Dosje javnega naročila 003231/2019
Naročnik: AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Storitve: Svetovanje, podpora in revizija pri podelitvi radijskih frekvenc v 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz radiofrekvenčnih pasovih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 639.646,00 EUR

JN003231/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.05.2019
JN003231/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2019
JN003231/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN003231/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.01.2020
JN003231/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2020
JN003231/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2020
JN003231/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003231/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 097-234973
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Stegne 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Željko Smiljanić
info.box@akos-rs.si
+386 15836300
+386 15111101

Internetni naslovi
http://www.akos-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309405/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9353
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Regulativni organ, pristojen za regulacijo in nadzor delovanja na področju elektronskih komunikacij, pošte, železniškega prometa, avdiovizualnih medijskih storitev


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Svetovanje, podpora in revizija pri podelitvi radijskih frekvenc v 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz radiofrekvenčnih pasovih
Referenčna številka dokumenta: 4301-2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71316000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so 1) storitve svetovanja in dostop do programske opreme za izvedbo kompleksne elektronske dražbe, ki vključuje več predmetov in več krogov, za podelitev radijskih frekvenc v 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz radiofrekvenčnih pasovih, 2) svetovanje in izračun izklicnih cen za navedene radiofrekvenčne pasove ter 3) testiranje in verifikacija dražbene programske opreme.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 459.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Svetovanje in dostop do programske opreme za izvedbo elektronske dražbe
Številka sklopa: A
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71316000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Svetovanje in podpora pri pripravi in izvedbi javnega razpisa z javno dražbo, kar vključuje zlasti svetovanje glede izbire formata dražbe, določitvi spektralnih kap in velikosti blokov, pripravo pravil dražbe, podporo pri pripravi osnutka informativnega memoranduma in pripravi posvetovalnega poročila v zvezi z informativnim memorandumom, dostop do programske opreme za izvedbo elektronske dražbe, izobraževanje naročnika in udeležencev javne dražbe v zvezi z uporabo programske opreme, podporo po izvedeni dražbi idr.. V tem sklopu je poleg svetovanja in podpore pred začetkom javne dražbe in zagotovitve programske opreme za izvedbo elektronske dražbe predvidenih tudi 30 delovnih dni svetovanja in podpore pri naročniku (morebitna celodnevna srečanja/sestanki pri naročniku in podpora pri naročniku med izvajanjem dražbe), 30 dni svetovanja in podpore na daljavo (svetovanje in podpora med izvajanjem dražbe) in 100 ur svetovanja in podpore, vezanih na obdobje po izvedeni dražbi (v primeru morebitnih pritožb dražiteljev ipd.). V
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Reference članov projektne skupine50

Cena – Ponder:
50
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 350.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Svetovanje in izračun izklicnih cen
Številka sklopa: B
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izračun izklicnih cen v vseh radiofrekvenčnih pasovih, ki bodo predmet javnega razpisa, razen 700 MHz pasu, za katerega ima naročnik že sklenjeno pogodbo z izvajalcem Aetha Consulting Ltd.. Izračun bo pripravljen v obliki študije/dokumenta, predmet naročila pa sta tudi 2 dodatna svetovalna dneva za morebitni dodatni sestanek z naročnikom in ostalimi deležniki ter 80 svetovalnih ur za primer morebitnih dodatnih usklajevanj in pojasnjevanj v zvezi z izračunom. Svetovalne ure bodo obračunane glede na dejansko porabo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Reference članov projektne skupine50

Cena – Ponder:
50
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 85.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Testiranje in verifikacija programske opreme za izvedbo elektronske dražbe
Številka sklopa: C
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Testiranje in verifikacija algoritmov elektronskega dražbenega sistema EAS glede na pravila dražbe in dodatno svetovanje. Predmet naročila je tudi 20 svetovalnih ur za primer morebitnih dodatnih usklajevanj in pojasnjevanj v zvezi s testiranjem. Svetovalne ure bodo obračunane glede na dejansko porabo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Reference članov projektne skupine50

Cena – Ponder:
50
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 24.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.06.2019   09:01
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.06.2019   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Stegne 7
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.06.2019   15:01
VPRAŠANJE
We would like to submit the following three questions with regards to this invitation to tender (003231/2019) :

1)
Chapter II clause 8.2.1 of the instructions for preparing the tender states:
"The tenderer must be entered into at least one of the professional or business registries in the member country that is its country of origin."
We would like to ask whether this implies that the tenderer must be entered into a professional or business registries in a member country of the European Union (EU). For a tenderer with a country of origin outside the EU, is registration in the local (non-EU) business registry acceptable, too?

2)
Is there an English version of the ESPD xml file available? - The procurement documents downloaded on https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309405/RD.zip only contain an xml file with information in Slovene. Also, according to OBR-4, the ESPD information needs to be entered directly on http://www.enarocanje.si/_ESPD/ . This website appears to be available in Slovene only. Is there an English version of this website? - Alternatively, is it acceptable to fill in the required information in English?

3)
When a tenderer plans to deliver the services in collaboration with a subcontractor, would it be acceptable for the subcontractor to submit the tender on the e-JN information system? (Background: Due to a slow administrative process it might not be possible for the main contractor to obtain a qualified digital certificate in the country of origin before the submission deadline.)

ODGOVOR
1) Yes, registration in the local (non-EU) business registry is acceptable.

2) Due to some technical problems there is no English version of the ESPD xml file available. However, on the following web link you can find the English version of the ESPD file (forms are the same, only in a different langage).

Link: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Udbud_aktuelle/espd.pdf

Here is translation from Slovenian into English for some basic expresions on Slovenian Public Procurement Portal for completing the ESPD form:

Kdo ste? Who are you?
() Sem naročnik () I am Contracting Authority
() Sem gospodarski subjekt () I am Economic Operator

Kaj želite storiti? What would you like to do?
() Uvoziti naročnikov ESPD () Import CA's ESPD
() Uvoziti moj ESPD () Impot mine ESPD

Naloži dokument Upload a document
[prebrskaj...] [browse...]
[Uvozi ESPD] [Import ESPD]

(prejšnji) (back)
(naslednji) (next)

3) Only the tenderer may submit the tender on the e-JN information system. In such case we suggest to consider a submission of a joint tender where planned subcontractor could act as a leading partner in the group of companies.