe v predmetnem postopku.

Objava na portalu EU se vodi pod št. 2019/S 097-233944, kot je razvidno že iz same objave na portalu javnih naročil.


Datum objave: 23.05.2019   12:03
2. VPRAŠANJE

Glede na to, da iz tehnične specifikacije izhaja, da se bo izvajala ograja s temeljnim vijakom brez betonaže, bi verjetno bilo najbolj pravilno, da se za ta način zahteva tudi referenca. V razpisni dokumentaciji namreč ni posebej navedeno, da se potrebuje referenca za točno takšno postavitev ograje, kot izhaja iz tehnične dokumentacije. Razpisno dokumentacijo bi v delu, ki se nanaša na potrebne reference, naročnik moral nujno dopolniti. V kolikor ne bo zahtevana referenca za postavitev ograje točno na tak način, kot je zahtevan s predmetnim javnim razpisom, bo zahtevana revizija.

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da je avtonomen pri oblikovanju posameznih pogojev in zahtev ter da je predmetne pogoje oblikoval v povezavi in sorazmerno s predmetom naročila ob upoštevanju določb ZJN-3. Dokumentacija javnega naročila v tem delu ostaja nespremenjena.Datum objave: 23.05.2019   12:05
3. VPRAŠANJE

Zanima me, ali je pomota ali pa res ne vidim, da pri tako velikem poslu ni zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe????? Pri poslu za 20.000,00 EUR se zahteva tovrstno zavarovanje, vi pa kao kot resen naročnik tega ne zahtevate??? In potem gre za transparenten in gospodaren razpis? Prosim za pojasnilo. O navedenem ravnanju bo obveščeno računsko sodišče in KPK.

ODGOVOR

Odločitev, ali je finančno zavarovanje potrebno in kateri finančni instrument je ustrezen, je v domeni naročnika. Naročnik v predmetnem javnem naročilu zahteva zgolj finančna zavarovanja, ki so opredeljena v dokumentaciji javnega naročila.


Datum objave: 23.05.2019   12:08
4. VPRAŠANJE


Za reference se ne zahteva postavitev ograje na način, ki je je opisan v tehnični specifikaciji. Naročnik omogoča izbiro podjetja brez tovrstnih referenc - velika razlika je namreč, kako se ograja postavlja in kakšne reference se zahtevajo. Na podlagi tega razpisa bo izbrano podjetje brez tovrstnih referenc. V razpisu mora biti zahteva, da se zahteva referenca za točno takšen tip ograje, kot je opisan v tehničnih specifikacijah.

ODGOVOR

Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril z odgovorom, objavljenim dne 23. 5. 2019 ob 12:03 uri.


Datum objave: 23.05.2019   12:09
5. VPRAŠANJE

Razpis je "nujen" in hiter. Kako pa je potem mogoče, da se zahteva postavitev ograje samo 100 km na dan ( čeprav je normativ v praksi 200 -300 m na dan), kar pomeni, da se bo ograja izvajala 13 mesecev.... To ni hitro in nujno. Prav tako je postavljena norma 100 km na dan občutno prenizka. Tako počasi lahko dela zgolj in samo podjetje brez referenc za tovrstno postavljanje ograje.

ODGOVOR

Naročnik, v skladu s točko 7.2 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe pojasnjuje, da ne podaja odgovorov na komentarje ali subjektivna mnenja.


Datum objave: 23.05.2019   12:11
6. VPRAŠANJE

Vezano na normo in prejšnje vprašanje - gre za metre in ne kilometre....

ODGOVOR

Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril z odgovorom, objavljenim dne 23. 5. 2019 ob 12:09 uri.


Datum objave: 24.05.2019   09:34
7. VPRAŠANJE

Ali se zavarovanje za odpravo napak v garancijskemu navedeno v 14. členu nanaša na dobo navedeno v 2. členu (2 leti) ali na dobo navedeno v 15. členu (20 let).

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da je izvajalec v skladu s 14. členom vzorca pogodbe, dolžan za zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, predložiti (ob končni primopredaji vseh izvršenih pogodbenih del) garancijsko izjavo za izvedena pogodbena dela za dve (2) leti, skladno z določili 11. člena vzorca pogodbe.Datum objave: 27.05.2019   16:08
8. VPRAŠANJE

Razpisno dokumentacijo je potrebno dopolniti na način, da bo ponudnik imel reference za postavitev takšne ograje, kot se zahteva v tehnični specifikaciji. Prav tako mora izvajalec imeti statične izračune ter izračune bremen, da ograja zadrži množico ljudi.

Pri temeljnih vijakih oz. svedrih bi morali podati zahtevo, da nosi oznako EU, ker blago iz Kitajske ni primerno. Glede na dimenzijo, ki je bila prej 76 mm, sedaj pa se dovoljuje vse do 85 mm, je jasno, da ste odprli vrata za blago iz Kitajske, ker Kitajci ne delajo mere 76 mm, s katero je postavljena dosedanja ograja.

Vaše stališče, da lahko takšno ograjo z vijaki dela vsak, ki dobavlja in montira ograje, je hudo napačno. Kdor ni delal ograje na takšen način, se ne more učiti na takšnem poslu kot je ta - torej na 40 km dolgi trasi. Odprli ste možnost, da posel dobi podjetje, ki nikoli ni postavljajo ograje na zahtevan način. Mogoče pa je to bil vaš cilj in zato zgolj norma 100 m na dan.

Zaradi razpisne dokumentacije bo vložena revizija in obveščeni vsi zagovorniki javnega interesa, ker se naročnik dela "norce" iz državljanov in ne ravna kot skrben gospodar (odgovor glede zavarovanja za resnost ponudbe kaže na hudi negospodarnost).ODGOVOR

Naročnik je glede referenc ponudnika že odgovoril z odgovorom, objavljenim dne 23. 5. 2019 ob 12:03 uri. Glede navedenega še pojasnjuje, da vse zahteve, ki jih naročnik ima glede panelne ograje, izhajajo iz dokumentacije javnega naročila. Glede temeljnih vijakov naročnik pojasnjuje, da je dimenzija notranjega premera temeljnega vijaka v dokumentaciji naročila podana do 85 mm, kar pomeni, da ponudnik lahko ponudi tudi manjši premer (fi). Z normativi postavitve, ki jih naročnik v dokumentaciji naročila zahteva (najmanj 3 km/mesec) pa ponudnika v ničemer ne omejuje, da lahko le-ta postavi več ograje v podanem roku.

Glede preostalih navedb iz vprašanja pa naročnik, v skladu s točko 7.2 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe pojasnjuje, da ne podaja odgovorov na komentarje ali subjektivna mnenja.
Datum objave: 28.05.2019   11:32
9. VPRAŠANJE
Za primerno natančen predračun stroškov priprave trase za postavitev ZTO je nujno poznati vsaj približno konfiguracijo terena (zemljina, skalnato .) Razpisna navedba 50:50% je preveč nedoločna. Kje so dosegljive informacije o predvidenih lokacijah postavitve ZTO. Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ocenjuje, da je konfiguracija terena, predvidena za postavitev ograje, v večini zemlja in pesek. Pričakuje pa se tudi teren, kjer bo potrebno predvrtanje (kraški teren). Naročnik je v dokumentaciji javnega naročila, po prvotni oceni, navedel razmerje med obema terenoma v deležu 50:50%, vendar je po ponovnem pregledu ugotovil, da je delež, kjer bo potrebno predvrtanje manjši, in sicer okvirno 30%. V pretežni meri gre za dela priprave trase, kot že navedeno v dokumentaciji javnega naročila.

Ograja se bo postavljala na mestih, kjer Policija beleži množične nezakonite prehode državne meje in kjer ta do sedaj še ni bila postavljena. Gre primarno za trenutno najbolj obremenjene točke na policijskih upravah Novo mesto, Koper in Ljubljana. Izvajalec bo, skladno z dokumentacijo javnega naročila, o lokaciji posamezne trase postavitve sproti seznanjen.
Datum objave: 28.05.2019   13:19
VPRAŠANJE

Spoštovani,
za pripravo montažnega dela ponudbe postavitve ZTO je pomembno približno poznati lastnosti terena (zemlja, skale). Lahko navedete predvidene lokacije postavitve ZTO (trase oz. vsaj mejne občine z RH)?
Hvala!

ODGOVOR

Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril z odgovorom, objavljenim dne 28. 5. 2019 ob 11:32 uri.Datum objave: 28.05.2019   13:37
POJASNILO

Naročnik pojasnjuje, da se 10. člen vzorca pogodbe spremeni tako, da se za četrtim odstavkom doda besedilo, ki se glasi: "Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila do 31. 12. 2019, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ter ostale predpise, ki omogočajo izvrševanje sprejetega Proračuna Republike Slovenije za posamezno leto oziroma sprejeti proračun za posamezno leto. Če pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem takoj pisno obvestil izvajalca. Z dnem prejema obvestila se šteje ta pogodba za razvezano. Obveznosti in pravice, nastale do dne razveze te pogodbe, sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno izpolniti in poravnati."

Datum objave: 29.05.2019   09:24
11. VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za informacijo o višini davčne stopnje - glede na to, da gre za gradbeni posel predvidevamo, da velja OBRNJENA DAVČNA STOPNJA. Ali je temu tako? Vaša razpisna dokumentacija namreč zahteva cene z DDV...

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da se davčna stopnja obračuna v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost. Ponudnik v dokument »Predračun popis del in materiala« vpiše samo cene brez DDV. Skupna vrednost, ki zajema seštevek postavk (cena za vso količino brez DDV, vrednost DDV in ponudbena vrednost skupaj z DDV), katera se vpiše tudi v dokument »Predračun skupna ponudbena vrednost«, pa bo izračunana samodejno, v skladu s točko 11.2.1.2 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe.Datum objave: 29.05.2019   09:26
12. VPRAŠANJE
Glede na vaše pojasnilo dne 28.05.2019, me zanima, ali boste plačali odškodnino izvajalcu, ko bo le -ta zaradi roka vnaprej dobavil material, vi pa boste odstopili od pogodbe zaradi manjka denarja?

ODGOVOR
V zvezi s predmetnim naročnik pojasnjuje, da se za vsa razmerja in vprašanja, ki niso urejena med strankama v pogodbi, uporablja veljavni Obligacijski zakonik. Ob tem pa naročnik dodatno pojasnjuje, da gre za določilo, ki se vključuje v pogodbe v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, zaradi česar naročnik le dopolnjuje vzorec pogodbe z besedilom, ki bi moralo biti vključeno v vzorec pogodbe že ob objavi.